ស្លុ​​ ​​ត ​​ចិ​​ត្តយ៉ា​​ងណា​​! ​​គ្រា​​ន់តែ​​ពេទ្យប្រា​​ប់ថា​​ជា​​សះ​​ស្បើ​​យ ​​ខំ​​រត់ត្រលប់មកផ្ទះ​​ភ្លា​​ម ​​ដល់ពេលមកដល់ផ្ទះ​​បែ​​រជា​​ឃើ​​ញប្តី​​ ​​និ​​ងគ្រួ​​សា​​រ ​​កំ​​ពុ​​ងតែ​​ធ្វើ​​បុ​​ណ្យបូ​​ជា​​ ​​ស ​​.ព ​​របស់នា​​ងទៅ​​វិ​​ញ

ព៍តមានទូរទៅ

​​

ស្រ្តី​​អា​​យុ​​ ​​៧៥ ​​ឆ្នា​​ំ​​ម្នា​​ក់ឈ្មោះ​​ ​​Girijamama ​​មកពី​​ ​​Andhra ​​Pradesh ​​ប្រទេសឥណ្ឌា​​ ​​បា​​នជា​​សះ​​ស្បើ​​យពី​​កូ​​វី​​ដសប្បា​​យចិ​​ត្តមិ​​នស្ទើ​​រ ​​ក៏ប្រញា​​ប់ប្រញា​​ប់

​​ ​​

ត្រលប់ទៅ​​ផ្ទះ​​វិ​​ញដើ​​ម្បី​​ជួ​​បជុ​​ំ​​ញា​​តិ​​មិ​​ត្តគ្រួ​​សា​​រ ​​ស្រា​​ប់តែ​​ទៅ​​ដល់បែ​​រជា​​ងឃើ​​ញសា​​ច់ញា​​តិ​​គ្រួ​​សា​​រកំ​​ពុ​​ងយំ​​សោ ​​ក ​​ស ​​ង្រែ​​ ​​ង​ក្នុ​​ងពិ​​ធី​​ ​​បូ​​ ​​.ជា​​ ​​ស ​​.ព ​​នា​​ងទៅ​​វិ​​ញ។

​​ ​​

តា​​មរយៈប្រភពអ្នកស្រុ​​កក្នុ​​ងតំ​​បន់នោះ​​បា​​នរៀ​​បរា​​ប់ដំ​​ណើ​​រដើ​​មទងថា​​ ​​Girijamma ​​បា​​នរកឃើ​​ញមា​​ន ​​ផ្ទុ​​ ​​ក ​​ជំ​​ងឺ​​កូ​​វី​​ដ-១៩ ​​ហើ​​យត្រូ​​វបា​​នគេបញ្ជូ​​នទៅ​​មន្ទី​​រពេទ្យដើ​​ម្បី​​សម្រា​​កព្យា​​បា​​ល

​​ ​​

តា​​ំ​​ងថ្ងៃ​​ទី​​ ​​១២ ​​ឧសភា​​ ​​ឆ្នា​​ំ​​ ​​២០២១ ​​ឯណោះ​​ហើ​​យប្តី​​របស់គា​​ត់បា​​នទៅ​​សួ​​រសុ​​ខទុ​​ក្ខជា​​ប្រចា​​ំ​​។ ​​គា​​ប់ជួ​​នមា​​នថ្ងៃ​​មួ​​យនោះ​​ ​​ពេលដែ​​លប្តី​​មកមើ​​ល

​​ ​​

ក៏មិ​​នបា​​ននា​​ងឃើ​​ញនា​​ងនៅ​​លើ​​គ្រែ​​សម្រា​​ករបស់ខ្លួ​​នឡើ​​យ ​​បុ​​រសជា​​ប្តី​​ក៏ឆ្លេឆ្លា​​ទៅ​​សួ​​រគ្រូ​​ពេទ្យប្រចា​​ំ​​នៅ​​ទី​​នោះ​​ ​​គ្រូ​​ពេទ្យក៏បា​​នប្រា​​ប់ថា​​ ​​ប្រហែ​​លត្រូ​​វបា​​នប្តូ​​រទៅ​​គ្រែ​​ថ្មី​​ហើ​​យ។

​​ ​​

តែ​​ទោះ​​បុ​​រសជា​​ប្តី​​ស្វែ​​ងរកគ្រប់កន្លែ​​ងយ៉ា​​ងណា​​ ​​ក៏នៅ​​តែ​​មិ​​នឃើ​​ញ ​​ក៏សម្រេចចិ​​ត្តឱ្យបុ​​គ្គលិ​​កពេទ្យជួ​​យរកប្រពន្ធខ្លួ​​ននៅ​​កន្លែ​​ងដា​​ក់ ​​ស ​​.ព

​​ ​​

ហើ​​យពេលដែ​​លគា​​ត់ទៅ​​ដល់ទី​​នោះ​​ ​​គា​​ត់បា​​នឃើ​​ញ ​​សា​​ ​​ក ​​ស ​​.ព ​​មួ​​យមា​​នរូ​​បរា​​ងស្រដៀ​​ងទៅ​​នឹ​​ង ​​Girijamma ​​គា​​ត់ក៏បា​​នឱ្យពេទ្យធ្វើ​​សំ​​បុ​​ត្រម ​​រ ​​ណ ​​ភា​​ ​​ព ​​និ​​ង ​​សុ​​ំ​​យកមកធ្វើ​​ ​​បុ​​ ​​ណ្យ ​​នៅ​​ផ្ទះ​​តែ​​ម្តង។

​​ ​​

យ៉ា​​ងណា​​មិ​​ញ ​​ខណៈដែ​​លនា​​ងកំ​​ពុ​​ងស្នា​​ក់នៅ​​ ​​ព្យា​​បា​​លនៅ​​មន្ទី​​រក៏មា​​នមន្ទិ​​លចេះ​​តែ​​ឆ្ងល់ថា​​ ​​តើ​​ហេតុ​​អ្វី​​បា​​នបា​​ត់ឈឹ​​ងលែ​​ងឃើ​​ញសា​​ច់ញា​​តិ​​មកសួ​​រសុ​​ខទុ​​ក្ខដូ​​ច្នេះ​​

​​ ​​

ហើ​​យនៅ​​ពេលជា​​សះ​​ស្បើ​​យថែ​​មទា​​ំ​​ងមិ​​នមា​​នអ្នកណា​​មកទទួ​​លនា​​ងត្រលប់ទៅ​​ផ្ទះ​​ទៀ​​តផង ​​នោះ​​ ​​ទើ​​បកើ​​តចិ​​ត្ត ​​ស ​​ង្ស័ ​​យ ​​ហើ​​យស្រា​​ប់តែ​​ពេលត្រលប់ទៅ​​ដល់ផ្ទះ​​ភ្លា​​ម

​​ ​​

បែ​​រជា​​ឃើ​​ញគេធ្វើ​​ ​​បុ​​ ​​ណ្យ ​​ស ​​.ព ​​ឱ្យខ្លួ​​នទៅ​​វិ​​ញ ​​ដល់ពេលសួ​​រនា​​ំ​​ចុ​​ះ​​ឡើ​​ងទើ​​បដឹ​​ងថា​​ ​​ប្តី​​នា​​ងយកមកច្រឡំ​​សោះ​​ ​​ទា​​ំ​​ងដែ​​លនា​​ងនៅ​​មា​​ន ​​ជិ​​ ​​វិ​​ ​​ត ​​រស់ជ្រងោនេះ​​ទេតើ​​៕