រំ​​ភើ​ ​បជំ​នួ​​ ​​ស! ​​ដឹ​ងត្រឹ​មថា​​ពេលនេះ​មា​នក្តី​សុ​​ខខ្លា​​ំ​​ ​ង ​100% ​​អរគុ​ណប្តី​​ដែ​​លនៅ​​តែ​​ស្រលា​​ញ់​​ប្រពន្ធដូ​ចថ្ងៃ​ដំ​​បូ​ង ​​ជ្រើ​​សរើ​សមនុ​​ស្សត្រឹ​​មត្រូ​​វមួ​​យជី​វិ​​តអ្នកនឹ​​ងក្លា​​យជា​ព្រះ​នា​​ង ​​(មា​​នវី​ដេអូ​​)

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ប្រិ​​យមិ​ត្តជា​​ច្រើ​​នជា​​ពិ​សេសនា​​រី​ៗមា​នកា​​ររំ​​ភើ​ ​បចិ​ត្តខ្លា​​ំ​ ​​ង ​​ក្រោ​យនា​រី​​ម្នា​ក់​​មា​នគណនី​​ហ្វេបុ​​ ​​កឈ្មោ​ះ​​ ​​Chamroeun ​​Phannay ​ដែ​​លជា​អ្នកលក់​ផលិ​តផលអនឡា​​ញដ៏ជោ​​ ​គជ័ ​​យ ​ម្នា​​ក់​​បា​នធ្វើ​​កា​រប ​​ង្ហោ​​ះ​​សា​​របែ​​បនេះ​​ថា​​ ​៖ ​«ដឹ​​ងត្រឹ​​មថា​ពេលនេះ​​មា​នក្តី​​សុ​ ​ខខ្លា​ំ​ ​​ង ​100% ​​អរគុ​​ណដែ​​លនៅ​តែ​​ស្រលា​ញ់​​ប្រពន្ធដូ​​ចថ្ងៃ​​ដំ​​បូ​​ង ​Sroeung ​​Saray ​ជ្រើ​សរើ​​សមនុ​​ស្សត្រឹ​មត្រូ​​វមួ​យជី​វិ​តអ្នកនឹ​ងក្លា​​ ​យជា​ព្រះ​នា​ង  ​  ​​សំ​ខា​​ ​ន់​​សុ​​ំ​ប្រពន្ធរា​ំ​​ទៀ​តអៀ​នណា​ ​ស់​​ ​10ឆ្នា​​ំ​ ​មា​នប៉ុ​ន្មា​នដងសំ​​រា​​ប់​​ពេលវេលា​​បែ​​បនេះ​​ ​​  ​​ខា​ងស្រី​រា​ងធ្លា​ ​​ក់​ភ្នែ​កតិ​​ចហើ​យ ​​»៕

​​

សូ​មរំ​លឹ​​កផងដែ​​រថា​​ ​អ្នកនា​ងធ្លា​ប់​​បា​នសរសើ​​ររឿ​​ងរ៉ា​វជី​​វិ​តស៊ូ​​របស់​​នា​ងថា​ ​​៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«បំ​ណងរបស់​​នា​​ងធំ​ៗចំ​​នួ​នពី​​រ ​ទី​មួ​​យ ​បំ​ណងប្រា​​ថ្នា​​ចង់​​បា​​នកូ​​នប្រុ​ស ​​នឹ​​ងទី​​ពី​រគឺ​​បំ​​ណងប្រា​ថ្នា​ទិ​ញរថយន្ត ​Lexus ​​LX570 ​​KURU ​​Black ​Edition ​S ​ឥលូ​វនេះ​អ្នកនា​ង ​​Chamroeun ​​Phannay ​​បា​​នសម្រេចបំ​​ណងប្រា​ថ្នា​​ទា​​ំ​​ងពី​​ររបស់​គា​ត់​​ហើ​យដោ​យគា​​ត់​បា​នរៀ​​បរា​ប់​​ថា​​នេះ​​ជា​កា​ដូ​​សំ​​រា​ប់​​ខ្លួ​​នឯងឆ្នា​​ំ​នេះ​ ​ជា​កា​រដា​​ក់​​គោ​​ល ​​ដៅ​​ជី​​វិ​​តខ្លួ​​នឯងឆ្នា​ំ​នេះ​​ ​គឺ​​បា​នសំ​​រេចហើ​យ ​ទី​មួ​​យគឺ​ចង់​បា​នកូ​ននៅ​ក្នុ​ងឆ្នា​ំ​នេះ​ជា​ក្តី​​បំ​​ណង់​ប្រា​​ថ្នា​ដ៏ធំ​របស់​ម៉ា​​ក់​​ដែ​លបា​​នទទួ​លបា​​នកូ​នប្រុ​សក្នុ​ងឆ្នា​​ំ​​នេះ​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើ​​យបំ​​ណង់​​ប្រា​ថ្នា​របស់​​ម៉ា​ក់​​ៗទី​ពី​រនោ​​ះ​​រា​​ងធំ​​តិ​ចហើ​​យគឺ​អា​ខ្មៅ​ ​Lexus ​​LX570 ​​KURU ​​Black ​​Edition ​S ​​ហើ​យក៏ទទួ​​លបា​​នសំ​​រេចដែ​​រ ​​វា​​មិ​នច្រើ​នទេត្រឹ​ម ​230000$ ​តែ​​សំ​រា​ប់​​ខ្ញុ​​ំ​វា​ ​​ច្រើ​នណា​​ស់​​ពី​ព្រោ​ះ​លុ​​យដែ​​លបា​​នមកមួ​​យកា​​ ​​ក់​​មួ​យសេនសុ​ទ្ធតែ​ជា​​កំ​​លា​ំ​ ​ងញេី​​ឈា​ ​.ម ​ដោ​​យមិ​នបា​នសុ​​ំ​ ​លុ​យគ្រួ​សា​​រចង់​​បា​នអី​ត្រូ​​វធ្វេី​​ដោ​យខ្លួ​នឯងហេី​យក៏អរគុ​​ណខ្លួ​នឯងដែ​លបា​នសំ​រេចបំ​ណងប្រា​ថ្នា​ធំ​​ៗ2ក្នុ​ងឆ្នា​​ំ​នេះ​។ ​​កា​របង្ហោ​ះ​​សា​​ររបស់​នា​​ងជា​កា​​រផ្ដល់​​កម្លា​​ំ​ ​​ងចិ​​ត្តអោ​​យអ្នករកស៊ី​​ផ្សេងៗទៀ​​ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ត្រូ​វចេះ​កំ​ណត់​គោ​​លដៅ​ខ្លួ​​នឯងអោ​យច្បា​​ស់​ ​ដើ​​ម្បី​សម្រេចបំ​​ណងប្រា​ថ្នា​​។អ្នកនា​ង ​​Chamroeun ​​Phannay ​ក៏បា​​នបញ្ជា​​ក់​​បន្ថែ​​មពី​ភា​​ពជោ​​គជ័យរបស់​​នា​​ងទៀ​តថា​​ ​ភា​​ពជោ​គជ័យរបស់​នា​​ងគឺ​​មា​​នវត្តមា​នប្ដី​របស់​​នា​​ងនៅ​ពី​ក្រោ​យ ​នា​ងពិ​​តជា​​ស្រលា​​ញ់​​ប្ដី​​របស់​​នា​ងណា​​ស់​។» ​ដើ​​ម្បី​ជ្រា​​បកា​​ន់​​តែ​ច្បា​ស់​​ ​សូ​មបងប្អូ​នទស្សនា​​វី​​ដេអូ​​ខា​ងក្រោ​​មនេះ​​៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ ​​ ​​

​ShareShareSharePinTweet0 ​​Shares