ជួ​​​យស៊ែ​​​​​​រដា​​​ស់​​​​តឿ​​​​នគ្នា​​​​​​ផង!! ​​​អ្នកដែ​​​​ លនិ​​​យមពា​​​ក់​​​​​​ ​​​​contact ​​​​​​lensទា​​ំ​​ងឡា​​​​យ ​​​​ព្រោះ​​​​​តែ​​​​ច ង់​​​​ស្អា​​​តឆើ ​​​​​តឆា​​​យ ​​​​​ដោ​​​​​យមិ​​​​​នគិ​​​​តពី​​​​​លទ្ធផលដូ​​​​​ចប្អូ​​​​​នស្រី​​​​ម្នា​​​​​ក់​​​​នេះ​​​​បា​​​​​នកើ​​​​​​ត…

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

ហ្វេសបុ​​​ក៖ ​​​​​សូ​​​​​មចែ​​​ករំ​​​​លែ​​​​កចំ​​​​ពោ​​​​ះ​​​​អ្នកចូ​​​​​​លចិ​​​​ត្តពា​​​​ក់​​​​ ​​​​contact ​​​​​lens ​​​ទា​​​ំ​​​​ងឡា​​​​​យដែ​​​លចង់​​​​ស្អា​​​តឆើ​​​​​តឆា​​​​​យ ​​​​ដោ​​​យមិ​​​​​នបា​​​​​នគិ​​​​​តពី​​​​លទ្ធផល ​​​​។សម័យគី​​​​​​មី​​​​​ជឿ​​​​នលឿ​​​​ន ​​​​អ្នកគ្រប់​​​​​គ្នា​​​​ដឹ​​​​​ងច្បា​​​​​ស់​​​​​ណា​​​​ស់​​​​ ​​​​ទា​​​​ំ​​​​ងរបស់​​​​ញា​​​​ំ​​​ ​​​និ​​​​ងសំ​​​​​ភា​​​រ:ប្រើ​​​​​ប្រា​​​​​ស់​​​​ ​​​​​​ទោ​​​​​ះ​​​ជា​​​​របស់​​​​​​ថ្លៃ​​​​ក៏មិ​​​​​នប្រា​​​​​កដថា​​​​សុ​​​​​វត្ថិ​​​​​ភា​​​​​ពចំ​​​​ពោ​​​​​ះ​​​​សុ​​​​​ខភា​​​ពដែ​​​​​រ។

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​

​​​​​

​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​​​​

​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​

កែ​​​វភ្នែ​​​​កធម្មជា​​​​តិ​​​​របស់​​​​​យើ​​​​​ងមិ​​​​នមា​​​​​​នលក់​​​​​​នៅ​​​​ទី​​​​ផ្សា​​​​រទេ ​​​​ទោ​​​​​ះ​​​​មា​​​​​នលុ​​​យក្រា​​​​​លពេញដី​​​​​ក៏មិ​​​​​នអា​​​​ចទិ​​​​​​ញគ្រប់​​​​​យ៉ា​​​​​ងអោ​​​​យត្រឡប់​​​​​មកដូ​​​​​ចដើ​​​​មដែ​​​​រ ​​​​បើ​​​​​ស្រលា​​​ញ់​​​​​កែ​​​​​វភ្នែ​​​​​​ក

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​ ​​​​ចង់​​​​មើ​​​​​លឃើ​​​​ញមនុ​​​​ស្សដែ​​​​​លយើ​​​​ងស្រលា​​​​​​ញ់​​​​បា​​​​​នយូ​​​​​រសូ​​​​​មឈប់​​​​ប្រើ​​​ប្រា​​​​​ស់​​​​ ​​​​​contact ​​​​lens ​​​​ទៅ​​​​ ​​​​​បើ​​​​​​មិ​​​​នចា​​​​​​ំ​​​បា​​​​​ច់​​​​ ​​​​ពិ​​​​សេសមនុ​​​​​ស្សស្រី​​​​ដែ​​​​លចូ​​​​​លចិ​​​​ត្តmake ​​​up ​​​​តែ​​​​ងពា​​​​​ក់​​​​វា​​​​ពេលមា​​​​​នកម្មវិ​​​​ធី​​​​ម្ដងៗ  ​​​​​​វា​​​​មិ​​​​នស្អា​​​តអស្ចា​​​​​រ្យអី​​​​ត្រឹ​​​​​មពា​​​​​ក់​​​​​បន្ថែ​​​​ម ​​​​contact ​​​​​lens ​​​​​នឹ​​​ងទេ ​​​​​ ​​​​ ​​​​ហេតុ​​​​​អី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូ​​​​​វយកកែ​​​​​​វភ្នែ​​​​កដ៏ល្អរបស់​​​​​​យើ​​​​ងដូ​​​រជា​​​​មួ​​​​​យនឹ​​​​ងភា​​​​ពឆើ​​​​យឆា​​​​យ ​​​​ល្អបា​​​​​នតែ​​​​​មួ​​​​​​យភ្លែ​​​​​ត ​​​ហើ​​​​​យបា​​​​នមកវិ​​​​ញគឺ​​​​​ភា​​​​​ពពិ​​​​​កា​​​​រមើ​​​​លអ្វី​​​​​លែ​​​​​ងឃើ​​​​ញដូ​​​​​​ចគេនា​​​​ ​​​​សួ​​​​រថា​​​​​​ពិ​​​​​​បា​​​​កទេ? ​​​​ ​​​បើ​​​​​ងងឹ​​​​​តភ្នែ​​​ក ​​​​​​មើ​​​​​លលែ​​​​ងឃើ​​​​​ញពិ​​​​​​ភពលោ​​​​​កនេះ​​​​​ ​​​​​តើ​​​​អ្នកនឹ​​​​​ងធ្វើ​​​​​​យ៉ា​​​​ងណា​​​​? ​​​​​​ឬ ​​​​​ត្រូ​​​​វអោ​​​យគេដឹ​​​​​​កដៃ​​​​​ពេញមួ​​​​​យជី​​​​​វិ​​​​ត?ជា​​​ក់​​​​​​ស្ដែ​​​​ងដូ​​​​ចរូ​​​​​បខា​​​​ងក្រោ​​​​​​ម ​​​​​ប្អូ​​​​នរបស់​​​​ខ្ញុ​​​​ំ​​​ ​​​​គា​​​​​​ត់​​​​ចូ​​​​លចិ​​​​ត្តពា​​​​ក់​​​​​​ ​​​contact ​​​​​lens ​​​​​ពេលmake ​​​​up ​​​​ទៅ​​​​កម្មវិ​​​​ធី​​​​ណា​​​​​ស់​​​​​​ ​​​​​រា​​​​ល់​​​​​ដងវា​​​​មិ​​​​​នដែ​​​​​​លកើ​​​​​តអី​​​​​នោ​​​​​ះ​​​​​ទេ ​​​​​

​​

​​

​​

តែ​​​​ថ្ងៃ​​​​​​នេះ​​​​​បា​​​​នជួ​​​​បហើ​​​​​​យ ​​​​​គា​​​​ត់​​​​កំ​​​​​ពង់​​​​​​រលា​​​​​កភ្នែ​​​​​កកំ​​​​​​រឹ​​​​តធ្ងន់​​​​​​ដែ​​​​ល ​​​បណ្ដា​​​លមកពី​​​​​ពា​​​​ក់​​​​​​ ​​​​contact ​​​​lens  ​​​ត្រឹ​​​មត្រឹ​​​មតែ​​​​​ ​​​​2-3h ​​​ទើ​​​​បធ្វើ​​​​​​អោ​​​​​​យរលា​​​​ក ​​​​បន្ទា​​​ប់​​​​ពី​​​គា​​​​ត់​​​​​បា​​​​​​នដោ​​​​​ះ​​​​ចេញ ​​​​ក្រោ​​​​យពេលត្រឡប់​​​​មកពី​​​​កម្មវិ​​​​ធី​​​​វិ​​​​ញ ​​​​​នា​​​ពេលយប់​​​​គា​​​​​ត់​​​មា​​​​​​នអា​​​​កា​​​​​រ:មិ​​​​​​នសូ​​​​វឈឺ​​​​ប៉ុ​​​ន្មា​​​នទេ ​​​​លុ​​​ះ​​​​​ព្រឹ​​​​​កចា​​​​ប់​​​​ផ្ដើ​​​​​មធ្វើ​​​​ទុ​​​​ក្ខខ្លា​​​​​ំ​​​​ង ​​​​​បន្ទា​​​​​​ប់​​​​ពី​​​គា​​​​ត់​​​​​បន្ថែ​​​​​មកា​​​​រសំ​​​លឹ​​​​​ងមើ​​​លកុ​​​​ំ​​​​​ព្យូ​​​​​ទ័រ  ​​​​​(ពេលធ្វើ​​​​កា​​​​រ) ​​​​​​រឹ​​​​​​តតែ​​​​​​ឈឺ​​​​​ភ្នែ​​​កខ្លា​​​​ំ​​​​​​ង ​​​​​រហូ​​​​តកម្រើ​​​​​​កភ្នែ​​​កលែ​​​​​ងបា​​​​​ន ​​​​មើ​​​​​លអី​​​​​ក៏មិ​​​​​នឃើ​​​​​ញ ​​​​​

​​

សូ​​​មមា​​​​នកា​​​​រប្រុ​​​ងប្រយ័ត្នខ្ពស់​​​​ ​​​​​រា​​​​​ល់​​​​​ពេលប្រើ​​​​ប្រា​​​​ស់​​​គ្រប់​​​​​ ​​​contact ​​​​lens ​​​​​ហេី​​​​យ ​​​​​ប្រើ​​​​​ប្រា​​​​ស់​​​​តា​​​​មកា​​​​​​រណែ​​​​នា​​​​​​ំ​​​ ​​​​​​និ​​​​​ងមា​​​​នអនា​​​​​​ម័យល្អទេី​​​​បមិ​​​​​នមា​​​​នបញ្ហា​​​​អ្វី​​​​​កើ​​​​តឡើ​​​​​យ។ ​​​​​​កា​​​រប្រើ​​​​ទឹ​​​កចិ​​​​​ញ្ចឹ​​​​ម ​​​​lens ​​​​​គ្មា​​​​​​នគុ​​​​ណភា​​​​​ព ​​​ខ្វះ​​​​​​អនា​​​​ម័យ ​​​​​contact ​​​​lens ​​​​ប្រើ​​​​​ច្រើ​​​នខែ​​​​​ហួ​​​​​សកា​​​​លកំ​​​​ណត់​​​​ដែ​​​លបា​​​​​នណែ​​​​​នា​​​​ំ​​​​ ​​​​​ឬ ​​​contact ​​​lens ​​​​ដែ​​​លមា​​​​នគុ​​​​​ណភា​​​​ពមិ​​​​​នល្អ ​​​​​​contact ​​​​​lens ​​​​​​ក្លែ​​​ងក្លា​​​យពិ​​​​តជា​​​អា​​​​ចផ្ដល់​​​​ហា​​​​​នី​​​​​​ភ័យដល់​​​​កែ​​​​​​វភ្នែ​​​​​​ក៕ ​​

​​

​​​(Dr. ​​​​​Médecine ​​​Cambodge) ​​​Cr: ​​​​​Cino ​​​​Kimchi

​ShareShareSharePinTweet0 ​Shares