ថ្មី​ទៀ​​ ​តហើ​​យ ​​! ​​​​ខឹ​ ​​​​ងសន្ដិ​​សុ​​ ​​​​ខហា​​​ ​មមិ​​នឲ្យចូ​​​​លហា​​ ​ង ​​ព្រោ​​​​ះ​​​នា​​ងអ ​​ត់​​​ពា​​​ ​​ក់​​ម៉ា​​​ស់​​​​ ​​​​ស្រី​​​​ម្នា​​ ​​​ក់​​​នេះ​​​ក៏ស្រា​​​-ត ​​លី​​​​ ​​អូ​​ស្ដែ​ ​​ងៗនៅ​​​មុ​​​ ​​ខគេមុ​​​​ ​ខឯង ​​​​យកមកធ្វើ​​ជា​​​ម៉ា​ ​​​ស់​​​ពា​​​​ក់​​​ដើ​​ម្បី​​​​…(មា​​​នវី​​ដេអូ​​​)

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

បរទេស៖ ​​​រឿ​​ងពា​​ក់​​​ម៉ា​​​ស់​​​ ​​​នៅ​​តា​​មទី​​​​សា​​ធា​​​រណៈគឺ​​​ជា​​ ​​បទបញ្ជា​​របស់​​​រដ្ផា​​​​ភិ​​បា​​​ល ​​​ដែ​​​លតម្រូ​​វឲ្យប្រជា​​​​ពលរដ្ឋ ​​​នៅ​​​​តា​​​មបណ្តា​​​ប្រទេសរបស់​​​ខ្លួ​​​​ននី​​មួ​​​យៗ ​​ហើ​​យក៏ត្រូ​​វតែ​​អនុ​​វត្តទៅ​​តា​​មបទបញ្ជា​​​​រក្នុ​​​ងសម័យកា​​​លកូ​​​​វី​​​ដ ​​​​១៩នេះ​​ផងដែ​​​រ។ ​​ពលរដ្ឋដែ​​​​លមិ​​នបា​​នពា​​​​ក់​​​ម៉ា​​​​ស់​​​ទៅ​​​តា​​​​មកា​​រណែ​​​​នា​​ំ​​ ​​​​គឺ​​​​អា​​​ចនឹ​​​​ងប្រឈមនូ​​​វកា​​រផា​​​​កពិ​​ន័យ ​​​​ដោ​​យគ្រប់​​​គ្រោ​​​ងដោ​​​យអា​​ជ្ញា​​ធរ។ ​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

នៅ​​​តា​​​​មប្រទេសខ្លះ​​ពលរដ្ឋ ​​​ដែ​​​លមិ​​នបា​​នពា​​​​ក់​​​ម៉ា​​​​សកា​​​​រពា​​​រនោ​​​ះ​​​គេប្រា​​​កដជា​​​​ដើ​​​​រទិ​​​ញទំ​​​និ​​​ញគេក៏គេមិ​​នលក់​​​​ឲ្យដែ​​រ ​​​មិ​​នត្រឹ​​​មតែ​​ប៉ុ​​​ណ្ណឹ​​​ងទេគេថែ​​​​មទា​​​ំ​​​ងមិ​​​នអនុ​​​ញ្ញា​​​ត ​​ឲ្យដើ​​រចូ​​​លក្នុ​​ងហា​​ង ​​ភោ​​​​ជនី​​​យដ្ឋា​​​​ន ​​​ឬផ្សា​​​​រទំ​​​នើ​​បថែ​​មទៀ​​​​តផង។ ​​​ដោ​​យសា​​​រតែ​​​ហេតុ​​​ផលទា​​ំ​​​​ងនេះ​​​ហើ​​​​យ ​​ទើ​​​បមា​​នធ្វើ​​​​ឲ្យនា​​​​រី​​​ចិ​​ត្តខ្លា​​ំ​​​​ងម្នា​​​ក់​​នេះ​​​ ​​​​ត្រូ​​វបុ​​រសម្នា​​​ក់​​​​ហា​​មឃា​​​ត់​​​មិ​​នឲ្យចូ​​លហា​​​​ងទំ​​​និ​​​​ញ ​​​​ទើ​​​​បនា​​​ងខឹ​​​​ងក៏បា​​​នបញ្ជេញសកម្មភា​​​ពដោ​​យនា​​​ងបា​​​នដោ​​​ះ​​​​ខោ​​ក្នុ​​​​ង ​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ ​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទា​​​​ំ​​​ងកណ្តា​​​លវា​​​ល ​​នៅ​​​​មុ​​​ខគេមុ​​​​ខឯងដើ​​​​ម្បី​​យកខោ​​​ក្នុ​​​ងនោ​​ះ​​មកពា​​​​ក់​​ជំ​​​នួ​​​សម៉ា​​ស់​​ ​​​ក្រោ​​​​យរូ​​​​បនា​​​ងត្រូ​​​វបា​​​នបុ​​​រសធ្វើ​​​កា​​​​រនៅ​​ហា​​ង ​​នោ​​​ះ​​បា​​​នណែ​​​នា​​​ំ​​ឲ្យនា​​​​ងពា​​ក់​​​ម៉ា​​​​ស់​​កា​​​រពា​​រ។ ​​​​ទោ​​​ះ​​ជា​​​​យ៉ា​​​ងណា​​​​ក្តី​​​ ​​​នា​​រី​​​រូ​​​បនេះ​​​មិ​​​នបា​​នធ្វើ​​​​តា​​​​មកា​​រណែ​​នា​​​ំ​​របស់​​​បុ​​​រសនោ​​​ះ​​​ឡើ​​​យ ​​​ផ្ទុ​​​យទៅ​​វិ​​​ញនា​​​​ងថែ​​​មទា​​ំ​​ងបា​​​ន ​​​​ស្រា​​​​- ​​តខោ​​​​ក្នុ​​​ងយ ​​កមកធ្វើ​​​ជា​​​ម៉ា​​​ស់​​​ ​​​ដើ​​ម្បី​​ ​​ឌឺ​​​​ដងដា​​​​ ​ក់​​​បុ​​​រសអ្នកយា​​​មកា​​​​រនៅ​​​ទី​​នោ​​ះ​​​វិ​​​​ញ។ ​​​សូ​​​ ​មទស្សនា​​វី​​ដេអូ​​​ក្នុ​​​ងហេតុ​​​កា​​​​រណ៍នេះ​​​ដូ​​​ចខា​​​ងក្រោ​​ម៖

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ShareShareSharePinTweet0 ​Shares