ព្រះ​​ជា​​ម្ចា​​ស់អើ​​យ! ​​បា​​នឃើ​​ញទិ​​ដ្ឋភា​​ពដ៏សោះ​​កក្រោះ​​នៅ​​ក្នុ​​ងពិ​​ធី​​ ​​បូ​​ ​​ជា​​ ​​ស ​​.ព ​​តា​​រា​​កំ​​ប្លែ​​ងដ៏ល្បី​​របស់ថៃ​​ ​​ទើ​​បដឹ​​ងថា​​គួ​​រឱ្យស្លុ​​ ​​តចិ​​ត្តរហូ​​តស្រ ​​ក់ទឹ​​កភ្នែ​​ ​​កដោយមិ​​នដឹ​​ ​​ងខ្លួ​​នយ៉ា​​ងណា​​

ព៍តមានទូរទៅ

​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​

នៅ​​វេលា​​ប្រមា​​ណជា​​ ​​៣ ​​និ​​ង ​​៣០ ​​នា​​ទី​​រសៀ​​ល ​​ថ្ងៃ​​ទី​​ ​​៣០ ​​ខែ​​ ​​មេសា​​ ​​ឆ្នា​​ំ​​ ​​២០២១ ​​នេះ​​ ​​ស ​​.ព ​​របស់របស់តា​​រា​​កំ​​ប្លែ​​ង ​​Khom ​​Chauncheun ​​ត្រូ​​វបា​​នបូ​​ ​​ជា​​រួ​​ចរា​​ល់ ​​ដោយក្រុ​​មគ្រូ​​ពេទ្យនៅ​​ក្នុ​​ងវត្ត ​​Phra ​​Si ​​Mahathat ​​Bang ​​Khen ​​។

​​ ​​

​​ ​​

ជា​​មួ​​យគ្នា​​នេះ​​ ​​អ្វី​​ដែ​​លមហា​​ជនកា​​ន់តែ​​សង្វេគចិ​​ត្តអា​​ណិ​​តដល់តា​​រា​​កំ​​ប្លែ​​ង ​​Na ​​Khom ​​នោះ​​គឺ​​ក្នុ​​ងពិ​​ធី​​ ​​បុ​​ ​​ណ្យបូ​​ ​​ជា​​នោះ​​ ​​គឺ​​មា​​នតែ​​សមា​​ជិ​​កនៃ​​គ្រួ​​សា​​រ ​​២ ​​នា​​ក់ប៉ុ​​ណ្ណោះ​​

​​ ​​

​​ ​​

គឺ​​កូ​​នស្រី​​របស់នា​​ង ​​Ice ​​និ​​ង ​​ស្វា​​មី​​ ​​ដោយផុ​​តពី​​នោះ​​រួ​​មមា​​នម្ដា​​យ ​​បងប្អូ​​នផ្សេងទៀ​​តនោះ​​ ​​ជា​​ ​​ប់នៅ​​មន្ទី​​រពេទ្យដើ​​ម្បី​​សម្រា​​កព្យា​​បា​​លកូ​​វី​​ដ ​​និ​​ង ​​មួ​​យចំ​​នួ​​ននៅ​​ធ្វើ​​ ​​ច ​​.ត្តា​​ ​​.ឡី​​ ​​.ស័ ​​.ក ​​។

​​ ​​

​​ ​​

យ៉ា​​ងណា​​មិ​​ញ ​​ក្នុ​​ងកម្មវិ​​ធី​​នេះ​​ ​​គេក៏ឃើ​​ញមា​​នតា​​រា​​ស្រី​​ប្រុ​​សថៃ​​ជា​​ច្រើ​​ននា​​ក់ផងដែ​​រនា​​ំ​​គ្នា​​ទៅ​​ចូ​​លរួ​​មពិ​​ធី​​ ​​បុ​​ ​​ណ្យ ​​ដើ​​ម្បី​​ជា​​កា​​រជូ​​នដំ​​ណើ​​រជា​​លើ​​កចុ​​ងក្រោយចំ​​ពោះ​​កំ​​ពូ​​លតា​​រា​​កំ​​ប្លែ​​ងមិ​​នចេះ​​រី​​ងស្ងួ​​តរូ​​បនេះ​​ ​​។

​​ ​​

​​ ​​

ដោយក្នុ​​ងនោះ​​គេឃើ​​ញថា​​ ​​ម្នា​​ក់ៗមា​​នទឹ​​កមុ​​ខក្រៀ​​មក្រំ​​ ​​និ​​ង ​​យំ​​សោកសង្រេងទា​​ំ​​ងក្ដី​​អា​​ឡោះ​​អា​​ល័យ ​​ដោយមួ​​យប៉ប្រិ​​ចភ្នែ​​កសោះ​​តា​​រា​​កំ​​ប្លែ​​ងដ៏មា​​នប្រជា​​ប្រិ​​យភា​​ព ​​Na ​​Khom ​​ត្រូ​​វបា​​នចា​​កចេញទៅ​​គ្មា​​នថ្ងៃ​​នឹ​​ងវិ​​លត្រឡប់ ​​។

​​ ​​

​​ ​​

គួ​​រជម្រា​​បផងដែ​​រថា​​ ​​កា​​របា​​ត់បង់ជី​​វិ​​តរបស់លោកបា​​នធ្វើ​​ឱ្យមហា​​ជន ​​មិ​​នថា​​ក្នុ​​ង ​​និ​​ង ​​ក្រៅ​​ស្រុ​​កនោះ​​ទេ ​​មា​​នក្ដី​​រំ​​ជួ​​លចិ​​ត្ត ​​និ​​ង ​​អា​​ឡោះ​​អា​​ល័យគ្រប់គ្នា​​

​​ ​​

​​ ​​

ហើ​​យណា​​មួ​​យកក៏គ្មា​​ននរណា​​ម្នា​​ក់បំ​​ភ្លេចលោកបា​​នដែ​​រ ​​លោក ​​Khom ​​Chauncheun ​​ជា​​ ​​Idol ​​របស់មហា​​ជនថៃ​​គ្រប់រូ​​ប ​​៕