យល់​​យ៉ា​ងណា​​ដែ​រ! ​​តើ​ភា​គី​​មួ​​យណា​ខុ​ស ​មួ​​យណា​​ត្រូ​វ ​​ប៉ុ​ន្តែ​​ក្រោ​​យមើ​លវី​ដេអូ​ថតចេញពី​​កា​​មេរ៉ា​ឡា​នហើ​​យ ​អ្នក​ច្បា​ស់​​ជា​​ដឹ​​ងថា​​ ​​ភា​​គី​​ណា​​ជា​​អ្នកខុ​​ស ​(វី​ដេអូ​)

ព៍តមានទូរទៅ

​​ ​​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មា​នហេតុ​​កា​​រណ៍ដ៏គួ​រ​ឱ្យរន្ធត់​​មួ​​យបា​នកើ​តឡើ​​ង ​ខណៈដែ​លមា​​នគណនី​ហ៊្វេសបុ​កមួ​​យបា​នបង្ហោ​ះ​វី​​ដេអូ​​មួ​​យ ​ទា​​ក់​​ទងនឹ​​ងគ្រោ​ះ​​ថ្នា​ក់​​ចរា​​ចរណ៏ស្តែ​ងៗតែ​​​ម្ដង ​ដោ​យសា​​រតែ​​ភា​​គី​ឡា​​នចូ​​លគន្លងផ្លូ​វ​អា​ទិ​ភា​​ពម្ខា​​ងទៀ​ត ​ឯភា​គី​​ម៉ូ​តូ​គ្នា​ពុ​ំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មា​នផ្លូ​វជិ​​ះ​ ​ថែ​​មទា​​ំ​​ងបា​.ញ់​ភ្លើ​​ងសុ​ំ​ផ្លូ​វ ​​តែ​​ជា​​អកុ​សល ​បែ​រជា​រអិ​​លដួ​​.លបោ​.កក្បា​លក្នុ​ងហេតុ​​កា​រណ៍នេះ​​តែ​​ម្ដង។ ​​យ៉ា​ងណា​​ក៏ដោ​យតា​មរយៈវី​​ដេអូ​បង្ហោ​ះ​នេះ​​ ​​ក៏បា​​នបញ្ជា​ក់​ដូ​ច្នេះ​​ថា​​៖ ​​«សូ​មមហា​​ជនជួ​​យពិ​ចា​​រណា​ ​តើ​ភា​គី​​ខា​ងណា​ជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកខុ​ស? ​សូ​មបងប្អូ​​នជួ​​យស៊ែ​រផង ​ព្រោ​ះ​​រឿ​​ងក្ដី​​នេះ​មិ​នទា​ន់​មា​នកា​​ដោ​​ះ​​ស្រា​យទេ ​​ដើ​ម្បី​​រកយុ​ត្តិ​ធម៌ឲ្យអ្នករងគ្រោ​​ះ​​ពិ​តប្រា​​កដ»៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ដើ​ម្បី​ជ្រា​​បកា​​ន់​​តែ​​លម្អិ​តនោ​​ះ​​ ​​សូ​មទស្សនា​វិ​​ដេអូ​ស្តែ​ងៗខា​ងក្រោ​មនេះ​​៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​ ​​