ស្តា​យក្រោ​យយ៉ា​​ងណា​! ​ពេលដឹ​​​ងថា​​ខា​​​ងប្រុ​​​សអ្នកក្រ ​​​ឪពុ​​​កម្ដា​​យខា​​​​ងស្រី​​​ក៏ជួ​​​លគ្រូ​​​ទា​​​យ ​​​ឲ្យនិ​​​​យា​​​យថា​​​​ពួ​​​​កគេមិ​​​នអា​​​ចយកគ្នា​​​​បា​​​នទេ ​​​7ឆ្នា​​ំ​​ក្រោ​​យ ​​​ពេលដឹ​​​ងកា​​រពិ​​​តថា​​ខា​​​​ងប្រុ​​​សគឺ​​​ជា​​​

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

មុ​​​នរៀ​​បអា​​ពា​​​ហ៍ពិ​​​ពា​​ហ៍ ​​​ចា​​​​ស់​​​ទុ​​​ំ​​​តែ​​​​ងរកគ្រូ​​​​ពិ​​និ​​​ត្យមើ​​​ក្រែ​​​​ងខុ​​​​សខែ​​​ឆ្នា​​​ំ​​​​ ​​​​ដែ​​​លជា​​​​ប្រពៃ​​​ណី​​​ទំ​​​នៀ​​​មទម្លា​​​ប់​​​យូ​​​រមកហើ​​​​យ។ ​​មិ​​​នខុ​​​សគ្នា​​​ ​​​គ្រួ​​​សា​​​​រមា​​នទ្រព្យស្ដុ​​​​កស្ដម្ភម្នា​​​ក់​​ ​​​បា​​នរកគ្រូ​​​ឲ្យមើ​​​​លដែ​​​រ ​​​ប៉ុ​​​ន្តែ​​​​បែ​​រជា​​​​ផ្ដល់​​​​លុ​​យកា​​​ក់​​​ជា​​ថ្នូ​​​​រនឹ​​​ងកា​​​រនិ​​យា​​​​យកុ​​​ហកប្រា​​ប់​​​​កូ​​​​នស្រី​​​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

និ​​​​ងសង្សា​​​ររបស់​​កូ​​​នស្រី​​​ថា​​​ ​​​ខែ​​​​ឆ្នា​​​ំ​​មិ​​​​នត្រូ​​​​វគ្នា​​ ​​បើ​​​ជម្នះ​​​រៀ​​បកា​​រអា​​ចជួ​​​​ប-គ្រោ​​​ះ​​​​-ធំ​​​​-ដ-ល់​​-ជី​​-វិ​​-ត ​​​ធ្វើ​​​​ឲ្យអ្នកទា​​ំ​​​ង២ ​​បែ​​​-ក-គ្នា​​​ទា​​ំ​​ងនៅ​​​ស្រលា​​​ញ់​​​​។ ​​​ចំ​​​ណែ​​​​កមូ​​​លហេតុ​​​ ​​​ដែ​​​លម្ដា​​យឲ្យគ្រូ​​​​ទា​​​យបោ​​កប្រា​​​​ស់​​​បែ​​បនេះ​​​​ ​​ព្រោ​​​​ះ​​មិ​​​​នចង់​​​ឲ្យកូ​​​នស្រី​​​ ​​​ភ្ជា​​​ប់​​​-សា​​-ច់​​-ឈា​​​-មខា​​​ងប្រុ​​​ស ​​​ដែ​​លមា​​​នគ្រួ​​​​សា​​​រក្រ។ ​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

ដំ​​ណា​​​​លរឿ​​ងដំ​​​បូ​​​​ង ​​​គឺ​​​ខា​​​​ងប្រុ​​​សជា​​​កូ​​​នអ្នកស្រែ​​​ចម្កា​​រ ​​​ប៉ុ​​​ន្តែ​​​​តស៊ូ​​​​រៀ​​​នសូ​​​ត្រណា​​ស់​​ ​​រហូ​​​តរសា​​​​ត់​​​មកដល់​​​​ទី​​ក្រុ​​​ង។ ​​​រូ​​បគេបា​​នរៀ​​នបរិ​​​​ញ្ញា​​​​បត្រដោ​​​​យសា​​​​រអា​​​​ហា​​រូ​​​បករណ៍ ​​​​ហើ​​​យអំ​​​​ឡុ​​​​ងពេលនោ​​​​ះ​​ក៏បា​​​​នចូ​​​​លធ្វើ​​​កា​​​​រឲ្យក្រុ​​​​មហ៊ុ​​​​ននា​​​ំ​​​ចូ​​​​លសម្ភា​​រៈសំ​​ណង់​​​មួ​​យកន្លែ​​​ងដោ​​​យទទួ​​លបា​​​នប្រា​​ក់​​​ខែ​​​មធ្យមគ្រា​​​ន់​​ទប់​​​ទល់​​កា​​រចំ​​​​ណា​​យថ្លៃ​​​​រៀ​​​នសូ​​​​ត្រ។ ​​​ពេលធ្វើ​​​​កា​​រ ​​គេជា​​​មនុ​​​​ស្សឆ្លា​​ត ​​​​រៀ​​​នសូ​​ត្រតិ​​​កនិ​​​កបា​​​នលឿ​​ន ​​​និ​​​ងលួ​​​ចគំ​​និ​​​​តរកស៊ី​​​បា​​​​នយ៉ា​​​ងច្រើ​​​​នពី​​អ្នកជំ​​​​នួ​​ញ។ ​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ដោ​​​យសា​​​រជា​​មនុ​​​ស្សស្លូ​​​តបូ​​​​ត ​​​ឧស្សា​​ហ៍ព្យា​​​យា​​​​ម ​​គេបា​​នទទួ​​​លកា​​រស្រលា​​ញ់​​​​ពី​​​មនុ​​ស្សជុ​​​ំ​​​វិ​​​ញខ្លួ​​​ន ​​​ជា​​​ពិ​​​​សេសកូ​​នស្រី​​តែ​​​ម្នា​​​ក់​​​គត់​​​​ ​​របស់​​អ្នកនា​​ំ​​​ចូ​​លសម្ភា​​​រៈសំ​​​ណង់​​​នោ​​​ះ​​តែ​​​ម្ដង។ ​​​ចេញចូ​​​​លក្នុ​​​ងហា​​​​ង ​​ភ្នែ​​កសម្លឹ​​​ងគ្នា​​​​មិ​​​​នដា​​​ក់​​ ​​​កា​​​​រស្រលា​​ញ់​​មា​​​នកា​​​ន់​​តែ​​ខ្លា​​​ំ​​​ងឡើ​​​ង ​​​ឯឪពុ​​​ក-ម្ដា​​​យ ​​​​សង្ស័យដែ​​​​រ ​​​តែ​​មិ​​​នទា​​​​ន់​​និ​​យា​​​យ ​​​ត្បិ​​​តអី​​​ស្ដា​​​យបុ​​គ្គលិ​​​កដ៏ចំ​​ណា​​​​ននេះ​​​។ ​​ប៉ុ​​​​ន្តែ​​​ថ្ងៃ​​​​មួ​​​យ ​​​កូ​​​នស្រី​​ក៏បា​​​នសា​​​​រភា​​​​ពប្រា​​​​ប់​​​ឪពុ​​កម្ដា​​​យដោ​​​​យត្រង់​​ ​​​​ថា​​​​ស្រលា​​​ញ់​​គ្នា​​​ជា​​មួ​​​យបុ​​​គ្គលិ​​​កនោ​​ះ​​តែ​​​​ម្ដង ​​​ដោ​​​យបញ្ជា​​​​ក់​​ថា​​គេជា​​​មនុ​​​ស្សអា​​ចទុ​​​កចិ​​ត្តបា​​​ន។ ​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ឪពុ​​ក ​​​ម្ដា​​យ ​​​ដែ​​​លជា​​​​ម្ចា​​​ស់​​​ជំ​​​នួ​​​​ញ ​​​​មា​​​​នទ្រព្យស្ដុ​​​កស្ដម្ភ ​​​​មិ​​​​នហ៊ា​​​នប្រកែ​​ក ​​​នឹ​​ងកូ​​​នភ្លា​​​មទេ ​​​​គ្រា​​ន់​​​តែ​​​​ប្រា​​​ប់​​ថា​​​ចា​​​ំ​​​​មើ​​​លថ្ងៃ​​ខែ​​​​ ​​​​ប៉ុ​​ន្តែ​​​​តា​​​មពិ​​​​តគឺ​​​ដឹ​​​ងថា​​គ្រួ​​​​សា​​​រខា​​​ងប្រុ​​​​ស ​​ជា​​​អ្នកស្រែ​​​ចម្កា​​​រកូ​​​​នខ្មែ​​​រសុ​​​​ទ្ធសា​​ធ ​​ទើ​​​បរកវិ​​​​ធី​​​បំ​​​បែ​​​​កបែ​​បត្រជា​​ក់​​​​។ ​​ថ្ងៃ​​​មួ​​​​យ ​​​ឪពុ​​​​ក ​​ម្ដា​​​យបា​​​ននា​​​ំ​​​គូ​​​​សង្សា​​​រនេះ​​​ ​​ទៅ​​​ទា​​​យមើ​​លគ្រូ​​​ដ៏ល្បី​​​ឈ្មោ​​ះ​​​​ម្នា​​​​ក់​​។ ​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

គ្រូ​​​​ទា​​យនោ​​​ះ​​​ ​​មើ​​​លភ្លា​​​​ម ​​​​ក៏និ​​​យា​​​យភ្លែ​​​ត ​​ថា​​​កូ​​​នប្រុ​​​​សឆ្នា​​​​ំ​​​មមែ​​​ ​​​​និ​​​ងកូ​​នស្រី​​​​ឆ្នា​​ំ​​​រកា​​​​ ​​​​បើ​​​​រៀ​​​បកា​​​​ររួ​​មរស់​​​ជា​​​​មួ​​​យគ្នា​​​​ ​​​​នឹ​​​ងមា​​នគ្រោ​​​ះ​​​​ធំ​​​ដល់​​​ជី​​​​វិ​​ត។ ​​​អ្នកទា​​​ំ​​​ង២ ​​​​រន្ធត់​​​​ចិ​​ត្តយ៉ា​​​​ងខ្លា​​​ំ​​​ង ​​​ហើ​​​​យម្ដា​​យខា​​​​ងស្រី​​ក៏បា​​នលួ​​ងលោ​​​មតា​​​មពា​​​ក្យគ្រូ​​​ទា​​យ ​​​​មិ​​នឲ្យរៀ​​​បកា​​​រឡើ​​យ។ ​​​ចំ​​​ណែ​​​​កខា​​​ងប្រុ​​​ស ​​​ទោ​​​ះ​​​បី​​​​មា​​​​នចិ​​​​ត្តស្រលា​​​ញ់​​​​ ​​​ក៏មិ​​​នហ៊ា​​​ន-បំ​​​-ពា​​​-ន ​​​-បា​​​នត្រឹ​​​មដកខ្លួ​​​​នទា​​​ំ​​​​ងសោ​​កស្ដា​​​​យ ​​​បន្ទា​​​​ប់​​​​ពី​​​ឪពុ​​​ក-ម្ដា​​​យខា​​​​ងស្រី​​​ ​​​លួ​​​ ​​​-ង-លោ​​​-ម-រួ​​​-ច។តា​​​មពិ​​​​ត ​​ថ្ងៃ​​​ខែ​​​ ​​​អ្នកទា​​​​ំ​​ង២ ​​​​មិ​​​នមា​​​នបញ្ហា​​​អ្វី​​​​ឡើ​​​យ ​​​ហើ​​យបើ​​​​តា​​មជើ​​ងលេខ ​​គឺ​​​អា​​​ចរកស៊ី​​​​ធូ​​​រធា​​​រទៀ​​​តផង។ ​​​ប៉ុ​​ន្តែ​​​ដោ​​​យសា​​​រម្ដា​​​​យ-ឪពុ​​​កខា​​​​ងស្រី​​​ ​​រើ​​​សអើ​​​ងគ្រួ​​​សា​​​​រខា​​​ងប្រុ​​សជា​​​​អ្នកស្រែ​​​ចម្កា​​​​រ ​​​ហើ​​យចង់​​​ផ្សា​​​រ-សា​​-ច់​​​​-ឈា​​-ម-ជា​​​មួ​​​យអ្នកមា​​នមុ​​​ខមា​​ត់​​​​ ​​​សែ​​​ស្រឡា​​​យចិ​​ន ​​ផងនោ​​ះ​​ ​​ក៏បា​​​​នដា​​​​ក់​​​លុ​​​​យមួ​​​​យចំ​​​នួ​​​​នឲ្យគ្រូ​​​ទា​​យ ​​​​និ​​​យា​​យផ្ទុ​​​យកា​​​​រពិ​​ត ​​​ដើ​​​​ម្បី​​​​បំ​​​​បែ​​កអ្នកទា​​​​ំ​​​ង២ ​​​ដោ​​​យវិ​​​​ធី​​​​ត្រជា​​​​ក់​​​ ​​​និ​​​ងផ្សំ​​​ផ្គុ​​ំ​​​ជា​​​មួ​​​​យកូ​​​នអ្នកធ្វើ​​​​កា​​​​រធំ​​​ដំ​​​ម្នា​​​ក់​​​​ទៀ​​ត ​​​​ដែ​​​​លមា​​​នមុ​​​ខមា​​​ត់​​ក្នុ​​​​ងសង្គម។ ​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

ខា​​​ងស្រី​​​ ​​បា​​នរៀ​​​បកា​​​រ ​​​កន្លះ​​​​ឆ្នា​​​ំ​​​ក្រោ​​​​យបែ​​កពី​​​ខា​​ងប្រុ​​​ស ​​​​តា​​មពា​​​ក្យគ្រូ​​ទា​​​យ ​​​​ដែ​​​លម្ដា​​​យជួ​​​លឲ្យនិ​​​យា​​​​យកុ​​​​ហក។ ​​​​ចំ​​​ណែ​​​​កប្ដី​​​របស់​​នា​​​​ង ​​ពិ​​​តណា​​ស់​​​​ជា​​​កូ​​នអ្នកមា​​ន ​​​​ហ៊ឺ​​​ហា​​ ​​សព្វគ្រប់​​​ ​​​ប៉ុ​​​​ន្តែ​​​ដើ​​​រលេងគ្មា​​​នគិ​​​តកា​​​ររកស៊ី​​​ ​​​​ព្រោ​​ះ​​​ធ្លា​​​​ប់​​តែ​​​ពឹ​​ងលុ​​​​យឪពុ​​​​កម្ដា​​​យ។ ​​​​ច្រើ​​​នថ្ងៃ​​ ​​​​ច្រើ​​​នខែ​​ ​​​រៀ​​​បកា​​​ររួ​​​ច ​​​នៅ​​​តែ​​​​មិ​​​​នកែ​​ខ្លួ​​​ន ​​​​ធ្វើ​​​ឲ្យប្រពន្ធទឹ​​​កភ្នែ​​ករា​​​​ល់​​​ថ្ងៃ​​​ ​​​និ​​​យា​​​យប្រា​​​ប់​​​​ឪពុ​​​កម្ដា​​​យ ​​ឈឺ​​ចា​​​​ប់​​​​ស្អិ​​​តទ្រូ​​ងតា​​​ម ​​​តែ​​​​មិ​​នហ៊ា​​នមា​​​​ត់​​​ ​​​​ខ្លា​​-ច-ខ្មា​​​​-ស-គេ ​​​​មា​​​នតែ​​​ប្រា​​ប់​​​​ឲ្យកូ​​​​នទ្រា​​​​ំ​​​។ ​​​ ​​​​ចំ​​ណែ​​កខា​​​​ងប្រុ​​​សជា​​​កូ​​​នអ្នកក្រវិ​​​​ញ ​​បា​​​​នលា​​​ឈប់​​​​ពី​​​​កន្លែ​​​ងកា​​​​រងា​​រក្រោ​​យ ​​​​ពេលបែ​​​កគ្នា​​ជា​​មួ​​​​យកូ​​​នស្រី​​របស់​​​ថៅ​​​កែ​​​​។ ​​​បុ​​​គ្គលិ​​​កដែ​​​លចូ​​​លក្រោ​​​យមក ​​​សុ​​​​ទ្ធតែ​​អ្នកមិ​​​​នស្មោ​​​ះ​​​ត្រង់​​​ ​​​បន្លំ​​​​ស៊ី​​​​តា​​​​ំ​​​​ងពី​​​​អ្នកកា​​ន់​​​​លុ​​​យ ​​​​រហូ​​តដល់​​អ្នកដឹ​​​ក ​​​​ធ្វើ​​ឲ្យចំ​​ណូ​​​លធ្លា​​​ក់​​​ចុ​​​ះ​​​យ៉ា​​​ងខ្លា​​​ំ​​ង។ ​​​​ជួ​​​នក្រោ​​​យមក ​​​មា​​​នគូ​​ប្រជែ​​ងច្រើ​​​ន ​​ធ្វើ​​ឲ្យជំ​​នួ​​​ញគ្រឿ​​​​ងសំ​​​​ណង់​​​ស្ទើ​​រ-ដួ​​​​-ល-ម្ដងៗ ​​ដោ​​​យយកលុ​​​​យធ្លា​​​ប់​​​រកបា​​​​នពី​​​មុ​​​ន ​​​មកទប់​​​ទល់​​​ចំ​​ណា​​​យសម្រា​​​ប់​​បុ​​គ្គលិ​​កប៉ុ​​​ណ្ណោ​​ះ​​​​។

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​កូ​​​នអ្នកស្រែ​​ចម្កា​​​រនោ​​ះ​​​ ​​​បា​​​​នទៅ​​​​រៀ​​បកា​​​រជា​​​មួ​​​យនា​​រី​​​​ឆ្នា​​​ំ​​​រកា​​ម្នា​​​ក់​​ ​​​​ដែ​​លជា​​​អ្នកមា​​​​នជី​​​​វភា​​​ពមធ្យម ​​​ក្រោ​​​យនា​​រី​​​​ជា​​​សង្សា​​​រមួ​​​យឆ្នា​​ំ​​។ ​​​ដោ​​​យសា​​រធ្លា​​​ប់​​​មា​​​​នបទពិ​​​សោ​​ធន៍ ​​ដឹ​​ងពី​​​​កា​​​រនា​​​ំ​​ចូ​​​លគ្រឿ​​​ងសំ​​​ណង់​​​ ​​​រូ​​​​បគេបា​​នយកប្រា​​​ក់​​​​សន្សំ​​​ពេលធ្វើ​​​​កា​​​រ ​​​និ​​​ងលុ​​​យឪពុ​​កម្ដា​​​យខា​​​ងស្រី​​​​ជួ​​យខ្លះ​​​​ ​​​​មកបើ​​កនា​​​ំ​​ចូ​​​លគ្រឿ​​​ងសំ​​​​ណង់​​ដែ​​​រ ​​​ហើ​​​​យមា​​​នអតិ​​ថិ​​ជនកុ​​​​ម្ម៉ង់​​បន្តបន្ទា​​​ប់​​ ​​​ព្រោ​​​ះ​​​ចេះ​​តិ​​​កនិ​​​កច្រើ​​ន ​​​និ​​ងរួ​​​​សរា​​យដា​​ក់​​អ្នកទិ​​ញ។ ​​​​ក្រោ​​​​យមក ​​​​គេបា​​​​ននា​​​ំ​​​​ចូ​​​លគ្រឿ​​​ងអគ្គិ​​​​សនី​​​​ទៀ​​​​ត ​​រហូ​​តរកលុ​​​​យទិ​​​ញបា​​នផ្ទះ​​​ ​​និ​​​ងឡា​​​នស៊េរី​​​ទំ​​​នើ​​​បជិ​​​ះ​​។ ​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រយៈពេល ​​​​៥ឆ្នា​​​​ំ​​​ក្រោ​​​យ ​​​ជំ​​​នួ​​​ញកា​​​ន់​​​​តែ​​ជោ​​​គជ័យ ​​​គេបា​​នបើ​​​កជា​​​ក្រុ​​​មហ៊ុ​​​​ននា​​​ំ​​​ចូ​​​​លសម្ភា​​​រៈសំ​​ណង់​​តែ​​​​ម្ដង ​​ដោ​​​យនា​​​ំ​​ចូ​​​លច្រើ​​​នជា​​ង ​​​ហា​​​ងដែ​​លថៅ​​កែ​​ខ្លួ​​​នធ្លា​​ប់​​​​នា​​​ំ​​​ចូ​​​​លទៅ​​​​ទៀ​​​ត។ ​​​​ថ្ងៃ​​​​មួ​​​យ ​​​​ក្រុ​​​មហ៊ុ​​​​នចា​​ស់​​​ដែ​​លគេធ្លា​​​ប់​​​ធ្វើ​​​​កា​​​​រឲ្យ ​​​មា​​​​នបំ​​​ណងចង់​​​ភ្ជា​​ប់​​​ទំ​​​នា​​ក់​​​ទំ​​​នងជា​​​​មួ​​​យក្រុ​​​​មហ៊ុ​​នថ្មី​​​នេះ​​​​ ​​គ្រា​​​ន់​​​​បា​​​​នដោ​​​​ះ​​​ដូ​​រទំ​​និ​​​​ញគ្នា​​​​ខ្លះ​​​ដោ​​​យមិ​​​នដឹ​​​ងថា​​​​ថៅ​​កែ​​ជា​​​អតី​​តបុ​​​គ្គលិ​​​​ករបស់​​​​ខ្លួ​​នឡើ​​​យ។ ​​គ្រា​​​ន់​​តែ​​​​ណា​​​ត់​​ជួ​​​ប ​​ឃើ​​​ញមុ​​​ខថៅ​​​កែ​​​ភ្លា​​​ម ​​ទា​​​​ំ​​ងប្ដី​​-ប្រពន្ធ ​​​​ដែ​​​លធ្លា​​​ប់​​រើ​​​សអើ​​​ងបុ​​​គ្គលិ​​​កថា​​​មកពី​​​​ស្រែ​​ ​​​​បា​​​នប្រែ​​ជា​​​កោ​​តស្ញប់​​​​ស្ញែ​​ង ​​ព្រោ​​​ះ​​​មិ​​ននឹ​​​កស្មា​​​នថា​​ ​​​​គេជា​​​មនុ​​​ស្សឆ្លា​​​​ត ​​​​រកស៊ី​​​​ឡើ​​​​ងលឿ​​​​នយ៉ា​​​​ងនេះ​​​។ ​​​មិ​​នត្រឹ​​​មតែ​​​ភ្ជា​​​ប់​​​​ទំ​​​នា​​ក់​​ទំ​​នងគ្នា​​ជា​​​បណ្ដា​​​ញ ​​​កូ​​នអ្នកស្រែ​​​​ចម្កា​​​​រមា​​​នភព្វឡើ​​ងជា​​ថៅ​​​កែ​​​​ ​​​ក៏បា​​​នជំ​​​​រុ​​​ញឲ្យថៅ​​​កែ​​​ចា​​ស់​​​របស់​​​ខ្លួ​​ន ​​​​យកគ្រឿ​​​​ងអគ្គិ​​​សនី​​​​លក់​​​បន្ថែ​​​​មទៀ​​​ត។ ​​​ ​​​ទៅ​​​​ដល់​​​ផ្ទះ​​​វិ​​ញ ​​​ទា​​​ំ​​​​ងប្ដី​​​-ប្រពន្ធ ​​នា​​​ំ​​​គ្នា​​​នឹ​​​កស្ដា​​​យក្រោ​​​យ ​​​ដែ​​​លយកកូ​​​​នទៅ​​​ឲ្យរងទុ​​​​ក្ខលំ​​​បា​​​កជា​​​មួ​​​យកូ​​​​នអ្នកមា​​​​ន ​​​តែ​​​គ្មា​​​​នកំ​​ណើ​​​ត ​​​​គ្មា​​​នគំ​​​និ​​​តរកស៊ី​​​។ ​​​​ចំ​​​ណែ​​​​កអ្នកដែ​​​​លធ្វើ​​ឲ្យខ្លួ​​​នចម្រុ​​​​ងចម្រើ​​​​ន ​​​​ជា​​​មនុ​​​ស្សឧស្សា​​ហ៍ព្យា​​​យា​​​ម ​​បែ​​​​រជា​​​​រើ​​​សអើ​​​​ងថា​​​ក្រ ​​​ទា​​ំ​​ងមិ​​នដឹ​​​ងអនា​​​​គតច្បា​​​​ស់​​​។ ​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឹ​​​​តតែ​​ស្ដា​​យក្រោ​​​យ ​​គឺ​​​ជួ​​​លគ្រូ​​​​ទា​​​​យនិ​​​​យា​​យកុ​​​ហក ​​​ទា​​ំ​​​​ងកូ​​នស្រី​​​ស្រលា​​​​ញ់​​​ខ្លា​​​ំ​​​ង។ ​​​ចំ​​ណែ​​​កកូ​​​នស្រី​​​ ​​​ដែ​​​លមើ​​​​លថ្ងៃ​​​ខែ​​ ​​​ជា​​​មួ​​​យកូ​​​​នអ្នកមា​​​នថា​​​​ល្អនោ​​​ះ​​​ ​​​រៀ​​​​បកា​​​​របា​​នត្រឹ​​ម ​​​​៤ឆ្នា​​​ំ​​​ ​​​ក៏លែ​​​ងលះ​​​គ្នា​​វិ​​​ញទា​​​ំ​​ង-ឈឺ​​​​-ចា​​​​-ប់​​​ ​​​​ព្រោ​​ះ​​​​មិ​​នអា​​​​ចទ្រា​​​ំ​​​បា​​នតទៅ​​​​ទៀ​​ត។ ​​​​ ​​​តម្លៃ​​អប់​​រំ​​​នៃ​​រឿ​​​ង ​​​​៖ ​​អ្នកអា​​​​ចមើ​​​​លឃើ​​​​ញអតី​​​​តកា​​​​ល ​​និ​​​ងបច្ចុ​​​ប្បន្នកា​​លរបស់​​​មនុ​​ស្សម្នា​​​​ក់​​​ ​​តែ​​​​មិ​​​​នអា​​​ចមើ​​លឃើ​​​ញពី​​​អនា​​​គតរបស់​​​គេឡើ​​​យ។ ​​តើ​​មា​​​​នលុ​​​យច្រើ​​នដើ​​​​ម្បី​​អ្វី​​​ ​​បើ​​​គ្មា​​នសុ​​​ភមង្គលក្នុ​​​​ងជី​​​​វិ​​​ត។ ​​​អ្នកខ្លះ​​-ប-ង្ខំ​​​-កូ​​​​នស្រី​​​​រៀ​​​បកា​​​​រជា​​​មួ​​​យកូ​​​នអ្នកមា​​​ន ​​​ពេលជួ​​​បទុ​​​ក្ខលំ​​បា​​​ក ​​​​ទើ​​​បភ្ញា​​​​ក់​​​ខ្លួ​​​នស្ដា​​យក្រោ​​​​យ ​​​​អា​​​ណិ​​តស្រណោ​​​ះ​​កូ​​​នស្រី​​​​ខ្លួ​​​​នឯង។ ​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូ​​​នអ្នកក្រ ​​​​មិ​​​នមែ​​​នសុ​​ទ្ធតែ​​​គ្មា​​នគំ​​​និ​​​​តនោ​​​​ះ​​​ទេ ​​​​អ្នកខ្លះ​​​ងើ​​​បពី​​ក្រ ​​​​ទើ​​បប្រឹ​​​ងតស៊ូ​​​ពុ​​​ះ​​ពា​​​រគ្រប់​​​ឧបសគ្គ ​​​​ដើ​​​ម្បី​​​​ឆ្លងឲ្យផុ​​​តពី​​​កា​​​រលំ​​បា​​​កទា​​​ំ​​​ងនោ​​​​ះ​​​។ ​​បើ​​​ឃើ​​​ញចរិ​​​​តគេល្អ ​​គួ​​​​រផ្ដល់​​​ឱកា​​​ស ​​​​ឬគិ​​តពី​​​សុ​​ភមង្គល ​​​និ​​​ងកា​​​រស្រលា​​​ញ់​​​របស់​​​កូ​​ន។ ​​​​បច្ចុ​​ប្បន្នឪពុ​​​​ក-ម្ដា​​​យច្រើ​​​នតែ​​និ​​​យា​​​យថា​​​ ​​​“ផ្ដល់​​​ឱកា​​សឲ្យកូ​​​​នជ្រើ​​​សរើ​​​ស” ​​​ព្រោ​​ះ​​​​មិ​​នចង់​​សម្រេចខុ​​​សនេះ​​ឯង៕ ​​​ ​​

​ShareShareSharePinTweet0 ​Shares