ច្បា​​ស់់ៗតែ​​ម្តង! ​​ក្រោយបែ​​កធ្លា​​យរឿ​​ងរ៉ា​​វរបស់កូ​​នប្រសា​​រឧកញ៉ា​​ ​​ហេង ​​សៀ​​ ​​ពេលនេះ​​មា​​នកា​​រជី​​កកកា​​យលើ​​កយកបង្ហា​​ញខ្ទេចពី​​យុ​​ទ្ធសា​​ស្ត្រទី​​ផ្សា​​រ ​​អា​​ ​​ស ​​អា​​ ​​ភា​​ ​​ស ​​របស់ ​​KOI ​​និ​​ង ​​TUBE ​​Cafe ​​ដែ​​លមា​​នច្រើ​​នរា​​ប់មិ​​នអស់

ព៍តមានទូរទៅ

​​

ក្រោយពី​​មា​​នកា​​រ​ ​​ចា​​ ​​.​ប់ ​​ខ្លួ​​នឧកញ៉ា​​ ​​ឃន ​​ឈុ​​នដា​​រ៉ា​​ ​​កូ​​នប្រសា​​រឧកញ៉ា​​ ​​ហេង ​​សៀ​​ ​​ដែ​​លបា​​នជួ​​លមនុ​​ស្សប្រុ​​ស-ស្រី​​ថតរូ​​បដើ​​ម្បី​​បំ​​ ​​ភា​​ ​​ន់ ​​សា​​ធា​​រណជន

​​ ​​

និ​​ងបំ​​ ​​ផ្លា​​ ​​ញកិ​​ត្តិ​​យស ​​យ៉ា​​ងធ្ងន់ធ្ងរបំ​​ផុ​​តលើ​​កញ្ញា​​ ​​មា​​ន ​​ពេជ្ររី​​តា​​ ​​ក៏មា​​នកា​​រនា​​ំ​​គ្នា​​ធ្វើ​​ពហិ​​កា​​រឈប់គា​​ំ​​ទ្រអា​​ជី​​វកម្មរបស់ឧកញ៉ា​​វ័យក្មេងរូ​​បនេះ​​។

​​ ​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ឧកញ៉ា​​ ​​ឃន ​​ឈុ​​នដា​​រ៉ា​​ ​​ត្រូ​​វបា​​នគេស្គា​​ល់ថា​​ ​​ជា​​ម្ចា​​ស់កា​​ហ្វេល្បី​​មួ​​យឈ្មោះ​​ ​​The ​​KOI ​​និ​​ង ​​Tube ​​Coffee ​​ហើ​​យក៏មា​​នកា​​ន់កា​​ប់អា​​ជី​​វកម្មជា​​ច្រើ​​នផ្សេងទៀ​​តនៅ​​ក្នុ​​ងដៃ​​ផងដែ​​រ។

​​ ​​

កា​​រធ្វើ​​ពហិ​​កា​​រពី​​សំ​​ណា​​ក់អតិ​​ថិ​​ជនមួ​​យចំ​​នួ​​នអា​​ចថា​​ចា​​ប់ផ្ដើ​​មកា​​លពី​​យប់ម្សិ​​លមិ​​ញ ​​ប៉ុ​​ន្តែ​​សម្រា​​ប់កញ្ញា​​ម្នា​​ក់ដែ​​លប្រើ​​គណនី​​ហ្វេសប៊ុ​​កឈ្មោះ​​ថា​​ ​​Sokunliny ​​Kong

​​ ​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

បា​​នធ្វើ​​ពហិ​​កា​​រចំ​​ពោះ​​កា​​ហ្វេ ​​KOI ​​និ​​ង ​​Tube ​​Coffee ​​ជា​​យូ​​រមកហើ​​យ ​​ដោយសា​​រតែ​​កា​​រប្រើ​​ប្រា​​ស់យុ​​ទ្ធសា​​ស្ត្រទី​​ផ្សា​​របែ​​បផ្លូ​​វភេ.ទរបស់ម៉ា​​កសញ្ញា​​ទា​​ំ​​ងនេះ​​។

​​ ​​

កា​​រធ្វើ​​ពហិ​​កា​​រពី​​សំ​​ណា​​ក់អតិ​​ថិ​​ជនមួ​​យចំ​​នួ​​នអា​​ចថា​​ចា​​ប់ផ្ដើ​​មកា​​លពី​​យប់ម្សិ​​លមិ​​ញ ​​ប៉ុ​​ន្តែ​​សម្រា​​ប់កញ្ញា​​ម្នា​​ក់ដែ​​លប្រើ​​គណនី​​ហ្វេសប៊ុ​​កឈ្មោះ​​ថា​​ ​​Sokunliny ​​Kong ​​បា​​នធ្វើ​​ពហិ​​កា​​រ

​​ ​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ចំ​​ពោះ​​កា​​ហ្វេ ​​KOI ​​និ​​ង ​​Tube ​​Coffee ​​ជា​​យូ​​រមកហើ​​យ ​​ដោយសា​​រតែ​​កា​​រប្រើ​​ប្រា​​ស់យុ​​ទ្ធសា​​ស្ត្រទី​​ផ្សា​​របែ​​បផ្លូ​​វ ​​ភេ ​​ទ ​​របស់ម៉ា​​កសញ្ញា​​ទា​​ំ​​ងនេះ​​។

​​ ​​

កញ្ញា​​បា​​នបញ្ជា​​ក់បន្ថែ​​មថា​​ ​​៖ ​​“Edit ​​បន្ថែ​​មព្រោះ​​នៅ​​តែ​​មា​​នអ្នកមិ​​នយល់។ ​​ផុ​​សរបស់ខ្ញុ​​ំ​​បា​​នបញ្ជា​​ក់ជូ​​នច្បា​​ស់ណា​​ស់ថា​​កា​​រដែ​​លខ្ញុ​​ំ​​

​​ ​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

boycott ​​(ពហិ​​កា​​រ) ​​ប្រ៊េនទា​​ំ​​ងនេះ​​គឺ​​ជា​​ជម្រើ​​សផ្ទា​​ល់ខ្លួ​​នរបស់ខ្ញុ​​ំ​​តា​​ំ​​ងពី​​ខ្ញុ​​ំ​​បា​​នឃើ​​ញយុ​​ទ្ធសា​​ស្រ្ត ​​marketing ​​របស់ពួ​​កគា​​ត់ចេញមកបែ​​បឆ្អិ​​ះ​​ឆ្អា​​ប។

​​ ​​

មិ​​នបា​​នទៅ​​បង្ខំ​​អោយអ្នកដទៃ​​ទៀ​​តឈប់ទិ​​ញផលិ​​តផលរបស់ពួ​​កគា​​ត់ទេ ​​គឺ​​គ្រា​​ន់តែ​​ចង់បង្ហា​​ញពី​​អ្វី​​ដែ​​លខ្ញុ​​ំ​​និ​​ងមនុ​​ស្សមួ​​យចំ​​នួ​​នទៀ​​តធ្លា​​ប់ផ្តល់ពត៌មា​​នត្រឡប់ ​​និ​​ងរិ​​ះ​​គន់ជា​​រឿ​​យៗកន្លងមកក្នុ​​ងន័យដើ​​ម្បី​​ស្ថា​​បនា​​ក្នុ​​ងនា​​មអតិ​​ថិ​​ជនដែ​​លយល់ថា​​មិ​​នសមរម្យ។

​​ ​​

ពួ​​កយើ​​ងយល់ឃើ​​ញថា​​យុ​​ទ្ធសា​​ស្រ្ត ​​marketing ​​ទា​​ំ​​ងនេះ​​កំ​​ពុ​​ងតែ​​បង្រៀ​​នក្មេងៗ ​​(ដែ​​លជា​​ក្រុ​​មគោលដៅ​​របស់គេ) ​​គិ​​តថា​​វា​​ជា​​រឿ​​ងធម្មតា​​និ​​ងគ្រា​​ន់តែ​​ជា​​កា​​រធ្វើ​​អោយសប្បា​​យភ្នែ​​កដែ​​លឃ្លា​​អង់គ្លេសគេថា​​ ​​“feast ​​your ​​eyes”។

​​ ​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

មិ​​នគួ​​រយកផ្នែ​​កណា​​មួ​​យនៃ​​រា​​ង្គកា​​យស្ត្រី​​ ​​មកប្រដូ​​ច ​​បែ​​បអា​​.សអា​​ភា​​.សដើ​​ម្បី​​ទា​​ក់ទា​​ញចំ​​ណា​​ប់អា​​រម្មណ៍ពី​​សា​​ធា​​រណជននោះ​​ទេ។

​​ ​​

ដូ​​ចនេះ​​នៅ​​ពេលដែ​​លប្រ៊េនឫក្រុ​​មហ៊ុ​​ននា​​នា​​យកមកច្នៃ​​ចេញជា​​លក្ខណៈ​ ​​បៀ​​ ​​ត ​​បៀ​​ ​​ន ​​បែ​​បនេះ​​ពួ​​កយើ​​ងគិ​​តថា​​មិ​​នគួ​​របន្តគា​​ំ​​ទ្រអោយមនុ​​ស្សក្នុ​​ងសង្គមយើ​​ងគិ​​តថា​​វា​​ជា​​រឿ​​ងធម្មតា​​នោះ​​ទេ។

​​ ​​

ផលិ​​តផលដែ​​លល្អមិ​​នអា​​ចបា​​ត់បង់អតិ​​ថិ​​ជន ​​ឫបា​​ត់បង់ចំ​​ណូ​​លដោយគ្រា​​ន់តែ​​កា​​របង្ហោះ​​រិ​​ះ​​គន់ដើ​​ម្បី​​ស្ថា​​បនា​​នោះ​​ទេ ​​ម្ចា​​ស់ហា​​ង

​​ ​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ឬម្ចា​​ស់ភា​​គហ៊ុ​​នអា​​ចពិ​​ចា​​រណា​​ប្តូ​​រយុ​​ទ្ធសា​​ស្រ្ត ​​marketing ​​ថ្មី​​ដែ​​លមា​​នលក្ខណៈមិ​​នបៀ​​.តបៀ​​.នស្ត្រី​​។ ​​កា​​រធ្វើ​​ពហិ​​កា​​រគឺ​​គ្រា​​ន់តែ​​អា​​ចធ្វើ​​អោយចំ​​ណូ​​លធ្លា​​ក់។

​​ ​​

ក្រុ​​មហ៊ុ​​នអា​​ចរិ​​ះ​​រកយុ​​ទ្ធសា​​ស្ត្រថ្មី​​ដែ​​លធ្វើ​​អោយបរិ​​ស្ថា​​នកា​​រងា​​រល្អនិ​​ងសង្គមប្រសើ​​រជា​​ងមុ​​ន ​​បើ​​សិ​​នជា​​ចំ​​ណូ​​លធ្លា​​ក់មែ​​ន។

​​ ​​

បើ​​ទោះ​​ជា​​ត្រូ​​វបិ​​តទា​​ំ​​ងស្រុ​​ងគឺ​​ពិ​​តជា​​មិ​​នមែ​​នដោយសា​​រតែ​​កា​​រផុ​​សរិ​​ះ​​គន់នោះ​​ទេ ​​តែ​​អា​​ចជា​​ទង្វើ​​ខុ​​សច្បា​​ប់ផ្សេងទៀ​​តដែ​​លពួ​​កគា​​ត់បា​​នចំ​​ណា​​យលុ​​យប្រព្រឹ​​ត្តិ​​ទៅ​​វិ​​ញទេ

​​ ​​

ហើ​​យយើ​​ងជឿ​​ជា​​ក់ថា​​លុ​​យទា​​ំ​​ងនោះ​​អា​​ចផ្តល់ជូ​​នបុ​​គ្គលិ​​កគា​​ត់ជំ​​នួ​​សវិ​​ញបើ​​ពិ​​តជា​​មា​​នកា​​រពហិ​​កា​​មិ​​នទិ​​ញទំ​​និ​​ញគា​​ត់ពី​​សំ​​ណា​​ក់អតិ​​ថិ​​ជន”៕

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​