មិ​​នធម្មតា​​! ​​ប្អូ​​នស្រី​​តែ​​ម្នា​​ក់គត់របស់អ្នកនា​​ង ​​ពេជ្រ ​​សូ​​លី​​កា​​ ​​មិ​​នត្រឹ​​មតែ​​ស្រស់ស្អា​​តទេ ​​ដល់ពេលបញ្ចេញក្បា​​ច់រា​​ំ​​ ​​កា​​ន់តែ​​ឡូ​​យមិ​​នធម្មតា​​ទៀ​​ត

ព៍តមានទូរទៅ

​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​

ឆ្លងកា​​ត់ព្យុ​​ះ​​ភ្លៀ​​ងមក ​​ពេលនេះ​​ ​​មហា​​ជន ​​ក្រឡេកឃើ​​ញ ​​ជី​​វិ​​តគ្រួ​​សា​​ររបស់ ​​ពេជ្រ ​​សូ​​លី​​កា​​ ​​ពិ​​តជា​​មា​​ន ​​ក្តី​​សុ​​ខគួ​​រឲ្យច្រណែ​​នខ្លា​​ំ​​ងណា​​ស់។

​​ ​​

ជា​​មួ​​យគ្នា​​នេះ​​ ​​ក្រៅ​​ពី​​មា​​ន ​​កូ​​នប្រុ​​ស​ ​​និ​​ងស្វា​​មី​​ ​​ជា​​កម្លា​​ំ​​ងជី​​វិ​​តហើ​​យនោះ​​ ​​តា​​រា​​ចម្រៀ​​ងស្រី​​រូ​​បនេះ​​ ​​ក៏នៅ​​មា​​ន ​​ប្អូ​​នស្រី​​ម្នា​​ក់ទៀ​​តផងដែ​​រ។

​​ ​​

ស្របពេលនឹ​​ង ​​កូ​​នប្រុ​​សកា​​ន់តែ​​ធំ​​ ​​ពី​​មួ​​យថ្ងៃ​​ទៅ​​មួ​​យថ្ងៃ​​នោះ​​ ​​បើ​​ងា​​កទៅ​​មើ​​លប្អូ​​នស្រី​​តែ​​ម្នា​​ក់ ​​របស់នា​​ងវិ​​ញ ​​ធ្មេចបើ​​កៗ ​​សោះ​​

​​ ​​

ធំ​​ពេញរូ​​បពេញរា​​ង ​​មិ​​នត្រឹ​​មតែ​​ស្រស់ស្អា​​ត ​​គួ​​រឲ្យទា​​ក់ទា​​ញប៉ុ​​ណ្ណោះ​​ទេ ​​ថែ​​មទៀ​​ត ​​មា​​នដុ​​ងសិ​​ល្បៈ ​​មិ​​នធម្មតា​​ផងដែ​​រ។

​​ ​​

ពេលថ្មី​​ៗនេះ​​ ​​គេក្រឡេកឃើ​​ញ ​​ប្អូ​​នស្រី​​របស់រូ​​បនា​​ង ​​ម៉ី​​ជី​​ង ​​ទទួ​​លកា​​រគា​​ំ​​ទ្រច្រើ​​នខ្លា​​ំ​​ង ​​ពី​​មហា​​ជន ​​ជា​​ពិ​​សេស ​​ហ្វេនៗរបស់បងស្រី​​តែ​​ម្តង ​​ទា​​ំ​​ងក្នុ​​ងInstagram ​​និ​​ង ​​TikTok ​​។

​​ ​​

គួ​​របញ្ជា​​ក់ផងដែ​​រថា​​ ​​ថ្មី​​ៗ ​​រូ​​បនា​​ងបា​​ន ​​ទទួ​​លកា​​រចា​​ប់អា​​រម្មណ៍ ​​យ៉ា​​ងច្រើ​​ន ​​ក្នុ​​ងវី​​ដេអូ​​រា​​ំ​​របស់ខ្លួ​​ន ​​មើ​​លទៅ​​ទា​​ក់ទា​​ញគ្រប់ចង្វា​​ក់ ​​គ្រប់ជំ​​ហា​​ន ​​តែ​​ម្តង៕

​​ ​​