ស្រី​​ៗសូ​​មប្រយ័ត្ន! ​​ស្រី​​ស្អា​​តម្នា​​ក់ត្រូ​​វបា​​នគេទម្លា​​យវី​​ដេអូ​​ក្នុ​​ងអា​​ងទឹ​​កពា​​សពេញបណ្តា​​ញសង្គម ​​ដល់ពេលស៊ើ​​បរកចុ​​ះ​​ឡើ​​ង ​​ទើ​​ប ​​ធ្លា​​ ​​យ ​​រឿ​​ងថា​​ ​​អ្នកដែ​​ល ​​ទ ​​ម្លា​​ ​​យ ​​រូ​​បនោះ​​មិ​​នមែ​​នជា​​អ្នកក្រៅ​​ទេ ​​តា​​មពិ​​តគឺ​​ជា​​

ព៍តមានវៀតណាម

​​

កា​​លពី​​ថ្ងៃ​​ទី​​ ​​០៣ ​​ខែ​​មិ​​ថុ​​នា​​ ​​ម្សិ​​លមិ​​ញនេះ​​ ​​ភ្នា​​ក់ងា​​រប៉ូ​​លិ​​សខណ្ឌ ​​Dong ​​Da ​​ទី​​ក្រុ​​ងហា​​ណូ​​យ ​​បា​​នរកឃើ​​ញដំ​​រួ​​យថ្មី​​មួ​​យទៀ​​តទា​​កទងនិ​​ងករណី​​ ​​បែ​​ ​​ក ​​ធ្លា​​ ​​យ ​​វី​​ដេអូ​​ឃ្លី​​បរបស់តា​​រា​​ស្រី​​ ​​Vu ​​Thi ​​Anh ​​Thu ​​និ​​ងគូ​​ស្នេហ៍

​​ ​​

នៅ​​អា​​ងងូ​​តទឹ​​ក ​​ដែ​​លករណី​​នេះ​​ ​​កំ​​ពុ​​ងក្លា​​យជា​​ប្រធា​​នបទល្បី​​ល្បា​​ញខ្លា​​ំ​​ងលើ​​បណ្ដា​​ញសង្គមវៀ​​តណា​​ម ​​ខណៈដែ​​លប៉ូ​​លិ​​សក៏កំ​​ពុ​​ងធ្វើ​​កា​​រ ​​ស៊ើ​​បអង្កេតជា​​បន្តបន្ទា​​ប់ ​​ដើ​​ម្បី​​រកមុ​​ខអ្នកដែ​​លទម្លា​​យឃ្លី​​បនេះ​​ ​​។

​​ ​​

ដំ​​រួ​​យថ្មី​​ ​​ដែ​​លប៉ូ​​លិ​​សទើ​​បតែ​​ទទួ​​លបា​​ននេះ​​ផងដែ​​រ ​​គឺ​​រកឃើ​​ញថា​​ ​​កា​​លពី​​ឆ្នា​​ំ​​ ​​២០១៨ ​​នា​​ង ​​Vu ​​Thi ​​Anh ​​Thu ​​មា​​នទំ​​នា​​ក់ទំ​​នងស្នេហា​​

​​ ​​

ជា​​មួ​​យគូ​​ស្នេហ៍បច្ចុ​​ប្បន្នរបស់នា​​ង ​​(បុ​​រសក្នុ​​ងឃ្លី​​ប) ​​ហើ​​យរហូ​​តដល់ខែ​​កក្កដា​​ ​​ឆ្នា​​ំ​​ ​​២០១៩ ​​នា​​ងក៏បា​​នសុ​​ំ​​ផ្ដា​​ច់ទំ​​នា​​ក់ទំ​​នង ​​ប៉ុ​​ន្តែ​​បុ​​រសជា​​គូ​​ស្នេហ៍នោះ​​ពុ​​ំ​​ព្រមឡើ​​យ ​​។

​​ ​​

នៅ​​ពេលនោះ​​ ​​បុ​​រសជា​​គូ​​ស្នេហ៍បា​​នគំ​​រា​​មនា​​ង ​​Vu ​​Thi ​​Anh ​​Thu ​​ថា​​នឹ​​ងទម្លា​​យឃ្លី​​ប ​​និ​​ងរូ​​បថត ​​ស្រើ​​ ​​ប ​​ស្រា​​ ​​ល  ​​ប្រសិ​​នបើ​​នា​​ង ​​ផ្ដា​​ច់ទំ​​នា​​ក់ទំ​​នងស្នេហា​​ ​​។

​​ ​​

មិ​​នតែ​​ប៉ុ​​ណ្ណោះ​​បុ​​រសនោះ​​ថែ​​មទា​​ំ​​ងឲ្យ ​​Vu ​​Thi ​​Anh ​​Thu ​​ចុ​​ះ​​កិ​​ច្ចសន្យា​​ថា​​ ​​នឹ​​ងព្រមឲ្យខ្លួ​​នរួ​​ម.ភេទ ​​ក្នុ​​ងមួ​​យសប្ដា​​ហ៍ ​​១ដង ​​។ ​​ប្រសិ​​នបើ​​មា​​នករណី​​មិ​​នធ្វើ​​តា​​មកិ​​ច្ចសន្យា​​មិ​​នឲ្យ ​​ដេ ​​ក ​​ក្នុ​​ង ​​១ដង ​​នឹ​​ងត្រូ​​វពិ​​ន័យជា​​លុ​​យ ​​២០ម៉ឺ​​នដុ​​ង ​​(ខ្ទង់ ​​៩ដុ​​ល្លា​​រ) ​​។

​​ ​​

យ៉ា​​ងណា​​ក៏ដោយចា​​ប់តា​​ំ​​ងពី​​ពេលចុ​​ះ​​កិ​​ច្ចសន្យា​​ ​​រហូ​​តដល់ខែ​​ឧសភា​​ ​​ឆ្នា​​ំ​​ ​​២០២០ ​​Vu ​​Thi ​​Anh ​​Thu ​​ត្រូ​​វបា​​នពិ​​ន័យអស់លុ​​យសរុ​​បចំ​​នួ​​ន ​​៥លា​​នដុ​​ង ​​(២១៥ ​​ដុ​​ល្លា​​រ) ​​មកហើ​​យ ​​ដោយសា​​រតែ​​មិ​​នបា​​ន ​​ដេ ​​ក ​​ជា​​មួ​​យគេ ​​។

​​ ​​

ប្រភពពី​​សា​​រព័ត៌មា​​ន ​​Zing ​​បា​​នឲ្យដឹ​​ងថា​​ ​​បុ​​រសជា​​គូ​​ស្នេហ៍ ​​នៅ​​តែ​​តា​​មរករឿ​​ង ​​នា​​ង ​​Vu ​​Thi ​​Anh ​​Thu ​​ដោយទា​​មទា​​រលុ​​យដែ​​លពិ​​ន័យនោះ​​ ​​ដោយគេគម្រា​​មថា​​

​​ ​​

បើ​​មិ​​នឲ្យលុ​​យគេនឹ​​ងទម្លា​​យវី​​ដេអូ​​ឃ្លី​​បស្រា​​លស្រា​​យទៅ​​កា​​ន់មិ​​ត្តភក្ដិ​​ ​​។ ​​ហើ​​យនៅ​​ថ្ងៃ​​ទី​​ ​​៣០ ​​ខែ​​ឧសភា​​ ​​ឆ្នា​​ំ​​ ​​២០២១ ​​នេះ​​គេបា​​នឃើ​​ញនា​​ង ​​Vu ​​Thi ​​Anh ​​Thu ​​និ​​ងគូ​​ស្នេហ៍ ​​ឈ្លោះ​​ប្រកែ​​កគ្នា​​នៅ​​ចំ​​ណុ​​ចក្លោងទ្វា​​វត្ត ​​Lang ​​ខណ្ឌ ​​Dong ​​Da ​​៕