ទឹ​កចិ​​ត្តម្ដា​​យ ​ពិ​តជា​គួ​​រអោ​​យអា​​ណិ​​តគា​​ត់​​ណា​​ស់​​ ​!! ​​លោ​​កយា​​យចំ​​​​ណា​​ស់​​​​ម្នា​​ក់​​ ​តែ​ងតែ​​​ចូ​​​​លហូ​​​ប ​​បបរស ​ដោ​​​យមិ​​​នគិ​​​​តលុ​​យជា​​​​រៀ​​​ងរា​​​ល់​​ថ្ងៃ​​​ ​​ស្រា​​ប់​​​​តែ​​​​ថ្ងៃ​​​មួ​​​យគា​​ត់​​​​បា​​​​នធ្វើ​​ឲ្យប្តី​​​​ប្រពន្ធដែ​​លជា​​​ម្ចា​​​ស់​​​ហា​​​ងស្រក់​​​ទឹ​​​​កភ្នែ​​​កព្រោ​​​ះ​​​​តែ​​…

7news1 ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

ថ្មី​​​ៗនេះ​​គេហទំ​​​ព័របរទេសបា​​នបង្ហា​​ញពី​​រឿ​​​ងរ៉ា​​​វរបស់​​ ​​​Xiao ​​​Xiao ​​​ជា​​មួ​​​យប្រពន្ធរបស់​​គា​​​ត់​​​​បា​​នបើ​​​​កភោ​​ជនី​​​​យដ្ឋា​​​​នតូ​​​ចមួ​​​យនៅ​​​​ក្នុ​​ងទី​​​ក្រុ​​ង។ ​​​ ​ជា​​​រៀ​​​ងរា​​ល់​​​ថ្ងៃ​​​​មា​​នស្ត្រី​​​​ចំ​​​​ណា​​​ស់​​​​ម្នា​​ក់​​តែ​​ងតែ​​​​ ​​​ចូ​​លមកហូ​​​​បបបរសរា​​​​ល់​​ថ្ងៃ​​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​ ​​​​និ​​​​ងប្រពន្ធរបស់​​​ខ្ញុ​​​​ំ​​​បា​​នបើ​​កភោ​​​ជនី​​យដ្ឋា​​​នតូ​​​ចមួ​​​យនៅ​​​ក្នុ​​ងទី​​​ក្រុ​​ង ​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

ពួ​​​កយើ​​​​ងពេញចិ​​​ត្តនឹ​​ងមុ​​ខរបរនេះ​​ណា​​​ស់​​ ​​​ពួ​​កយើ​​ងបើ​​​​កលក់​​​​ចា​​​ប់​​ពី​​​ ​​​៣រសៀ​​​លរហូ​​​តដល់​​ម៉ោ​​​​ង ​​​​១២យប់​​​ជា​​​ទូ​​​​ទៅ​​ហា​​ងរបស់​​ ​​​​យើ​​​ងតែ​​ងតែ​​​មា​​​នភ្ញៀ​​វជា​​​​ប្រចំ​​​ា​​​។ ​​​​ ​នៅ​​​​ថ្ងៃ​​​មួ​​​យស្រ្តី​​​វ័យចំ​​ណា​​​ស់​​ម្នា​​​ក់​​​​បា​​​នដើ​​​រសំ​​​ដៅ​​​​ចូ​​លក្នុ​​​​ងហា​​​ងរបស់​​​យើ​​​ងហើ​​​យបា​​នហៅ​​បបរសមកហូ​​​​បខ្ញុ​​​ំ​​​មើ​​​លទៅ​​គា​​​ត់​​​​ហា​​​ក់​​ដូ​​​​ចជា​​​មា​​​នវិ​​​បត្តិ​​​អ្វី​​​មួ​​​​យ ​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​​បា​​​​ន ​​ព្យា​​​​យា​​មសួ​​​​រគា​​​ត់​​​ ​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

ប៉ុ​​ន្តែ​​គា​​ត់​​មិ​​​​នឆ្លើ​​យតបសោ​​​ះ​​​បន្ទា​​​ប់​​​ពី​​ញំ​​​​ុ​​ំ​​​រួ​​​ចគា​​​​ត់​​​បា​​នដើ​​​រចេញទៅ​​​​បា​​​ត់​​ដោ​​យមិ​​​​នអោ​​​​យលុ​​​យទេ ​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​គិ​​​តថា​​​គា​​​ត់​​​​ភ្លិ​​​ច។នៅ​​​ថ្ងៃ​​បន្ទា​​ប់​​​ ​​គា​​​ត់​​ចូ​​​លមកហូ​​​​បដូ​​​​ចរា​​​ល់​​​​ដងប៉ុ​​​ន្តែ​​​​ថ្ងៃ​​នេះ​​​រា​​​ងប្លែ​​​កបន្តិ​​​​ច ​​​​ដោ​​​យគា​​​ត់​​​​ចា​​​ប់​​​ផ្តើ​​​មនិ​​​យា​​យសួ​​​រនំ​​​​ា​​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​ ​​​​និ​​​ងប្រពន្ធរបស់​​ខ្ញុ​​​ំ​​ ​​​ពី​​​គ្រួ​​​សា​​​រ ​​និ​​ងកា​​​រងា​​​​រលក់​​​ដូ​​​​រ ​​​កា​​​រនិ​​​​យា​​យរបស់​​​គា​​ត់​​​ប្រកបដោ​​យគំ​​​និ​​​ត ​​ដូ​​​ចរា​​​ល់​​​ដងគា​​ត់​​​មិ​​​នបា​​​នអោ​​​យលុ​​​យទេ។ ​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុ​​​ំ​​​ក៏បា​​​នមិ​​នទា​​គា​​​ត់​​​​ដែ​​​រ ​​ស្អែ​​​កឡើ​​​ងគា​​​​ត់​​មកទៀ​​ត ​​​ដូ​​​ចរា​​ល់​​​ដង ​​​​គា​​​​ត់​​​​បា​​​នហៅ​​តែ​​បបរសមកហូ​​​​ប ​​លើ​​​កនេះ​​​គា​​​​ត់​​​បា​​​ននិ​​​យា​​យពី​​​​គ្រួ​​សា​​​ររបស់​​​​គា​​ត់​​​ប្រា​​​​ប់​​​ពួ​​​កយើ​​​ងថា​​​៖កា​​​លពី​​​មុ​​ខគា​​ត់​​មា​​​​នគ្រួ​​​​សា​​​រដ៏មា​​​​ន ​​​សុ​​​​ភមង្គលណា​​​ស់​​​ ​​​​ ​​ប៉ុ​​​ន្តែ​​​ក្រោ​​​យពេលកូ​​នប្រុ​​​សរបស់​​​គា​​​ត់​​​បា​​​​នចេញទៅ​​​ទា​​​​ហា​​​ន ​​​​គា​​​ត់​​​ ​​និ​​​ងប្តី​​របស់​​​ ​​​គា​​​ត់​​មិ​​​​នដែ​​​លបា​​​នទទួ​​លដំ​​ណឹ​​ងរបស៉កូ​​​នសោ​​​ះ​​ ​​​​ដោ​​​​យសា​​​​រតែ​​​ក្តី​​​​នឹ​​​ករលឹ​​​កកូ​​​នប្រុ​​​សខ្លំ​​​ា​​​ងពេកប្តី​​​​របស់​​​គា​​​ត់​​​បា​​​នឆ្លា​​​​ក់​​​​ខ្លួ​​នឈឺ​​​ជា​​ទំ​​​ងន់​​​រហូ​​​​តបា​​ត់​​បង់​​​​ជី​​​វី​​​ត ​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ ​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទុ​​​​កអោ​​​យគា​​​​ត់​​​​រស់​​នៅ​​​តែ​​​ម្នា​​​​ក់​​​ឯង ​​​​រី​​​ឯងកូ​​នប្រុ​​ស ​​​ក៏បា​​​ត់​​​ដំ​​​ណឹ​​​ងសូ​​​ន្យឈឹ​​​​ង ​​គា​​​ត់​​​ដើ​​​​រតែ​​តោ​​​​ម្នា​​ក់​​​ឯងមិ​​​នដឹ​​​​ងទៅ​​​ណា​​​ទេ។គា​​​ត់​​​និ​​យា​​​​យបណ្តា​​​ល ​​​​ទឹ​​​​កភ្នែ​​​ករបស់​​​​គា​​​ត់​​​ហូ​​​រចុ​​​ះ​​​.. ​​​ ​ក្រោ​​​យនិ​​​យា​​យចប់​​​​គា​​​ត់​​បា​​​នស្នើ​​​រសូ​​​មពួ​​​​កយើ​​ងទំ​​​ា​​​ងពី​​​រធ្វើ​​​ជា​​កូ​​នធម៏ ​​​ដោ​​​យក្តី​​​អា​​​ណិ​​ត ​​​អា​​​​សូ​​រ ​​និ​​​ងដោ​​​​យសា​​រតែ​​ពូ​​កយើ​​​ងជា​​ក្មេងកំ​​​ព្រា​​​​ខ្វះ​​​​ភា​​​ពកក់​​​ក្តៅ​​​​តំ​​ា​​​​ងពី​​​តូ​​​ច ​​​​យើ​​​ងក៏ ​​​​សំ​​​រេចចិ​​​ត្តយល់​​​ព្រមតា​​​មកា​​​រស្នើ​​រសួ​​​មរបស់​​​​គា​​​​ត់​​ ​​​គ្រា​​​​ន់​​​តែ​​ឈឺ​​​ថា​​​​ពួ​​​កយើ​​​​ងយល់​​​ព្រមហើ​​យបា​​​នហៅ​​ ​​គា​​​ត់​​ថា​​​​ម៉ែ​​​​ពេញមា​​ត់​​​ ​​​​គា​​​ត់​​​​សប្បា​​​​យចិ​​ត្ត ​​​​រកអ្វី​​​​នឹ​​​ងថ្លែ​​​ង ​​​​ព្រោ​​​ះ​​​​គា​​​ត់​​​ខា​​​ន់​​​​ស្តា​​​ប់​​​ពា​​ក្យថា​​ម៉ែ​​​ជា​​ង ​​២០ឆ្នំ​​​ា​​ ​​​ហើ​​​យ។ ​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ ​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ស្អែ​​​​កឡើ​​​​ង ​​​ពួ​​​កយើ​​​ងទន្ទឹ​​​ងចំ​​​​ា​​​មើ​​លគា​​​​ត់​​ពេញមួ​​យថ្ងៃ​​​​ប៉ន្តែ​​​​មិ​​​​នឃើ​​ញគា​​​ត់​​​មកសោ​​​ះ​​ ​​​​បែ​​​រជា​​​ ​​​​អោ​​​យកេ្មងម្នា​​​ក់​​ ​​​យកសំ​​​បុ​​ត្រ ​​​​និ​​​ងកូ​​នសៀ​​​វភៅ​​​ធនា​​​គា​​​រ ​​​​អោ​​យខ្ញុ​​ំ​​ ​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​បា​​​​នបើ​​​កមើ​​​លសំ​​​បុ​​​​ត្រ ​​បា​​នសសេរថា​​៖ ​​ ​​“អរគុ​​​ណហើ​​យ ​​កូ​​​នប្រុ​​​សកូ​​​នស្រី​​​ ​​​​ដែ​​លបា​​​​នសំ​​​រេចបំ​​ណងរបស់​​​​ខ្ញុ​​​​ំ​​ ​​​​និ​​​ងបា​​​នមើ​​​លថែ​​​​រក្សា​​​ខ្ញុ​​​​ំ​​​​មួ​​​​យរយះ​​​​ ​​និ​​​ងបា​​នអោ​​​​យបបរសដែ​​​​លមា​​​​នរសជា​​​​តិ​​​ឆ្ងុ​​​យឆ្ងា​​​ញ់​​​អោ​​​​យម៉ែ​​​ ​​​កូ​​​នប្រហែ​​លជា​​​ឆ្ងល់​​​ហេតុ​​​​អ្វី​​​​ម៉ែ​​​ហូ​​​​បតែ​​​ ​​បបរសព្រោ​​ះ​​កា​​លពី​​​កូ​​​នប្រុ​​​​សបង្កើ​​​តម្តា​​​យនៅ​​​ ​​​វា​​តែ​​​​ងតែ​​​ងើ​​ប

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

ឡើ​​​​ងពី​​​ព្រឹ​​កដំ​​​ា​​​បបរសអោ​​​យខ្ញុ​​​​ំ​​​ ​​​និ​​ងពុ​​​​កញុ​​​ំ​​​ា​​​រា​​​ល់​​​ព្រឹ​​​ក ​​​​នេះ​​​​ហើ​​​​យជា​​​​ហេតុ​​​ផលដែ​​​លម៉ែ​​​តែ​​​​ងតែ​​ហៅ​​​បបរសឲ្យកូ​​​នហូ​​​បរា​​​ល់​​​​ពេលម៉ែ​​​​មកហា​​​​ងកូ​​​ន ​​​​ចុ​​​​ងក្រោ​​​យម៉ែ​​​មា​​នតែ​​​​លុ​​យបន្តិ​​ចបន្តួ​​​ច ​​​និ​​ងដី​​​ផ្ទះ​​​អោ​​​​យកូ​​នទំ​​ា​​​ងពី​​រសំ​​​រា​​​ប់​​​ដោ​​ះ​​​ស្រា​​​​យពេលកូ​​​នទំ​​​​ា​​​ងពី​​រត្រូ​​​​វកា​​​រចំ​​​ា​​​បា​​​​ច់​​​…..អរគុ​​​​ណអ្នកទំ​​ា​​​ងពី​​​​រ ​​​មិ​​​នបា​​ច់​​​តា​​​មរកម៉ែ​​​​ទេព្រោ​​​​ះ​​ម៉ែ​​​ចេញទៅ​​​​រកកូ​​​នបង្កើ​​​តរបស់​​​​ម៉ែ​​​​ហើ​​យ ​​​​ប្រសិ​​​នបើ​​មា​​​​នឳកា​​​សពួ​​​កយើ​​ងនឹ​​​​ងជួ​​​​បគ្នា​​​ម្តងទៀ​​​ត”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ShareShareSharePinTweet0 ​Shares