ជួ​​​យស៊ែ​​​រដា​​ស់​​​​តឿ​​នគ្នា​​​​ផង ខ្លាចមិនដឹង!! ​​អ្នកដែ​​លនិ​​យមពា​​ក់​​​​ ​​​​contact ​​​​lensទាំ​​​ងឡា​​​យ ​​​​ព្រោ​​​ះ​​តែ​​​ចង់​​​ស្អា​​តឆើ​​តឆា​​យ ​​​​ដោ​​​យមិ​​​នគិ​​​​តពី​​​​លទ្ធផលដូ​​​ចប្អូ​​​នស្រី​​ម្នា​​​ក់​​​នេះ​​បា​​នកើ​​​ត…

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ហ្វេសបុ​​ក៖ ​​​សូ​​​មចែ​​ករំ​​លែ​​​កចំ​​ពោ​​ះ​​​អ្នកចូ​​​​លចិ​​​​ត្តពា​​​ក់​​​ ​​​contact ​​lens ​​ទា​​ំ​​​ងឡា​​​​យដែ​​លចង់​​ស្អា​​តឆើ​​​​តឆា​​​យ ​​ដោ​​​យមិ​​​នបា​​​នគិ​​តពី​​​លទ្ធផល ​​​។សម័យគី​​​មី​​​ជឿ​​នលឿ​​​ន ​​អ្នកគ្រប់​​​​គ្នា​​​ដឹ​​​ងច្បា​​​​ស់​​​ណា​​​ស់​​​​ ​​​ទា​​​ំ​​​ងរបស់​​​​ញា​​ំ​​ ​​និ​​​​ងសំ​​​ភា​​​រ:ប្រើ​​​​ប្រា​​​​ស់​​​ ​​​ទោ​​​ះ​​​ជា​​របស់​​​ថ្លៃ​​ក៏មិ​​​នប្រា​​កដថា​​​សុ​​​វត្ថិ​​​​ភា​​ពចំ​​ពោ​​​ះ​​​​សុ​​​​ខភា​​ពដែ​​​​រ។

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កែ​​​វភ្នែ​​​កធម្មជា​​​តិ​​​របស់​​​​យើ​​​​ងមិ​​​​នមា​​​​នលក់​​​​នៅ​​​ទី​​​​ផ្សា​​រទេ ​​​​ទោ​​​​ះ​​មា​​​នលុ​​យក្រា​​​លពេញដី​​​ក៏មិ​​​​នអា​​​ចទិ​​​ញគ្រប់​​​យ៉ា​​ងអោ​​​យត្រឡប់​​​​មកដូ​​​ចដើ​​​មដែ​​​​រ ​​​បើ​​​ស្រលា​​​ញ់​​​កែ​​​​វភ្នែ​​​ក

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​ ​​ចង់​​​មើ​​​លឃើ​​ញមនុ​​​ស្សដែ​​​​លយើ​​​ងស្រលា​​​ញ់​​បា​​​​នយូ​​​រសូ​​​មឈប់​​​ប្រើ​​​ប្រា​​​​ស់​​​ ​​​contact ​​lens ​​ទៅ​​ ​​​បើ​​​មិ​​នចា​​​​ំ​​​បា​​​ច់​​​ ​​ពិ​​សេសមនុ​​​ស្សស្រី​​ដែ​​លចូ​​​លចិ​​​ត្តmake ​​up ​​​តែ​​​​ងពា​​​​ក់​​វា​​​ពេលមា​​​​នកម្មវិ​​​​ធី​​​ម្ដងៗ  ​​​​វា​​​​មិ​​​​នស្អា​​តអស្ចា​​​​រ្យអី​​​ត្រឹ​​​មពា​​​ក់​​​បន្ថែ​​​ម ​​​​contact ​​​​lens ​​​នឹ​​ងទេ ​​​ ​​​ ​​​ហេតុ​​​អី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូ​​វយកកែ​​​​វភ្នែ​​​កដ៏ល្អរបស់​​​​យើ​​​ងដូ​​រជា​​មួ​​​​យនឹ​​​ងភា​​​​ពឆើ​​​យឆា​​យ ​​ល្អបា​​​​នតែ​​​​មួ​​​យភ្លែ​​ត ​​ហើ​​​​យបា​​​នមកវិ​​​ញគឺ​​​​ភា​​​ពពិ​​កា​​​​រមើ​​​លអ្វី​​​​លែ​​​ងឃើ​​​ញដូ​​​​ចគេនា​​​ ​​​សួ​​​រថា​​​ពិ​​​​បា​​កទេ? ​​​ ​​បើ​​​ងងឹ​​តភ្នែ​​​ក ​​​​មើ​​​លលែ​​​​ងឃើ​​​ញពិ​​​ភពលោ​​​កនេះ​​​​ ​​តើ​​​អ្នកនឹ​​​ងធ្វើ​​​យ៉ា​​​​ងណា​​​? ​​​​ឬ ​​​ត្រូ​​​​វអោ​​​យគេដឹ​​​កដៃ​​​​ពេញមួ​​យជី​​​​វិ​​​ត?ជា​​ក់​​​​ស្ដែ​​​​ងដូ​​​ចរូ​​​បខា​​ងក្រោ​​​ម ​​ប្អូ​​នរបស់​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​ ​​គា​​​ត់​​ចូ​​លចិ​​​​ត្តពា​​ក់​​​ ​​​contact ​​lens ​​ពេលmake ​​​up ​​​ទៅ​​​កម្មវិ​​​ធី​​​​ណា​​​​ស់​​​ ​​​រា​​​ល់​​ដងវា​​​មិ​​​នដែ​​​លកើ​​​តអី​​​នោ​​ះ​​ទេ ​​​

តែ​​​ថ្ងៃ​​​នេះ​​​បា​​​​នជួ​​បហើ​​​​យ ​​​​គា​​​ត់​​កំ​​​​ពង់​​​រលា​​​​កភ្នែ​​​កកំ​​​រឹ​​តធ្ងន់​​​ដែ​​​ល ​​បណ្ដា​​​លមកពី​​ពា​​ក់​​​ ​​​contact ​​​lens  ​​​ត្រឹ​​មត្រឹ​​មតែ​​​ ​​​​2-3h ​​ទើ​​​បធ្វើ​​​​អោ​​​យរលា​​​​ក ​​បន្ទា​​ប់​​​​ពី​​គា​​​ត់​​​បា​​​​នដោ​​ះ​​​ចេញ ​​ក្រោ​​​យពេលត្រឡប់​​​​មកពី​​កម្មវិ​​ធី​​វិ​​​ញ ​​​នា​​ពេលយប់​​គា​​​​ត់​​មា​​​​នអា​​​កា​​​រ:មិ​​​នសូ​​វឈឺ​​ប៉ុ​​​ន្មា​​នទេ ​​​លុ​​ះ​​​​ព្រឹ​​​​កចា​​ប់​​​ផ្ដើ​​​មធ្វើ​​​ទុ​​​​ក្ខខ្លា​​​​ំ​​​ង ​​​បន្ទា​​​​ប់​​​ពី​​គា​​​ត់​​​បន្ថែ​​មកា​​​រសំ​​​លឹ​​ងមើ​​​លកុ​​​​ំ​​ព្យូ​​ទ័រ  ​​​(ពេលធ្វើ​​កា​​រ) ​​​​រឹ​​​​តតែ​​​​ឈឺ​​​ភ្នែ​​​កខ្លា​​​ំ​​​​ង ​​​រហូ​​តកម្រើ​​​កភ្នែ​​​កលែ​​​ងបា​​ន ​​​​មើ​​​​លអី​​​ក៏មិ​​​នឃើ​​​​ញ ​​​

​​

សូ​​មមា​​​នកា​​រប្រុ​​​ងប្រយ័ត្នខ្ពស់​​​ ​​​រា​​​​ល់​​​ពេលប្រើ​​​ប្រា​​ស់​​គ្រប់​​​​ ​​​contact ​​lens ​​​ហេី​​យ ​​ប្រើ​​​ប្រា​​​ស់​​​តា​​​មកា​​​រណែ​​នា​​​ំ​​ ​​​និ​​​ងមា​​នអនា​​​​ម័យល្អទេី​​បមិ​​​​នមា​​នបញ្ហា​​​​អ្វី​​​កើ​​​តឡើ​​​យ។ ​​​កា​​រប្រើ​​​​ទឹ​​​កចិ​​​​ញ្ចឹ​​​​ម ​​lens ​​​​គ្មា​​​នគុ​​​ណភា​​​​ព ​​​ខ្វះ​​​​អនា​​ម័យ ​​​contact ​​​lens ​​​​ប្រើ​​​ច្រើ​​នខែ​​​ហួ​​​សកា​​​​លកំ​​ណត់​​​ដែ​​លបា​​​នណែ​​​នា​​ំ​​ ​​ឬ ​​contact ​​lens ​​ដែ​​​លមា​​​​នគុ​​​​ណភា​​​ពមិ​​​នល្អ ​​​contact ​​​lens ​​​​ក្លែ​​ងក្លា​​យពិ​​​តជា​​អា​​​ចផ្ដល់​​ហា​​​នី​​​​ភ័យដល់​​​កែ​​​វភ្នែ​​​ក៕ ​​​(Dr. ​​​Médecine ​​​Cambodge) ​​Cr: ​​​Cino ​​​Kimchi

​​ShareShareSharePinTweet0 ​​Shares