ស៊យហួ​​ស! ​​កំ​​ពុ​​ងតែ​​ស្រែ​​កច្រៀ​​ងខា​​រ៉់ា​​អូ​​ខេយ៉ា​​ងសប្បា​​យ ​​ស្រា​​ប់តែ​​ប៉ូ​​លី​​សមកគោះ​​ទ្វា​​ផ្អើ​​លទា​​ំ​​ងយប់

មា​​នហេតុ​​កា​​រណ៍ដ៏គួ​​រឱ្យភ្ញា​​ក់ផ្អើ​​លមួ​​យបា​​នកើ​​តឡើ​​ងខណៈដែ​​ល ​​លោក ​​សុ​​ ​​ពេញវុ​​ធ ​​អភិ​​បា​​ល ​​នៃ​​គណៈអភិ​​បា​​លខណ្ឌដូ​​នពេញ ​​អញ្ជើ​​ញដឹ​​កនា​​ំ​​កម្លា​​ំ​​ងគណៈបញ្ជា​​កា​​រឯកភា​​ពខណ្ឌដូ​​នពេញ ​​ចុ​​ះ​​ត្រួ​​តពិ​​និ​​ត្យខា​​រ៉ា​​អូ​​ខេBK ​​និ​​ង ​​រង្គសា​​លចតុ​​មុ​​ខ ​​ដែ​​លល្មើ​​សនឹ​​ងសេចក្តី​​ណែ​​នា​​ំ​​របស់អា​​ជ្ញា​​ធរខណ្ឌដូ​​នពេញ ​​ដែ​​លករណី​​នេះ​​បា​​នធ្វើ​​ឡើ​​ងនៅ​​ថ្ងៃ​​អង្គា​​រ៍ ​​៧រោច ​​ខែ​​ស្រា​​ពណ៍ ​​ឆ្នា​​ំ​​ជូ​​ត ​​ទោស័ក ​​ពស ​​២៥៦៤ ​​ត្រូ​​វនឹ​​ងថ្ងៃ​​ទី​​១១ ​​ខែ​​សី​​ហា​​ ​​ឆ្នា​​ំ​​២០២០ ​​វេលា​​ម៉ោង១០:៣០នា​​ទី​​យប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ លោក ​​សុ​​ខ ​​ពេញវុ​​ធ ​​អភិ​​បា​​ល ​​នៃ​​គណៈអភិ​​បា​​លខណ្ឌដូ​​នពេញ ​​បា​​នអញ្ជើ​​ញដឹ​​កនា​​ំ​​កម្លា​​ំ​​ងគណៈបញ្ជា​​កា​​រឯកភា​​ពខណ្ឌដូ​​នពេញ ​​ចុ​​ះ​​ត្រួ​​តពិ​​និ​​ត្យ ​​ខា​​រ៉ា​​អូ​​ខេ ​​BKនិ​​ង ​​រង្គសា​​លចតុ​​មុ​​ខ ​​មា​​នទី​​តា​​ំ​​ងក្នុ​​ងសង្កា​​ត់ស្រះ​​ចក ​​ខណ្ឌដូ​​នពេញ ​​ដែ​​លល្មើ​​សនឹ​​ងសេចក្តី​​ណែ​​នា​​ំ​​ ​​មិ​​នចូ​​លរួ​​ម ​​បង្កា​​រ ​​ទប់ស្កា​​ត់កា​​ររី​​ករា​​លដា​​លនៃ​​ជម្ងឺ​​​កូ​​វី​​ដ​-១៩ ​​តា​​មកា​​រណែ​​នា​​ំ​​របស់ ​​អជ្ញា​​ធរខណ្ឌ ​​ក្រសួ​​ងសុ​​ខា​​ភិ​​បា​​ល ​​ក៏ ​​ដូ​​ចជា​​ ​​រា​​ជរដ្ឋា​​ភិ​​បា​​លកម្ពុ​​ជា​​ ​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ជា​​គោលកា​​រណ៍ ​​លោក ​​អភិ​​បា​​ល ​​បា​​នហៅ​​ម្ចា​​ស់ទី​​តា​​ំ​​ងខា​​ងលើ​​ […]

Continue Reading

មិ​​នធម្មតា​​! ​​បុ​​រសក្លា​​ហា​​នហ៊ា​​នយកគ្រា​​ប់មិ​​នទា​​ន់ផ្ទុ​​ះ​​មកឆ្នៃ​​ធ្វើ​​ចង្ក្រា​​នដា​​ំ​​ស្លធ្វើ​​មិ​​នដឹ​​ង

នៅ​​ថ្ងៃ​​ទី​​១០ ​​ខែ​​សី​​ហា​​ ​​ឆ្នា​​ំ​​២០២០ ​​ក្រុ​​មកម្ទេចគ្រា​​ប់ ​​(EOD) ​​នៃ​​អង្គកា​​រដោះ​​មី​​នកម្ពុ​​ជា​​ ​​(CSHD)​ ​​បា​​នទទួ​​លសំ​​ណើ​​ពី​​ប្រជា​​ពលរដ្ឋ ​​ភូ​​មិ​​ខ្សា​​ច់អំ​​ពិ​​ល ​​ឃុ​​ំ​​ស្រែ​​ណូ​​យ ​​ស្រុ​​កវ៉ា​​រិ​​ន ​​ខេត្តសៀ​​មរា​​ប ​​រកឃើ​​ញគ្រា​​ប់ត្បា​​ល់៦០មម ​​ចំ​​នួ​​ន៨គ្រា​​ប់ ​​គ្រា​​ប់ផ្លោង៧៥មមចំ​​នួ​​ន ​​៣គ្រា​​ប់ ​​គ្រា​​ប់មិ​​នធា​​ក់ថយ១០៦មម ​​ចំ​​នួ​​ន១ ​​គ្រា​​ប់ឡង់ ​​៤០មមចំ​​នួ​​ន១ ​​គ្រា​​ប់ ​​សរុ​​បចំ​​នួ​​ន ​​១៣គ្រា​​ប់ ​​គ្រា​​ប់ទា​​ំ​​ងនេះ​​ប្រជា​​ពលរដ្ឋប្រទះ​​ឃើ​​ញលើ​​ដី​​ចម្កា​​រ ​​និ​​ងប្រជា​​ពលរដ្ឋមួ​​យគ្រួ​​សា​​របា​​នយកគ្រា​​ប់មកឆ្នៃ​​ធ្វើ​​ជា​​ចង្រ្កា​​នដា​​ំ​​ស្លក្បែ​​រផ្ទះ​​ ​​ហើ​​យក្រុ​​មកា​​រងា​​រ ​​CSHD ​​បា​​នអប់រំ​​ ​​និ​​ងចល័តវា​​យកទៅ​​បំ​​ផ្លា​​ញចោលនៅ​​កន្លែ​​ងមា​​នសុ​​វត្ថិ​​ភា​​ព។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ អា​​ជ្ញា​​ធរមី​​ន​ ​​សូ​​មអំ​​ពា​​វនា​​វដល់បងប្អូ​​នប្រជា​​ពលរដ្ឋទា​​ំ​​ង​អស់ ​​នៅ​​ពេលឃើ​​ញគ្រា​​ប់មី​​ន​ ​​និ​​ងគ្រា​​ប់មិ​​នទា​​ន់ផ្ទុ​​ះ​​ ​​សូ​​មកុ​​ំ​​ ​​ប៉ះ​​ពា​​ល់​​ ​​ដំ​​ ​​គប់លេង ​​ឫកែ​​ច្នៃ​​ផ្សេងៗ ​​វា​​អា​​ចបណ្តា​​លអោយផ្ទុ​​ះ​​ស្លា​​ប់ ​​របួ​​ស​ ​​ពិ​​កា​​រ​ ​​គ្រប់ពេល​ ​​និ​​ងសូ​​មរា​​យកា​​រណ៍ទៅ​​អា​​ជ្ញា​​ធរមូ​​លដ្ឋា​​ន ​​និ​​ងប្រតិ​​បត្តិ​​ករបោសសំ​​អា​​តមី​​នដែ​​លនៅ​​ជិ​​តទី​​នោះ​​ ​​ដើ​​ម្បី​​យកគ្រា​​ប់ទា​​ំ​​ងនោះ​​ទៅ​​កំ​​ទេចចោល៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​

Continue Reading

ហួសចិត្តថ្លែងលែងចេញ! ចោរសង្ហាឆក់រាប់ភ្លេច ជាប់គុកបានតែដប់ថ្ងៃចេញមកឆក់ទៀតធ្វើព្រងើយ

ស្តាប់សម្តីលោកចោរនិយាយបន្តិចមើលមិចដែរ ឆក់ជាង២០លើកជាប់១ខែ ចេញមកឆក់ទៀត ឆក់រហូតដល់ជនជាតិចិននៅកំពង់សោមបានជាង៥ម៉ឺនដុល្លារទៀត ទីបំផុតជាប់ខ្នោះនគរបាលពោធិ៍សែនជ័យម្តងទៀត កាលពីជាង១០ថ្ងៃមុន សង្ឃឹមលើកនេះជាប់បានយូរទៅចុះ សូមACUជួយពិនិត្យមើលផងបាទ ។ បានធ្វើសកម្មភាពឆក់លើកចុងក្រោយ គឺនៅវេលាម៉ោង០២ និង៣០នាទីយប់រំលងអាធ្រាត្រ ឈានថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៅចំណុចស្ថានីយ៍ប្រេងតាម ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្សី ភូមិព្រៃជីសាក់ សង្កាត់ចោមចៅទី៣ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។ មុនពេលឈានដល់ការបង្ក្រាប និងចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះ គឺជនសង្ស័យក្រុមទី១ ដែលមានគ្នា៤នាក់ បានធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទ ពីជនរងគ្រោះម្នាក់ឈ្មោះ លីម ចែ ភេទប្រុស ៣៦ឆ្នាំ មុខរបរកម្មករ ស្នាក់នៅភូមិជម្ពូវ័ន១ សង្កាត់ចោមចៅទី៣ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ។ ខណៈដែលជនរងគ្រោះ កំពុងធ្វើដំណើរតាម Pass App ១គ្រឿង នាវេលាយប់រំលងអាធ្រាត្រ តាមផ្លូវសហព័ន្ធរុស្សី ភូមិព្រៃជីសាក់ សង្កាត់ចោមចៅទី៣ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ។ ខណៈនោះជនសង្ស័យ ឆក់យកបានទូរស័ព្ទដៃ ដែលជនសង្ស័យឆក់ពីជនរងគ្រោះម៉ាក iPhone 6Plus ពណ៌ផ្កាឈូក។ ភ្លាមៗនោះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ុស្តិ៍ចោមចៅទី៣ កំពុងល្បាតប្រទះឃើញ សកម្មភាពជាក់ស្ដែង […]

Continue Reading

ចុមមានរឿងអីអញ្ចេះ! នៅសុខៗអុឹម ជីវ៉ា សុំធ្វើការលាលែង ពីមុខដំណែងជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សមាគមសិល្បករខ្មែរ ហើយទាមទារឱ្យអ្នកនាង ចន ចាន់លក្ខិណា ត្រូវតែបកស្រាយពីថវិកាចំណាយកន្លងមក ព្រោះតែ

ខ្ញុំបាទ អុឹម ជីវ៉ា សូមជំរាបជូនបងប្អូនសិល្បករសិល្បការនីទាំងអស់ បងប្អូនសាពត៌មានទាំងអស់និងបងប្អូនមហាជនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ អោយបានជ្រាបថា ខ្ញុំបាទ អុឹម ជីវ៉ា សុំធ្វើការលាលែង ពីមុខដំណែងជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សមាគមសិល្បករខ្មែរចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។ មូលហេតុនៃការលាលែងនេះដោយសារតែ៖ ទី1. ការធ្វើជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវាគ្រាន់តែជាការរៀបចំដើម្បីល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះ ឯមុខនិងតួនាទីគឺមិនដូចអ្វីដែលនិយាយមុនពេលបោះឆ្នោតឬ ការធ្វើការងារដូចអណត្តិប្រធានមុនៗឡើយ មានន័យថាការងារសមាគមធ្វើជាលក្ខណៈបុគ្គល មិនសូវបានមានពេលកោះហៅប្រជុំឬពិភាគសារឡើយ ។ ទី2. ក្នុងនាមជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរាល់កម្មវិធីទាំងអស់គឺ ភាគតិចណាស់ត្រូវបានអញ្ជើញអោយចូលរួម ! ទី៣. សមាគមសិល្បៈ មានដល់ទៅ២ គឺសមាគមសិល្បករ និងសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គម វាហាក់បីដូចច្របូលច្របល់គ្នា ពេលធ្វើការងារគឺមិនដឹងអ្នកណាប្រធានសមាគមណាអោយពិតប្រាកដ ។ ទី៤ . ពេលមានកម្មវិធីមានលុយកាក់គឺហៅតែតារាល្បីមានមុខមាត់ឯតារាមិនល្បីបានត្រឹមមកជួយកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ ទី៥. ប្រាក់ចំនូលនិងប្រាក់ចំណាយផ្សេងៗ និងថវិការមូលនិធិវាហាក់បីដូចច្រពិចច្រពិល ដោយមិនបានប្រជុំរៀងរាល់ខែឡើយ ។ ទី៦ .រាល់ពេលមានការបង្កើតកម្មវិធីម្តងៗសមាគមមិនដែលបានកោះប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឡើយ មានខ្លះដែរ តែក្នុងចំណោម១០កោះហៅពីដងតែប៉ុណ្ណោះ ។ ទី៧ . សូម លោក ហេង ឡុង ប្រធានសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមបកស្រាយទាក់ទងនិងថវិការដែលជាចំនូលប្រចាំឆ្នាំដែលបានពីសប្បុរសជន មានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែន និងលោកឧកញ៉ាហុងពីវ និងលោកឧកញ៉ាលោកជំទាវមួយចំនួនទៀតដែលឧបត្ងម្ភប្រចាំឆ្នាំជួយរាយរបាយការផង ថាតើចំណាយលើអ្វីខ្លះក្នុងមួយឆ្នាំៗ????  […]

Continue Reading

តោះៗនាំគ្នាជួយស៊ែរ! អ្នកនាង សុគន្ធ និសា បានប្រកាសចែកស្បែកជើងទៅឱ្យសិល្បការិនីដែលខ្វះខាតដោយឥតគិតថ្លៃ

អ្នកនាង សុគន្ធ និសា តារាចម្រៀងស្រីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហង្សមាស ដែលមានបទពិសោធន៍សិល្បៈអស់មកជាង១៧ឆ្នាំ ជាមួយសម្លេងស្រទន់ផ្អែមថ្នមបំពេរ។ មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតារាស្រីរូបនេះនៅតែទទួលបានការគាំទ្រ និងចូលចិត្តជាខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាពិសេសលើសមត្ថភាពដ៏សម្បូរបែបរបស់នាង ព្រោះក្រៅពីច្រៀងនាងក៏អាចសម្តែងបានយ៉ាងសមឥតខ្ចោះផងដែរ។ យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះ តារាចម្រៀង សុគន្ធ និសា ក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនកោតសរសើរបន្ទាប់ពីអ្នកនាងបានប្រកាសចែកស្បែកជើងជូនដល់សិល្បការិនីដែលខ្វះខាត។ ដោយអ្នកនាងបានឲ្យដឹងថាក្នុងការចែកស្បែកជើងជូនដល់សិល្បការិនីដែលខ្វះខាតនេះ ដោយសារតែអ្នកនាងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍យល់ពីអារម្មណ៍ដែលចូលសិល្បៈដំបូង គ្មានថវិកាទិញសម្ភារៈសំលៀកបំពាក់ឡើងឆាក ហើយមានតែរៀមច្បងជាអ្នករើរបស់ចាស់ៗយកមកឲ្យ។ អ្នកនាង សុគន្ធ និសា បានសរសេររៀបរាប់ថា៖ “ជម្រាបសួរ! បងប្អូនទាំងអស់គ្នា​ នេះជាទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួច​ របស់នាងខ្ញុំ​ សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា​ ដែលជាសិល្បៈការនីនិងមានការខ្វះខាត​ប្រេីតាមតម្រូវការ​ ! សូម​កុំប្រកែប្រកាន់​! នាងខ្ញុំចែកជូនដោយឥតគិតថ្លៃ!ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានសូមទំនាក់ទំនង Inbox: Vatana January បញ្ជាក់​ : លេខទំហំជេីង​(Size): 36″៕ ប្រភព៖ Khmernote

Continue Reading

នោះៗ! ត្រៀមខ្លួនអ្នកលក់ឥវ៉ាន់អនឡាញ ពេលដែលច្បាប់នេះចេញប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ច្បាស់ជាត្រូវមានការប៉ះពាល់ហើយ

កាលពីពេលកន្លងទៅនេះ រដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ដែលមានចំនួន ១២ជំពូក និង៦៧មាត្រា និងជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់សំខាន់ថ្មីមួយ ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តជាស្ថាពរហើយ។  សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ នឹងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទីជីថលនៅកម្ពជា ដោយហេតុថា ក្របខណ្ឌច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្ត នានា ដែលគាំទ្រដល់សកម្មភាព និងប្រតិបត្តិការតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិង ឌីជីថល ចាំបាច់ត្រូវរៀបចំ និង ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ដើម្បីអាចបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចទីជីថល រឹងមាំមួយព្រមទាំងត្រៀមទទួលយក នូវការឈានមកដល់នៃបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤។ ភ្ជាប់ជាមួយព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏មានមតិចម្រូងចម្រាស់មួយចំនួនមានមន្ទិលថា តើការអនុម័តច្បាប់នេះមានផលប៉ះពាល់ឬទេ? ចំពោះអ្នកលក់អនឡាញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដូចជាតាមបណ្តាវេបសាយទិញលក់នានា។ Business Cambodia បានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់លោក ប៊ុន ផាក ដែលជាស្ថាបនិកវេបសាយ Pzar និងជាអ្នកជំនាញ E Commerce មួយរូប។លោកបានបង្ហាញទស្សនៈរបស់លោកថា ការអនុម័តច្បាប់ថ្មីនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្លះដល់អ្នកលក់អនឡាញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ។ លោកបានបង្ហើបថា បច្ចុប្បន្នប្រតិបត្តិការលក់តាមអនឡាញនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ មិនមានប្រតិបត្តិការជាអនឡាញពេញលេញ ១០០ ភាគរយទេ មានន័យថាអ្នកលក់ភាគច្រើនគាត់ដាក់ទំនិញលក់តាមតាមគេហទំព័រគ្រាន់តែជាការដាក់បង្ហាញប៉ុណ្ណោះ។ នៅពេលដែលអតថិជនបញ្ជាទិញទំនិញគឺអ្នកលក់គាត់ធ្វើប្រតិបត្តិការដោះដូរទំនិញក្រៅបណ្តាញអនឡាញ ដូចនេះវាធ្វើអោយទំនិញមួយចំនួនបាត់ដានពីក្នុងវេបសាយ ដែលនេះជាចំណោទបញ្ហាមួយនៅការគ្រប់គ្រងសង្វាក់ទំនិញអនឡាញ។ លោកបានបន្តថា បើសិនជាច្បាប់មួយនេះចេញជាធរមាននោះអ្នកលក់អនឡាញប្រហែលជាត្រូវផ្លាស់ប្តូរទម្រង់លេងខ្លះហើយមានន័យថា ក្រុមហ៊ុនទិញលក់នៅស្រុកខ្មែរត្រូវតែដំណើរការប្រតិបត្តិការទំនិញតាមវេបសាយ ទិញលក់ ដោះដូរ ដឹកជញ្ជូន តត្រូវគ្រប់គ្រងដោយបច្ចេកវិទ្យាអនឡាញ និងត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធបន្ថែមចូលរដ្ឋផងដែរ។ ស្ថាបនិករូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថានៅពេលច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៍នៅកម្ពុជា អាចនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អ្នកលក់អនឡាញ […]

Continue Reading

ក្រោយពីបានរកឃើញជនជាតិអង់គ្លេសដែលបានបាត់ខ្លួននៅកោះរ៉ុង ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានផ្ញើលិខិតមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថា

រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស បានផ្ញើសារថ្លែងអំណរគុណ ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែង ក្នុងការស្វែងរកនារីជនជាតិអង់គ្លេសឈ្មោះ Amelia Bambridge ដែលបានបាត់ខ្លួននៅកោះរ៉ុង កន្លងទៅ។ នេះបើយោងតាមលិខិតដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News និង Khmertalking ទទួលបាននៅ ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩នេះ។ យោងតាមលិខិតរបស់លោកស្រី Heather Wheeler MP រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកអាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក នៃចក្រភព អង់គ្លេស ដែលផ្ញើទៅលោកស្រី សឿង រដ្ឋចាវី ឯកអគ្គរាជទូតនៃស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា នៅទីក្រុងឡុងដ៍ បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា «បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពិភាក្សារបស់ពួកយើង កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណ ជូនចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រី ដែលបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយក្នុងការ ស្វែងរក ជនជាតិអង់គ្លេសឈ្មោះ Amelia Bambridge»។ បើតាមលិខិតដដែលនេះ បានបន្តថា «ខ្ញុំបានតាមដានករណីនោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ និងសូមសម្តែងការដឹង គុណដល់ក្រុមការងាររុករក និងសង្គ្រោះបន្ទាន់ ដែលបានបំពេញភារកិច្ចអស់ពីលទ្ធភាព។ ខ្ញុំពិតជាយល់នូវការ លំបាករបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅ បើទោះបីទទួលលទ្ធផលសោកនាដកម្មក្តី ខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ និងកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង […]

Continue Reading

នោះៗ! ក្រោយផ្អើលសាក់រូបផែនទីកម្ពុជា និងផ្ទៃក្រលានៅលើរាងកាយ ពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានចេញមកប្រតិកម្មថា

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានរឿងគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅលើបណ្តាញសង្គមខណៈដែលមានការប្រើប្រាស់នូវរូបផែនទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលគូរគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ បណ្តាលឱ្យមានការយល់ច្រលំថាផែនទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រែប្រួល ហើយក៏មានជាងសាក់រូបម្នាក់បានចេញមកប្រកាសថានឹងធ្វើការសាក់រូបផែនទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជា Free ដោយមិនគិតលុយជូន។ ក្រោយពីមានការប្រកាសដូច្នេះ យើងសង្កេតឃើញមានមនុស្សមួយចំនួនបានស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការសាក់រូបផែនទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជាបានសាក់ជាប់នូវផ្ទៃក្រលារបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅលើកន្លែងផ្សេងៗនៅលើខ្លួន រួមមានដៃ ចង្កេះ ឬកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅលើរាងកាយ។ ក្រោយពីឃើញមានការសាក់រូបផែនទីនៅលើខ្លួនបែបនេះ ស្រាប់តែឯកឧត្តម ខៀវ កញ្ញារិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានចេញមកប្រតិកម្មចំពោះការសាក់ទាំងនោះនៅលើគណនីរបស់ឯកឧត្តម។ ដោយការប្រតិកម្មនោះឯកឧត្តម ខៀវ កញ្ញារិទ្ធបានលើកឡើងថា៖ «គាត់សាក់ផ្ទៃដីស្រុកខ្មែរ​ ព្រោះខ្លាចខ្មែរបាត់ដី តែពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលថាដីខ្មែរធំជាងនេះ តើត្រូវកាត់ដីអោយគេអោយសល់តែត្រឹមនេះ​ ឬ ត្រូវចៀរស្បែកនេះសាក់ជាថ្មី​ ?»  

Continue Reading

សាហាវហួស! កុមារីកំពុងតែជិះកង់មកពីសាលារៀនទៅផ្ទះសុខៗ ស្រាប់តែជិះម៉ូតូមកពីក្រោយចាប់អូសចូលព្រៃទាំងថ្ងៃដើម្បី….

មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតខណៈដែលសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់ភ្លាមៗ ក្រោយពីបុរសនោះបានធ្វើសកម្មភាពចាប់កុមារីរងគ្រោះម្នាក់អូសយកទៅរ.ល ដែលករណីខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃ​ទី​០៨​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ នា​វេលា​ម៉ោង​១២​នឹង​១៥​នាទី នៅត្រង់ចំណុចភូមិ​-​ឃុំ​ដង​ពែង​ ស្រុកស្រែ​អំបិល ខេត្តកោះកុង។ យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ជនសង្ស័យដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនមានឈ្មោះថា គី​ គី​ម​ ភេទ​ប្រុស​ អាយុ​១៩​ឆ្នាំ មានទីលំនៅស្នាក់នៅក្នុងភូមិ​-​ឃុំ​ដង​ពែង​ ស្រុកស្រែ​អំបិល ខេត្តកោះកុង ចំណែកឯជនរងគ្រោះវិញមានអាយុ១១ឆ្នាំ មានទីលំនៅស្នាក់នៅក្នុងភូមិឃុំជាមួយគ្នានឹងជនសង្ស័យផងដែរ។ សមត្ថកិច្ចក៏បានបន្តឱ្យដឹងទៀតថា មុនពេលកើតហេតុ ជន​រង​គ្រោះ​ កំពុង​ជិះ​កង់​ចេញពីផ្ទះ​ទៅ​សាលារៀន​ ពេល​មក​ដល់​ចំណោត​តា​ញ៉​ ស្ថិត​ក្នុងភូមិ​-​ឃុំ​ដង​ពែង​ ស្រុកស្រែ​អំបិល​ ស្រាប់តែ​ជនសង្ស័យ​បាន​ជិះ​ម៉ូតូ​ មក​ពីក្រោយ​ មក​ស្កាត់​ជន​រង​គ្រោះ​រួច​អូស​ចូល​ក្នុង​ព្រៃ​ធ្វើ​សកម្មភារហូត​ទាល់តែ​បាន​សម្រេច​ ក៏​ជិះ​ម៉ូតូ​គេចខ្លួន​បាត់​។ ​ក្រោយ​ពី​ទទួល​បាន​ ពាក្យបណ្ដឹង​ពី​អាណាព្យាបាល​ ជនរង​គ្រោះ​ កម្លាំង​ជំនាញ​បាន​ស្រាវជ្រាវ​ ឃាត់ខ្លួន​ជនសង្ស័យ​បាន​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៨​ វេលា​ម៉ោង​ ១៤​នឹង​៣០​នាទី​រសៀល​។​ ​បច្ចុប្បន្ន​កម្លាំង​កំពុង​សាកសួរ​ និង​បំពេញ​សំណុំរឿង​ ចាត់ការ​តាម​នីតិវិធី​ច្បាប់​ ៕

Continue Reading

ស្លុតចិត្ត! ជីដូនចេះតែឆ្ងល់ចៅស្រីចេះតែមិនចង់និយាយរកឪពុកសោះ ដល់ពេលដេញដោលសួរទើបដឹងថាឪពុកចុងបាន……

មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់ភ្លាមៗក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្តឹងពីជីដូនចាស់ម្នាក់ដែលបានប្តឹងបុរសម្នាក់នោះថាបានធ្វើសកម្មភាពចាប់រ.លចៅស្រីរបស់ខ្លួន ដែលករណីខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃ​ទី​១៤​ ខែ​វិ​ច្ឆ​កា​ ឆ្នាំ​២០១៩ នៅត្រង់ចំណុចភូមិ​គោក​កណ្តាល​ ឃុំ​ល្វា​ក្រាំង​ ស្រុក​វ៉ា​រិ​ន​ ខេត្តសៀមរាប។ យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ជនសង្ស័យដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះមានឈ្មោះថា ព្រឿ​ង​ សំ​ ភេទ​ប្រុស ជាឪពុកចុងរបស់កុមារីរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថា ស​.​ច​.​រ​ អាយុ​០៥​ឆ្នាំ មានជីដូ​នឃួ​ន​ វ៉​ន​ ភេទ​ស្រី​ អាយុ​៧០​ឆ្នាំ​ ពួកគេទាំង៣មាន​ទីលំនៅ​ភូមិ​គោក​កណ្តាល​ ឃុំ​ល្វា​ក្រាំង​ ស្រុក​វ៉ា​រិ​ន​ ខេត្តសៀមរាប​។ សមត្ថកិច្ចក៏បានបន្តឱ្យដឹងទៀតថា ជនសង្ស័យដែលត្រូវបានជាឪពុកចុងរបស់ជនរងគ្រោះនោះបានធ្វើសកម្មភាពចាប់រ.លជនរងគ្រោះចំនួន២ដង ដោយបានលួងលោមនាងទៅធ្វើសកម្មភាពនៅ​ចំណុច​ ត្រពាំង​ចា​រ្យ​ ស្ថិត​នៅ​ខាងត្បូង​ភូមិ​កើតហេតុ​ខាងលើ​។​ ក្រោយ​ទទួល​បាន​បណ្តឹង​កម្លាំង​ជំនាញ​បាន​ចុះ​ស្រាវជ្រាវ​ដល់ទី​កន្លែង​កើតហេតុ​ និង​នាំ​ជនសង្ស័យ​ខាងលើ​មក​សាកសួរ​ កំណត់ហេតុ​ស្រង់​ចម្លើយ​ បាន​ឆ្លើយ​សារភាព​ប្រាប់​នគរបាល​ជំនាញ​ថា​ ពិតជា​បាន​ប្រព្រឹត្ត​សកម្មភាព​ រំលោភ​សេពសន្ថវៈ​លើ​ជន​រង​គ្រោះ​ចំនួន​២​លើក​ពិតប្រាកដ​មែន​។​ បច្ចុប្បន្ន​កម្លាំង​នគរបាល​ស្រុក​វ៉ា​រិ​ន​ កំពុង​រៀបចំ​សំណុំរឿង​នេះ​ទៅ​ការិយាល័យ​ជំនាញ​នៃ​ស្នងការដ្ឋាន​ខេត្តសៀមរាប​ដើម្បី​ចាត់ការ​តាម​ផ្លូវច្បាប់​ ៕​ចាត់ការ​តាម​ផ្លូវច្បាប់​ ៕

Continue Reading

ដាច់ដាបហួស! បុរសម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់វាយខ្នោះភ្លាមៗ ក្រោយពីបានចាប់ស្ត្រីពិការមិនគ្រប់ទឹកម្នាក់ដើម្បី

មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់ភ្លាមៗក្រោយពីបុរសម្នាក់នោះបានធ្វើសកម្មភាពចាប់រ.លស្ត្រីមិនគ្រប់៉ទឹកម្នាក់ ហើយថែមទាំងជាជនពិការថែមទៀតផង ដែលករណីនេះបានបង្កឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៅត្រង់ចំណុចភូមិកំពុងក្របី សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង។ យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ជនសង្ស័យដែលត្រូវបានធ្វើការឃាត់ខ្លួននោះមានឈ្មោះថា ភាព ផ្តាច់ មានអាយុ៣៤ឆ្នាំ មានទីលំនៅមិនពិតប្រាកដ ចំណែកឯស្ត្រីរងគ្រោះមិនត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះទេ ដោយគ្រាន់តែដឹងថាជាមនុស្សមានសតិមិនប្រក្រតី ហើយថែមទាំងជាជនពិការថែមទៀតផង។ ក្រោយពីសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួន ជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពដ៏គម្រក់នេះទៅលើស្ត្រីរងគ្រោះពិតប្រាកដមែន ហើយបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ច កសាងសំណុំរឿង បញ្ជូនទៅសាលាដំបូងខេត្ត ចាត់ការតាម និតិវិធីច្បាប់៕

Continue Reading

ឪពុកម្តាយស្លុតចិត្ត! កូនប្រុសរៀនពូកែគ្រប់មុខបាត់ខ្លួនឈឹងរកមិនឃើញ ចុងក្រោយបែរជាមកប្រទះឃើញនៅក្នុង

មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានករណីប្រទះឃើញសពនិស្សិតឆ្នាំទី២ នៅសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀងម្នាក់ ដែលបានអណ្តែតក្នុងទឹក នៅក្បែរគល់ស្ពានហាយវ៉េ ដែលហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិបាក់រនាស់ សង្កាត់សង្ឃ័រ ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង ។ យោងតាមព័ត៌មានពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ​ជនរងគ្រោះឈ្មោះ សំ មករា អាយុ២៣ឆ្នាំ ជានិស្សិតឆ្នាំទី២ ជាសិស្សរៀនពូកែគ្រប់មុខវិជ្ជា រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង បានមកស្នាក់នៅក្នុងវត្តព្រៃឆ្លាក់ ក្រុងស្វាយរៀង ក្រោយព្រោះតែគ្រួសារមានការខ្វះខាត ទើបផ្អាកការសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យ មកធ្វើជាសន្តិសុខឯកជន នៅក្រុងបាវិតជាមួយឳពុក ។ លុះនៅថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ស្រាប់តែបានបាត់ខ្លួន មិនដឹងថាទៅណានោះទេ រហូតដល់ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ មិនឃើញកូនត្រឡប់វិញ ទើបឪពុកម្តាយព្រួយបារម្ភបាន យកថតរូបកូនទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យជួយ តែគ្មានដំណឹងសោះ ក្រោយមកទើបផ្អើលថាប្រទះឃើញសាកសពអណ្តែតទឹកតែម្តង ។ ក្នុងនោះតាមការពិនិត្យនិងធ្វើកោសល្យវិច័យ សាកសពស្លាប់ប្រហែល៨៥ម៉ោង បណ្តាលមកពីការលង់ទឹក និងបានធ្វើកំណត់ហេតុប្រគល់សពឲ្យសាច់ញាតិធ្វ់បុណ្យតាមប្រពៃណី៕

Continue Reading

សមនឹងគុកណាស់! សមត្ថកិច្ចចាប់វាយខ្នោះបុរសម្នាក់ភ្លាមៗ ក្រោយពីបានធ្វើរឿងបែបនេះដាក់ក្មេងស្រីៗមិនចេះតិចនាក់

មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមេខ្យល់នាំក្មេងស្រីឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃ ដែលករណីខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង៩និង៣០នាទី ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ។ យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ជនរងគ្រោះមានឈ្មោះ ធឿង សុផាន ភេទស្រី អាយុ ២៧ឆ្នាំ ស្រុកកំណើតភូមិដូរនំ ឃុំមានជ័យ ស្រុកប្រាសាទបាគង ខេត្តសៀមរាប ចំណែកមេខ្យល់មានឈ្មោះ ទ្រី គារ ភេទប្រុស អាយុ ៣១ឆ្នាំ មុខរបរ និងទីកន្លែងស្នាក់នៅមិនពិតប្រាកដ។ ក្រោយឃាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការអប់រំស្ត្រីរងគ្រោះនិងជួយសម្រួលប្រថាប់ត្រាលិខិតឆ្លងដែនទាំងខ្មែរ-ថៃ ឲ្យគាត់បានធ្វើដំណើរចូលទៅប្រទេសថៃ ដោយស្របច្បាប់។ ចំណែកជនសង្ស័យប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់ការតាមច្បាប់បន្តទៀត៕

Continue Reading

ផ្អើលទៀតហើយ! ឪពុកមានជំងឺលេីសឈាមធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវសង្រ្គោះបន្ទាន់ បែរជាត្រូវគេទុកចោលយ៉ាងយូរ ចុងក្រោយទើបសម្រេចថា

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានរឿងដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានគណនីហ្វេសបុកមួយបានបង្ហោះសារអំពីករណីប្រើប្រាស់ប័ណ្ណប.ស.សដើម្បីព្យាបាលជំងឺ ប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានពេទ្យទុកចោលមិនរវល់ រហូតសម្រេចចិត្តបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅកាន់ពេទ្យឯកជនវិញ ដែលករណីនេះបានបង្កឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីម៉ោង 10:30នាទីយប់ថ្ងៃទី 13 វិចិ្ឆកា 2019 នេះបើតាមការបង្ហោះផ្សាយរបស់គណនីហ្វេសបុករបស់ Vathanak Dep។ យោងតាមការបង្ហោះផ្សាយរបស់គណនីហ្វេសបុកខាងលើបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា៖ «នៅវេលាម៉ោង 10:30នាទីយប់ថ្ងៃទី 13 វិចិ្ឆកា 2019 លោកប៉ារបស់ខ្ញុំ(ដិប វឌ្ឍន:) បានចូលពេទ្យដេីម្បីសង្រ្គោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង(ពេទ្យធំ)។ គាត់មានជំងឺលេីសឈាមធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវសង្រ្គោះបន្ទាន់តែមិននឹកស្មានសោះថាត្រូវរង់ចាំអស់រយ:ពេលយ៉ាងយូរហូតមិនអាចទ្រាំបាន ក៏សម្រេចចិត្តដឹកលោកប៉ាខ្ញុំយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជន(យី គក់) ក្រុងបាត់ដំបងវិញ ទោះជាលោកប៉ាខ្ញុំជាអតីតយុទ្ធជនពិការមានប័ណ្ណក្រីក្រកម្រិតក្រ១និងប័ណ្ណបសសក៏ដោយ»៕

Continue Reading

កុំចេះតែហ៊ាន! ក្មេងស្រីឃើញស្អាតៗ តែបែរជាត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់វាយខ្នោះ ដោយសារតែបាន

មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនក្មេងស្រីចំនួន៣នាក់ ក្រោយពីបានធ្វើសកម្មភាពលួចយកម៉ូតូមួយគ្រឿងពីខេត្តត្បូងឃ្មុំជិះរត់មកដល់ខេត្តកណ្តាល ទើបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង៤រសៀល នៅចំណុច ភូមិព្រៃចាស់ ឃុំ វិហារសួគ៌ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។ យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ជនសង្ស័យទាំង៣នាក់ខាងលើមានឈ្មោះ ១.ឈ្មោះ ឃាង បញ្ញា ភេទស្រី អាយុ១៥ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរ មុខរបរ កម្មកររត់តុ មានទីលំនៅភូមិក្តីកណ្តាល ឃុំសារិកាកែវ ស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល ២.ឈ្មោះ សុខ ម៉ីម៉ី ភេទស្រីអាយុ១៥ជនជាតិខ្មែរ មុខរបរ រត់តុ មានទីលំនៅ ភូមិ ឃុំ ជាមួយគ្នា ៣.ឈ្មោះ ពេជ បញ្ញា ភេទស្រី អាយុ១៥ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរ មុខរបរ រត់តុ មានទីលំនៅ ភូមិ ឃុំ ជាមួយគ្នា។ សមត្ថកិច្ចក៏បានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងទៀតផងដែរថា ករណីលួចនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី០៩.១១.២០១៩ ម៉ោង២១.០០នាទី ចំណុច ភូមិ ទន្លេបិទ ឃុំទន្លេបិទ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ហើយពេលបង្ក្រាបបានសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការដកហូតបានម៉ូតូ១គ្រឿង ម៉ាកC125 ស៊េរី២០១៨ […]

Continue Reading

ស៊យហួស! ទើបនឹងដឹកភ្ញៀវចូលផ្ទះសំណាក់ហើយ ស្រាប់តែត្រូវសន្លប់នៅនឹងកន្លែង ដោយសារតែត្រូវបាន

មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានករណីរថយន្តបុកជាមួយនឹងកង់៣មួយគ្រឿងដែលកំពុងតែដឹកភ្ញៀវប្រុសស្រីទៅផ្ទះ​សំណាក់​យីហោ​«​ពណ៌​មាស​» បណ្តាលឱ្យខូចខាតកង់៣ស្ទើតែទាំងស្រុង ខណៈដែលរថយន្តបានបើកគេចពីកន្លែងកើតហេតុបាត់ ដែលករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលា​ម៉ោង​១១​និង៥០​នាទី​យប់​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៩ នៅ​ចំណុច​មុខ​ផ្ទះសំណាក់​យីហោ «​ពណ៌​មាស​» ស្ថិត​នៅ​នៅ​ផ្លូវ​៤៣០ កែង​នឹង​ផ្លូវ​៤៨០ សង្កាត់​ផ្សារ​ដើម​ថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។ យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា រថយន្តដែលបង្កគ្រោះដោយបើកបុកនោះមានម៉ាក Lexus RX-350 ពណ៌​ស ពាក់​ផ្លា​ក​លេខ ភ្នំពេញ 2W-8851 ចំណែកឯម្ចាស់កង់៣មិនត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះទេ ដោយគ្រាន់តែដឹងថាមុនពេលកើតហេតុ គាត់​បាន​ដឹក​ភ្ញៀវ​ប្រុស​ស្រី​2​នាក់​ទៅ​សម្រាក​នៅផ្ទះ​សំណាក់​ខាងលើ ខណៈ​មក​ដល់​ក៏​ឈប់​នៅ​មុខ​ផ្ទះសំណាក់​នោះទំលាក់ភ្ញៀវរួចស្រាប់តែរថយន្តខាងលើបើកមកបុកកង់៣គាត់ដែលចតស្ងៀមពេញទំហឹងតែម្តង បណ្តាល​ឱ្យ​ខ្ទាត​វិល​ក្បាល​ត្រលប់​ក្រោយរង​ការ​ខូចខាត​ខ្ទេច​ស្ទើរ​ទាំងស្រុង និង​បណ្ដាល​ឲ្យ​គាត់​របួសស្រាល​សន្លប់​មួយភាំង​នៅ​ក្នុង​កង់​បីថែមទៀត។ ក្រោយ​កើតហេតុ​ម្ចាស់​កង់​បី​រង​គ្រោះ បាន​ត្រឹមតែ​យក​កង់​បី​ទៅ​ជួសជុល​ដោយ​ខ្លួនឯង​រង​ចាំ​ស្អែក​ព្រឹក​ទៅ​ដាក់​ពាក្យបណ្ដឹង​នៅ​អធិការដ្ឋាន​ខណ្ឌចំការមន​ដើម្បី​ឱ្យ​សមត្ថកិច្ច​ជំនាញ​ជួយ​ស្រាវជ្រាវ​រក​រថយន្ត​បង្ក​មក​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការ​ខូចខាត​ម៉ូតូ​រ៉ឺ​ម៉ក​កង់​បី​គាត់​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ៕

Continue Reading

គាំទ្រទេ? អគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជា អំពាវនាវឱ្យបញ្ឈប់ការលក់សាច់ឆ្កែនៅកម្ពុជា

ការទទួលទានសាច់ពិសេស (សាច់ឆ្កែ) កំពុងពេញនិយមពីសំណាក់មហាជនមួយចំនួន ហើយការលក់ដូរក៏កាន់តែបើកចំហរទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នៅតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន និងមាន​ហាងឆេង​ខ្ពស់។ យ៉ាងណាមិញអ្នកស្រលាញ់សត្វចិញ្ចឹមសឹងតែទូទាំងពិភពលោក តាមប្រទេសនីមួយកំពុងតែមានយុទ្ធនាការរៀងៗខ្លួនក្នុងការតវ៉ា ដើម្បីបញ្ឈប់ឲ្យមានការបរិភោគសត្វឆ្កែ។ ជាការពិតណាស់កម្ពុជា ក៏កំពុងតែមានការផ្សព្វផ្សាយចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការបរិភោគសាច់ពិសេសនេះ ដោយមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាព ជាពិសេសការលក់សាច់ពិសេសក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីខែ្មរ​។ ក្នុងនោះផងដែលឯកឧត្តម ហេង​ រតនា អគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជា (CMAC) ក៏បានលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះថា “ពេលវេលាណាទេីបបញ្ឈប់អាជីវកម្មសាច់សុនខនៅកម្ពុជា​? នៅប្រទេសវៀតណា​មនៅក្រុងហាណូយមានវិធានការបញ្ចប់អាជីវកម្មសាច់សុនខត្រឹមឆ្នាំ២០២១​ ដោយសារតែប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់វិស័យទេសចរ! តាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Animal Rescue Cambodia និងអង្គការ FOUR PAWS បានឱយដឹងថា​ អាជីវកម្មសាច់សុនខនៅកម្ពុជា​ មានរូបភាពលួចលាក់តែមានលក្ខណៈធំទូលាយ​ និងមានបណ្តញពាណិជ្ជកម្មជាខែ្សចង្វាក់​ ខុសពីកន្លែងសត្វឃាតដទៃទៀត​ កន្លែងសុនខឃាត​ គ្មានការត្រួតពិនិត្យខាងអនាម័យ​ សុខភាពអ្វីនោះទេ​ ហេីយអ្នកបរិភោគសាច់សុនខភាគច្រេីនមានអាយុពី១៨-២៩ឆ្នាំ​។ តាមរបាយការណ៍នេះក៏បង្ហាញឱយដឹងថា​ មានសត្វសុនខមិនតិចជាង២០០,០០០ក្បាលទេ​ក្នុងមួយឆ្នាំសំរាប់តែតំរូវការភោជនីយដ្ឋានលក់សាច់សុនខជាង១១០ភោជនីយដ្ឋាននៅភ្នំពេញ​ ហេីយក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសអាចតំរូវការរាប់លានក្បាល។ ការព្រួយបារម្ភនៃការរាលដាលកាន់តែធំឡេីងៗនៃអាជីវកម្មសាច់សុនខនេះ​ ដែលអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់​ ១-​ វប្បធម៌ប្រពៃណីខែ្មរ​ដែលស្រលាញ់សត្វសុនខនិងមានបំរាមធ្ងន់ធ្ងរខាងទំលៀមទម្លាប់ចំពោះអ្នកបរិភោគសាច់សុនខ! ២-​ អាចប៉ះពាល់សុខភាពសាធារណ:​ដោយសារកង្វះការគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យអនាម័យ​ និងរាតត្បាតជម្ងឺ​ ដូចជាជម្ងឺឆ្កែឆ្កួតជាដេីម! ៣-ប៉ះពាល់ដល់ទេសចរបរទេសមួយចំនួន។ រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងសុខាភិបាលមានផែនការបំបាត់ជម្ងឺឆ្កែឆ្កួតត្រឹមឆ្នាំ២០៣០​ ដូចនេះដេីម្បីលេីកកំពស់ប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់​ វប្បធម៌​ សីលធម៌សង្គមផង​ និងដេីម្បីសំរេចបានគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផង​ […]

Continue Reading

ចប់ហើយ! តិចទៀតលែងបានជិះដំរីនៅក្នុងតំបន់អង្គរទៀតហើយ ព្រោះពេលនេះគេបានបញ្ជូនសត្វដំរីនោះទៅកាន់

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានឲ្យដឹងថា ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវិតនៃការរស់នៅបែបធម្មជាតិរបស់សត្វដំរី សមាគមគ្រប់គ្រងសត្វដំរីសហការជាមួយអាជ្ញាធរអប្សរានឹងធ្វើការដឹកជញ្ជូនសត្វដំរីជាបណ្តើរៗចេញពីរមណីយដ្ឋាននអង្គរ សំដៅទៅរកការបញ្ឈប់សកម្មភាពអាជីវកម្មក្នុងការយកសត្វដំរីមកផ្តល់ជាសេវាដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរកម្សាន្តក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរនៅដើមឆ្នាំ២០២០តទៅ។ ដូចនេះនៅថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ សមាគមគ្រប់គ្រងសត្វដំរីនឹងធ្វើការដឹកជញ្ជូនសត្វដំរីមួយចំនួនចេញពីរមណីយដ្ឋានអង្គរទៅកាន់ព្រៃសហគមន៍បុស្សធំ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំខ្នាពោធិ៍ ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប ដើម្បីឲ្យសត្វដំរីរស់នៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិ និងក្រោមការមើលថែទាំរបស់សមាគមគ្រប់គ្រងសត្វដំរី។ ដោយឡែក សត្វដំរី ដែលនៅសល់នឹងបន្តដឹកជញ្ជូនចេញពីរមណីយដ្ឋានអង្គរជាបន្តបន្ទាប់នាពេលក្រោយ៕​ ប្រភព៖ Khmer Note

Continue Reading

កុំចេះតែហ៊ាន! ចេះតែឆ្ងល់គ្រាន់តែផ្ញើ Speaker ពីវៀតណាមត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ ដល់ពេលបើកមើលក្នុង Speaker ប្រទះឃើញសុទ្ធតែ

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ១៥កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ កម្លាំងជំនាញ(ក៥) នៃមន្ទីរប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿង ញៀន សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ ដានដានអ៊ិចប្រេសបើស ដឹកនាំសម្របសម្រួលពី លោក ស៊ិត វណ្ណៈ ព្រះរាជអជ្ញារងនៃអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានត្រួតពិនិត្យកញ្ចប់ បញ្ញើមួយមានភាពមិនប្រក្រតី ដែលផ្ញើពីរាជធានីភ្នំពេញទៅទីក្រុងហូជីមិញ ប្រទេសវៀតណាម តាមរយៈ ក្រុមហ៊ុនដានដាន ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ២៨៥ ផ្លូវព្រះសីហនុ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា លទ្ធផល ៖ រក ឃើញសារធាតុញៀនប្រភេទមេតំហ្វេតាមីន(ICE)ចំនួន ៦កញ្ចប់ធំ ស្មើនឹងទម្ងន់ ៥៨៩៥.៨២ក្រាម ដែលបានដាក់បង្កប់ក្នុងធុងបាស់ធំចំនួនមួយគ្រឿង។ បន្ទប់មកសមត្ថកិជំនាញយើង បានបន្តការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់ ដោយកំណត់បាន មុខសញ្ញាពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន រួចឈានទៅចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន ៣នាក់ ដែលមានឈ្មោះដូចខាងក្រោម ៖ទី1. ឈ្មោះ ប៉ុក ស្រីល័ក្ខ ភេទស្រី ជនជាតិខ្មែរ កើត 20.02.1991 មុខរបរលក់ដូរ កាន់ […]

Continue Reading

ភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើ! នារីរូបស្រស់ឡើងទៅជាន់លើជាមួយជនជាតិចិន២នាក់ ស្រាប់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកធ្លាក់ដល់ដី

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមាននារីម្នាក់បានធ្លាក់ពីលើអាគារជាន់ទី១២ នៅខាងមុខអគារខុនដូ ដែលករណីនេះបានបង្កភ្ញាក់ផ្អើលកាលវេលា ម៉ោង១និង៤០នាទីយប់ រំលងអធ្រាត្រចូលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែវិឆ្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ផ្លូវច្រកចូលស្ពាន ហង្សកោះពេជ្រសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។ យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា នារីរងគ្រោះ មិនទាន់ស្គាល់ អត្តសញ្ញាណនៅឡើយទេ រីឯមូលហេតុក៏មិនទាន់ដឹង ថាជាករណីលោតស.លខ្លួន ឬមានគេធ្វើឃាដនោះទេ ព្រោះក្រោយកើតហេតុ មានបុរស២នាក់ បានបម្រុងគេចខ្លួន ក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់បានម្នាក់ យកមកសាកសួរសិន ។ តាមប្រភពពីសន្តិសុខម្នាក់ បានឲ្យដឹងថាមុន ពេលកើតហេតុនារីរងគ្រោះ បានមកស្នាក់នៅជាន់ទី១២ ជាមួយបុរសជាជនជាតិចិនពីរនាក់ តែមិនដឹងមានបញ្ហាអ្វី ស្រាប់តែកើតហេតុបែបនេះ ។ បន្ទាប់មកបុសជនជាតិ២នាក់នោះ បានចុះមកខាងក្រោម បម្រុងគេចខ្លួនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានម្នាក់ ចំណែកម្នាក់ទៀតរត់គេចខ្លួនបាត់ ។ ក្រោយកើតហេតុ សមត្ថកិច្ចធ្វើកោសលវិច័យនៅកន្លែងកើតហេតុ រួចដឹកនារីរងគ្រោះមកតម្កល់ទុកនៅវត្តស្ទឹងមានជ័យ ដើម្បីរង់ចាំទាក់ទងសាច់ញ្ញាតិ មកទទួលយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី ។

Continue Reading

កុំចេះតែហ៊ាន! គ្រូពេទ្យនៅខេត្តរតនគិរីដែលហៅអ្នកជំងឺថាមីៗកាលពីម្សិលមិញ ពេលនេះក្រសួងបានចាត់វិធានការពិន័យហើយ

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានគណនីហ្វេសបុកមួយបានបង្ហោះនូវវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់គ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលត្រូវបានអះអាងថាជាគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តរតនៈគិរី ដែលបានប្រើសម្តីមិនសមរម្យដាក់នាងដែលករណីនេះត្រូវបានបង្ហោះឡើងដោយគណនីហ្វេសបុកដែលមានឈ្មោះថា លីតុងអាន លីតុងអាន កាលពីពេលថ្មីៗនេះ តែក្រោយពីមានវីដេអូចែកចាយពេញបណ្តាញសង្គម ភ្លាមៗនោះមន្ត្រីមន្ទីរពេទ្យខេត្តរតនគិរីឈ្មោះ ចាន់ សុខជា ដែលប្រេីសំដី​ អសុរស​ដាក់​ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តរតនគីរី​ ត្រូវ​បានដក​បញ្ឈរជេីង​ជាបណ្តោះអាសន្ន។ យោងតាមលិខិតដែលចេញដោយលោក​ប្រធានមន្ទីរពេទ្យខេត្តរតនគិរី ចាត់តាំងដោយឲ្យលោក ចាន់ សុខជា ភេទប្រុស អាយុ៣៤ឆ្នាំ មានមុខជំនាញបច្ចេកទេស គិលានុបដ្ឋាកបឋម បម្រើការងារនៅផ្នែកពិគ្រោះជំងឺក្រៅ ត្រូវបានផ្អាកការងារបណ្តោះអាសន្ន ឲ្យមកបម្រើការងារនៅផ្នែករដ្ឋបាលហិរញ្ញាវត្ថុ (វត្តមានចាំបាច់នៅផ្នែករដ្ឋបាលរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។ យ៉ាងណាមិញលោក ចាន់ សុខជា ក៏បានធ្វើការបកស្រាយចំពោះមូលហេតុដែលបានកើតឡើងយ៉ាងដូច្នេះថា៖ កាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណជា៩ព្រឹក ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ មានស្ត្រីម្នាក់បានមកសុំធ្វើសំណុំបែប​បទសុំចេញពីពេទ្យដើម្បីយកកូនទៅរកសេវាព្យាបាលនៅក្រៅ ស្របពេលមានអតិថិជនរង់ចាំធ្វើឯកសារចូលនិងចេញច្រើន ស្ត្រីរូបនោះមកក្រោយគេ និងបានបង្ខំឲ្យពេទ្យរៀបចំឯកសារឲ្យបានមុនគេ ហើយក្រុមគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ឲ្យរង់ចាំ ស្រាប់តែស្ត្រីរូបនោះបានគ្រោធខឹង និងបានប្រើពាក្យអសុរសមិនសមរម្យមកលើក្រុមគ្រពេទ្យ និងបានយកទូរស័ព្ទមកថត។ ដោយឃើញបែបនេះលោកក៏បានប្រាប់ថាក្នុងបន្ទប់មិនអាចថតរូបបានទេ ដោយស្រ្តីរូបនោះមិនព្រមឈប់ លោកក៏បានចេញពីបន្ទប់ដើម្បីសុំឲ្យស្ត្រីរូបនោះឈប់ថតទៀត។ ដោយលោកថាលោកមិនបានប្រើកាយវិការច្របាច់កដូចក្នុងវីដេអូ ដែលស្រ្តីរូបនោះបានចោទប្រកាន់ឡើង ហើយខណៈពេលនោះក៏មានអតិថិជន និងក្រុមគ្រូពេទ្យនៅកន្លែងកើតហេតុផងដែរ៕

Continue Reading

តែប៉ុណ្ណេះលែងភ័យហើយ! សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានប្រកាសសារជាថ្មីថា ឆ្នាំក្រោយមិនមានការខ្វះអគ្គីសនីជាថ្មីនោះទេ

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើង ខណៈដែលកាលពីថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា សម្តេចតេជោបានថ្លែង​សុំ​អភ័យទោសជាមុន​ដល់​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ និង​ពាណិជ្ជករចំពោះ​រឿង​ដែល​អាច​ខ្វះ​ខាត​ថាម​ពល​អគ្គិសនី​នៅពេល​ខាង​មុខ ដោយថា​ថាមពលអគ្គិសនី​បាន​ពីទំនប់​វារីអគ្គិ​សនី​​អាច​ផលិត​បាន​តិចជាង​ធម្មតា​ដោយសារ​កម្រិតទឹក​បាន​ធ្លាក់ចុះ​កាន់តែ​ទាប​ ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះសម្តេចបានប្រកាសថាជាថ្មីថាកម្ពុជានឹងមិនខ្វះអគ្គីសនីប្រើម្តងទៀតនោះទេ។ ថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ង់តិ៍ទី៥ នៅកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីៗថា ការដែលសម្តេចបានប្រកាសថាខ្វះអគ្គីសនីគឺដោយសារតែបានឃើញរបាយការណ៍នៃការធ្លាក់ចុះនៃការផលិតអគ្គីសនីពីវារីអគ្គីសនីនានា ប៉ុន្តែក្រោយមកឯកឧត្តម សួយ សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលបានបកស្រាយអំពីការធ្លាក់ចុះនៃការផលិតអគ្គីសនីនោះគឺដោយសារតែការត្រៀមសន្សំទឹកនៅក្នុងអាងវារីអគ្គីសនីដើម្បីធានាទឹកសម្រាប់រុញទូប៊ីននៅពេលដែលរដូវប្រាំងចូលមកដល់។ តាមរយៈការលើកឡើងនេះសម្តេចតេជោបានប្រកាសធានាជាថ្មីថាកម្ពុជានឹងមិនមានការខ្វះខាតអគ្គីសនីនៅឆ្នាំក្រោយសារជាថ្មីទៀតនោះទេ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា សព្វថ្ងៃអគ្គីសនីដែលកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់គឺបានប្រភពមកពីវារីអគ្គីសនី ដុតធ្យូងថ្ម ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងការទិញពីប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃ ឡាវនិងវៀតណាម ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាក៏មានថាមពលអគ្គីសនីបំរុង៤០០មេកាវ៉ាត់ផងដែរ ប៉់ុន្តែថាមពលអគ្គីសនីបំរុងនេះនឹងអាចប្រើប្រាស់បាននៅខែមិថុនាឆ្នាំខាងមុខនេះផងដែរ៕

Continue Reading

ភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើ! កូនស្រីបង្កើតដុតផ្ទះឪពុកម្តាយឆេះរាបដល់ដី ដល់ពេលសមត្ថកិច្ចសួររកមូលហេតុទើបដឹងថាព្រោះតែ

មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលផ្ទះមួយខ្នងត្រូវបានអគ្គីភ័យឆាបឆេះរាបដល់ដី ដោយសារតែកូនប្រុសរបស់ម្ចាស់ផ្ទហនោះបានដុត ដែលករណីខាងលើនេះបានបង្កឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាពេលថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងភូមិថ្នល់ ឃុំទ្រៀល ស្រុកតាំងគោក ខេត្តកំពង់ធំ ។ យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ម្ចាស់រងគ្រោះរបស់ផ្ទះខាងលើនេះ មានឈ្មោះ ពង្ស ញ៉ាញ់ ភេទស្រី អាយុ៥៧ឆ្នាំ ចំណែកឯអ្នកដុតផ្ទះឱ្យឆេះនោះមានឈ្មោះថា ម៉ុង ញ៉ ភេទស្រី អាយុ៣៨ឆ្នាំ រស់នៅភូមិថ្នល់ ឃុំទ្រៀល ស្រុកតាំងគោក ជាមនុស្សវិកលចរិត ត្រូវជាកូនស្រីរបស់ម្ចាស់ផ្ទះ ហើយផ្ទះដែលបានឆាបឆេះនេះមានទំហំ៩ម៉ែត្រ គុណ១២ម៉ែត្រ ដំបូកប្រក់ក្បឿង ជញ្ជាំងក្ដារ រនាបក្ដារឆេះអស់ទាំងស្រុង និងបានឆេះសម្ភារៈ គ្រែ៣ ទូ៣ និងម៉ូតូម៉ាកសេ១០០កូរ៉េ ពណ៌ស្លាទុំ១គ្រឿង រួមនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀត។ ក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានចុះមកអន្តរាគមន៍ដើម្បីធ្វើការពន្លត់ដែរ តែដោយអគ្គីភ័យមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបណ្តាលឱ្យភ្លើងឆេះផ្ទះនោះបណ្តាលឱ្យខូចខាតទាំងស្រុង ចំណែកឯមូលហេតុដែលបង្កឱ្យមានអគ្គីភ័យនេះគឺដោយសារតែកូនស្រីរបស់ម្ចាស់ផ្ទះនោះជាអ្នកដុត មិនមានអ្នកក្រៅណាធ្វើនោះទេ៕

Continue Reading

ផ្អើលបណ្តាញសង្គមទៀតហើយ! គ្រូពេទ្យបង្អែកខេត្តរតនគិរីប្រើពាក្យសម្តីអសុរសដាក់អ្នកជំងឺហៅសុទ្ធតែមីៗ ដល់ពេលថតវីដេអូបែរជាហ៊ានហក់មក…

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានគណនីហ្វេសបុកមួយបានបង្ហោះនូវវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់គ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលត្រូវបានអះអាងថាជាគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តរតនៈគិរី ដែលបានប្រើសម្តីមិនសមរម្យដាក់នាងដែលករណីនេះត្រូវបានបង្ហោះឡើងដោយគណនីហ្វេសបុកដែលមានឈ្មោះថា លីតុងអាន លីតុងអាន កាលពីរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ។ យោងទៅតាមវីដេអូដែលបានបង្ហោះផ្សាយដោយគណនីហ្វេសបុកខាងលើបានអះអាងថា គ្រូពេទ្យខាងលើនេះបានប្រើសម្តីអសុរស ដោយបានហៅអ្នកជំងឺថាមីៗ ហើយថែមទាំងបានដើរមកច្របាច់ករនាងនៅពេលដែលនាងកំពុងតែថតវីដេអូសកម្មភាពរបស់គ្រូពេទ្យនោះថែមទៀតផង ដែលករណីនេះបានធ្វើឱ្យមហាជននៅលើបណ្តាញសង្គមមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងៗទៅលើសកម្មភាពរបស់បុរសដែលជាគ្រូពេទ្យរូបនោះ។ ខ្លឹមសារដែលបានបង្ហោះដោយគណនីហ្វេសបុកខាងលើមានអត្ថន័យទាំងស្រុងថា៖ «ពេទ្យបង្អែកខេត្តរតនះគិរីមានពេទ្យម្នាក់សំដីអសុរោះហៅខ្ញុំថាមីនេះៗហើយពេលខ្ញុំថតពេទ្យនឹងហក់មកច្របាច់កខ្ញុំទៀតសូមបងប្អូនជួយស៊ែរផងដើម្បីអោយលោកប្រធានពេទ្យគាត់បានឃើញពីចរឹកកូនចៅគាត់ផង»។ យ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានការបកស្រាយណាមួយពីសំណាក់គ្រូពេទ្យនៅឯមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តរតនៈគិរីនៅឡើយនោះទេ៕

Continue Reading

ផ្អើលសៀមរាបទៀតហើយ! កំពុងតែឈប់ម៉ូតូនោមតាមផ្លូវ ស្រាប់តែប្រទះឃើញកូនក្រពើមិនចេះតិចក្បាលនៅក្នុងប្រឡាយទឹក

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅលើបណ្តាញសង្គមខណៈដែលមានការប្រលែងកូនក្រពើមួយពីសំណាក់លោកជំទាវហ៊ុន សុីណាតចូលទៅក្នុងទឹកទក្សិណអង្គរ ដើម្បីឲ្យក្រពើមានសេរីភាពនិងបានបុណ្យ តែសកម្មភាពបែរជាត្រូវបានមហាជននៅលើបណ្តាញសង្គមមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងៗ រហូតដល់លោកជំទាវបានចេញមកធ្វើការសុំទោស ហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានចាប់បាននូវកូនក្រពើនោះវិញផងដែរ។ យ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនេះស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់បានប្រទះឃើញកូនក្រពើជាច្រើនក្បាលផ្សេងទៀត នៅតាមផ្លូវខណៈដែលគាត់បានឈប់ម៉ូតូនោម ដែលករណីនេះបានធ្វើឱ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីម្តងទៀត ហើយការប្រទះឃើញនោះដែរគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រឡាយតាមបណ្តោយផ្លូវទៅផ្សារខ្នារ ចេញពីបេនឡានចុងកៅស៊ូនៅឯខេត្តសៀមរាប នេះបើយោងតាមការបង្ហោះពីសំណាក់គណនីហ្វេសបុកមួយដែលមានឈ្មោះថា កូន សេកមាសទីវុឌ្ឍី។ ជាមួយនឹងការប្រទះឃើញនោះផងដែរ គណនីហ្វេសបុកខាងលើបានធ្វើការថតវីដេអូ និងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្លឹមសារថាបានឃើញកូនក្រពើ២ក្បាលនៅក្នុងប្រឡាយ ដែលក្រោយពីការបង្ហោះនេះ​សមត្ថកិច្ចក៏បានចុះមកអន្តរាគមន៍ដើម្បីធ្វើការចាប់ក្រពើនោះផងដែរ ដោយក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការចាប់បានកូនក្រពើរហូតដល់ទៅ៤ក្បាលផងដែរ៕

Continue Reading

ឱពុកម្តាយស្លុតចិត្ត! មកពីអកអំបុកវិញ ចេះតែឆ្ងល់បាត់កូនស្រីមិនឃើញដើររកពេញភូមិ ដល់ស្អែកឡើងទើបដឹងថាកូនស្រីត្រូវបានគេ

មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានកូនស្រីម្នាក់ត្រូវបានគេរ.លនិងស.លបានបំបិទមាត់ និងបានយកទៅញាត់​ក្រោម​កំប្លោកក្នុងស្រះទឹកមួយ ទើបនឹងត្រូវបានគ្រួសារដើររកឃើញ ដែលករណីនេះបានបង្ក​ឱ្យ​មានការ​ភ្ញាក់ផ្អើល​កាលពី​ម៉ោង៣សៀល ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៅ​ខាងក្រោយ​ភូមិ​កងមាស ឃុំ​គោក​បន្ទាយ ស្រុក​រលាប្អៀរ​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ជនរងគ្រោះ​មាន​អាយុ​៧​ឆ្នាំ មាន​ឪពុក​អាយុ​៣៧​ឆ្នាំ​ និង​ម្ដាយ​ឈ្មោះ អាយុ​២៤​ឆ្នាំ មានទីលំនៅស្នាក់នៅក្នុងភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើ។ បើតាមការឱ្យដឹងពីសំណាក់ឪពុកម្តាយរបស់ជនរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា នៅ​យប់​ថ្ងៃ​កើតហេតុ គឺ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​១១ វិច្ឆិកា ពួក​គាត់​មិន​បាន​នៅផ្ទះ​ទេ ដោយ​ឪពុក​ទៅ​បូជាសព​ឱ្យ​គេ​នៅ​ភូមិ​ផ្សេង ចំណែក​ម្ដាយ​បាន​ទៅ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​អកអំបុក សំពះ​ព្រះ​ខែ នៅ​វត្ត​កងមាស។ ចំណែកឯជនរងគ្រោះបានដេក​ទៅ​ជាមួយ​ប្អូនស្រី​អាយុ​៣​ឆ្នាំ​ម្នាក់​ទៀត​ក្នុងផ្ទះ លុះ​ម៉ោង​ជាង​១២​យប់ ពេល​ត្រឡប់​មក​ពី​វត្ត​វិញ ឪពុក​ម្ដាយ​មិន​បានឃើញ​ជនរងគ្រោះនៅផ្ទះនោះទេ ទើប​មានការ​ឆោឡោ​ឡើង និង​បាន​នាំ​បងប្អូន​ដើរ​រក​រហូត​ទល់​ភ្លឺ​នៅ​តែ​មិនឃើញ លុះ​ស្អែក​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១២ វិច្ឆិកា ក្រុម​គ្រួសារ​ក្មេង​ស្រី​រង​គ្រោះ​នៅ​តែ​បន្ត​ដើរ​រក​ទៀតរហូត​ដល់​ម៉ោង​៣រសៀល​ថ្ងៃ​ដដែល ​ក៏​បាន​ប្រទះ​ឃើញ​​ជនរង​គ្រោះ​ត្រូវ​បាន​ជនសង្ស័យ​វាយស.លរួច​យក​ទៅ​ញាត់​ក្រោម​កំប្លោក ។ ក្រោយ​ពេល​កើតហេតុ សមត្ថកិច្ច​បាន​ទៅ​ធ្វើ​ពិនិត្យ​លើជនរង​គ្រោះ ហើយ​បាន​បញ្ជាក់​ថា ជន​រង​គ្រោះ​ត្រូវ​បាន​គេរ.ល រួចស.ល​បំបិទមាត់ និង​បាន​យក​មក​ញាត់​ក្នុង​ទឹកស្រះ​នៅ​ទី​នេះ។ ក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចក៏បានប្រគល់ឱ្យទៅក្រុមគ្រួសារ ហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានកំពុងតែដុតដៃដុតជើងដើម្បីស្វែងរកជនសង្ស័យដើម្បីមកផ្តន្ទាទោសផងដែរ៕

Continue Reading

សូមប្រយ័ត្នៗ! អ្នកម្ដាយគ្រប់រូប ជិតគ្រប់ខែ ដែលមានកូនមិន បង្វិលក្បាលចុះក្រោម ឬកូនបញ្ច្រាស់ជើង សូមកុំធ្វើរឿងមួយនេះឱ្យសោះ បើមិនចង់ស្តាយក្រោយ

ការពពោះគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ ហើយគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃការពពោះ រហូតដល់ថ្ងៃសម្រាលគឺជារយៈពេលដែលទាមទារឱ្យមានការថែទាំយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ដោយសារតែរយៈពេលនេះគឺស្ត្រី និងកូន អាចនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើន បើសិនជាមិនមានការតាមដានដិតដល់ ឬក៏ប្រហេសឱ្យមានបញ្ហាជាយថាហេតុផ្សេងៗ។ ជាក់ស្តែងស្ត្រីម្នាក់បានជួបប្រទះនឹងរឿងដ៏គួរឱ្យសោកស្តាយ ខណៈដែលនាងបានបាត់បង់កូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងដោយសារតែកំហុសមួយ ហើយនាងក៏បានបង្ហោះសារដើម្បីដាស់តឿនដល់ស្ត្រីជាម្តាយដទៃទៀតដើម្បីកុំឱ្យជួបប្រទះនឹងបទពិសោធន៍ដូចនាង។ យោងតាមការបង្ហោះផ្សាយរបស់គណនីហ្វេសបុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Yu Pin បានចែករំលែកចំពោះបទពិសោធន៏ក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្លួន ដើម្បីកុំអោយបងៗនារី ដែលជាម្ដាយផ្សេងទៀត ជួបរឿងអកុសលដូចជារូបគាត់ ដោយគាត់បានសរសេរប្រាប់ឱ្យដឹងយ៉ាងដូច្នេះថា៖ «សូមផ្ដាំផ្ញេីរទៅដល់អ្នកម្ដាយគ្រប់រូប ជិតគ្រប់ខែ ដែលមានកូនមិន បង្វិលក្បាលចុះក្រោម សូមកុំអង្គុយច្រេីនរឺធ្វេីអីអោនៗពេក ត្រឹមមួយពេលខ្លី ប្រយ័ត្នជួបបញ្ហាស្ដាយក្រោយមួយជីវិតដូចខ្ញុំ កូនស្លាប់ក្នុងពោះ ៨ខែ ២០ថ្ងៃ។ អគុណខាង មន្ទេីរពេទ្យហ្គោលដេនឃ្វីន GoldenQueenHospital ដែលបានជួយសង្គ្រោះ នាងខ្ញុំបាន យ៉ាងល្អនិង មានសុវត្ថិភាព»៕

Continue Reading

សូមប្រយ័ត្នៗជាពិសេសស្រីៗ! មិនដែលស្គាល់គ្នាសោះ ស្រាប់តែឆាតមកតាមហ្វេសបុកដើម្បីបបួលឱ្យចេញទៅក្រៅដើម្បី

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានគណនីហ្វេសបុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Mss OunTa បានឆាតទៅកាន់មិត្តភក្តិនៅក្នុងហ្វេសបុករបស់ខ្លួន ដោយបានធ្វើការលួងលោមឱ្យចេញក្រៅជាមួយភ្ញៀវដើម្បីបានលុយ ដែលករណិនេះត្រូវបានបែកធ្លាយនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុក តាមរយៈការបង្ហោះរបស់គណនីហ្វេសបុកជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា ថង​ ប្រកាយ។ យោងតាមការបង្ហោះសារពីសំណាក់ជនរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថានៅសុខៗស្រាប់តែគណនីហ្វេសបុកឆាតមកនាង ដើម្បីបបួលឱ្យនាងចេញក្រៅជាមួយភ្ញៀវដើម្បីបានលុយតែម្តង ខណៈដែលនាងមិនដែលបានស្គាល់ម្ចាស់គណនីនោះទាល់តែសោះ ហើយខ្លឹមសារទាំងស្រុងដែលនាងបានបង្ហោះគឺ៖ «មើលឈ្មោះ​ អាខោន​​ អោយហើយ​ បើឆាតទៅបាច់តបទេព្រោះ​ អាខោន​ហ្វេក​ នៅសុខៗមកហៅអញដាក់ភ្ញៀវ​ ​មើលមកឯងនឹង ជួញដូរផ្លូវភេទជាប់គុក15ឆ្នាំណាចេចេ»។ ខណៈនោះផងដែរក៏មានការលើកឡើងពីគណនីហ្វេសបុកមួយទៀតផងដែលមានឈ្មោះថា គួង មុន្នីកាផងដែរ ថា គណនីហ្វេសបុកដែលមានឈ្មោះថា Mss OunTa ខាងលើជាគណនីហ្វេសបុកក្លែងក្លាយ ដោយបានប្រើប្រាស់រូបភាពបងស្រីរបស់ខ្លួនមកធ្វើសកម្មភាពឆាតទៅកាន់មិត្តភក្តិស្រីៗដើម្បីហៅគេទៅដេក ដូចនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំមានការយល់ច្រលំ និងចាញ់បោកគណនីក្លែងក្លាយនោះឱ្យសោះ៕

Continue Reading

ក្តៅៗទៀតហើយ! អាចារ្យធំចេញមុខដៀលចំៗដល់អ្នកដែលសរសេរអក្សរបែបនេះថាជាសត្វឆ្កែ

មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅលើបណ្តាញសង្គមខណៈដែលអាចារ្យធំ បានចេញមករិះគន់អ្នកដែលសរសេរអក្សរអង់គ្លេសសំឡេងខ្មែរថាជាឆ្កែ ដែលករណីនេះបានធ្វើឱ្យមានប្រតិកម្មពីមហាជនមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសម្តីដ៏ធ្ងន់ៗរបស់អាចារ្យធំនោះ។ យោងទៅតាមខ្លឹមសារដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រហ្វេសបុកផេក អាចារ្យធំ នគររាជបានជេរចំៗថាអក្សរអង់គ្លេសសំឡេងខ្មែរគឺជាអក្សររបស់ឆ្កែសរសេរ ដែលខ្លឹមសារទាំងស្រុងរបស់គាត់មានដូចខាងក្រោម៖ «នេះជាអក្សរសម្រាប់ឆ្កែសរសេរ!​ ព្រោះគ្មានក្នុង​ វចនានុក្រម​ សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ​ ជួន​-ណាត​ ទេ។ ហេីយ​ លោកគ្រូ​ អ្នកគ្រូ​ អ៊ុំ​ ពូ​ យាយតា​ ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ​ខ្មែរយេីង​ ​លោកមិនអាច​ អានដាច់​ និងយល់ន័យបានឡេីយ។ចោទថៃជាជាតិលួចអក្សរពីខ្មែរ​ តែចោរប្រឹងថែអក្សរដែលគេលួចយេីងណាស់​ រីឯម្ចាស់កំពុងបំផ្លាញយ៉ាងខ្លោចផ្សា។ប្រវត្តិសាស្ត្រ​៖​(ឆ្នាំ១៩៤២-១៩៤៣)​ វីរជនខ្មែរ​ លោក​ អាចារ្យ​ ហែមជៀវ​ ត្រូវស្លាប់ដោយសារប្រឆាំងបារាំងកុំឱ្យប្រេី​ អក្សរឡាតាំង​ ជំនួសអក្សរជាតិខ្មែរ។(ឆ្នាំ១៩១៥-១៩៦៨)​ ដេីម្បីការពារអក្សរខ្មែរ​ ដូនតាលោកបានចំណាយពេលជាច្រេីនឆ្នាំ​ រហូត​ វចនានុក្រមខ្មែរ​ ត្រូវបានបង្កេីតបានសម្រេចជាស្ថាពរដោយស្នាព្រះហស្ថអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរ​ សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ​ ជួន-ណាត​ មុនពេលព្រះអង្គចូលទិវង្គត។(បច្ចុប្បន្ន) គេអាចប្រេីអក្សរ​ ឡាតាំង​ ដោយគ្រាន់សម្រាប់តែសរសេរសំគាល់បានត្រឹមតែឈ្មោះ​ នាមករណ៍​(ឈ្មោះសំគាល់នាម)​ តែប៉ុណ្ណោះ​។ ឧទាហរណ៍៖​ អង្គរវត្ត=Angkor Wat, ភ្នំពេញ=Phnom Penh, ស៊ិន​ ស៊ីសាមុត=Sin Sisamuth​ ល​។ល​ បញ្ជាក់៖​ […]

Continue Reading

ផ្អើលទាំងយប់! សន្តិសុខម្នាក់ចូលទៅញ៉ាំអីនៅក្នុងហាងឥណ្ឌាមួយកន្លែងសុខៗ ស្រាប់តែឈ្លោះគ្នាផ្អើលជាមួយម្ចាស់ហាង ដោយសារតែសន្តិសុខរូបនោះបាន

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានបុរសម្នាក់ដែលជាសន្តីសុខបានចូលទៅញ៉ាំអីនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានឥណ្ឌាមួយកន្លែង ហើយស្រាប់តែមិនព្រមឱ្យលុយទើបបង្កឱ្យក្លាយទៅជាជម្លោះតឹងសរសៃកដាក់គ្នាផ្អើលដល់សមត្ថកិច្ចចុះមកអន្តរាគមន៍ ដែលករណីខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅចំណុចហាងមួយកន្លែងនៅម្ដុំមាត់ទន្លេ នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះស៊ីសុវត្ថិ សង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ។ យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា បុរសម្នាក់សន្តិសុខ​ ដែលជនជាតិខ្មែរបានប្រាប់ថា គាត់បានចូលទៅហូបអាហារក្នុងហាង អ៊ីនដៀរ ឆីងឃិន (Indian Kitchen)  នៅម្ដុំមាត់ទន្លេ ។ ក្រោយពីហូបអាហាររួច ស្រាប់តែមិនមានលុយគ្រប់ សម្រាប់បង់ឲ្យថ្លៃអាហារ បុរសជាសន្តិសុខខាងលើ បានរករឿងចង់ចេញទៅដោយមិនឲ្យលុយអាហារ ជូនដល់ម្ចាស់ហាង ។ ក្រោយពីប្រុងចាកចេញដោយមិនបានបងលុយ ម្ចាស់ហាងក៏បានចេញមករករឿង និងបានផ្ទុះទាស់ពាក្យសម្តីគ្នា រហូតដល់សមត្ថកិច្ចចុះមកអន្តរាគមន៍ការពារក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអ៊ុំទូក និងជួយសម្របសម្រួល ដោយឲ្យបុរសរូបនោះចេញលុយថ្លៃអាហារឲ្យគេទៅគឺចប់រឿងបាត់ទៅហើយ ។ ដោយសារតែមិនមានលុយគ្រប់ ទើបសមត្ថកិច្ចជួយចេញលុយជំនួសទៀត ព្រោះមិនចង់វែងឆ្ងាយច្រើន៕

Continue Reading

មិនធម្មតា! ស្រីស្អាតរ៉ាប៊ី ប្រកាសជាសាធារណៈថានឹងឱ្យ១០០០ដុល្លាភ្លាមៗទៅដល់អ្នកកាសែតរូបណាដែលអាចធ្វើរឿងមួយនេះបាន

តារាលេងក្បាច់រាំ ផាន វីរ៉ាទី ហៅរ៉ាប៊ី បានអះអាងថា ទោះជានាងចូលចិត្តតែងខ្លួនប្លែកៗហើយស្នេហាតែប្រុសក្មេង និងជិះឡានបែបស្ទាវមែន ប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងដើរលេងដាច់យប់ព្រលប់ចូលក្លឹបផឹកស៊ីអី គឺអត់ដែលសោះតែម្តង លើកលែងតែកម្មវិធីនោះមានគេហៅទៅច្រៀង បានឃើញមុខនាង។ ស្រីស្អាតដែលពូកែរាំធ្វើឱ្យប្រុសៗក្នាញ់រូបនេះ វាចាថា “បើអ្នកកាសែតប្រម៉ាញ់បានរូបខ្ញុំចូលក្លឹប ផឹកស្រាអី បានតែ១ប៉ុស្តិ៍ ខ្ញុំឱ្យ១០០០ដុល្លារភ្លាម។ ខ្ញុំច្បាស់ខ្លួនឯងថា មិនដែលចូលក្លឹបផឹកស្រា ហើយក៏មិនដែលដាច់យប់អីដែរ”។ រ៉ាប៊ី បន្តថា “ខ្ញុំទៅក្លឹបតែពេលគេហៅទៅច្រៀងសម្តែងអីទេ បើសុខៗឱ្យចូលក្លឹបអី ខ្ញុំគ្មានទម្លាប់បែបហ្នឹងទេ។ អ្នកខ្លះឃើញយើងតែងខ្លួនបែបស្ទាវអ៊ីចឹង ថាខ្ញុំហ្នឹងចូលចិត្តដើរលេងដាច់យប់អី ច្រឡំធំហើយចា៎”។ យ៉ាងណា នាងរ៉ាប៊ី ទទួលស្គាល់ថា នាងពិតជាស្រលាញ់តែប្រុសក្មេងៗមែន បើប្រុសវ័យចំណាស់វិញ នាងថា ទោះជាមានទ្រព្យយ៉ាងណាក៏នាងមិនបេតីដែរ ព្រោះការបណ្តើរប្រុសក្មេង ទើបអាចបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមកើត បើប្រុសចំណាស់វិញ ធ្វើអីចឹងមិនកើតទេ។ រ៉ាប៊ី ថា មានប្រុសតាមស្នេហាច្រើន ប៉ុន្តែបុរសដែលនាងស្វែងរកនោះគឺប្រៀបបានរកម្ជុលក្នុងបាទសមុទ្រអ៊ីចឹង ព្រោះពិបាកជួបខ្លាំងណាស់ ដោយសារតែនាងត្រូវការតែប្រុសស្មោះស្នេហ៍ ហើយសម័យនេះ គឺពិបាកបន្តិចហើយ។ ផាន វីរ៉ាទី ជាតារាចម្រៀងផ្នែកយុវវ័យរបស់ផលិតកម្មថោន ដែលបទចម្រៀងញាក់របស់នាងចេញមកស្ទើរតែល្បីគ្រប់បទ ដូចជា បទ “មាន់ស្រែ”,“ម៉ែជេរ”,  “លុយ […]

Continue Reading

តោះៗនាំគ្នាមកមើលតារា៤ដួង ដែលមិនទាន់បានរៀបការ តែបានសម្រាលកូន និងមានជីវិតគ្រួសារយ៉ាងរីករាយ

ថ្ងៃនេះ​ យើង​លើកយក​តារា​ស្រី​ ៤ ដួង​ ដែលបានសម្រេច​ចិត្ត​យក​កូន​ដោយ​មិនទាន់​រៀបការ​តាមប្រពៃណី ទាំង​ប្រជាប្រិយភាព​របស់​នាង​កំពុង​រីក​ទូលាយ ក្នុងនោះ​តារា​ខ្លះ​ក៏បាន​បង្ហាញមុខ​ស្វាមី ឯ​ខ្លះទៀតនៅ​បន្ត​លាក់បាំង​ដដែល ។ ចង់ដឹងថាពួកគេ​ជាតា​រា​រូប​ណាខ្លះ ? តោះ​តាមដាន​ទាំងអស់គ្នា ៖ ១-ផាន់ ផាត់​ណា​ តារា​សម្តែង​រូប​ស្រស់​ដើមទ្រូង​ធំ​ទ្រលុកទ្រលន់ ផាន់ ផាត់​ណា បានធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំទ្រ​មិនតិចទេ​ភ្ញាក់ផ្អើល ក្រោយពី​ស្ងាត់​សកម្មភាព​សិល្បៈ​មួយរយៈ​ ស្រាប់តែ​លេចមុខ​នាង​សម្រាល​បានកូន​ប្រុស​យ៉ាង​ស្រស់​សង្ហា​ ដែលមាន​ឈ្មោះថា Ju yun ។ ទោះបីជា​ប្រកាសថា​ខ្លួន​ទើបសម្រាលកូន​ប្រមាណ​ជា​ជិត​ពីរ​ខែក៏ពិតមែន តែ​តារា​រូបនេះ​មិនបាន​បង្ហាញមុខ​ឪពុក​របស់​ក្មេងប្រុស​នោះថាជា​នរណា​ឡើយ ប៉ុន្ដែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដី ស្រីស្អាតរូបនេះ តែងបង្ហាញជីវិតជាអ្នកម្ដាយហាយសូ និងមានសុភមង្គលលើបណ្ដាញសង្គម ជារឿយៗ។ ២-សិទ្ធី នី​កា ​ងាក​មកមើល​តារា​សម្តែង​វ័យក្មេង សិទ្ធី នី​កា តួសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាព បានធ្វើឱ្យ​អ្នកគាំ​ស្ទើរ​ដាច់​ផ្ងារ ​ព្រោះ​ស្ងាត់ៗ​នាងបង្ហាញ​រូបភាព​មាន​ផ្ទៃពោះ​ជាមួយ​គូស្នេហ៍​ ដែលគេស្គាល់ថាខ្សែរាជវង្ស និងត្រូវ​ជា​បុត្រ​របស់​សម្តេច​ម​ហេស្ស​រ៉ា ចក្រពង្ស។​ ពេលនេះ​ដែរ សិទ្ធី នី​កា សម្រាល​បានកូន​ប្រុស​ម្នាក់យ៉ាង​ស្រស់ស្អាត និងបង្កើតគ្រួសារដ៏តូចមួយ យ៉ាងមានសុភមង្គលពេញលេញ។ កន្លងមក ក្មួយ​ស្រី អ្នក​នាង ព្រំ រដ្ឋា រូបនេះ […]

Continue Reading

ម៉េចបានអញ្ចឹងទៅវិញ? អ្នកគាំទ្រលោក សម រង្ស៊ី កំពុងតែប្រមូលផ្តុំរង់ចាំនៅប្រទេសថៃ ស្រាប់តែពេលនេះ លោកស្រី មូរ សុខហួរ បែរជាប្រកាសចាកចេញពីម៉ាឡេស៊ីហើយ ដើម្បីទៅកាន់កន្លែងមួយនេះទៅវិញ

លោកស្រី មូរ សុខហួរ មេដឹកនាំម្នាក់របស់ក្រុមឧទ្ទាម បានចាកចេញពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី យ៉ាងអាម៉ាស់ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងអាឌូដាបេ ប្រទេសអារ៉ាប់រួម នៅយប់ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ក្រោយទទួលបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងផែនការរដ្ឋប្រហារ ផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាល នៅថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយសារតែ លោក សម រង្ស៉ី មិនបានត្រឡប់មកកម្ពុជាតាមការសន្យារបស់ខ្លួន។ ទណ្ឌិត សម រង្ស៉ី និងលោកស្រី មូរ សុខហួរ រួមទាំងបក្ខពួក បានប្រកាសផ្តួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោក នៅថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយធ្វើចលនាចេញពីទឹកដីថៃ ទម្លុះព្រំដែនប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចូលមកកម្ពុជា ដើម្បីទាមទារទម្លាក់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា ចេញពីតំណែង។ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តី រយៈពេលពេញ១ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លោកពុំបានត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា ដូចអ្វីដែលលោកប្រកាសនោះទេ ហើយផ្ទុយទៅវិញលោក សម រង្ស៉ី បានប្រកាសពន្យារពេលដោយមិនកំណត់ ដោយប្រើប្រាស់លេសមួយចំនួន។ ការបរាជ័យរបស់លោក […]

Continue Reading

ភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើ! ម្តាយស្លុតចិត្ត ក្រោយកូនស្រីបានប្រាប់ថាបុរសដែលតែងតែមកសុំដេកនៅផ្ទះជាមួយបាន

មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានបុរសម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយពីទទួលពាក្យបណ្តឹងពីសំណាក់ម្តាយរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដោយសារតែបុរសនោះបាន​ចាប់​កូនស្រី​របស់គាត់ ដែលករណីនេះបានកើតឡើងកាលពី​ថ្ងៃទី​១២ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៩ ម៉ោង​២៣​និង​៣០​នាទី ហើយទើបនឹងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពី​ថ្ងៃទី​០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៩ ម៉ោង​១១​និង​០០​នាទី នៅ​ចំណុច​ផ្ទះ​គ្មាន​លេខ ភូមិ​មិត្តភាព​១ សង្កាត់​ព្រែក​ឯង ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ។ យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា កុមារី​រងគ្រោះ​ឈ្មោះ ច​.​ឆ​លត អាយុ​១៣​ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ មុខរបរ សិស្ស ស្នាក់​នៅផ្ទះ​កើត ហេតុ​។ ចំណែក​ជនសង្ស័យ​ឈ្មោះ ស្រ៊ ស្រួល ភេទ​ប្រុស អាយុ ២២​ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ មុខរបរ លក់​ទឹកកក ស្នាក់នៅ​ភូមិ​ទួល​តា​ចាន់ សង្កាត់​ព្រែក​ឯង ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ​។​ សមត្ថកិច្ចក៏បានបន្តឱ្យដឹងថា កាលពី​ថ្ងៃទី​១២ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៩ ម៉ោង​២៣​និង​៣០​នាទី ជនសង្ស័យ​បាន​ជិះ​ម៉ូតូឌុប​កុមារី​រងគ្រោះ​ត្រឡប់​មកពី​ដើរលេង​អុំទូក​នៅ​ក្រុង​តាខ្មៅ​មក​ផ្ទះ​កុមារី​រងគ្រោះ​(​ផ្ទះកើតហេតុ​) រួច​ជនសង្ស័យ​ក៏​សុំ​ជីដូន​កុមារី​រងគ្រោះ​ដេក​នៅទីនេះ​ដែរ។ ពេល​ជីដូន​ដេកលក់ ជនសង្ស័យ​ក៏បាន​លួងលោម អោបថើប​កុមារី​រងគ្រោះ ហើយ​ចាប់​នាងតែ​ម្តង ។ រហូតដល់​ថ្ងៃទី​០២-​ខែវិច្ឆិកា​-​ឆ្នាំ​២០១៩ ម៉ោង​២១ និង​០០​នាទី ជនសង្ស័យ​ក៏បាន​ទាក់ទង​ទៅ​ដេក​នៅផ្ទះ​កុមារី​រងគ្រោះ​ទៀត រួច​បានចាប់នាង​ម្តងទៀត ។ បន្ទាប់មក ម្តាយ​ក្មេងស្រី​រងគ្រោះ​បាន​នាំ​នាង​ទៅលេង​ផ្ទះ​នៅ​ខេត្តកំពង់ចាម​ឃើញ​កូន​មាន​សភាព​ស្លេកស្លាំង​ក៏​សួរនាំ ពេលនោះ​កុមារី​រងគ្រោះ​ក៏​ប្រាប់​រឿងហេតុ​ខាងលើ រួច​ម្តាយ​ក៏​នាំ​កុមារី​រងគ្រោះ​មក​ដាក់ពាក្យ​បណ្តឹង​នៅ​ប៉ុស្តិ៍នគរបាល​ព្រែក​ឯង […]

Continue Reading

ភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើ! ដោយសារស្រោមអនាម័យ មិនដែលស្គាល់ និងគេងជាមួយគ្នាសោះ ស្រាប់តែស្ត្រីម្នាក់បានប្តឹងមហាសេដ្ឋីម្នាក់បានប្រាក់រាប់លានយកទៅចិញ្ចឹមកូន

កាលពីថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ មានវេបសាយព័ត៌មានមួយដែលមានតំណរភ្ជាប់ Ilhava.com បានបង្ហោះនូវអត្ថបទមួយដែលបង្ហាញអំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកបំរើនៅក្នុងសណ្ឋាគារនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas បានឈ្នះក្តី និងទទួលបានថវិកាសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនប្រុសរបស់នាងពីមហាសេដ្ឋីម្នាក់ក្រោយពេលដែលនាងបានរើសយកស្រោមអនាម័យដែលមហាសេដ្ឋីរូបនោះបានប្រើរួច ហើយបានយកមេជីវិតរបស់មហាសេដ្ឋីនៅក្នុងស្រោមអនាម័យនោះមកចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងខ្លួននាង។ យោងទៅតាមសារព័ត៌មានខាងលើ គេមិនបានបង្ហាញអំពីឈ្មោះរបស់អ្នកបម្រើតាមសណ្ឋាគារម្នាក់នោះទេ ដោយគ្រាន់តែដឹងថានាងមានអាយុ៤០ឆ្នាំគឺជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Las Vegas ហើយនាងបានឈ្នះក្តីពីមហាសេដ្ឋីម្នាក់ដែលមានអាយុ២៨ឆ្នាំ ដែលនាងមិនដែលបានគេងជាមួយគ្នាសោះ។ សារព័ត៌មានខាងលើបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងទៀតផងដែរថា កាលពីស្ត្រីខាងលើអាយុ៣៦ឆ្នាំ នាងបានរើសយកស្រោមអនាម័យដែលមហាសេដ្ឋីខាងលើបានប្រើរួចពីក្នុងធុងសម្រាមនៅក្នុងសណ្ឋាគារ ហើយនាងបានយកមេជីវិតនៅក្នុងស្រោមអនាម័យនោះមកចាប់បញ្ចូលទៅក្នុងខ្លួននាងហើយនាងក៏ទទួលបានកូនប្រុសម្នាក់ដែលពេលនេះគេមានអាយុ៤ឆ្នាំហើយ។ យ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីវេបសាយខាងលើបានបង្ហោះនូវអត្ថបទព័ត៌មានខាងលើនេះរួចហើយ ក៏មានសារព័ត៌មានមួយទៀតបានចុះអត្ថបទមួយដែលបានធ្វើការពិនិត្យទៅលើព័ត៌មានខាងលើ ហើយបានអះអាងថាករណីស្ត្រីខាងលើមិនមានជារឿងពិតនោះទេ ដោយពួកគេបានលើកអំណះអំណាងថាករណីខាងលើនេះជារឿងមិនអាចទៅរួច ហើយវេបសារខាងលើនេះគឺជាវេបសាយដែលតែងតែបង្ហោះនូវព័ត៌មានក្លែងក្លាយបែបកំសាន្ត ហើយឈ្មោះរបស់វេបសាយនោះទេសោត(Ilhava.com) ក៏ត្រូវបានបកប្រែដោយ Google Translate ថាជារឿងកំប្លែងថែមទៀតផង៕

Continue Reading

រំជួលចិត្តណាស់ ពេលដែលបានឃើញរូបថតទាហ៊ានមួកខៀវរបស់កម្ពុជាបង្ហាញក្តីស្រលាញ់ចំពោះក្មេងៗនៅទ្វីបអាព្រិច

ជាធម្មតាជារៀងរាល់ឆ្នាំ កម្ពុជាតែងតែបានបញ្ជូនកងទ័ពកម្ពុជាជាច្រើននាក់ដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងកងទ័ពមួកខៀវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចូលរួមបំពេញបេសកកម្មនានានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗជុំវិញពិភពលោកក្នុងការការពារសុខសន្តិភាព ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទាំងឡាយដែលកំពុងតែជួបប្រទះនឹងការឈ្លានពាន ឬកំពុងតែរងការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមឱទ្ទាម និងកងទ័ពក្រៅរដ្ឋាភិបាលភ្លាមៗ។ ជាក់ស្តែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានគណនីហ្វេសបុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Amoudom Hearm ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកងកម្លាំងម្នាក់របស់កម្ពុជាដែលកំពុងតែបំពេញបេសសកម្មជាមួយនឹងទាហ៊ានមួកខៀវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហោះនូវរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលបង្ហាញអំពីភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់កងទ័ពកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រជាជនអាហ្វិចកណ្តាលដែលមើលទៅប្រៀបដូចជាបងប្អូននិងគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹង ដែលករណីនេះបានធ្វើឱ្យមហាជនមានការស្ងោចសរសើរ និងមានមោទនភាពចំពោះសកម្មភាពទាំងនោះក្រែលែង៕  

Continue Reading

សាហាវហួស! រថភ្លើង២ខ្សែបុកគ្នាផ្អើលទាំងកណ្តាលយប់ បណ្តាលឱ្យមនុស្សមិនចេះតិចស្លាប់ និងរបួស

រថភ្លើងពីរខ្សែបានបុកគ្នាពេញមួយទំហឹង ស្ថិតនៅតាមបណ្តាលផ្លូវដែកនៃស្រុក ប្រាហ៍ម៉ានបារៀ (Brahmanbaria) ចម្ងាយ ១០៩គីឡូម៉ែត្រពីភាគឦសានរដ្ឋធានីដាកា (Dhaka) របស់ប្រទេសបង់ក្លាដែស ដោយបានផ្តាច់យកជីវិតមនុស្ស ១២នាក់ និងប្រមាណ ២៨នាក់ទៀតរងរបួស។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិន ស៊ីនហួរ នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។ គ្រោះថ្នាក់ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ខាងលើនេះ បានកើតមានឡើងកាលពីវេលាម៉ោង ២៖០០នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃអង្គារនេះ (ម៉ោងនៅរដ្ឋធានីដាកា) ដោយមេបញ្ជាការប៉ូលិសប្រចាំស្រុក Brahmanbaria លោក មហាំម៉េដ រ៉ាហ៍ម៉ាន់ (Mohammad Anisur Rahman) បានអះអាងថា មនុស្សស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀត ព្រោះអ្នករងរបួសមួយចំនួនមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ គួរបញ្ជាក់ថា ការស៊ើបអង្កេតលើករណីគ្រោះថ្នាក់រថភ្លើងបុករថភ្លើងនេះ កំពុងត្រូវបានធ្វើឡើង ខណៈគ្រោះថ្នាក់ស្រដៀងៗគ្នានេះ ក៏ធ្លាប់បានកើតមានឡើងរួចមកហើយដែរ។ បង់ក្លាដែសជាប្រទេសក្រីក្រមួយស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូង ហើយប្រព័ន្ធហេដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទ ជាពិសេសផ្លូវថ្នល់ និងផ្លូវដែក មានសភាសចាស់ខូច ដែលងាយនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់បំផុត៕

Continue Reading

មិនជឿកុំប្រមាថ!! សញ្ញាទាំង ៥បញ្ជាក់ថា គ្រួសាររបស់អ្នកកំពុងមាន ម្រេញគង្វាលតាមថែរក្សា

នៅក្នុង​សង្គម​ខ្មែរ ជានិច្ចកាល​តែង​ឃើញ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​សង់​តូប​មួយ​នៅមុខ​ផ្ទះ​ខ្ពស់​ផុតពី​ដី សម្រាប់​សែនព្រេន​ថ្វាយ​ដ​ង្វា​យ​មាន​នំចំណី បង្អែម ច​ង្អា​ប ចំណែក​អ្នក​ខ្លះទៀត​រៀបចំ​ជា​កន្លែង​អុច​ធូប​បន់ស្រន់ នៅក្បែរ​សំយាបផ្ទះ​ជាដើម​។​ មូលហេតុ​បានជា​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ធ្វើបែបនេះ​ព្រោះ​មានជំនឿថា មាន​ម្រេញគង្វាល​មក​នៅ​ក្នុងផ្ទះ ដូចនេះ​ត្រូវតែ​រៀបចំ​ជា​អាសនៈ​ដើម្បីឱ្យ​ម្រេញគង្វាល​នោះ តាម​ជួយ​ថែរក្សា​ការពារ​គ្រួសារ​ឱ្យមាន​សេចក្ដីសុខ​។ នេះ​បើតាម​ការរៀប​រាប់រប​ស់លោក​យាយ វ៉ែន ឡៃ ដែល​ធ្លាប់​ជួបប្រទះ​រឿងហេតុ​នេះ​ផ្ទាល់ ហើយ​លោកយាយ​ក៏​ជា​អ្នកចេះ​ទស្សន៍ទាយ​ខ្សែ​បាតដៃ​ផងដែរ​។​ ១. យល់សប្ដិ​ឃើញ​គេ​យក​ក្មេង​ឱ្យមក​នៅ​ជាមួយ​៖ លោកយាយ​ប្រាប់ថា ប្រសិនបើ​នៅ​សុខៗ​ស្រាប់តែ​យល់សប្ដិ​ឃើញនឹងភ្នែក​ស្រស់ៗ ថា​មាន​គេ​យក​ក្មេង​ឱ្យមក​នៅ​ជាមួយ​នោះ​ជា​សញ្ញាណ​បញ្ជាក់ថា កំពុងមាន​ម្រេញគង្វាល​ដែល​គ្មាន​កន្លែង​ជ្រកកោន នៅ​ថែរក្សា​ក្នុងផ្ទះ​នោះ​យូរ​មកហើយ​ប៉ុន្តែ​គ្មាន​អ្នកដឹង​ទើប​បង្ហាញ​ក្នុង​យល់សប្ដិ​បែបនេះ​។​ ២. អាចធ្វើឱ្យ​សមាជិក​ក្នុង​គ្រួសារ​ណា​ម្នាក់​ឈឺ​ត្រចៀក​៖ ត្រង់ចំណុច​នេះ​លោកយាយ​បញ្ជាក់ថា មិន​ជឿ​មិន​បានទេ លោកយាយ​ប្រាប់ថា ចៅប្រុស​របស់លោក​យាយ​ហើយ​គុម្ពត្រចៀក ទៅ​មើល​ពេទ្យ​ណា​ក៏​មិនជា រហូត​ថ្ងៃមួយ​ពេលដែល​លោកយាយ​សម្រាន្ត​ពេល​ថ្ងៃ​ស្រាប់តែ​ឮ​សំឡេង​ក្មេងៗ​ស្រែក​ខ្ញៀវខ្ញារ លុះ​ឱ្យ​គ្រូ​គន់គូរ​មើល​ប្រាប់ថា​មាន​ម្រេញគង្វាល​មក​នៅ​ជាមួយ​ហើយ​។ ក្រោយមក​លោកយាយ​រៀបចំ​ធ្វើ​តូប​ឱ្យ​ម្រេញគង្វាល​នោះ​នៅ​ទើប​ចៅ​លោកយាយ​ជាសះស្បើយ​។​ ៣. យល់សប្ដិ​ឃើញ​ក្មេង​ឃ្លាន​៖ លោកយាយ​ប្រាប់ថា​នេះ​កាន់តែច្បាស់​តែម្ដង​ប្រសិនបើ ពេល​មានអី​ហូប​ឆ្ងាញ់ៗ​ពីថ្ងៃ​ស្រាប់តែ​យប់​ឡើង​យល់សប្ដិ​ឃើញ​ក្មេង​មក​ប្រាប់ថា​ឃ្លាន​ណាស់​សុំ​ហូប​ផង នោះ​ក្នុងផ្ទះ​ប្រាកដ​ជាមាន​ម្រេញគង្វាល​កំពុង​មកសុំ​នៅ​ជាមួយ ដើម្បី​មានអី​ហូប ហើយ​តាម​ជួយ​ការពារ​ថែរក្សា​គ្រួសារ​នោះ​។​ ៤. យល់សប្ដិ​ឃើញ​ក្មេង​ស្រាត​ននល​គោក​៖ លោកយាយ វ៉ែន ឡៃ ប្រាប់ថា​មូលហេតុ​បានជា​យល់សប្ដិ​ឃើញ​ក្មេង​គ្មាន​សំលៀកបំពាក់ នោះ​មកពី​ម្រេញគង្វាល​ចង់​ប្រាប់ថា​កំពុង​ចង់​មាន​ខោអាវ​ស្លៀកពាក់​នឹង​គេ​។ ដូចនេះហើយ​តាម​ទំនៀម​តាំងពី​បុរាណ​មក ចាស់ៗ​តែង​យក​ក្រណាត់​ពណ៌​ក្រហម​មក​កាត់​ធ្វើ​សំលៀកបំពាក់​តូចៗ ព្រមទាំង​សង់​តូប​តូច​មួយ​ដាក់​សំលៀកបំពាក់​ក្នុងនោះ ទុកជា​កន្លែង​បូជា បន់ស្រន់​សុំ​សេចក្ដីសុខ​។​ ៥. ពេល​គេង​ថ្ងៃ​មាន​ក្មេង​មក​កេះ​ជើង​៖ ម្រេញគង្វាល​លោកយាយ​ប្រាប់ថា […]

Continue Reading

អានហើយក្តុកក្តួលចិត្ត! បងរវល់ការពារសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ មិនបានជូនប្រពន្ធកូនដើរលេង មានតែអូននាំកូនមកលេងបងវិញ

ពិធីបុណ្យអ៊ុំទូក បណ្តែតប្រទីប សំពះព្រះខែ និងអកអំបុកគឺជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរមួយដែលតែងតែបានប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំ​ ហើយវាមិនមែនជារឿងប្លែកនោះទេ សម្រាប់កងកម្លាំងការពារ មន្ត្រីប៉ូលីស ទាហ៊ាន ដែលមាននាទីក្នុងការប្រចាំការដើម្បីថែរក្សាសុខសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនម៉ឺននាក់ដែលបានមកកំសាន្តនៅក្នុងពិធីបុណ្យជាតិដ៏ធំមួយនេះ។ ជា​ក់​ស្តែង​ បេីយោងតាម​រយៈ​គណនី​ហ្វេសប៊ុក​ឈ្មោះ​ Pi Ros បានមាន​ការរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា៖​ «ពិធីបុណ្យអុំទូក​ អកអំបុក​ សំពះព្រះខែ​ បងរវល់ការពារសុវត្តិភាពជូនបងប្អូនតាយាយអ៊ុំពូមីង​ បងអត់បាននាំអូននឹងកូនដើរលេងទេ​ ចឹងអូនមកលេងប៉ាប៉ាដល់កន្លែងវិញ​ ពួកគាត់គឺជាក្តីសុខនឹងកំលាំងចិត្តខ្ញុំគ្រួសារតូចកក់ក្តៅ»។ ទន្ទឹម​នឹង​ការ​លេីកឡេីង​ពី​បងប្រុស​ជា​សមត្ថកិច្ច​រូបនេះ​ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មជ្ឈដ្ឋាន​មហាជន​ទូទៅ​ ជា​ពិសេស​អ្នក​និយម​ប្រើប្រាស់​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក​ បានមានក្តី​រំភើប​ ក៏ដូចជា​មានការ​កោតសរសើរ​ជាខ្លាំង​ចំពោះ​កាតព្វកិច្ច​លះបង់​​ទាំង​ទឹក​ចិត្ត​ និងពេលវេលាដេីម្បីការ​ពារ​សុខ​សុវត្ថិ​ភាព​ជូន​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​ឱកាស​នៃ​ពិធី​បុណ្យ​អុំទូក​ ក្នុង​រយៈពេល​៣ថ្ងៃ​នេះ​៕

Continue Reading

ភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើ! គ្រាន់តែលោក កឹម សុខា បានជួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក និងបារាំងភ្លាម ស្រាប់តែទំព័រហ្វេសបុកមួយចេញមកទម្លាយយ៉ាងច្បាស់អំពីរឿងនៅពីក្រោយការអនុញ្ញាតសិទ្ធិមួយចំនួនឱ្យលោក កឹម សុខា

កាលពីពេលថ្មីនេះ លោក កឹម សុខា អតីតប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទើបនឹងត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ អនុញ្ញាតឱ្យធ្វើដំណើរនៅក្រៅផ្ទះ និងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងនានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា តែបន្តភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌដោយមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយ ឬធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសបាននោះឡើយ ហើយក៏ត្រូវចូលបង្ហាញខ្លួនរាល់ពេលតុលាការកោះហៅ ហើយក្រោយពីការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិខ្លះនោះ លោក កឹម សុខា ក៏បានទទួលជួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូត អាមេរិក និងបារាំងផងដែរ នៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកផ្ទាល់។ ក្រោយពីមានជំនួបរវាងលោក កឹម សុខា ជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំង២ប្រទេសរួចមក ស្រាប់តែមានទំព័រហ្វេសបុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Jame Thavath បានបញ្ចេញនូវលិខិតមហាជនមួយដែលមានចំណងជើងថា៖ «តើ កឹម សុខា ជានរណា?» ខណៈដែលខ្លឹមសារនៃលិខិតមហាជននោះបានលើកឡើងអំពីអតីតភាពការងាររបស់លោក កឹម សុខា ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងផ្សេងៗទៀតដែលលោក កឹម​ សុខា បានធ្វើមុននឹងលោកឈានជើងចូលប្រលូកក្នុងវិស័យនយោបាយ។ ខ្លឹមសារនៃលិខិតមហាជនដែលមានចំណងជើងថា៖ «តើ កឹម សុខា ជានរណា?» មានអត្ថន័យទាំងស្រុងដូចតទៅ៖ «ខ្ញុំពិតជាដេកមិនលក់ទេពេលឃើញលោក កឹម សុខា ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបន្ធូរបន្ថយមួយកម្រិតធំទៀតដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពអាចធ្វើដំណើរបានគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងប្រទេស។ លោក កឹម សុខា ពេលនេះអាចមានសេរីភាពអាចជួបជុំមិត្តភ័ក្តិ និងអាចទទួលភ្ញៀវបរទេសបាន។ ទោះជាមិនទាន់មានសិទ្ធិចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងមិនទាន់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមែនពិត ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថា នេះជាការចាប់ផ្តើមជាថ្មីឡើងវិញក្នុងការរំកឹលខ្លួនទៅកាន់ទីខ្ពស់របស់លោក […]

Continue Reading

បើមិនជឿកុំប្រមាថឲ្យសោះ!! ជំនឿបុរាណខ្មែរដែលអ្នកគួរដឹងដើម្បីបញ្ចៀសគ្រោះថា្នក់កំបុតក្បាល…

ជំនឿបែបបុរាណគឺជាជំនឿដែលដូនតាយើងបានធ្វើនឹងអនុវត្តន៍មកតៗគ្នា តែមានជំនឿរខ្លះត្រូវបានគេប្រឌិតឡើងដើម្បីកុហកភូតភូតែប៉ុណ្ណោះ តែថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសុំនាំប្រិយមិត្តទៅស្ដាបជំនឿរទាំង7របស់ដូនតាយើងដែលមានជំនឿរខ្លះបងប្អូននៅមិនដឹងនៅឡើយ។ ជំនឿទី1៖ ហាមកាត់សក់ថ្ងៃពុធ ព្រោះថ្ងៃនេះវាមិនសូវបើករាសីអោយមនុស្សទូទៅប៉ុន្មានទេ យល់ល្អកាត់ថ្ងៃច័ន្ទវិញ ជាថ្ងៃល្អនាំលាបនាំជ័យ។ ជំនឿទី2៖ ហាមដើចូលវត្តដាច់ខាតបើដឹងថាខ្លួនកំពុងធ្លាកមករដូវ ព្រោះវាជាអភង្គុលមិនល្អ។ ជំនឿទី3៖ ហាមបើកធ្វាដាច់ខាតបើមានសម្លេងគោះធ្វានៅកណ្ដាលយប់អាទ្រាត់ព្រោះវាជាសញ្ញាពួកវិញាណ្ញខ្មោចដែលមករកយើង។ ជំនឿទី4៖ ហាមចេញដំណើទៅណាអោយសោះបើលឺសម្លេងតុកកែដែលនៅផ្ទះយើងយំពេលថ្ងៃត្រង់ ព្រោះជាធម្មតាតុកកែយំតែពេលយប់ទេ បើយំពេលថ្ងៃវាជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ព្រោះសត្វតុកកែជាវិញ្ញញរបស់ដូនតាយើងដែលនៅចាំមើលថែយើង។ ជំនឿទី5៖ ហាមពាក់ឈុតខ្មៅទៅមើលថែនាក់ជំងឺឬអ្នកកូនខ្ចីព្រោះវាជាសញ្ញាមិនល្អអាចធ្វើអោយពួកគេឆាប់ស្លាប់។ ជំនឿទី6៖ ហាមធ្វើដំណើចេញពីផ្ទះដាច់ខាតបើលឺសម្លេងជីងចក់យំនៅពីមុខនឹងពីក្រោយយើងព្រោះវាជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ តែបើយំខាងៗយើងទៅចុះព្រោះវាជាសញ្ញាល្អ។​ ជំនឿទី7៖ នៅពេលដែលប្ដីដើចូលព្រៃ ហាមអោយប្រពន្ធសិតសក់ឬបោសផ្ទះដាច់ខាត ព្រោះវាធ្វើអោយឃ្មុំដេញខ្ទេចឬដំរីដេញជាន់ រត់រួចមិនរួចគឺស្លាប។ ជំនឿទី8៖ សំឡេងដង្ហោយហៅពីខាងណា ក៏កុំឆ្លើយតបឱ្យសោះកណ្តាលយប់ បើបានឮសំឡេងស្រែកហៅ ឬសំឡេងអ្វីប្លែកៗទាំងដែលយើងនៅម្នាក់ឯងនោះ ហាមឆ្លើយតបជាដាច់ខាត!ព្រោះជឿថា ជាសំឡេងរបស់ដួងវិញ្ញាណដែលអាចនឹងមកលងបន្លាច ឬបើយើងឆ្លើយតប វានឹងក្លាយជាការអញ្ជើញវិញ្ញាណខ្មោចនោះចូលមកក្នុងផ្ទះ ដូច្នេះក៏ធ្វើជាមិនដឹងមិនឮទៅប្រសើរជាង ឬក៏កែបញ្ហានេះដោយការបើកបទភ្លេងឱ្យឮខ្លាំងៗ ឬមើលកុនក៏បាន។ ជំនឿទី9៖ អេស!? ក្លិនផ្សែងធូបមកពីណាអ៊ីចេះ អ្នកណាគេដុត?ពេលកណ្តាលយប់ បើបានធំក្លិនផ្សែងធូបរសាត់មក ចាស់ៗបុរាណជឿថា ជាវិញ្ញាណរបស់សាច់ញាតិជិតដិតក្នុងគ្រួសារមករកហើយ តែជួនកាលអាចជាក្លិនទៀនក្រអូបក៏មានដែរ។ ជំនឿទី10៖ កញ្ចក់…ម៉េចបានឆ្លុះហើយមិនឃើញរូបយើងតែម្នាក់ឯង?ឆ្លុះកញ្ចក់នៅពេលយប់អាធ្រាត្រ! នឹងរឹតតែសិតសក់ផងនោះ កុំគិតឱ្យសោះថា វានឹងគួរឱ្យភ័យរន្ធត់ប៉ុនណានោះ បើសិនជាមានអ្វីមួយលេចចេញឡើងនៅក្នុងកញ្ចក់ជារូបអ្នកផ្សេងដែលមិនមែនជារូបខ្លួនយើង៕ ប្រភពអត្ថបទ​ […]

Continue Reading

អបអរសាទរ! ទីបំផុតកំពូលតារាចម្រៀង ឱក សុគន្ធកញ្ញា សម្រាលបានកូនប្រុសដ៏គួរឱ្យស្រលាញ់ម្នាក់ហើយ

លោកស្រី ឱក សុគន្ធកញ្ញា គឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ហើយកាលពីពេលកន្លងទៅនេះ មង្គលការរបស់កំពូលតារាចម្រៀងរូបនេះបានធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើល និងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីសំណាក់មហាជន ជាពិសេសសម្រាប់យុវវ័យ យុវនារីដែលជាអ្នកគាំទ្ររបស់តារាចម្រៀងរូបនេះ។ ពេលនេះអ្វីដែលធ្វើឱ្យមហាជនកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលទៀតនោះគឺលោកស្រី ឱក សុគន្ធកញ្ញា បានសម្រាលបានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតហើយ ដែលនេះគឺជាចំណងដៃដំបូងរវាង​អ្នក​នាង​ ឱក​ សុគន្ធកញ្ញា​ និងស្វាមី​ លោក​ សុខលី ប្អូនប្រុសម្ចាស់ផលិតកម្ម​ រស្មី ហង្សមាស។ យ៉ាងណា​មិញ​ ចំពោះ​មន្ទីរពេទ្យ​ដែល​អ្នក​នាង​ ឱក​ សុគន្ធកញ្ញា​ និងស្វាមី​ លោក​ សុខលី ប្អូនប្រុសម្ចាស់ផលិតកម្ម​ រស្មី ហង្សមាស បានធ្វើ​ការ​ជ្រើសរើស​សម្រាប់​កូន​ប្រុស​ដំបូង​ជា​ទី​ស្រលាញ់​របស់​ខ្លួន​នោះ គឺជាមន្ទីរ​ពេទ្យ​ដ៏ល្បី​មួយ ទំនេីប​ និងឈានមុខគេបំផុតក្នុង​ប្រទេសថៃ​ ដែលមាន​ឈ្មោះ​ថា​ Bumrungrad​ ។ ជាមួយ​នឹងដំណឹងដ៏រីករាយនេះដែរ​ លោក​ ណុប​ បាយ៉ារិទ្ធ​ ក៏បាន​បង្ហោះសារ​ទៅ​កាន់​អ្នក​នាង​ ឱក​ សុគន្ធកញ្ញា​ ផងដែរ​ថា៖«អបអរសាទរ ក្មួយប្រុស ឆលី អុឹង កូនប្រុសរបស់ប្អូនស្រីឱក សុគន្ធកញ្ញា និង ហ៊ា​ អុឹង […]

Continue Reading

ពិតជាច្រើនណាស់! គ្រាន់តែថ្ងៃទី១នៃព្រះរាជ​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក បណ្តែតប្រទីប សំពះ​ព្រះ​ខែ និង​អកអំបុក​ មានប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានពិនិត្យ និងសង្គ្រោះបឋមដ៏ទៅខ្ទង់ពាន់នាក់

ព្រះរាជ​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក បណ្តែតប្រទីប សំពះ​ព្រះ​ខែ និង​អកអំបុក​គឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលតែងតែត្រូវបានគេរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយក៏តែងតែមានមនុស្សជាច្រើនបានមកចូលរួមមើលការប្រណាំងទូក កំសាន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីកំសាន្ត ក៏ដូចជាស្តង់ពិពណ៌ផលិតផលនានាជាដើម។ ជាក់ស្តែងឆ្នាំនេះក៏មិនសូវខុសពីឆ្នាំមុនៗដែរ ដោយមានមនុស្សយ៉ាងច្រើន​កុះករបានមកចូលរួមដើរកំសាន្ត ហើយ​ក៏​មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​មាន​អាកា​រៈ​ឈឺក្បាល វិលមុខ ចុកពោះ និង​ជំងឺ​ផ្សេង​ៗ​ទៀត បាន​ទទួល​ពិនិត្យ និង​សង្គ្រោះ​បឋម​ជាង​៤​ពាន់​នាក់​ហើយ បើ​គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​១ នៃ​ព្រះរាជ​ពិធីបុណ្យ​អុំ​ទុក តែ​ត្រូវ​នឹង​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ ។ បើ​តាម​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត ងី មាន​ហេង ប្រធាន​មន្ទីរ​សុខាភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ក្នុង​រយៈពេល​១​ថ្ងៃ នៃ​ព្រះរាជ​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក បណ្តែតប្រទីប អកអំបុក និង​សំពះ​ព្រះ​ខែ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ មាន​មហាជន​ដែល​បាន​ចូលរួម ហើយ​មាន​អាកា​រៈ ឈឺក្បាល វិលមុខ ចុកពោះ និង​ផ្តាសាយ​ផ្សេង​ៗ ដែល​បាន​ចូល​ពិនិត្យ និង​ទទួល​សេវា​ព្យាបាល​ចំនួន ៤០៨៨​នាក់ ។ លោក​បន្ត​ថា ដោយ​មានការ​ណែនាំ​ពី​ក្រសួងសុខាភិបាល និង​អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ មន្ទីរ​សុខាភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ពង្រាយ​គោលដៅ​ទីតាំង​សេវា​សុខាភិបាល (​ស្តង់​សុខាភិបាល​) ដែល​មាន​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​រង់ចាំ​ជួយ​សង្គ្រោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ សម្រាប់​ពិនិត្យ និង​សង្គ្រោះ​បឋម ចំនួន​៨​ស្តង់ មាន​រថយន្ត​សង្គ្រោះ​ប្រចាំការ​ចំនួន​១៣​ក្រុម ដែល​មាន​ក្រុម​គ្រូពេទ្យ​សរុប​ជិត​៨០០​នាក់ ប្រចាំការ​ប្តូរ​វេន​គ្នា […]

Continue Reading

មិនធម្មតា! គ្រាន់តែលោក កឹម សុខា ត្រូវបានតុលាការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួន ស្រាប់តែលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងមកជួបលោកដល់ផ្ទះដើម្បីសួរនាំអំពីរឿងមួយនេះ

លោក មុត ចន្ថា នាយកខុទ្ទកាល័យរបស់លោក កឹម សុខា អតីតប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះដែលត្រូវរំលាយដោយអំណាចតុលាការ បានអះអាងថា ជំនួបរវាងលោក កឹម សុខា និងលោកស្រី អេវ៉ា ង្វៀន ប៊ិញ (Eva Nguyen BINH) រយៈពេលជិតពីរម៉ោង ត្រឹមតែសួរសុខទុក្ខគ្នាធម្មតា មិនមានជជែកលើបញ្ហាអ្វីផ្សេងនោះឡើយ។ លោក មុត ចន្ថា បានបញ្ជាក់នៅក្រោយជំនួបនាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩នេះទៀតថា ក្នុងជំនួបនោះលោក កឹម សុខា ក៏បានថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលបារាំងផងដែរ ដែលបានជួយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាដើម។ បើតាមលោក មុត ចន្ថា ជំនួបនាព្រឹកមិញនេះ មិនមានជជែកលើបញ្ហាផ្សេងនោះឡើយ។ លោកបានបញ្ជាក់ដូច្នេះ «គោលបំណងនៃការមកជួបរបស់គាត់នេះ គឺគ្រាន់តែមកសួរសុខទុក្ខរបស់គាត់ នៅពេលឯកឧត្តមមានការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការ។ មកសួរសុខទុក្ខធម្មតា ដែលគាត់ខានជួបជាមួយបេសកកម្មស្ថានទូតយូរមកហើយ»។ «ឯកឧត្តម កឹម សុខា បានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលបារាំង ក៏ដូចជាលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលបានជួយប្រទេសកម្ពុជាដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ ក៏ដូចជាជួយដល់ការស្វែងរកសិទ្ធិសេរីភាព និងផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់រូបលោក»។ លោក មុត ចន្ថា […]

Continue Reading

តោះៗជួយចែករំលែកគ្នា! ចេះតែឆ្ងល់ហេតុអ្វីគេតែងតែរើសយកស្រីក្មេងស្អាតៗនៅក្រមុំមករាំក្បាលទូក តាមពិតគឺដោយសារតែមូលហេតុនេះសោះ

ពិធីបុណ្យអ៊ុំទូក បណ្តែតប្រទីប អកអំំបុក និងសំពះព្រះខែតែងតែបានប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំ យ៉ាងណាមិញ​ បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ ក្នុង​ព្រះរាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំ​ទូក​ គេសង្កេត​ឃើញថា​ ​ស្រ្តី​គឺតែងតែមាន​វត្តមាន​នៅរាំលើក្បាលទូក​ច្រើនជាងបុរស​ ពីព្រោះ​តែស្រ្តីមាន​សំលៀក​បំពាក់​ចង​ក្បិន​យ៉ាងស្រស់​ឆើតឆាយ មាន​រូប​ស្អាត​ល្វត់ល្វន់​ បានក្លាយ​ជា​ទី​គាប់ចិត្ត​ និងទាក់​ទាញសំរាប់អ្នក​ទស្សនា ក៏ដូច​ជា​ក្រុម​កីឡាករ​ប្រណាំងទូក​ ឲ្យ​មាន​កំលាំងចិត្ត​ក្នុង​ការ​ប្រណាំង​នោះ​ផងដែរ។ បើនិយាយ​ពីជំនាន់ដើមឯណោះវិញ​ គឺគេជ្រើសរើសយកបុរសមកធ្វើជាអ្នករាំក្បាលទូក​ ព្រោះបុរសគឺតំណាងឲ្យនូវភាពក្លាហាន​ តស៊ូ​ ជំនះនូវរាល់​ឧបសគ្គ​ ដែលហាក់បីដូចជាមេ​ទ័ព​ដ៏អង់អាច​បំផុត​ ដោយមានការ​បញ្ជា​ដ៏មុតស្រួច​ ​និង​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ ជាពិសេស​​អាច​យក​ជើង​ទៅធាក់​ខ្សែ​នៅ​ពេល​ដែលជិត​ដល់ទីផ្តាច់​ព្រ័ត្រ​ជាដើមនោះ។​ បេីតាម​សម្តី​លោក មៀច ប៉ុន មន្ត្រី​ពុទ្ធ​សាសនបណ្ឌិត​ ​និង​ជា​ក្រុម​ជំនុំ​ទំនៀម​ទំលាប់ប្រពៃណី​ជាតិខ្មែរ​ ធា្លប់​បានលើកឡើងពី​វប្បធម៌​ខ្មែរ​យើងក្នុង​ព្រះ​រាជ​ពិធី​បុណ្យ​អុំ​ទូក​យ៉ាងដូច្នេះ​ថា៖ «ជាទូទៅស្រី្ត​អ្នក​រាំ​ក្បាល​ទូក​ គឺ​​ត្រូវ​បានគេ​ជ្រើសរើស​យក​ស្រ្តី​ណា​ ដែល​នៅ​ក្រមុំ​ព្រហ្មចារី ហើយមាន​អាយុវ័យ​ចន្លោះ​ពី​១៦ ទៅ​១៧​ឆ្នាំ​ប៉ុណ្ណោះ និងប្រកប​ទៅ​ដោយ​បុគ្គលិក​លក្ខណៈ​ដ៏ល្អ​ប្រសើរ ដើម្បី​នាំ​លាភ​ និងភ័ព្វ​សំណាង​របស់​ទូក»៕

Continue Reading

អាយុគ្រាន់តែជាតួរលេខ! ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ កូនក្រមុំអាយុ២១ឆ្នាំ តែអាយុកូនកំលោះបានធ្វើឱ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់ៗគ្នា

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានគណនីហ្វេសបុកមួយបានបង្ហោះរូបភាពអំពីការរៀបពិធីអាពិហ៍ពិពាហ៍របស់កូនកំលោះ កូនក្រមុំមួយគូរដែលខាងស្រីមានអាយុ២១ឆ្នាំ ខណៈដែលខាងប្រុសទើបតែមានអាយុប្រមាណ១៤ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ ដែលករណីនេះបានធ្វើឱ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគូរស្វាមីភរិយាខាងលើ។ យោងតាមគណនីហ្វេសបុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Mãĸ Õřñ បានបង្ហោះសាររៀបរាប់ដោយសេចក្តីរំភើប ព្រមទាំងមាននូវពាក្យពេជន៍ជូនពរដល់កូនកំលោះ កូនក្រមុំ ដែលទើបតែរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាមួយគ្នា សូមឲ្យអ្នកទាំងពីរមានសេចក្តីសុខ ស្រលាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នង និងមានសុភមង្គលអស់មួយជីវិត។ នេះជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងដែលម្ចាស់គណនីហ្វេសបុកខាងលើបានបង្ហោះ៖ «?ថ្ងៃ 9/11/2019 ជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់ក្មួយប្រុស&ក្មួយស្រី???? ជូនពរឱ្យមានតែសុភមង្គល?ស្រលាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់សក់ស្កូវណា៎? មីងនៅធ្វើការឆ្ងាយពេកមិនបានទៅចូលរួមថ្ងៃរៀបការទេ? កូនក្រមុំ21ឆ្នាំ?កូនកំលោះ14ឆ្នាំ?ទោះអាយុនៅក្មេងមែនឱ្យតែចិត្តគំនិតយើងចេះរកទុកដាក់អនាគតយើងនឹងមានសុភមង្គល?‍?‍?‍??ត្រូវចេះស្រលាញ់គ្នាចេះអធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកណា៎?( ក្មួយការចោលមីងបាត់? ស្នំជាងឯងទៀត? មិនដឹងពេលណា៎??»៕

Continue Reading

តោះ! នាំគ្នាមកមើលរូបថត ៣០ សន្លឹក​ដែល​បង្ហាញ​ថា Dubai ជា​ទីក្រុង​ដែល​ឆ្កួត​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក

ទីក្រុង​ដ៏​ឆ្កួត​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​គឺ​ជា​ឈ្មោះ​ដែល​គេហទំព័រ Birghtside ហៅ​ទីក្រុង Dubai តាម​រយៈ​អត្ថបទ​មួយ​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា “30 Stunning Photos That Prove Dubai is the Craziest City in the World” ។ ជាមួយ​នឹង​ចំណង​ជើង​នេះ​គេហទំព័រ​ដ៏ល្បី​នេះ​​បាន​បង្ហាញ​នូវ​រូបថត​ ៣០ សន្លឹក​​ដែល​បង្ហាញ​​ថា​ Dubai គឺ​ពិត​ជា​ទីក្រុង​ដែល​ឆ្កួត​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក ដែល​រូបភាព​ទាំង​នោះ​ស្ថិត​នៅ​ខាង​ក្រោម​នេះ៖ នេះ​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​អ្នក​នឹង​មើល​ឃើញ​ទីក្រុង​ Dubai ពី​អាកាស​ចុះ​មក​ក្នុង​ពេល​អនាគត រូបរាងកោះ​មិន​ធម្មតា​ទាំង​អស់​នេះ​គឺ​ជា​ស្នាដៃ​របស់​មនុស្ស​ ដោយ​ប្រើប្រាស់​នូវ​បច្ចេកទេស​ទំនើប ហើយ​នេះ​ក៏​ជា​លទ្ធផល​ដែល​ទទួល​បាន​ពី​បច្ចេកទេស​ដ៏​ទំនើប​នេះ​ផង​ដែរ បង្កើត​កោះ​កណ្ដាល​មិន​មែន​ជា​រឿង​ដ៏​អស្ចារ្យ និង​ឆ្កួត​បំផុត​នៅ​​ Dubai មាន​​នោះ​ទេ រស់​នៅ​លើ​ពពក​ក៏​មិន​ធម្មតា​ដែរ ភ្ញាក់​ផ្អើល​មែន​ទេ តើ​អ្នក​គិត​ថា​កន្លែង​ណា​ដែល​ស្រស់​ស្អាត និង​គួរ​ឲ្យ​ចង់​រស់​នៅជាង​ទីនេះ​ទៀត នេះគ្រាន់​តែ​ជា​កន្លែង​វាយ​កូន​ហ្គោល​ប៉ុណ្ណោះ ភោជនីយដ្ឋាន​ក្នុង​តំបន់​តែង​តែ​បើក​បំរើ​ភ្ញៀវ​គ្រប់​ពេល សន្លឹង​ទៅ​កាន់​បង្អួច​នៃ​ហាង​ទំនិញ​អ្នក​នឹង​មើល​ឃើញ​ពន្លឺ​ទាំង​ថ្ងៃ​ទាំង​យប់ ការ​កម្សាន្ត​គ្រប់​រស់​ជាតិ​សុទ្ធ​តែ​មាន​នៅ Dubai សូម្បី​តែ​ជិះស្គី​លើ​ទឹក​កក ខណៈ​ដែល​អ្នក​ដឹង​ហើយ​ថា​ Dubai នៅ​កណ្ដាល​លើ​វាល​ខ្សាច់​ដ៏​ធំ​ល្វឹងល្វើយ Dubai គឺ​ជា​ឋានសួគ​នៃ​អ្នក​ចូល​ចិត្ត​រថយន្ត​ប្រណិត ហើយ​កាន់​តែ​ប្រណិត​ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត បើក​រថយន្ត​ដឹក​សត្វ​ចិញ្ចឹម​ដែល​ជា​សត្វ​សាហាវ ប្រៀប​បាន​នឹង​តារា​ល្បី​អីញ្ចឹង វា​ប្រហែល​ជា​កន្លែង​តែ​មួយ​គត់​ដែល​ប្រើប្រាស់ Lamborghini ជា​រថយន្ត​ប៉ូលិស […]

Continue Reading

ជួយស៊ែរដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ផង! បុណ្យអ៊ុំទូកថ្ងៃទី១បានបញ្ចប់ ខណៈដែលបងប្អូនផ្នែកអនាម័យត្រូវបន្តបោសសំអាតទាំងយប់រហូតដល់ម៉ោង

កាលពីម្សិលមិញគឺជាថ្ងៃទី១ នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប សំពះព្រះខែ និងអកអំបុក ដែលពិធីនេះបានធ្វើប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបាននាំគ្នាចូលរួមកំសាន្តមកទស្សនាការប្រណាំងទូក ហើយសម្រាប់ពិធីថ្ងៃទី១នេះដែរបានបញ្ចប់ទៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយ ក្រោយពីមានការបាញ់កាំជ្រួច និងការបណ្តែតប្រទីបរបស់ស្ថាប័ន និងក្រសួងផ្សេងៗ ថែមទាំងមានការសម្ដែងសិល្បៈ និងប្រគំតន្ត្រីនៅតាមទីធ្លាសាធារណៈមួយចំនួនទៀតផងដែរ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះ ក្រោយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់នោះបានត្រលប់ទៅផ្ទះវិញ បើយើងក្រឡេកមកមើលបងប្អូនផ្នែកអនាម័យវិញ យើងឃើញពួកគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងប្រមូល ក៏ដូចជាបោសសំអាតសំរាមយ៉ាងល្អផងដែរ។ បើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហាញពីសកម្មភាពបោសសំអាតសំរាមនៅសួនច្បារសាធារណៈ និងច្រាំងទន្លេ របស់ភ្នាក់ងារអនាម័យ ដោយចាប់ផ្តើមបោសសំអាតតាំងពីម៉ោង ២៤យប់ និងបញ្ចប់នៅម៉ោង ៦ព្រឹក៕

Continue Reading

ជួយចែករំលែកគ្នាផង! អំលុងពេលបុណ្យអ៊ុំទូក៣ថ្ងៃនេះ សមត្ថកិច្ចហាមដាច់ខាតមិនឱ្យស្លៀកពាក់របស់ទាំងនេះទេ

ពិធីបុណ្យអុំទូក អកអំបុក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែ​គ្រោងនឹងធ្វើការប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី១០ រហូតដល់ថ្ងៃទី១២ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ ហើយស្របនឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃពិធីបុណ្យនេះផងដែរ ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានធ្វើកាប្រកាសដំណឹងជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ស្តីពីការមិនអនុញ្ញាតអោយបងប្អូនអាជីវករទាំងអស់ធ្វើការលក់ដូរ ការទិញនឹងប្រើប្រាស់នូវសម្លៀកបំពាក់ដែលមានភាពប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងឯកសណ្ឋាននគរកម្លាំងរាជអាវុធហាត់ដែលមានអក្សរ Police – PM – Army ជាដាច់ខាត។ នៅក្នុងនោះផងដែរក្រសួងក៏មិនអនុញ្ញាតអោយប្រើប្រាស់នូវវិទ្យុទាក់ទង ឬឧបករណ៍ផ្សេងដែលមានសំឡេងស្រដៀងទៅនឹងឧបករណ៍ធ្វើចរាចរណ៍របស់ប៉ូលីស។ ជារួមមក ការធ្វើបែបនេះដើម្បីរក្សាសុខសន្តិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ហើយស្នងការក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកម្មវិធីបុណ្យអំទូកមានភាពរលូន នឹងប្រកបទៅដោយមានភាពសប្បាយរីករាយ។ លើសពីនេះទៅទៀតប្រជាជន នឹងអាជីវករទាំងអស់គួរតែមានការគោរពច្បាស់របស់ស្នងការដែលមិនគួរពាក់ឯកសណ្ឋានរបស់ប៉ូលីសនោះទេព្រោះវាជាអំពើខុសច្បាស់ ហើយគួរតែគោរពតាមច្បាប់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពយើងទាំងអស់គ្នា ហើយអោយមានភាបសប្បាយរីករាយខ្លាំងមួយនៅពេលពិធីបុណ្យអំទូកប្រព្រឹត្តិឡើង។  

Continue Reading

មិនទាន់ចប់នោះទេ! ក្រោយចប់សន្និសិទកាសែតយប់មិញ ពេលនេះលោក ហេង ឡុង បានបង្ហោះសារនៅលើហ្វេសបុកក្នុងបំណងប្រាប់ទៅ ធី សុវណ្ណថា យ៉ាងដូច្នេះ

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមាននារីម្នាក់នារី​ឈ្មោះ​ ចរិយា​ បាន​ទូរស័ព្ទ​ទៅកាន់លោក​ ហេង​ ឡុង​ និង​បានចេញមុខអះអាងថាខ្លួនជាប្រពន្ធរបស់លោក​ ផែ​ សុវណ្ណា​រិទ្ធ​​ ដែលករណីនេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលកញ្ញា ធី សុវណ្ណថា និងលោក ផែ សុវណ្ណារិទ្ធកំពុងតែរៀបមង្គលការ ដែលករណីនេះបានធ្វើឱ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននៅលើបណ្តាញសង្គម។ ដោយ​ឡែក​ កាលពី​យប់មិញ​នេះ​​ សន្និសីទការសែតបានមានការ​ចាប់​ផ្តើម​ហេីយ តែចំពោះ​វត្តមាន​របស់​កញ្ញា​ ចរិយា​ បែរជា​មិន​មកទៅវិញ​ ចំពោះ​មូលហេតុ​នោះ​ នៅ​មិន​ទាន់​មាន​ការ​បញ្ជាក់​អោយ​ដឹងនៅឡើយ​នោះទេ​។ ក្នុង​នោះដែរ​ លោក​ ផែ​ សុវណ្ណា​រិទ្ធ​​ និង​អ្នក​នាង​ ធី​ សុវណ្ណ​ថា​ ដែលមាន​វត្តមាន​នៅពេលនោះ​ ក៏បានធ្វើ​ការ​ឆ្លើយតបសំនួរពី​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ជាច្រើន​ ក្រោមការ​ទស្សនា​ពី​មជ្ឈដ្ឋាន​​មហាជន​រាប់​មុឺន​នាក់នៅលេី​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក​ទូទាំង​ប្រទេស​។ ទន្ទឹម​នឹង​នេះ​ដែរ​ លោក​ ហេង​ ឡុង​ ក៏បានមានការ​សោកស្ដាយ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ ដែលបាន​ផូស​វីដេអូ​នៅចំថ្ងៃមង្គលការរបស់លោក​ ផែ​ សុវណ្ណា​រិទ្ធ​​ និង​អ្នក​នាង​ ធី​ សុវណ្ណ​ថា​ ដែលបង្កឲ្យ​ទិដ្ឋភាព​ក្នុង​កម្មវិធី​ទាំង​មូល​មានការ​មន្ទិល​ និងចាស់ទុំទាំង​សងខាង​ចង​ចិញ្ចើម​ដាក់​គ្នា​ ជាមួយ​នឹង​ទឹក​មុខ​ស្រពាប់ស្រពោន​នោះ។ យ៉ាងណា​មិញ​ នៅ​មុន​នេះ​បន្តិច​ លោក​ ហេង​ ឡុង​ ក៏បានបង្ហោះសារ​នៅ​លេី​ទំព័រ​ហ្វេសបុក​របស់​ខ្លួន​ ដោយ​បានមានការ​លេីកឡេីង​ថា៖​ «ខ្ញុំបាទ​ […]

Continue Reading

កុំចេះតែហ៊ាន! ជិតដល់ថ្ងៃទី៩ វិច្ឆិកា លោកស្រី មួរ សុខហួរ ប្រធានគណៈកម្មការមាតុភូមិនិវត្តន៍លោក សម​ រង្ស៊ី ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចម៉ាឡេស៊ីឃាត់ខ្លួន

អាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍ម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនលោកស្រី មួរ សុខហួរ អនុប្រធានអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមុននេះបន្តិច នេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនដល់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដែលការឃាត់ខ្លួននោះត្រូវបានធ្វើឡើងមុននឹងគម្រោងការមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ប្រធានស្តីទីអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ លោក សម រង្ស៊ី រួមទាំងលោកស្រី មួរ សុខហួរ ផងដែរនៅថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។ កាលពី​ចុងខែ​តុលា អ្នកស្រី មូរ សុខ​ហួរ ត្រូវបាន​បណ្តេញ​ចេញពី​ប្រទេស​ថៃ​។ កាលពី​ថ្ងៃទី​០៦​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៩ អ្នកស្រី មូរ សុខ​ហួរ ក៏បាន​គេច​ចេញពី​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី ក្រោយពី​ឯកអគ្គរាជទូត​កម្ពុជា ប្រចាំ​ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី បានស្នើ​សុំ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​សមត្ថកិច្ច​ឥណ្ឌូនេស៊ី ចាប់ខ្លួន​អ្នកស្រី​។​ សូម​រម្លឹកថា ដំណឹង​នៃ​ការចាប់ខ្លួន​អ្នកស្រី មូរ សុខ​ហួរ បានកើត​ឡើង ក្រោយ​អាជ្ញាធរ​សមត្ថកិច្ច​ម៉ាឡេស៊ី ទើបតែ​ចាប់ខ្លួន​អតីត​សកម្មជន​អតីត​គណ​ក្សស​ង្គ្រោះ​ជាតិ ២​នាក់ កាលពី​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃមុន ហើយ​គ្រោង​នឹង​បញ្ជូន​មកកាន់​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ​រហូតដល់​ថ្ងៃទី​០៧ ខែវិច្ឆិកា​នេះ សេចក្តីរាយការណ៍​បង្ហា​ញ​ថា យ៉ាងហោចណាស់ អតីត​សកម្មជន​អតីត​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ចំនួន ៤៨​នាក់ ត្រូវបាន​ចាប់ឃុំខ្លួន នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ដោយសារតែ​ពួកគេ​ទាំងនោះ បាន​ចូលរួម​គំនិត​ក្បត់ ជាមួយ​សមរង្ស៊ី ក្នុង​បំណង​ប្រមូលផ្តុំ […]

Continue Reading

ភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើ! ស្ត្រីម្នាក់បានត្រឹមទួញយំសោកបោកខ្លួនកណ្តាលផ្សារសិរីសោភ័ណ ក្រោយពីនាងបានជួបប្រទះនឹងរឿងមួយនេះ

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានស្ត្រីម្នាក់បានស្រែកទ្រហោរយំ ក្រោយពីរូបនាងបានចាញ់បោកគេនៅផ្សាសិរីសោភ័ណ ដែលករណីនេះបានបង្កឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុកកាលពីថ្ងៃទី០៤​ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩នេះ នេះបើតាមការបង្ហោះផ្សាយនៅលើគណនីហ្វេសបុក Vuthy Pipop Akas Thmey។ យោងទៅតាមខ្លឹមសារដែលបានបង្ហោះផ្សាយដោយគណនីខាងលើបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា៖ «04/11/2019 ចាញ់បោកគេ អស់មាសពីខ្លួន(នៅផ្សាសិរីសោភ័ណព្រឹកមិច)»។ យ៉ាងណាក៏ដោយគណនីហ្វេសបុកខាងលើមិនបានបញ្ជាក់ទេថា តើករណីឆបោកប្រាក់របស់ស្ត្រីខាងលើមានដំណើរដើមទងរឿងយ៉ាងណានោះទេ ដោយគ្រាន់តែបង្ហោញពីរូបភាពទួញុយំសោកបោកខ្លួនរបស់នារីរងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះ។ ជាចុងក្រោយ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការស្នើរដល់សមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាប់ថ្នាក់ មេត្តាជួយចាត់វិធានការចំពោះជនឆកបោកទាំងអស់នេះផង ព្រោះថាមានបងប្អូនជាច្រើនបានចាញ់បោកគេ ៕

Continue Reading

នោះៗកាន់តែច្បាស់ហើយ! កាន់តែគៀកថ្ងៃ៩វិច្ឆិកា ពេលនេះទាហ៊ានថៃបានបិទរូបថត​មនុស្ស​៩នាក់ដែលហាមមិនឱ្យជាន់ដីថៃ

តាម​រយៈ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​របស់​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន លោក​ខៀវ កា​ញា​រី​ទ្ធ បាន​បង្ហោះ​សារ​អោយ​ដឹង​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៤ វិច្ឆិកា ២០១៩​នេះ​ថា ទាហាន​ថៃ តាម​ព្រំដែន​ចាប់ផ្តើម​បិទ​រូបថត​មនុស្ស​មិន​ត្រូវ​ស្វាគមន៍​មួយ​ចំនួន ។ ក្រៅពី​ច្រកព្រំដែន​ថៃ​-​កម្ពុជា រូបថត​អតីតមន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​មួយ​ចំនួន ត្រូវ​បាន​បិទ​នៅ​តាម​ច្រកព្រំដែន​ថៃ​-​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី ផង​ដែរ ដើម្បី​តាម​ចាប់ខ្លួន ។ រូបថត​ទាំងនេះ ដោយ​បិទ​ផ្ទាំង​ជាប់​គ្នា រួម​មាន លោក សម រ​ង្ស៊ី​, លោក អេ​ង ឆៃ​អ៊ា​ង​, អ្នកស្រី មូរ សុខ​ហួរ ព្រមទាំង​មាន​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ផ្សេង​ទៀត ដូច​ជា លោក ហូរ វ៉ា​ន់ លោក អ៊ូ ច័ន្ទ​ឫទ្ធិ លោក ម៉ែ​ន សុ​ថា​វរិ​ន្ទ្រ លោក ឡុ​ង រី និង​លោក តុ វ៉ា​ន់​ចាន់ ជាដើម ។ ទោះបីជា​ថ្ងៃ​កំណត់​នៃ​ការ​វិល​ត្រឡប់​របស់​លោក សម រ​ង្ស៊ី កាន់តែ​ខិត​ជិត​មក​ដល់​ក៏​ដោយ រដ្ឋាភិបាល​នៅ​តែ​បើកចំហ​ព្រំដែន រវាង​កម្ពុជា​និង ប្រទេស​ថៃ​ដដែល ដោយ​កម្លាំង​ចម្រុះ​រួម​មាន​នគរបាល កងរាជអាវុធហត្ថ […]

Continue Reading

មិនធម្មតា! ក្រោយត្រូវមហាជនរិះគន់ឡើងផ្អើល ពេលនេះតួរស្រីបានចេញមកបកស្រាយថា ឈុតឱបថើបនោះមិនមានក្នុង MV ទេ តែដោយសារតែតួរប្រុសបាន…..

បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃចំពោះការថតវីដេអូចម្រៀងមួយដែលមានវីដេអូចែកចាយពេញបណ្តាញសង្គមបង្ហាញឈុតមួយដែលតួសម្តែងបានថតឱបថើប លូកស្ទាប ដែលមើលទៅពិតជាមិនសមរម្យ និងអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សិល្បៈ និងសីលធម៌ក្នុងសង្គម។ ថ្មីៗនេះកញ្ញា អាណារ៉ូស ដែលជាតួស្រីក្នុងវីដេអូក៏បានចេញមុខបកស្រាយចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងជាមួយនឹងផេកសិល្បករកម្ពុជាដែលមានលោក អ៊ឹម ជីវ៉ា ជាអ្នកសាកសួរ និងសំរបសំរួល។ ដោយកញ្ញា រ៉ូស បានឲ្យដឹងថាចម្រៀងនេះជាការថតឲ្យផលិតកម្ម តែអត់មានវគ្គថើបគ្នាបែបនេះទេក្នុង MV គ្រាន់តែដើរប៉ះគ្នាថើបគ្នាក្រោយឡានធម្មតា។ ក្រោយពីបិទកាម៉េរារួច តួប្រុសក៏បានមកថើបញក់ញី ហើយក៏បានហុចទូរស័ព្ទឲ្យក្រុមការងារនៅទីនោះថត ដើម្បីបង្ហោះដោយឃើញមិនសមរម្យ ផុសបានត្រឹម១ម៉ោងតួប្រុសក៏លុបចោលវិញ ប៉ុន្តែក៏ត្រូវគេដោនឡូតយកមកបង្ហោះចែកចាយ។​ សូមរំលឹកថា អាណារ៉ូស បានចូលសិល្បៈទើបតែ១ឆ្នាំ និងបានថត MV និងរឿងភាគបានច្រើន កញ្ញាបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកគណនេយ្យ នៅវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដា មានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តក្រចេះ៕

Continue Reading

ផ្អើលទាំងយប់! បុរសម្នាក់បានត្រឹមទួញសោកស្តាយទូរស័ព្ទដែលទើបទិញបាន៣ថ្ងៃ ក្រោយពីត្រូវបានគេ…

មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានករណីបុរសម្នាក់ ត្រូវបានចោរឆក់ទូរស័ព្ទយកទៅបាត់ ស្របពេលដែលខ្លួនកំពុងធ្វើដំណើរលើម៉ូតូកង់បី កាលពីវេលា ម៉ោង១១យប់ ថ្ងៃចន្ទ ទី៤ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ត្រង់ចំណុចក្រោមស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យ ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ។ យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ជនរងគ្រោះដែលជាម្ចាស់ទូរស័ព្ទនោះមានឈ្មោះ លាង វណ្ណៈ អាយុ២៥ឆ្នាំ ជាជាងកញ្ចក់ ស្នាក់នៅម្តុំផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី និងរួមដំណើរ ស្រ្តីម្នាក់ទៀត ចំណែកឯទូរស័ព្ទដែលត្រូវបានជនសង្ស័យឆក់យកនោះមានម៉ាកអាយហ្វូនសេវ៉េនភ្លើស ទើតែទិញបាន៣ថ្ងៃ ។ យោងតាមសម្តីជនរងគ្រោះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថា ដំបូងឡើយរូបគាត់ទាំងពីរនាក់ បានហៅកង់បីឥណ្ឌា ជិះចេញពីរង្វង់មូលគួចកាណុង គល់ស្ពានជ្រោយចង្វារ ក្នុងគោលបំណងទៅផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី ជាកន្លែងស្នាក់នៅ។ខណៈមកដល់ចំណុចកើតហេតុ រូបគាត់កំពុងចុចទូរស័ព្ទ ក៏លេចចេញជនសង្ស័យម្នាក់ជិះម៉ូតូស្គុបពី ពណ៌ស មិនចាំស្លាកលេខ មកពីក្រោយ ធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទបានសម្រេច ហើយបានបើករត់ឡើងលើស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យចុះទៅតាមផ្លូវ២៧១រត់បាត់ឈឹងតែម្ដង ។

Continue Reading

នោះៗកាន់តែធ្ងន់ហើយ! ក្រោយតួរស្រីក្នុងបទចម្រៀងសង្សារក៏ផិត មិត្ដក៏ក្បត់ប្រកាសប្តឹងលោក Rith Omega ពេលនេះលោកបានតបទៅវិញយ៉ាងខ្លីថា…..

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានរឿងដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅលើបណ្តាញសង្គម ខណៈដែលមានវីដេអូថតបទចម្រៀង MV មួយបទ ក្នុងបទចម្រៀង «សង្សារក៏ផិត មិត្ដក៏ក្បត់» ត្រូវបានគេយកមកបង្ហោះ និងកំពុងតែត្រូវទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីមហាជន ក្រោយពីឈុតឆាកនៅក្នុងវីដេអូនោះមានសភាពស្រើបស្រាលជ្រុលហួសហេតុ ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានធ្វើឱ្យមហាជនកាន់តែមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលទៀតនោះគឺកាលពីម្សិលមិញនេះលោក Rith Omega អ្នកដឹកនាំសម្ដែង ក្នុងផលិតកម្ម ថោន បានទម្លាយវីដេអូឃ្លីបមួយទៀត ស្ដីពីសកម្មភាពឈុតឆាកស្រើបស្រាល នៅលើគ្រេរបស់តួសម្ដែងស្រីខាងលើ ដែលមើលទៅពិតជាលើសតែម្ដង។ ជាមួយនឹងការបង្ហោះវីដេអូនោះផងដែរ លោក Rith Omega ក៏បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា៖ «ហុីម លើកមុនត្រឹមលូកគូថ ម្នាក់ៗថាថតដូចរឿង សុិច ចុះឈុតនេះវិញ? ឈុតមុនថាថតលេងមិនមានក្នុង MV ចុះឈុតនេះថតជាប់ទាំង អ្នកដឹកនាំសម្តែងកំពុងថតទៀត តើថតលេងរឺយ៉ាងណា? សូមអ្នកដឹកនាំសម្តែង ដែលក្នុងVideo នេះឈរកាន់កាម៉េរ៉ាថត ចូលខ្លួនបកស្រាយផង តើកំពុងថតរឿងសុិចខ្មែររឺ MV? តើអ្នកដឹកនាំសម្តែងម្នាក់នឹងយកអីមកគិត មានខួរទេ? រឺបទនេះស្នើរទៅក្រសួងវប្បធម៍ សុំជាលក្ខណ ១៨បូក?» ក្រោយពីមានការបង្ហោះនូវវីដេអូឈុតឆាកលើគ្រែនោះរួចមក ស្រាប់តែតួស្រីសម្ដែងក្នុងឈុតឆាកក្ដៅសាច់នេះ ដែលមានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ An Na Rose ក៏បានឆាតមកកាន់លោក Rith Omega […]

Continue Reading

ទីបំផុតរកឃើញហើយ! នារីជនជាតិអង់គ្លេស ដែលបានបាត់ខ្លួននៅកោះរ៉ុងត្រូវបានគេរកឃើញសាកសពហើយ ដោយប្រទះឃើញនៅឯកន្លែង

នារីជនជាតិអង់គ្លេសវ័យ ២២ឆ្នាំ ដែលបានបាត់ខ្លូនកាលពី ៨ថ្ងៃមុន នៅកោះរ៉ុង ខេត្តព្រះសីហនុ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរកឃើញសពរបស់នាង ដោយអណ្ដែតរហូតទៅដល់ខេត្តកោះកុង ជាប់ព្រំដែនទឹកប្រទេសថៃ ដែលមានចម្ងាយជាង ១០០គីឡូម៉ែត្រ ពីកោះរ៉ុង នារសៀលថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះ។ លោកឧត្តមនាវីឯក ទៀ សុខា មេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងទឹក និងជាមេបញ្ជាការទីបញ្ជាការជួរមុខ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហរសមុទ្រ បានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថា សពនារីជនជាតិអង់គ្លេស ត្រូវបានរកឃើញនៅម្ដុំកោះឆ្លាម ក្នុងខេត្តកោះកុង ហើយនៅពេលនេះ កម្លាំងរបស់លោកកំពុងតែនាំសពរបស់នាងមកលើគោក ដើម្បីធ្វើកោសល្យវិច្ច័យបន្ថែមទៀត។ សម្រាប់លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោ ជួន ណារិន្ទ ស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុ ក៏បានបញ្ជាក់ថា តាមព័ត៌មានបឋមដែលលោកទទួលបាន គឺពិតជារកឃើញសពរបស់នាង បានអណ្ដែតដល់ខេត្តកោះកុង ហើយពេលនេះកម្លាំងនគរបាល អាជ្ញាធរ បានទាក់ទងទៅខាងក្រុមលំហរសមុទ្រនាំយកសពរបស់នាងមកលើគោកវិញ។ បើតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ស្នងការ ការងារនេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ លោក គួច ចំរើន បានយកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង និងបានចាត់ឲ្យទាំងអាជ្ញាធរ និងសមត្ថកិច្ចទាក់ទងអន្តរាគមន៍នាំយកសព របស់នាង មកលើគោកដើម្បីធ្វើកោសល្យវិច្ច័យ ព្រមទាំងចាត់ចែងប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារ។ សូមបញ្ជាក់ថា […]

Continue Reading

ថាមិនចេះខុស! ជិតដល់ថ្ងៃហើយ ស្រាប់តែប្រធានចលនាយុវជនអតីតគណបក្សសង្រ្គោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រកាសផ្អាកធ្វើបាតុកម្មដោយសារតែបញ្ហាមួយនេះ

ប្រធានចលនាយុវជនអតីតគណបក្សសង្រ្គោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានលុបចោលគម្រោងធ្វើបាតុកម្មគាំទ្រការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោក សម រង្ស៊ី និងថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ នៅថ្ងៃទី ៣ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ។ សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា នេះ ធ្វើឡើងដោយយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩, យោងតាមសេចក្ដីសម្រេចមតិភាគច្រើនក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ និងយោងតាមមតិសម្រេចភាគច្រើនលើសលប់របស់សមាជិគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិចលនា ដោយមូលហេតុយុវជនមិនទាន់ជោគជ័យក្នុងការបង្រួបបង្រួម, ការធ្វើបាតុកម្មកាត់មុខរបស់ CNRPO និងមិនចង់ឱ្យបាតុករដែលនឹងមកចូលរួម ចំណាយថវិកាច្រើនពេកក្នុងការចូលរួមធ្វើមហាបាតុកម្ម។ គួរបញ្ជាក់ដែរថាការលុបចោលគម្រោងធ្វើបាតុកម្មនេះ គឺបន្ទាប់ពីមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្រ្គោះជាតិនៅក្រៅប្រទេស ដែលបានមើលរំលងមិនទុកចិត្តក្រុមខ្លួន និងចោទប្រកាន់ថាបានកំពុងរៀបចំចលនាផ្ដាច់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតគណបក្សថ្មី។

Continue Reading

ដឹងការពិតហើយ! ក្រោយផ្អើលពលករជាច្រើននាក់ត្រលប់មកកម្ពុជាតាមច្រកដូង ពេលនេះប៉ុស្ដិ៍នគរបាលច្រកដូងបានចេញមកបញ្ជាក់ការពិតហើយថា មនុស្សជាច្រើនតាមពិតគឺជា

ប៉ុស្ដិ៍នគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្ដរជាតិដូង ស្ថិតក្នុងខេត្តបាត់ដំបង បានចេញមកបំភ្លឺ និងធ្វើការបដិសេធចោលទាំងស្រុង ចំពោះព័ត៌មានមួយចំនួន ដែលផ្សាយថា មានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនវិលត្រឡប់ ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញ តាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្ដរជាតិ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ដែលនាំឲ្យមហាជនមានការភាន់ច្រឡំ។ តាមរយៈសេចក្ដីបំភ្លឺ ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅល្ងាចថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះ បញ្ជាក់ថា សារព័ត៌មាននោះ បានយករូបភាពចាស់ ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ធ្វើដំណើរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញ តាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្ដរជាតិដូង ដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ កាលពីឆ្នាំ២០១៨។ លោកវរសេនីយ៍ឯក ផាត សុផាន់ណា នាយប៉ុស្ដិ៍នគរបាលច្រកទា្វរព្រំដែនអន្ដរជាតិដូង ក៏បានអំពាវនាវដល់គ្រប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន និងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ មេត្ដាកុំចុះផ្សាយនូវព័ត៌មានដែលមិនពិត និងមានប្រភពព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ ដែលនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំ និងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច ដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងប្រទេសជាតិ៕ ប្រភព៖ Fresh News

Continue Reading

គួរឱ្យអាណិតណាស់! នាយក្រិនសុខៗបង្ហោះសារយ៉ាងរន្ធត់ចិត្តនៅលើបណ្តាញសង្គម ដែលបានរៀបរាប់ថាប្រពន្ធទី២ខ្លួនបាន

កាលពីពេលថ្មីៗនេះរឿងដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលនាយក្រិន ដែលជាតារាកំប្លែងដ៏ល្បីល្បាញបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្តាញសង្គមបង្ហាញអំពីការបែកបាក់គ្រួសារជាលើកទី២របស់ខ្លួន ដែលករណីនេះបានធ្វើឱ្យមហាជនមានការអាណិតអាសូរ និងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅលើគណនីហ្វេសបុកដែលមានឈ្មោះថា «នាយ ក្រិន» ដែលគណនីនេះត្រូវបានគេអះអាងថាជាគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាយក្រិន។ យោងទៅតាមខ្លឹមសារដែលបានបង្ហោះនៅគណនីហ្វេសបុកខាងលើ នាយក្រិនបាននិយាយថា៖ «ស៊ូនៅជាមួយប៉ា ស្រវ៉ា អោបបង ម៉ាក់ផិតប៉ាម្ដងហើយម្ដងទៀត កូនជូនពរម៉ាក់សុខផ្លូវកាយ» ខណៈដែលខ្លឹមសារខាងលើនេះត្រូវបានមហាជនសន្និដ្ឋានថា នាយក្រិនពិតជាកំពុងតែជួបប្រទះការបែកបាក់គ្រួសារជាលើកទី២ទៀតហើយ ក្រោយពីបានកសាងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍បានរយៈពេលជាង៦ឆ្នាំមកនេះ។ យោងទៅតាមការឱ្យដឹងពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានបញ្ជាក់ថា ​​នាយ​ក្រិន​បាន​អះអាង​ប្រាប់នៅថ្ងៃទី៣០ តុលា នេះ​ថា អ្វី​ដែល​លោក​បង្ហោះ​នោះ​គឺជា​រឿងពិត ប៉ុន្តែ​លោក​មិន​​​​អធិប្បាយចំពោះ​​រឿងរ៉ាវ ​ដែល​នៅ​ពីក្រោយ​នាំ​អោយ​មានដំណឹង​ការ​បែកបាក់​​នេះ​ឡើយ ​។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នាយ​ក្រិនត្រូវ​បាន​គេ​ដឹង​ថា មាន​ប្រពន្ធ​២ និង​មានកូន​ចំនួន​៤​នាក់ ដោយនៅ​ក្នុង​នោះ​មាន ប្រុស​២​ស្រី​២ និង​កូន​ប្រពន្ធដើម​ប្រុស ១​នាក់​ដែល​បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​រស់នៅ​ជាមួយ​អតីត​ប្រពន្ធដើម​នៅ​ឯ​នៅ​ឯ​ខេត្ត​ព្រះ​សីហ​នុ​។ ក្រោយមក​ នាយ​ក្រិនបាន​រៀប​ការ​ជាមួយ​ភរិយា​ទី​២ ក្នុង​អំឡុង​ឆ្នាំ ២០១៣ ដែល​មក​ដល់​ពេល​នេះ មាន​រយៈពេល​ប្រមាណ​ជាង​៦​ឆ្នាំ​មក​ហើយ ដោយ​ទទួល​បានកូន​៣​នាក់ ជា​ចំណងដៃ​។ កូន​ទី​១ ជាមួយ​ភរិយា​ក្រោយ គឺជា​កូនប្រុស មាន​វ័យ​ជិត​៥​ឆ្នាំ កូន​ទី​២ ស្រី មាន​វ័យ​ជាង​២​ឆ្នាំ និង​កូន​ទី​៣ គឺជា​កូនស្រី​អាយុ​ប្រមាណ​​១​ឆ្នាំ​ហើយ​៕

Continue Reading

ភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើ! ចេះតែឆ្ងល់សុខៗសមត្ថកិច្ចមកសួររកម៉ូតូដល់ផ្ទះ ដល់ពេលចេញទៅរកមើលទើបផ្អើលឆោឡោថា

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន២នាក់ ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចស្គាល់ថាជាមុខសញ្ញា​ចាស់ ដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាព លួចកាច់កម៉ូតូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងសកម្ម ពេលនេះអស់លក្ខណ៍ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចល្បាតធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនបាន ដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោងជាង១យប់ ឈានចូលថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៩ ម្តុំវត្តស្លែង ភូមិប្រទះឡាង​ សង្កាត់ប្រទះឡាង​ ខណ្ឌ​ដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ។ យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ជនសង្ស័យ​ទាំង​២នាក់ ទី១ឈ្មោះ​ សុខ វាសនា​ ភេទប្រុស អាយុ​២៧ឆ្នាំ​ មុខរបរជាងជួសជុលម៉ូតូ​ ស្នាក់កន្លែងធ្វើការម្តុំ​ជម្ពូវ័ន​ មានស្រុកកំណើតនៅ​ ភូមិចុងថ្នល់​ ឃុំអពន្សា​ ស្រុកអង្គស្នួល​ ខេត្ត​កណ្តាល​ និងទី២ឈ្មោះ​ ហៀង​ វិច្ឆ័យ​ អាយុ​៣០​ឆ្នាំ​ ​ស្នាក់នៅផ្ទះជួល ភូមិ​ប្រទះឡាង​ សង្កាត់ប្រទះឡាង​ ខណ្ឌ​ដង្កោ​ ​ដោយមានស្រុកកំណើតភូមិសង្រ្គាមបូ​ ឃុំគោកអំពិល​ ស្រុកបសេដ្ឋខេត្ត កំពង់ស្ពឺ។ រីឯជនរងគ្រោះមានឈ្មោះ​ វ័ន​ អូក​ អាយុ២៥​​ឆ្នាំ​ ​មុខរបរជាងផ្សារដែក​ ជាម្ចាស់ម៉ូតូម៉ាកហុងដាសេ១២៥ ពណ៍ខ្មៅ ពាក់ស្លាកលេខ ស្ទឹងត្រែង ​1A-0279 ។ ​ជនសង្ស័យទាំង២នាក់ខាងលើនេះ ត្រូវបាននគរបាលប៉ុស្តិ៍ប្រទះឡាង ល្បាតក្នុងភូមិសាស្រ្ត […]

Continue Reading

សូមប្រយ័ត្នៗ! បុរសម្នាក់ដេកស្តាប់កាសចំរៀងទូរស័ព្ទពេលសាកថ្មសុខៗស្រាប់តែស្លាប់យ៉ាងអណោចអាធម៌ ដោយសារតែ

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានបុរសម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗ ក្រោយពីបានដេកស្តាប់ទូរស័ព្ទ ដោតកាសត្រចៀកពេលដែលទូរស័ព្ទកំពុងតែសាកថ្ម ស្រាប់តែឆក់ស្លាប់យ៉ាងអណោចអាធម៌ ដែលករណីខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង០៣និង៤៥នាទីយប់ថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ រំលងអត្រាតឈានចូលថ្ងៃទី៣០ខែ តុលាឆ្នាំ២០១៩ នៅចំនុច(ជិតសាលាឃុំស្រែណូយ)ភូមិវត្ត ឃុំស្រែណូយ ស្រុកវ៉ារិន ខេត្តសៀមរាប ។ យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ជនរងគ្រោះ(ស្លាប់)ឈ្មោះផន់ កក្កដា ភេទប្រុសអាយុ ១៩ ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិតាំងយូ ឃុំអូរដា ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង (មុខរបរកូនជាងធ្វើកញ្ជក់)បច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើ ហើយបើតាមការឱ្យដឹងពីសាក្សីដែលបានឃើញហេតុការណ៍នៅកន្លែងកើតហេតុ ដែលមានឈ្មោះវុធ ឡាយប៉ាញ ភេទប្រុស អាយុ៣៣ឆ្នាំដែលជាមេជាងកញ្ជក់ បានអោយដឹងថា ជនរងគ្រោះសាកថ្មទូរស័ព្ទ ហើយយកកាសស្ដាប់ត្រចៀកដោតនឹងទូរស័ព្ទបណ្ដាលឲ្យឆក់ស្លាប់។ ក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានចុះពិនិត្យសាកសព ពុំមានស្លាកស្នាមអ្វីទេ រួចសន្និដ្ឋានថា ជនរងគ្រោះពិតជាស្លាប់ដោយសារឆក់ចរន្ដអគ្គិសនី ពិតមែន រួចបានប្រគល់សាកសពអោយសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារចាត់ចែងធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី៕

Continue Reading

មិនសរសើរមិនបាន! ឃើញផ្លូវមានជង្ហុកច្រើនពេក ស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់បានធ្វើរឿងមួយនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ថ្មីៗនេះមានការចែករំលែកនៅលើបណ្តាញសង្គមនូវរឿងរ៉ាវគួរឲ្យកោតសរសើរមួយ ដោយមានជនជាតិជប៉ុនមួយរូបដែលប្រកបរបរបើកហាងនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ បានចាក់បំពេញជង្ហុកដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រចាំថ្ងៃ។ នេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់គណនីហ្វេសប៊ុក Kuy Hok បានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូច្នេះថា៖ “បងស្រីជនជាតិជប៉ុនហាងសាមូរ៉ៃ ក្រុងព្រះសីហនុ បានចាក់បំពេញជង្ហុកផ្លូវក្បែរផ្ទះជាងលីមរាល់ថ្ងៃ។ Japanese Lady who worked at Samurai Restaurant Sihanoukville always fill the hole in the road for better conditions of driving”។ ក្រោយពីបានបង្ហោះនូវសកម្មភាពនេះមានមហាជនជាច្រើនបានសម្តែងការកោតសរសើរ ចំពោះស្រី្តជនជាតិជប៉ុនរូបនោះដែលបានជួយចាក់បំពេញកន្លែងពិបាកធ្វើដំណើរ ហើយចាក់បំពេញជារៀងរាល់ថ្ងៃថែមទៀតផង៕

Continue Reading

សាហាវណាស់! គោមួយក្បាលបានធ្វើឱ្យបុរសម្នាក់ប្រកាច់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងភ្លាមៗ ក្រោយពីបាន

មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានបុរសម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតស្លាប់ភ្លាមៗក្រោយពីបានឈរនៅពីក្រោយសត្វគោមួយក្បាល ហើយត្រូវបានគោនោះធាក់មួយជើងបណ្តាលឱ្យប្រកាច់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងភ្លាមៗ ដែលករណីនេះបានបង្កឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលា​ម៉ោង០២ និង៣០នាទី​រំលង​អ​ធ្រា​ត្រ​ចូល​ថ្ងៃ​ទី​២២ តុលា នេះ ស្ថិត​នៅ​ក្នុងភូមិ​ទំនប់ ឃុំ​ត្រងិល​ស្រុក​កំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​។ យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ជន​រង​គ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយសារគោធាក់ខាងលើមានឈ្មោះថា ឃុ​ត សុធា អាយុ​៥៥​ឆ្នាំ ​ទីលំនៅ​នៅក្នុងភូមិ​ទំនប់ ឃុំ​ត្រងិល​ស្រុក​កំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​ ហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានឱ្យដឹងទៀតថា ​នៅ​មុន​ពេល​កើតហេតុ​ សត្វ​គោ​របស់​ជន​រង​គ្រោះ ​បាន​រួច​ទៅ​ស៊ី​ដំណាំ​របស់​អ្នក​ជិត​ខាង ហើយ​ជន​រង​គ្រោះ​បាន​ទៅចាប់​យក​មក​ចង​នៅ​កន្លែង​ក្រោលគោ​ ក្បែរ​គុម្ព​ប្ញស្សីហើយ​បាន​វ៉ៃ ​តែ​មិនដឹង​ចៃដន្យអ្វី ​ត្រូវ​សត្វ​គោ​ធាក់​ចំ​ពងស្វាស ​បណ្តាល​អោយគាត់​​ស្លាប់​តែម្តង ។ ក្រោយ​ពិនិត្យ​សាកសព​រួច សមត្ថកិច្ចជំនាញបាន​សន្និដ្ឋាន​ថា​ ជន​រង​គ្រោះ​ពិតជា​ត្រូវ​ស្លាប់​ដោយសារ​គោ​ធាក់​ពិតមែន រួច​បាន​ប្រគល់​សព​អោយ​ក្រុម​គ្រួសារ​រៀបចំ​ធ្វើបុណ្យ​តាម​ប្រពៃណី ។ ​​​  

Continue Reading

សឹងមិនគួរឱ្យជឿ! មុខមាត់ស្អាតបាតមិនចាញ់តារា ចុងក្រោយបែរជាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់វាយខ្នោះ ក្រោយពីបាន

មានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានបុរសសង្ហាម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយពីបុរសរូបសង្ហាម្នាក់នោះបានធ្វើសកម្មភាពលួចម៉ូតូមួយគ្រឿងបានសម្រេច កាលពីវេលាម៉ោង១៥ម៉ោង១០នាទីថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅចំណុចមុខផ្ទះលេខ១២៧៩ ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិព្រែកតាគង់ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខណ្ឌ មានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។ យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ជនសង្ស័យដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននោះមានឈ្មោះថាកឺ ច័ន្ទរ៉ាវុធ ភេទប្រុស អាយុ ២៣ ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ មុខរបរមិនពិតប្រាកដ មានទីលំនៅផ្ទះជួល ផ្លូវលំ ភូមិព្រែកតាគង់ សង្កាត់ ចាក់អង្រែលើ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ចំណែកឯជនរងគ្រោះដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូមានឈ្មោះថា ចាន់ មករា ភេទប្រុស អាយុ ៣៦ ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ មុខរបរលក់ដូរ មានទីលំនៅផ្ទះលេខ៥៨ ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិ ព្រែកតាគង់ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ។ សមត្ថកិច្ចក៏បានបន្តឱ្យដឹងទៀតថា​ នៅមុនពេលកើតហេតុ ជនរងគ្រោះ បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Today ពណ៍ក្រហម គ្មានស្លាកលេខ ចតទុកនៅមុខផ្ទះអ្នកជិតខាង នៅភូមិព្រែកតាគង់ សង្កាត់ ចាក់អង្រែលើ ខណ្ឌ […]

Continue Reading

ឈាមស្រែកស្បែកហៅ! ទៅបំផុតឃាតករដែលប្លន់សម្លាប់បុរសម្នាក់នៅខណ្ឌដង្កោត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយ ដោយពួកគេគឺជា

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានករណីឃាតកម្មប្លន់សម្លាប់ ដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង២២ និង១០នាទី នៅលើផ្លូវលំវាលស្រែ ស្ថិតនៅភូមិខ្វា សង្កាត់សាក់សំពៅ ខណ្ឌដង្កោ ហើយពេលនេះនៅថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង១៥និង០០នាទី កម្លាំងសហការស្រាវជ្រាវ មានកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌដង្កោ ការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់ នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ នាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃ អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ បានឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន០៣នាក់ហើយ។ យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ជនសង្ស័យទី១ ឈ្មោះ អឿង ភាព ភេទប្រុសអាយុ៤៣ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរ មុខរបរជាងសំណង់ ស្នាក់នៅផ្ទះជួល ភូមិប៉ប្រកខាងត្បូង សង្កាត់កាកាបទី១ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជយ័ រាជធានីភ្នំពេញ ទី២ ឈ្មោះ ណោម ពៅ ភេទប្រុស អាយុ៣៦ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ មុខរបរជាងសំណង់ ស្នាក់នៅភូមិសំរោងអណ្តែត សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ និងទី៣ ឈ្មោះ ប៉ុក សុខនីភេទប្រុស អាយុ៤២ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ មុខរបរបើកបររថយន្ត (ទទួលផលចោរកម្ម) ស្នាក់នៅភូមិដំណាក់ត្រយឹង សង្កាត់ចោមចៅទី២ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជយ័ […]

Continue Reading

ផ្អើលស្រែកឆោឡោទាំងព្រឹក! កូនប្រុសឡើងទៅដាស់ឪពុកមិនព្រមភ្ញាក់ ស្រាប់តែយកដៃស្ទាបមើលទើបស្រែកផ្អើលឱ្យគេជួយ ក្រោយដឹងថាឪពុកបាន

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានគេបានប្រទះឃើញសាកសពរបស់បុរសម្នាក់បានដេកស្លាប់យ៉ាងអណោចអាធម៌នៅក្នុងផ្ទះជាន់ឡៅតឿ ស្ថិតក្នុងភូមិដំណាក់ធំ៣ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ៣ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលករណីប្រទះឃើញនេះបានបង្កឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។ យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់នោះមានឈ្មោះថា ស៊ឹម វណ្ណា ហៅ(ស្នា) អាយុ ៥២ឆ្នាំ មានកូនប្រុសស្រី ៣នាក់​ ប៉ុន្តែកូនស្រីពៅបានស្លាប់ប្រមាណ៣ឆ្នាំមុន ហើយរូបគាត់មានមុខរបរដើរលក់ដូងតាមរទេះ និងមានស្រុកកំណើតខេត្តព្រៃវែង ហើយសព្វថ្ងៃមានប្រពន្ធនៅភូមិត្រពាំងថ្នែល ឃុំម្រុំ ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត។ សមត្ថកិច្ចក៏បានបន្តឱ្យដឹងទៀតថា មុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះ មិនមានអាការះអ្វីគួរឲ្យចម្លែកនោះទេគឺ អង្គុយលេងជជែកគ្នាធម្មតាដូចសព្វមួយដង រហូតដល់វេលាម៉ោង ២៣និង៤៥នាទីថ្ងៃខែដដែលជនរងគ្រោះបានក្រោកជុះនោម ហើយបានឡើងសំរាកធម្មតានៅជាន់ឡៅតឿវិញ។ លុះព្រឹកឡើងកូនប្រុសបានដាសឪពុកឲ្យក្រោក ប៉ុន្តែឪពុកមិនក្រោកស្រាប់តែយកស្ទាប់រឹងស្ដូងបាត់ដង្ហើម។ ក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចជំនាញខណ្ឌមានជ័យ បានចុះមកដល់ទីតាំងធ្វើការពិនិត្យបញ្ជាក់ថា ជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារគាំងបេះដូង រួចប្រគល់សពឲ្យទៅក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី៕

Continue Reading

នោះៗកុំចេះតែហ៊ាន! ក្រោយពីករណីសម្លាប់ខ្លួនរបស់តារាចម្រៀងកូរ៉េដ៏ល្បីម្នាក់ ពេលនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីមួយនៅកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានស្នើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បី

យោងតាមរបាយការណ៍នៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា សមាជិកសមាជិការដ្ឋសភាជាតិកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ ៩នាក់ បានយល់ព្រមបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយ ដើម្បីស្វែងរកការអនុវត្តច្បាប់ថ្មីប្រឆាំងនឹងយោបល់អាក្រក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម។ ហៅក្រៅថា “Sulli Law” ច្បាប់ថ្មីនេះមានគោលបំណងដើម្បីអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងប្រឆាំងនឹងមតិយោបល់អាក្រក់ៗ ដែលចេញពីជនមួយក្ដាប់ធំជ្រកក្រោមចំណងជើងអនាមិក (anonymous) ។ អនុគណៈកម្មាធិការនឹងប្រមូលផ្តុំគ្នា ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវព័ត៌មានលម្អិត និងប្រការដែលមាននៅក្នុង “Sulli Law” នៅពេលណាមួយនៅដើមខែធ្នូ មានន័យថា ៤៩ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់តារាចម្រៀង/តារាសម្តែង Sulli (Choi Jin-ri) ។ អ្នកតំណាងមកពីសមាគមសិល្បៈ និងវប្បធម៌ជាតិ, សមាគមបាល់ទាត់តារា, សហភាពការងារជាតិនៃនិយោជិកផ្នែកកម្សាន្ត, សហព័ន្ធនិយោជិករបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ ក៏ដូចជាតារាល្បីៗដែលទទួលរងគ្រោះពីការផ្ដល់យោបល់មិនល្អបំផ្លាញផ្លូវចិត្តនាពេលកន្លងមក និងអ្នកស្គាល់គ្នាមួយចំនួន ពួកគេនឹងត្រូវចូលរួមជាមួយអនុគណៈកម្មាធិការ ដែលគ្រោងនឹងធ្វើការពិនិត្យច្បាប់នេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋសភា៕

Continue Reading

ភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើ! សមត្ថកិច្ចចេញប្រដេញចាប់ម៉ូតូមួយគ្រឿងផ្អើលពេញក្រុង ដល់ពេលចាប់បានទើបដឹងថាម៉ូតូនោះត្រូវបានគេ…

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការជិះប្រដេញម៉ូតូមួយគ្រឿងផ្អើលពេញក្រុង ក្រោយពីម៉ូតូឌ្រីមមួយគ្រឿងត្រូវចោរលួចចេញពីខណ្ឌកំបូលបានសម្រេច តែដោយជាប់ប្រព័ន្ធ GPS ម្ចាស់ប្តឹងសមត្ថកិច្ច ដែលករណីនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង ១រសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ហើយត្រូវបានជនសង្ស័យសម្រេចយកមកប្លុងចោលនៅក្នុងភូមិទួលសង្កែ សង្កាត់ទួលសង្កែទី១ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ។ យោងតាមការឱ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ម៉ូតូដែលចោរលួចចេញពីទឹកដីខណ្ឌកំបូលនេះ ម៉ាក់ឌ្រីមពណ៌ខ្មៅ ពាក់ស្លាកលេខ ភ្នំពេញ 1HB-3696 ស៊េរីឆ្នាំ២០១៨ ហើយបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថា នៅមុនពេលកើតហេតុនៅវេលាម៉ោង ៨ព្រឹកថ្ងៃខែឆ្នាំដដែល ជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពលួចម៉ូតូខាងលើ ដោយការលួចនោះគឺបានចាប់ផ្តើមចេញពីក្នុងទឹកដីសង្កាត់កំបូល ខណ្ឌកំបូល រួចជិះតាមផ្លូវជាតិលេខ៤ សំដៅទៅផ្លូវវេងស្រេងចូលទឹកដីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ មានជ័យ និងដង្កោ បន្ទាប់មកចូលទឹកដីខណ្ឌចម្ការមន និងបឹងកេងកង រួចឆ្លងកាត់ខណ្ឌ៧មករា និងទួលគោក ចុងក្រោយទំនងអស់ផ្លូវរត់ ស្រាប់តែយកមកប្លុងចោលក្រោមដើមឬស្សីក្នុងទឹកដីភូមិទួលសង្កែ សង្កាត់ទួលសង្កែទី១ ខណ្ឌឬស្សីកែវ ហើយត្រូវសមត្ថកិច្ចដេញតាមទាន់ តែម៉ូតូដែលជនសង្ស័យយកមកប្លុងចោល ចំណែកជនសង្ស័យគេចខ្លួនបាត់។ ក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ច ធ្វើកំណត់ហេតុប្រគល់ម៉ូតូឲ្យម្ចាស់វិញ និងបន្តតាមវែកមុខជនសង្ស័យជាក្រោយ៕

Continue Reading

មិនសរសើរមិនបាន! ដោយក្តីអាណិតអាសូរចំពោះអ្នកជំងឺដែលរងគ្រោះឆក់ខ្សែភ្លើង និងរងគ្រោះដោយសាំងឆេះរលេះរលួយពេញខ្លួន កុមារ ឡុង លីងគ័ង្គ បានសម្រេចចិត្តធ្វើនូវរឿងមួយនេះ

តារាចម្រៀងវ័យក្មេង ប្រចាំផលិតកម្មហង្សមាស គឺកុមារា ឡុង លីងគ័ង្គ ដែលជាអតីតបេក្ខភាព The Voice Kids Cambodia បានធ្វើអោយមហាជនកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងទេពកោសល្យសិល្បៈរបស់ប្អូនក៏ដូចជាចរិតលក្ខណៈមិនឆ្មើងឆ្មៃ។ យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះ ឡុង លីងគ័ង្គ បានបង្ហាញនូវទង្វើគួរឲ្យកោតសរសើរដោយកុមារារូបនេះបានធ្វើអំពើសប្បុរសធម៌ ចែកថវិកាជូន ជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះឆក់ខ្សែភ្លើង និងរងគ្រោះដោយសាំងឆេះរលេះរលួយពេញខ្លួន ខណៈជនរងគ្រោះទាំងនោះកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យទាំងជីវភាពខ្វះខាត។ ជាមួយនឹងរូបភាពនៃសកម្មភាពនៃការប្រគល់ថវិកានោះផងដែរ តារាចម្រៀង ឡុង លីងគ័ង្គ ក៏បានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូច្នេះថា៖ «Share លេខទូរស័ព្ទបងប្រុសផ្ទាល់ 088 305 4184 ថ្ងៃនេះបានមកដល់ផ្ទាល់​ ជូនថវិកាដល់បងប្រុសអាយុ១៨ឆ្នាំ​ដែលឆក់ខ្សែភ្លេីង​ អាណិតបងប្រុសណាស់​ និងលោកពូៗ​ ដែលរងគ្រោះដោយសាំងឆេះខ្លួន​ និងឆក់ខ្សែភ្លេីង។ ក្ដីអាណិតពន់ពេក»៕

Continue Reading

កុំចេះតែហ៊ាន! ដើរតាមពីក្រោយលបៗ ឃើញឈប់ដាក់កេះស្រាបៀរចុះ ហៅសមត្ថកិច្ចឱ្យវាយខ្នោះភ្លាមៗ ក្រោយពីបាន….

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់ភ្លាមៗ ក្រោយពីបុរសរូបនោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញធ្វើសកម្មភាពលួចស្រាបៀរមួយកេះពីចំណុចផ្ទះជនរងគ្រោះ ភូមិបឹងកណ្តាល ឃុំខ្ពបអាទាវ ស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ២០និង២៨នាទី។ យោងទៅតាមការឱ្យដឹងពីខាងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ជនសង្ស័យដែលត្រូវគេឃាត់ខ្លួននោះមានឈ្មោះថា ថន វ៉ាន់ថា ភេទប្រុស អាយុ ៣៣ឆ្នាំ រស់នៅភូមិបឹងកណ្តាល ឃុំខ្ពបអាទាវ ស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល ចំណែកឯជនរងគ្រោះវិញមានឈ្មោះថា ទន ហ៊ន ភេទអាយុ ៣៩ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ មុខរបរលក់ដូរ មានទីលំនៅភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើ។ ក្រោយពីបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការដកហូតបានស្រាបៀរ GANZBERG ចំនួន ១៣កំប៉ុង ខណៈដែលស្រាបៀរ GANZBERG ចំនួន១កេស ហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានបន្តឱ្យដឹងទៀតថា នៅមុនពេលកើតហេតុ ជនរងគ្រោះកំពុងតែអង្គុយរាប់លុយជាមួយកូននៅក្នុងផ្ទះ ពេលនោះជនរងគ្រោះបានឃើញជនសង្ស័យលីស្រាបៀរចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនដើរយ៉ាងលឿនតាមមាត់ព្រែកសំដៅទៅទិសខាងលិច ។ ជនរងគ្រោះបានដើរតាមពីក្រោយជនសង្ស័យបានចម្ងាយប្រហែលជា ១០០០ម៉ែត្រ ឃើញជនសង្ស័យដាក់ស្រាបៀរចុះជនរងគ្រោះក៏បានទូរស័ព្ទរាយការណ៍មកសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល ធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ និងដកហូតវត្ថុតាងយកមកប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល រួចបញ្ជូនមកកាន់អធិការដ្ឋានបន្ត ដើម្បីកសាងសំណុំរឿង បន្តចាត់ការតាមនីតិវិធី៕

Continue Reading

ដឹងច្បាស់ហើយ! ក្រោយផ្ទុះការរិះគន់ករណីឃាត់ឡានពេទ្យឱ្យឈប់ ពេលនេះលោក ផែង វណ្ណៈ បានចេញមកបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថា គេឃាត់ឡានពេទ្យឈប់ព្រោះតែ……..

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានគណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះថា cambodiatraffictv បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក អមជាមួយនឹងវិដេអូមួយថា៖ ​«អ្នកទាំងអស់គ្នាមានលឺដូចខ្ញុំទេ !! ប៉ូលីសចរាចរណ៍ ៖ (ឃាត់ឡានពេទ្យនុងសិន) ប៉េអឹម ៖ ( មកម៉េចកើត ប៉ែនៗស្អី ) (ហា…បោយដៃអី ឃាត់សិនទៅអត់ទេ) អ្នកបើកឡានពេទ្យបោយដៃធ្វើសញ្ញាសុំទៅបន្ទាន់ បើតាម PM គាត់និយាយ នៅតែមិនអោយគ្នាទៅទៀត បើមិនធ្ងន់ធ្ងរគាត់មិនសុំទៅមុនទេ ហើយអោយឡានពេទ្យបិតសឺរ៉ែនទៀត។ ចុះបើអ្នកជំងឺដាច់ខ្យល់ដោយសារចាំក្បួនទៅអស់ តើនរណាជាអ្នកខុស!! បញ្ជាក់ ៖ បងប្អូនដែល Comments សូមធ្វើការ Comments លក្ខណះស្ថាបនា ហើយទទួលយកការពិតខ្លះផង បើពួកគាត់ខុសយើងកែ ដើម្បីអោយថ្ងៃក្រោយគាត់ សិក្សាពីបញ្ហានេះឡើងវិញ យើងជួយកែលំអគ្នា មិនមែនរិះគន់ជាន់ពន្លិចទេ ហើយអ្នកដែលចោទគេ គួរសិក្សាឡើងវិញថា តាមច្បាប់ ឡានណាដែលមានសិទ្ធិអថិភាពជាងគេ! ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចែងថា រថយន្តដែលមានសិទ្ធិអថិភាពមាន ៖ 1-រថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យ 2-រថយន្តសង្រ្គោះបន្ទាន់ 3-រថយន្ត ប៉ូលីស រថយន្តគណៈប្រតិភូ 4-រថយន្តដឹកសិស្ស ប៉ុន្តែក្រោយមានផ្ទុះការរិះគន់រួចមក ពេលនេះលោក ផែង […]

Continue Reading

ប្រជាជនសាទរខ្លាំងណាស់! តែប៉ុណ្ណេះច្រកចូលផ្លូវ៦០ម៉ែត្រលែងស្ទះហើយ ក្រោយពីអាជ្ញាធរបានសម្រេចធ្វើនូវរឿងមួយនេះ

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ គ្រោងនឹងបើកលំហរមហាវិថីសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន (ផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ) ត្រង់កន្លែងភ្ជាប់មកផ្លូវ២៧១ ឲ្យធំជាងមុន ដើម្បីសម្រួលចរាចរ ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅចុងឆ្នាំ២០១៩នេះ ខណៈនៅចំណុចតភ្ជាប់នឹង​ផ្លូវ២៧១ ក្នុងភូមិព្រែកតាឡុង សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ មានលក្ខណៈរួមតូចចង្អៀត។ អ្វីដែលជាគម្រោងរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន អាយ អេន ជី ហូលឌីង (ING Holding Co., Ltd) ការបើកលំហរមហាវិថីសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ហៅផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ តភ្ជាប់ជាមួយផ្លូវ២៧១នេះ គ្រោងនឹងបើកការដ្ឋានដើម្បីសម្រួលឲ្យការដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរបានស្រួល ខណៈដែលផ្លូវខាងលើនេះ មានលក្ខណៈតូចចង្អៀត ដោយសារតែមានផលប៉ះពាល់ជាមួយលំនៅដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋ។ ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក្តី ក្រោយពីមានការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ នាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ក្រុមហ៊ុន និងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ នឹងបើកការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវខាងលើនេះ នៅចុងឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខនេះ។ ការដ្ឋាននេះអាចបញ្ចប់ ក្នុងរយៈពេល៣ខែ ពោលនៅដើមឆ្នាំ២០២០ នឹងដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើចរាចរណ៍បាន។ ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានការដោះស្រាយ នៃផលប៉ះពាល់ខាងលើ បានសម្ដែងនូវការរីករាយក្នុងចិត្ត ដោយសារតែការដោះស្រាយនោះ ពួកគាត់អាចទទួលយកបាន ហើយបាននៅទីតាំងក្បែរៗទីតាំងដើម ដែលអាចប្រកបរបរអាជីវកម្ម រកស៊ីបានដូចធម្មតា ជាមួយការកសាងផ្ទះថ្មថ្មីឲ្យនៅក្បែរ និងដីរបស់ពួកគាត់ស្នាក់នៅ។ […]

Continue Reading

ផ្អើលប្រជាពលរដ្ឋទាំងព្រឹក! បុរសម្នាក់បើកឡានចូលក្នុងច្រកតូចចង្អៀត ហើយចុះពីលើឡានដើរទៅបាត់ ដល់ពេលសមត្ថកិច្ចចុះមកដល់ទើបដឹងថាឡាននោះមាន…

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍អំពិករណីរថយន្តមួយគ្រឿង ដែលបានព្យាយាមបើកចូលទៅក្នុងច្រកតូចណែនមួយ ស្រាប់តែតែទៅមិនរួចបណ្តាលឱ្យរថយន្តជាប់គាំង ដែលករណីខាងលើនេះបានបង្កឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មហាជននៅក្នុងភូមិ២សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីវេលាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ តាំងពីវេលាម៉ោង៤ទៀបភ្លឺ ។ យោងតាមការបញ្ជាក់ឱ្យដឹងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុបានឱ្យដឹងថា រថយន្តដែលជាប់គាំងខាងលើនេះ មានម៉ាកកាម៉ារី ពណ៌ទឹកប្រាក់ ពាក់ស្លាកលេខ ភ្នំពេញ 2Z-7314 បើកបរដោយបុរសម្នាក់ តែបុរសខាងលើនោះបានចាកចេញពីកន្លែងកើតហេតុបាត់ ដោយបន្សល់ទុកតែរថយន្តនៅជាប់គាំងតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមូលហេតុដែលធ្វើឱ្យរថយន្តទៅមុខលែងរួចគឺដោយសារតែបានបុកជញ្ជាំងផ្ទះផ្នែកខាងស្ដាំ បណ្ដាលដាច់កាឡេកង់ ទៅមុខមិនរួចទៅក្រោយក៏មិនរួច ។ ក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅកន្លែងកើតហេតុ ដើម្បីអន្តរាគមន៍រកវិធី យករថយន្តខាងលើចេញ ព្រោះផ្លូវមួយនេះត្រូវបានបិទទាំងស្រុងសូម្បីតែមនុស្សដើរឆ្លងកាត់មិនបានផង ។ ពលរដ្ឋនិយាយថា កន្លងមកផ្លូវនេះ គេឃើញតែម៉ូតូនិងម៉ូតូកង់បីប៉ុណ្ណោះ ដែលចរាចរនៅតាមផ្លូវតូចចង្អៀតនេះបាន ៕

Continue Reading

ហួសចិត្ត​ ដាក់​ស្លាក​ច្បាស់​ណាស់​!! បាយ​ថ្ងៃត្រង់​ម្នាក់ ៨០០០​រៀល ប៉ុន្តែ​ពេល​គិតលុយ​ទើប​ដឹង

ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​៖ ការ​គិត​ប្រាក់​ខុស​ពី​អ្វី​ដែល​តារាង​តម្លៃ បាន​ដាក់ គឺ​តែងតែ​កើត​មាន​ឡើងជា​ច្រើន​លើក​ច្រើន​ដង​រួច​មក​ហើយ​។ ជា​ពិសេស​នោះ គឺ​ស្ថិត​នៅ​ពេល​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ធំ​ៗ ដែល​ការ​គិត​ប្រាក់ នេះ​ព្រោះតែ​ចង់​ចំណេញ​ខ្លាំង​ពេក​។ ហើយ​នៅ​ពេល​ថ្មី​ថ្ងៃនេះ ខណៈ​ពេល​ចំ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ផង​នោះ មាន​បងស្រី​ម្នាក់​ដែល មាន​គណនី​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ឈ្មោះ Dor Sopheak បាន​សរសេរ​ថា​៖ “​ថ្ងៃ​ភ្ជុំ​ធំ​ហួសចិត្ត​ហ្មង មក​ពី​កំពង់ស្ពឺ​វិញ ចូល​បាយ​ថ្ងៃត្រង់​ចំ​កន្លែង​ស៊ី​ហើយ​មិន​ចង់​ជុះ​វិញ ព្រោះ​ស្តាយ​លុយ សង្ស័យ​តែ​សាខា​កៀនស្វាយ​ទេ​! ហាង​នេះ​ឈ្មោះ​អាហារ​ដ្ឋា​ន​ជ័យ​ជំនះ ស្ថិត​នៅ​បុរី​ពិភព​ថ្មី​កំ​បូល ពេល​ពួក​ខ្ញុំ​ចូល​ទៅ​មាន​គ្នា​៦​នាក់ ខ្ញុំ​បាន​មើល​ផ្លា​ក​ម្ហូប​ម្នាក់​៨០០០៛ ខ្ញុំ​ក៏​ក​ម្ម៉​ង់​ម្ហូប​១​នាក់​១​មុខ ចំនួន​៥​នាក់​៥​មុខ ហើយ​ប្អូនថ្លៃ​ខ្ញុំ​ម្នាក់​ទៀត​ក​ម្ម៉​ង​បាយ​មាន់​ចៀន​១​ចាន​។ ដល់​ពេល​គិតលុយ​ហួសចិត្ត​ហ្មង អស់​២០​ម៉ឺន​រៀល បាយ​មាន់​១៥០០០៛ ម្ជូរយួន​ត្រី​២៥០០០៛ ១​ចាន ពង​ទា​ត្រី​ប្រ​ម៉ា​២០០០០៛ ១​ចាន ម្ជូរ​គ្រឿង​ត្រី​សណ្តាយ​៣០០០០៛ ១​ចាន ឆា​ខ្ញី​មាន់​៥០០០០៛ ១​ចាន​រាង​ច្រើន​បន្តិច​ខ្ញី ត្រី​ចៀ​ចួន​៥០០០០៛ ១​ចាន មាន​ត្រី​ឆ្លាំង​៣ ទឹកដោះគោ​អូ​វ៉ា​ន់ទី​ន​១​កែវ​៥០០០៛ ចេញ​បុ​ង​មក​ហួសចិត្ត ចង់​តែ​ក្អួត​ដាក់​ចាន​ឲ្យ​គាត់​វិញ​តើ​តាម​ចឹ​ត្ត​ខឹង​។ ខ្ញុំ​សួរ​ទៅ​គាត់​ថា ម្ដេច​គិតលុយ​ខុស​ពី​ស្លាក​តម្លៃ? គាត់​ថា អីវ៉ាន់​ឥលូវ​ថ្លៃ​ៗ​ណាស់​! ខ្ញុំ​សួរ​គាត់​វិញ​ថា ខ្ញុំ​ឃើញ​តម្លៃ​ហើយ​បាន​សម្រេចចិត្ត​ចូល ចុះបើ​គិត​អីចឹង ហើយ​ខ្ញុំ​មាន​លុយ​មិន​គ្រប់? គាត់​ថា​ស្លាក​តម្លៃ​នេះ​បិទ​យូរ​រហើយ​ភ្លេច​បក មើល​ក្រដាស់​បិទ​តម្លៃ តើ​ថ្មី​ឬ​ចាស់?​ស៊ី​របស់​គេ​ហើយ​ត្រូវ​តែ​ឲ្យ​លុយ […]

Continue Reading

៩ឆ្នាំនៅតែចាំ! ចាប់បានក្រុមចោរប្លន់AK ដែលធ្វើសកម្មភាពប្លន់ផ្ទះគ្រូបង្រៀនម្នាក់កាលពីឆ្នាំ២០១០

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ៖ កម្លាំងការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត បានស្រាវជ្រាវ និងឃាត់ខ្លួនក្រុមចោរប្លន់AK ម្នាក់ក្នុងចំណោមបក្ខពួកចំនួន០៣នាក់ និងដកហូតអាវុធAK ចំនួន០២ដើម កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រោយពីបានធ្វើសកម្មភាពប្លន់នៅផ្ទះគ្រូបង្រៀន កាលពី៩ឆ្នាំមុន។ ជនសង្ស័យឈ្មោះ ទេព និត ភេទប្រុស អាយុ៣៣ឆ្នាំ ។ កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ២០១០ ក្រុមចោរប្លន់នេះ បានធ្វើសកម្មភាពប្លន់នៅផ្ទះគ្រូបង្រៀន ស្ថិតក្នុងភូមិពោធិ៍ត្បែង ឃុំនិទាន ស្រុកបសេដ្ឋ តែមិនបានសម្រេច ដោយអំទ្បុងពេលធ្វើសកម្មភាពប្លន់នោះ ជនល្មើសបានច្រឡំបាញ់ត្រូវប្អូនខ្លួនស្លាប់ ហើយអូសសាកសពមកផ្ទះវិញ៕  

Continue Reading

បើ​ឃើញ​ឪពុក​គាត់​ជួយ​ប្រាប់​ផង​!! ឪពុក​កើត​មាន​ជម្ងឺ​វង្វេង ហើយ​បាន​វង្វេង​ពី​ផ្ទះហើយ

ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​៖ ឪពុក​ម្តាយ គឺជា​ព្រះ​រស់នៅ​ក្នុងផ្ទះ​របស់​យើង​។ កូន​ៗ​ទាំងអស់​បាន​មើលថែ​រក្សា​នៅ​ឪពុក​ម្តាយ​របស់​ខ្លួន​វិញ បន្ទាប់​ពី​ពួក​គាត់​បាន​ប្រើប្រាស់​ពេលវេលា​ពេញ​មួយ​ជីវិត មើលថែ​កូន​ៗ​។ ហើយ​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ បើ​តាម​រយៈ​គណនី​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក មានឈ្មោះ Pa Kim Long បាន​សរសេរ​នៅ​ក្នុង​បណ្តាញ​សង្គម​ថា “​សូម​ជម្រាបសួរ បងប្អូន​ទាំងអស់​ក្នុង Facebook ខ្ញុំ​បាន​បាត់​ឪពុក​របស់ខ្ញុំ ឈ្មោះ ហួ ហេង (​ដូច​រូប​ខាងក្រោម​) កាលពី​យប់មិញ ចន្លោះ​ពី​ម៉ោង 11-12 យប់ ដោយសារ​ឪពុក​របស់ខ្ញុំ​មាន​បញ្ហារ វង្វេង គាត់​បាត់​ចេញពី ភូមិ ត្បូង​ក្តី ឃុំ​បារគូ ស្រុក​កណ្តាលស្ទឹង ខេត្ត កណ្តាល បញ្ជាក់ ពេល​បាត់​ខ្លួន​គាត់​ពាក់អាវ បង្កង់ ក្រហម លា​យស ខ្មៅ ស្លៀកខោ គគី​ជើង​ខ្លី ពណ៌ ទឹកដោះគោ ប្រហែលជា​អត់​ពាក់​ស្បែកជើង​ទេ មាន​បង់ក​ក្រមារ​ក្រហម​មួយ ហើយ​គាត់​មិនសូវ​និយាយ​ច្រើន ដោយ​មុន​ពេល​បាត់ គាត់​និយាយ​ថា ចង់ទៅ​ស្រុក នៅ ភូមិ ឃ្លោក ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ […]

Continue Reading

ចោរឆក់ទូរស័ព្ទពេលកំពុងជិះPassApp បណ្តាលឲ្យម្ចាស់ធ្លាក់បោកក្បាលនឹងថ្នល់ ស្លាប់ពេលបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ

ភ្នំពេញ ៖ បុរសជនជាតិចិនម្នាក់ បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ក្រោយពេលបញ្ជូន ទៅមន្ទីរពេទ្យ ក្រោយពេលជិះម៉ូតូPassApp ត្រូវជនសង្ស័យ២នាក់ជិះម៉ូតូ១គ្រឿង មកធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃ បានសម្រេច បណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះធ្លាក់ពីលើម៉ូតូកង់បី បោកក្បាលនឹងថ្នល់ដេកសន្លប់នៅក្នុងថ្លុកឈាម កាលពីវេលាម៉ោង២១និង ៤០ នាទីយប់ថ្ងៃទី២៩ ខែសីហាឆ្នាំ ២០១៩ ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយ ផ្លូវលេខ១៧៣ ក្បែរសាលាទួលស្លែង ក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង ។ ជនរងគ្រោះ ឈ្មោះ KmbUGcIh ជាជនជាតិចិន។ មុនពេលកើតហេតុ បុរសជនជាតិចិនរងគ្រោះ កំពុងអង្គុយចុចទូរស័ព្ឌជិះម៉ូតូPassApp តាមបណ្តោយ ផ្លូវលេខ១៧៣ ក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើង ខណ:មកដល់ចំណុចកើតហេតុ ក្បែរសាលាទួលស្លែង ស្របពេលជនរងគ្រោះកំពុងចុចទូរស័ព្ឌភ្លេចខ្លួន ក៏ត្រូវជនសង្ស័យ២នាក់ ជិះម៉ូតូ១គ្រឿង មិនចាំម៉ាក មកពីក្រោយ ហើយឆក់ទូរស័ព្ឌដៃ ពីជនរងគ្រោះខាងលើ មួយទំហឹង បានសម្រេច ហើយជនរងគ្រោះជាប់ដៃដោយតាមទូរស័ព្ទ ក៍ធ្លាក់មកបោកក្បាលនឹងថ្នល់ដេកសន្លប់នៅក្នុងថ្លុកឈាម បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងហៅរថយន្តសាមុយដឹកបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗដែរ តែជាអកុសល ជនរងគ្រោះបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយ ៕

Continue Reading

អុញនោះ ត្រៀមខ្លួនទៅ! តុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរី កោះហៅលោកចាន់ សាវុឌ្ឍ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម ឲ្យចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធបញ្ហាដីជិត១ម៉ឺនហិកតារ

ខេត្តមណ្ឌលគិរី៖ ព្រះអាជ្ញារសាលាដំបូងខេត្តមណ្ឌលគិរី កោះហៅលោកចាន់ សាវុឌ្ឍ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ឲ្យចូលបំភ្លឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខនេះ ពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីជិត១ម៉ឺនហិកតារ។ ក្នុងលិខិតរបស់សាលាដំបូងខេត្តមណ្ឌលគិរី បានអញ្ជើញ លោកចាន់ សាវុឌ្ឍ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នាពេលនេះគឺ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីផ្តល់ការអនុញ្ញាតជំហានទី១ ចំនួន១.០០០ ហិកតារ ក្នុងអនុតំបន់១ , អនុតំបន់២ចំនួន ២.០០០ហិកតារ , អនុតំបន់៣ ចំនួន២.០០០ហិកតារ , អនុតំបន់៤ ចំនួន២.០០០ហិកតារ និងអនុតំបន់៥ ចំនួន២.៧៤១ហិកតារ របស់ក្រុមហ៊ុនផេស៊ីហ្វិកហ្គ្រេន យ៉ញ-ស្តុក ខមភេនីលីមីធីត ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី ។ សូមមើលក្នុងលិខិតអញ្ជើញដូចខាងក្រោម៖  

Continue Reading

ជិតដល់រដូវបុណ្យភ្ជុំ! កូនអកត្តញូ ទាញដំបងវាយឪពុកបង្កើតបែកក្បាល និងបាក់ដៃម្ខាង

ខេត្តក្រចេះ ៖ ពេលបុរសជាឪពុកបង្កើតសួរកូនថា ហេតុអ្វីបានជាប្អូនយកគោយន្តកន្ត្រៃទៅប្រើផងមិនបាន ស្រាប់តែកូនប្រុសតិរច្ឆានទាញដំបងវាយឪពុក បណ្តាលឲ្យរងរបួសបែកក្បាលផ្នែកខាងឆ្វេង និងបាក់ដៃខាងឆ្វេង។ ហេតុការណ៍ជិតដល់រដូវបុណ្យភ្ជុំ កូនសងគុណឪពុកបែកក្បាល និងបាក់ដៃម្ខាងនេះ បានកាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅចំណុចភូមិរលៀក ឃុំកំពង់រី ស្រុកឆ្លូង ។កូនអកត្តញូ រូបនេះ ឈ្មោះ ឃឿន ឃុន ភេទប្រុស អាយុ២៦ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ មានទីលំនៅភូមិឃុំខាងលើ ។ ចំណែកឪពុកឈ្មោះ ត្រង់ ឃឿន ភេទប្រុស អាយុ៥៣ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ មានទីលំនៅភូមិជាមួយគ្នា។ ពេលបុរសជាឪពុក បានឲ្យដឹងថា មុនពេលកើតហេតុ គាត់បានទៅសួរកូនថា ហេតុអ្វីបានជាប្អូនយកគោយន្តកន្ត្រៃទៅ ប្រើផងមិនបាន ឯងចង់យ៉ាងម៉េច ? ពេលនោះកូនក៏បានប្រកែកឈ្លោះគ្នាជាមួយគាត់ ហើយគាត់ក៏និយាយតបទៅវិញថា ឯងថ្លើមធំណាស់ ចង់ត្រូវក្បាលហើយ រួចគាត់ទ្បើងទៅលើផ្ទះ បានពាក់កណ្តាលជណ្តើរ កូនប្រុសតិរច្ឆាននោះទាញដំបងវាយមកលើគាត់ បណ្តាលឲ្យរងរបួសបែកក្បាលផ្នែកខាងឆ្វេង និងបាក់ដៃខាងឆ្វេង។ ក្រោយពេលកើតហេតុ កម្លាំងជំនាញបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាបណ្តោះអាសន្ននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកឆ្លូង និងបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត ដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធី៕

Continue Reading

ករណីហិង្សា ! ទាស់ពាក្យសំដី ទាញកៅអីវាយក្បាលគ្នា ម្នាក់ចូលពេទ្យ ម្នាក់ចូលប៉ុស្តិ៍

ខេត្តកណ្តាល៖ បុរស២នាក់គ្រាន់តែរឿងទិញស្រាបៀរយកមកផឹក ស្រាប់តែទាស់ពាក្យសំដីគ្នា រហូតផ្ទុះកំហិងទាញបានកៅអីអង្គុយធ្វើអំពីឈើប្រវែងប្រហែល០.៥០ម៉ែត្រ ទទឹងប្រហែល០.២០ម៉ែត្រ មកវាយគ្នាចំក្បាលបណ្តាលឲ្យរងរបួស ទីបំផុត ម្នាក់ចូលពេទ្យ ម្នាក់ចូលប៉ុស្តិ៍។ ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅចំណុចភូមិលេខ៣ ឃុំប្រាសាទ ស្រុកស្អាង ។ ជនរងគ្រោះឈ្មោះ ម៉េង ធា ភេទប្រុស អាយុ ៣៤ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ មុខរបរកសិករ មានទីលំនៅភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើ មានរបួសក្បាល ០៣កន្លែង ។ជនសង្ស័យឈ្មោះ ចម្រើន ធឿន ភេទប្រុស អាយុ ៤៨ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ មុខរបរកសិករ មានទីលំនៅភូមិឃុំជាមួយគ្នា មុខរបរកសិករ ។ វត្ថុតាងចាប់យក៖ កៅអីធ្វើអំពីក្ដារប្រវែងប្រហែល០.៥០ម៉ែត្រ ទទឹងប្រហែល០.២០ម៉ែត្រ ចំនួន០១ ។ មុនពេលកើតហេតុ ជនសង្ស័យកំពុងអង្គុយលើត្រើងចិញ្ចឹមត្រីឆ្តោរបស់ខ្លួន ពេលនោះជនរងគ្រោះ អុំទូកមកពីទិសខាងជើងមកដល់ត្រើងចិញ្ចឹមត្រីឆ្តោ ក៏ឡើងទៅអង្គុយនៅលើត្រើង រួចហើយជនរងគ្រោះបានសួរទៅជនសង្ស័យថា៖ ទ្រាមានអីហូបអត់? ពេលនោះជនសង្ស័យឆ្លើយថា អត់មានអីហូបទេ ក៏បានឲ្យលុយចំនួន ៣០០០០រៀល(បីម៉ឺនរៀល) ទៅឈ្មោះ […]

Continue Reading

រថយន្តសង្គ្រោះកំពុងបើកបរដឹកអ្នកជំងឺជាទាហានម្នាក់ទៅមន្ទីរពេទ្យ ស្រាប់តែឆ្លងចរន្ត បណ្ដាលឲ្យឆាបឆេះសន្ធោសន្ធៅ

ខេត្តព្រះវិហារ៖ នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ករណីឆ្លងចរន្តខ្សែភ្លើង បណ្ដាលឲ្យឆេះ រថយន្តសង្គ្រោះរបស់មន្ទីរពេទ្យមរតកសម្ដេចតេជោស្រអែម កំពុងបើកបរដឹកអ្នកជំងឺជាពលទាហានម្នាក់ ទៅមន្ទីរពេទ្យ ស្រាប់តែឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបណ្ដាលឲ្យឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅ បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើល កាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ត្រង់ចំណុចខាងកើតអូដូនស្ងួន ចម្ងាយប្រហែលជាង១គីឡូម៉ែត្រ ក្នុងភូមិគូលែនត្បូង ឃុំគូលែនត្បូង ស្រុកគូលែន ។ អ្នកបើកបរឈ្មោះអោន សុផុន ភេទប្រុស អាយុ៤៦ឆ្នាំ ជាអ្នកបើកបររថយន្តមន្ទីរពេទ្យមរតកសម្ដេចតេជោស្រអែម។ ឯអ្នកជំងឺឈ្មោះ ផាត់ ថុល អាយុ៣២ឆ្នាំ ជាពលទាហាននៅកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ ៩១១ មានទីតាំងនៅចំណុចដំណាក់កណ្ដោល ស្រុកជាំក្សាន្ដ។ មុនពេលកើតហេតុ រថយន្តមន្ទីរពេទ្យខាងលើ កំពុងបើកបរដឹកអ្នកជំងឺជាពលទាហាន ពីស្រអែមទៅមន្ទីរពេទ្យភូមិភាគ៤ ខេត្តសៀមរាប លុះទៅដល់ត្រង់ចំណុចខាងកើតអូដូនស្ងួនចម្ងាយប្រហែលជាង ១ គីឡូម៉ែត្រ ស្រាប់តែឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបណ្ដាលឲ្យឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅ។ ភ្លាមៗនោះសមត្ថកិច្ច ក៍បានចេញឡានទឹកទៅបាញ់ពន្លត់ដែរ តែយ៉ាងណារថយន្តសង្គ្រោះរបស់មន្ទីរពេទ្យមរតកសម្ដេចតេជោស្រអែមនោះ ខូចខាតទាំងស្រុង រួមទាំងឆេះសម្ភារ:ពេទ្យ ឯកសារ និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនរងគ្រោះអស់ផងដែរ ៕

Continue Reading

ផ្អើលទាំងយប់! នារីរូបស្រស់បើករថយន្តលឿនស្លេវព្រលះកង់បីឥណ្ឌាមួយគ្រឿងខ្ទេច ម្ចាស់រងរបួសធ្ងន់