ធ្ងន់ធ្ងរហើ​​យ! ​​លទ្ធផលធ្វើ​​តេស្តពី​​វិ​​ទ្យា​​ស្ថា​​នប៉ា​​ស្ទ័របញ្ជា​​ក់ថា​​ ​​មា​​នកម្មករកម្មកា​​រិ​​នី​​វិ​​ជ្ជមា​​នកូ​​វី​​តចំ​​នួ​​ន ​​232នា​​ក់ ​​ដែ​​លពួ​​កគេទា​​ំ​​ងនោះ​​ស្ថិ​​តនៅ​​

ព៍តមានទូរទៅ

​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​

ក្រោយលទ្ធផលតេស្តពី​​វិ​​ទ្យា​​ស្ថា​​នប៉ា​​ស្ទ័រ ​​បា​​នបញ្ជា​​ក់ថា​​ ​​កម្មករកម្មកា​​រិ​​នី​​ ​​បម្រើ​​កា​​រងា​​ររោងចក្រស្តា​​រម៉ា​​ស្ទ័រ ​​& ​​ហ្វ្រេង ​​នៅ​​ស្រុ​​កអង្គស្នួ​​ល ​​មា​​នវិ​​ជ្ជមា​​នជំ​​ងឺ​​កូ​​វី​​ដ១៩

​​ ​​

ចំ​​នួ​​ន២៣២នា​​ក់, ​​លោក ​​គង់ ​​សោភ័ណ្ឌ ​​អភិ​​បា​​លខេត្តកណ្ដា​​ល ​​បា​​នកោះ​​ហៅ​​មន្ត្រី​​ពា​​ក់ព័ន្ធទា​​ំ​​ងអស់ ​​បើ​​កអង្គប្រជុ​​ំ​​បន្ទា​​ន់នៅ​​វេលា​​ម៉ោង ​​២យប់ឈា​​នចូ​​លថ្ងៃ​​ទី​​២៧ ​​ខែ​​មេសា​​ ​​ឆ្នា​​ំ​​២០២១ ​​នៅ​​ឯសា​​លា​​ស្រុ​​កអង្គស្នួ​​ល ​​ខេត្តកណ្ដា​​ល។

​​ ​​

ស្ថិ​​តក្នុ​​ងអង្គជុ​​ំ​​នេះ​​ ​​លោកអភិ​​បា​​ខេត្តលើ​​កឡើ​​ងថា​​ ​​ដោយស្ថា​​នកា​​រណ៍ ​​នៃ​​កា​​រផ្ទុ​​ះ​​រា​​លដា​​លជំ​​ងឺ​​កូ​​វី​​ដ-១៩ ​​មា​​នកា​​រឆ្លងរា​​លដា​​លកា​​ន់តែ​​ខ្លា​​ំ​​ង ​​ទៅ​​លើ​​កម្មករ-កម្មកា​​រិ​​នី​​

​​ ​​

បម្រើ​​កា​​រងា​​រនៅ​​រោងចក្រមួ​​យចំ​​នួ​​នស្ថិ​​តនៅ​​ស្រុ​​កអង្គស្នួ​​ល ​​ទើ​​បចុ​​ះ​​មកត្រួ​​តពិ​​និ​​ត្យសភា​​ពកា​​រណ៍ ​​និ​​ងធ្វើ​​កា​​រប្រជុ​​ំ​​ជា​​បន្ទា​​ន់ ​​នៅ​​ក្នុ​​ងបរិ​​វេណសា​​លា​​ស្រុ​​កអង្គស្នួ​​ល

​​ ​​

ដើ​​ម្បី​​ពិ​​ភា​​ក្សា​​បន្ថែ​​ម ​​រិ​​ះ​​រកមធ្យោបា​​យបន្តកំ​​ណត់មុ​​ខសញ្ញា​​ស្រា​​វជ្រា​​វស្វែ​​ងរកអ្នកសង្ស័យជា​​ប់ពា​​ក់ព័ន្ធដោយផ្ទា​​ល់ ​​ដោយប្រយោលយកសំ​​ណា​​កធ្វើ​​តេស្តរកវី​​រុ​​សកូ​​វី​​ដ-១៩។

​​ ​​

គួ​​រជម្រា​​បជូ​​នថា​​ ​​រោងចក្រដែ​​លពា​​ក់ព័ន្ធនឹ​​ងបញ្ហា​​នេះ​​មា​​នចំ​​នួ​​ន៦រោងចក្រ ​​មា​​នកម្មករ-កម្មកា​​រនី​​ខ្ទង់ម៉ឺ​​ននា​​ក់ឯណោះ​​ ​​ដែ​​លជា​​ទី​​បា​​រម្ភយ៉ា​​ងខ្លា​​ំ​​ង។

​​ ​​

រោងចក្រសរុ​​បទា​​ំ​​ងអស់នៅ​​ស្រុ​​កអង្គស្នួ​​ល ​​មា​​នចំ​​នួ​​ន ​​១១៦រោងចក្រ ​​និ​​ងមា​​នកម្មករ-កម្មកា​​រិ​​នី​​ធ្វើ​​កា​​រជា​​ង ​​៦ម៉ឺ​​ននា​​ក់ ​​ក៏ស្ថិ​​តក្នុ​​ងកា​​រប្រុ​​ងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងដែ​​រ ​​ដោយសា​​រពួ​​កគា​​ត់ជិ​​ះ​​ឡា​​នទៅ​​ផ្ទះ​​ ​​និ​​ងមកធ្វើ​​កា​​រឡូ​​កឡំ​​គ្នា​​ជា​​មួ​​យអ្នកកើ​​តកូ​​វី​​ដ១៩។

​​ ​​

គួ​​រជម្រា​​បថា​​ ​​របា​​យកា​​រណ៍អ្នកដែ​​លជា​​ប់ពា​​ក់ព័ន្ធនឹ​​ងព្រឹ​​ត្តិ​​កា​​រណ៍ ​​«សហគមន៍ ​​២០កុ​​ម្ភៈ» ​​ទូ​​ទា​​ំ​​ងខេត្តកណ្ដា​​ល ​​គិ​​តត្រឹ​​មថ្ងៃ​​ទី​​២៦ ​​ខែ​​មេសា​​ ​​ឆ្នា​​ំ​​២០២១ម្សិ​​លមិ​​ញ ​​មា​​នអ្នកជា​​ប់ពា​​ក់ព័ន្ធដោយផ្ទា​​ល់ ​​និ​​ងប្រយោលចំ​​នួ​​ន ​​២៣,៨៥៦នា​​ក់។

​​ ​​

ក្នុ​​ងនោះ​​មា​​នអ្នកវិ​​ជ្ជមា​​នចំ​​នួ​​ន ​​៧៤៧នា​​ក់, ​​ជា​​សះ​​ស្បើ​​យចំ​​នួ​​ន ​​៤២១នា​​ក់, ​​កំ​​ពុ​​ងព្យា​​បា​​ល ​​២៣៩នា​​ក់ ​​ក្នុ​​ងនោះ​​មា​​នម្នា​​ក់លា​​ប់ជំ​​ងឺ​​កូ​​វី​​ដ-១៩ ​​ជា​​អ្នកមកពី​​ស្រុ​​កល្វា​​ឯម, ​​ស្លា​​ប់ចំ​​នួ​​ន ​​៣នា​​ក់,

​​ ​​

យកសំ​​ណា​​ក់ធ្វើ​​តេស្តចំ​​នួ​​ន ​​២១,១០៧នា​​ក់, ​​កំ​​ពុ​​ងធ្វើ​​ ​​ច ​​.ត្តា​​ ​​.ឡី​​ ​​.ស័ ​​.ក ​​នៅ​​មណ្ឌលចំ​​នួ​​ន ​​២,៥៤៨នា​​ក់, ​​កំ​​ពុ​​ងធ្វើ​​ ​​ច ​​.ត្តា​​ ​​.ឡី​​ ​​.ស័ ​​.ក ​​នៅ​​ផ្ទះ​​ចំ​​នួ​​ន ​​៦,៧៣៤នា​​ក់ ​​និ​​ងបញ្ចប់កា​​រធ្វើ​​ ​​ច ​​.ត្តា​​ ​​.ឡី​​ ​​.ស័ ​​.ក ​​នៅ​​មណ្ឌលចំ​​នួ​​ន ​​៣,០៣៥នា​​ក់ ​​និ​​ងនៅ​​ផ្ទះ​​ចំ​​នួ​​ន១០,៩៩៦នា​​ក់៕