ខឹ​​​ងប្រព ន្ធជា​​​មនុ ​​​ស្សស្រី​​​ខ្ជិ​​​លពេក ​​​ក៏សម្រេចចិ​​​ត្តប្តឹ​​ ងលែ​​​ងលះ​​ ​​ពេលនោ​​​ះ​​ស្រា​​ប់​​​តែ​​ធ្លា​​ យកា​​​ពិ​​​តថា​​​ប្រពន្ធខ្លួ​​នកំ​​​​ពុ​​​​ងតែ​​​…

7news2 ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ហ្វេសប៊ុ​​​ក៖ ​​​​មហា​​​ជនមា​​​​នកា​​​រភ្ញា​​​ក់​​​​ផ្អើ​​​លជា​​​ខ្លា​​​ំ​​​ងដោ​​យ ​​​ពេលថ្មី​​​ៗនេះ​​គេហទំ​​​ព័របរទេសមួ​​​យបា​​​​នចែ​​​ករំ​​លែ​​ករឿ​​​​ងរ៉ា​​វរបស់​​​បុ​​រសម្នា​​​​ក់​​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែ​​​លគា​​​ត់​​​បា​​នសរសេររៀ​​​បរា​​​ប់​​​រឿ​​​ងរ៉ា​​​វរបស់​​គា​​​ត់​​​ ​​​និ​​ងប្រពន្ធរបស់​​​​គា​​ត់​​​​តា​​​មរយៈហ្វេសប៊ុ​​​​កផ្ទា​​​ល់​​​ខ្លួ​​​នរបស់​​គា្ន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គា​​​ត់​​​បា​​​​នសរសេបា​​នរៀ​​​​បរា​​ប់​​​​ថា​​​ប្រពន្ធរបស់​​​​គា​​​ត់​​​​ជា​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

មនុ​​ស្សស្រី​​ម្នា​​​​ក់​​ ​​​​ចរឹ​​​​កសុ​​​ភា​​​ពរៀ​​​​បសា​​​​រប៉ុ​​​ន្តែ​​​អ្វី​​​ៗ ​​​ត្រូ​​វប្រែ​​ប្រួ​​លអស់​​​បន្ទា​​​ប់​​​ពី​​​ ​​​​នា​​​ងឆ្លងទន្លេរួ​​ចសូ​​​​ម្បី​​​តែ​​ធ្វើ​​​ម្ហូ​​បក៏មិ​​​នធ្វើ​​​ ​​​​ពួ​​​កយើ​​​​ងទំ​​​ា​​​ងពី​​របា​​នសម្រេចចិ​​​ត្តរួ​​មរស់​​​នៅ​​​ជា​​​មួ​​យគ្នា​​​អស់​​​​រយះ​​​ពេល៧ ​​​ឆ្នា​​​ំ​​​​ប្រពន្ធរបស់​​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​ជា​​​មនុ​​​​ស្សម្នា​​​ក់​​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ ​

​​ដែ​​​លមា​​នឧស្សា​​​ហ៍ណា​​​ស់​​​​រា​​​ល់​​​​កា​​​រងា​​​រផ្ទះ​​​សំ​​បែ​​​​ងចា​​នក្បា​​​​នគា​​​ត់​​​ជា​​​អ្នកមើ​​​លថែ​​​រក្សា​​​​ទុ​​​​កដា​​ក់​​។ ​​​យើ​​​ងរស់​​​​នៅ​​​ក្រោ​​​​មដំ​​​បូ​​​​លផ្ទះ​​​​តែ​​​មួ​​​​យជា​​​មួ​​​​យម្តា​​​យឪពុ​​​​ករបស់​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​​។យ៉ា​​ងណា​​មិ​​​ញ ​​​ពេលវេលា​​​ពិ​​​តជា​​​ដើ​​​រលឿ​​​​នមែ​​​ន ​​​ប្រពន្ធរបស់​​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​មា​​នផ្ទៃ​​​ពោ​​​ះ​​​ ​​ហើ​​​យក៏បា​​​នសំ​​​រា​​លកូ​​​​នស្រី​​អោ​​​យគ្រួ​​​សា​​​ររបស់​​​ខ្ញុ​​​​ំ​​ ​​​ពួ​​​កយើ​​​ងពិ​​​​តជា​​មា​​​នអា​​រម្មណ៏សប្បា​​​យចិ​​​​ត្តណា​​​ស់​​ ​​​​ប៉ុ​​​ន្តែ​​​​ពេលវេលា​​​សប្បា​​​​យមិ​​​​នបា​​​​នប៉ុ​​ន្មា​​នផងស្រា​​​ប់​​​តែ​​​យើ​​​ងមា​​នរឿ​​ងរកា​​​ំ​​​រកូ​​​​សជា​​មួ​​​យគ្នា​​ ​​​ប៉ុ​​​ន្តែ​​​ពួ​​កយើ​​​ងនូ​​​វតែ​​​ព្យា​​​យា​​មសម្របសម្រួ​​លគ្នា​​​បា​​​​នរហូ​​​ត។

​ ​ ​ ​

​​ម្តា​​​យរបស់​​​​ខ្ញុ​​​​ំ​​​​តែ​​​​ងតែ​​​​រអូ​​ថា​​​ ​​​ប្រពន្ធឯងឥឡូ​​​​វលែ​​​​ងជួ​​​យកា​​រងា​​​រផ្ទះ​​​អស់​​​ហើ​​យ ​​​អញជា​​​អ្នករ៉ា​​ប់​​រងទំ​​​ា​​​ងអស់​​ ​​​នេះ​​​​ហើ​​យជា​​​ហេតុ​​​ផលដែ​​​លខ្ញុ​​​ំ​​ ​​​​និ​​​ងប្រពន្ធបា​​​នបង្ខំ​​ចិ​​​​ត្តចា​​​កចេញពី​​​​ពួ​​​កគា​​​​ត់​​ទៅ​​​នៅ​​ផ្ទះ​​​​ផ្សេង។ ​​​​​​តែ​​​ចៃ​​​ដន្យពេលនោ​​​​ះ​​​ ​​​​ខ្ញុ​​​ំ​​មា​​​​ន ​​​កា​​​​រងា​​​​រត្រូ​​​វ ​​ទៅ​​​ក្រៅ​​​​ប្រទេសរយះ​​​ពេល ​​​១ខែ​​​ចឹ​​​​ង ​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​បា​​​​នចា​​កចេញទៅ​​ ​​​ប្រពន្ធរបស់​​​​ខ្ញុ​​​ំ​​តែ​​​ងតែ​​​ខលមករកខ្ញុ​​​ំ​​​ ​​​​ប៉ន្តែ​​នា​​​​ងមិ​​នបា​​​ននិ​​​យា​​​​យរឿ​​​ងអី​​ផ្សេងក្រៅ​​តែ​​​ពី​​​រឿ​​ងលុ​​​​យ ​​​ខ្ញុ​​ំ​​​​ក៏មិ​​នបា​​នខឹ​​​​ងនឹ​​​ងនា​​​​ងដែ​​​​ល ​​​​ព្រោ​​​ះ​​ខ្ញុ​​ំ​​​គិ​​​តថា​​​​នា​​​ងរវល់​​​​ណា​​​ស់​​​​ ​​នឹ​​​ងកា​​​រងា​​​​រផ្ទះ​​​សំ​​​បែ​​​​ងផង ​​​និ​​ងកា​​​រមើ​​​លថែ​​​កូ​​​​នផង។ ​​​ពេលខ្ញុ​​​ំ​​​ត្រឡប់​​​មកពី​​​បំ​​​​ពេញកា​​រងា​​​​រវិ​​​ញ ​​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​បា​​​​នទៅ​​​ផ្ទះ​​​ ​​​ខ្ញុ​​ំ​​​មា​​​នអា​​​រម្មណ៏មិ​​នសប្បា​​​យចិ​​​​ត្តសោ​​​ះ​​​​ ​​​ព្រោ​​​ះ​​​ផ្ទះ​​​របស់​​ខ្ញុ​​​ំ​​​មា​​​នសភា​​ពរញ្ញេរញ្ញៃ​​ខ្លំ​​​ា​​​ងណា​​​ស់​​​ ​​​ហា​​ក់​​​​ដូ​​​​ចជា​​​គ្មា​​​​នអ្នកនៅ​​​

​​ ​​ ​ ​​

​ពេលនេះ​​​ទើ​​បខ្ញុ​​​​ំ​​ជឿ​​សម្តី​​ម្តា​​​យរបស់​​​​ខ្ញុ​​​​ំ​​​​ដែ​​​លបា​​នប្រា​​​​ប់​​​ពី​​​មុ​​​ខ។ ​​​​ពួ​​កយើ​​​​ងបា​​នឈ្លួ​​​​លគ្នា​​​​ខ្លំ​​​​ា​​​ងរហូ​​​​តឈា​​​នដល់​​​កា​​រផ្តឹ​​ងលែ​​​ងលះ​​​ ​​ហើ​​​យខ្ញុ​​​​ំ​​​ត្រូ​​វទទួ​​​លបន្ទុ​​​កចិ​​​​ញ្ចឹ​​មកូ​​​ន។ ​​​ក្រោ​​​​យពេលលែ​​​ងលេះ​​​​ខ្ញុ​​​​ំ​​​មា​​​នអា​​​​រម្មណ៏នៅ​​​តែ​​​គិ​​​​តពី​​អតី​​​​តកា​​​​ររបស់​​​​ខ្ញុ​​ំ​​​ ​​​​និ​​ងអតី​​តប្រពន្ធ ​​ពេលខ្លះ​​​​ ​​​ខ្ញុ​​ំ​​មិ​​ននឹ​​កស្មា​​​នថា​​​ ​​​នា​​​​ងហ៊ា​​​នធ្វើ​​​ទង្វើ​​​របែ​​បនេះ​​​ទេ ​​ព្រោ​​​ះ​​​​នា​​​ងជា​​​​មនុ​​​ស្សស្រី​​​​ល្អម្នា​​​​ក់​​។ថ្ងៃ​​​​មួ​​​​យខ្ញុ​​ំ​​បា​​​នទទួ​​​លទូ​​​​រសព្ទ័ពី​​មិ​​​​ត្តរបស់​​​ប្រពន្ធរបស់​​​ខ្ញុ​​ំ​​​បា​​​​នប្រា​​​ប់​​​ថា​​ ​​ឥឡូ​​​​វនា​​​ងកំ​​​ពុ​​​​ងឋិ​​​​តនៅ​​​ ​​​បន្ទប់​​​សង្រ្គោ​​​ះ​​​បន្ទា​​ន់​​​ ​​ភ្លា​​​មនោ​​​ះ​​ខ្ញុ​​​​ំ​​​បា​​​នចេញទៅ​​​​ជួ​​​​បនា​​​ង។គ្រូ​​​ពេទ្យបា​​​នប្រា​​​ប់​​​ថា​​ ​​​​នា​​​​ងមា​​នជំ​​​ងឺ​​​​រមហា​​​រី​​ក ​​និ​​ងរលា​​កសន្លា​​​​ក់​​​ ​​​ចង្កេះ​​​រំ​​​​ា​​​រៃ​​ជា​​​ច្រើ​​​នឆ្នំ​​​ា​​មកហើ​​​​យ ​​​​គ្រា​​​ន់​​តែ​​​​លឺ​​ ​​​ទឹ​​​កភ្នែ​​​ករបស់​​​ខ្ញុ​​​​ំ​​បា​​​នរមា​​លចុ​​​ះ​​ទំ​​​ា​​ងមិ​​​នដឹ​​​ងខ្លួ​​​​ន ​​​ថែ​​​​មទំ​​​ា​​​ង ​​មា​​​នអា​​​រម្មណ៏ស្អប់​​​ខ្លួ​​នឯង ​​ដែ​​​លមិ​​នបា​​​​នរវី​​រវល់​​​នឹ​​​ងប្រពន្ធនឹ​​​​ងកូ​​​ន ​​​គិ​​​តតែ​​​រកលុ​​​​យ ​​​…..ប្រពន្ធរបស់​​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​​ ​​​បា​​​​ននិ​​​​យា​​​យសុ​​ំ​​ទោ​​សបង ​​​អូ​​​​នមិ​​​​នហ៊ា​​​​នប្រា​​​ប់​​​​បងព្រោ​​​ះ​​​ជំ​​​ងឺ​​របស់​​អូ​​ន

​​ ​​ ​​ ​​

​មិ​​​នអា​​ចព្យា​​​​បា​​​លបា​​​នទេ ​​​​ហើ​​​យអូ​​​នមិ​​​​នចង់​​​អោ​​​យបងចំ​​​នា​​យប្រា​​​ក់​​​លើ​​​​កា​​រព្យា​​​បា​​លសូ​​​​មបងអត់​​​ទោ​​​​លអោ​​យអូ​​នផង ​​​​ហើ​​យបងជួ​​​យមើ​​​លថែ​​រក្សា​​​កូ​​​នយើ​​ងអោ​​​យបា​​​​នល្អផង។ ​​​វា​​ពិ​​​​តជា​​​​រន្ធត់​​​ណា​​​ស់​​សំ​​​រា​​​ប់​​​​រូ​​​បខ្ញុ​​​ំ​​ ​​​ដែ​​​​លបា​​​នសម្រេចចិ​​​​ត្តខុ​​​​ស ​​​មិ​​​​នបា​​​​នគិ​​​តអោ​​​​យបា​​​នវែ​​​ងឆ្ងា​​យ…..រឿ​​ងនេះ​​​ប្រៀ​​បដូ​​ចជា​​ប្រលោ​​មលោ​​កតែ​​ ​​​វា​​ពិ​​​​តជា​​​រឿ​​ងដែ​​​លកើ​​​តឡើ​​​ងច្រើ​​​នណា​​​​ស់​​​ ​​​លើ​​​​សុ​​ខភា​​​​ពនា​​​រី​​ ​​​ហើ​​​យពិ​​​តណា​​ស់​​​​សុ​​​ភា​​ពនា​​​រី​​​គ្រប់​​រូ​​​បតែ​​​ងតែ​​​គិ​​តគូ​​​​រពី​​​ស្វា​​មី​​​​ជា​​​​ងខ្លួ​​នឯង ​​​​សូ​​​មអ្នកថែ​​​ទា​​​ំ​​​នា​​​​ងអោ​​យបា​​​នល្អផងចុ​​​ះ​​​​ប្រិ​​​យប្រិ​​​​យអ្នកអា​​នគិ​​​​តយ៉ា​​ងម៉េចដែ​​​រ.?បើ​​​យល់​​​​ថា​​ល្អជួ​​យចែ​​ករំ​​​លែ​​​កដា​​​ស់​​​តឿ​​នសតិ​​​ប្ដី​​​​មួ​​​យ

​​ShareShareSharePinTweet0 ​Shares