មិ​​នចេះ​​ចប់សោះ​​ ​​រឿ​​ងសុ​​ខា​​! ​​តា​​រា​​ល្បី​​ ​​សុ​​ខា​​ ​​សុ​​ខា​​ ​​ដា​​ច់យ៉ៃ​​ដល់ថ្នា​​ក់ដេកតា​​មសួ​​នមុ​​ខវា​​ំ​​ង ​​លោក ​​អ៊ឹ​​ម ​​ជី​​វ៉ា​​ ​​អា​​ណិ​​តពេកក៏ឱ្យលុ​​យខ្លះ​​ ​​ភ្ជា​​ប់ជា​​មួ​​យសា​​រយ៉ា​​ងធ្ងន់ៗដល់សុ​​ខា​​ថា​​

ព៍តមានទូរទៅ

​​

គ្រប់គ្នា​​ច្បា​​ស់ជា​​បា​​នស្គា​​ល់ហើ​​យនូ​​វតា​​រា​​តិ​​កតុ​​កដ៏ល្បី​​ឈ្មោះ​​ ​​សុ​​ខា​​ ​​ដែ​​លជា​​តា​​រា​​ម្នា​​ក់ដែ​​លមា​​នរឿ​​ងមិ​​នចេះ​​ចប់មិ​​នចេះ​​ហើ​​យនៅ​​ក្នុ​​ងបណ្ដា​​ញសង្គម

​​ ​​

ហើ​​យគា​​ត់តែ​​ងតែ​​តែ​​ងខ្លួ​​នធ្វើ​​ជា​​មនុ​​ស្សប្រុ​​ស ​​និ​​ងប្រើ​​ប្រា​​ស់ពា​​ក្យសម្ដី​​ជេ ​​រគ្នា​​ទៅ​​វិ​​ញទៅ​​មកនោះ​​ ​​បា​​នកំ​​ពុ​​ងតែ​​ទទួ​​លបា​​នកា​​រចា​​ប់អា​​រម្មណ៏យ៉ា​​ងខ្លា​​ំ​​ង ដែ​​លមា​​នអ្នកតា​​មដា​​នមិ​​នស្រា​​កស្រា​​ំ​​សោះ​​ឡើ​​យ។

​​ ​​

យ៉ា​​ងណា​​មិ​​ញ ​​កា​​លពី​​រសៀ​​លថ្ងៃ​​ទី​​05 ​​ខែ​​ ​​មិ​​ថុ​​នា​​ ​​ឆ្នា​​ំ​​២០២១នេះ​​ ​​ក្រោយតា​​រា​​តិ​​ចតុ​​ករូ​​បនេះ​​ត្រូ​​វបា​​នគេប្រទះ​​ឃើ​​ញ ​​សុ​​ខា​​បា​​នមកសុ​​ំ​​លុ​​យ១០ម៉ឺ​​នទៀ​​តហើ​​យ ​​ពី​​ ​​លោកអ៊ឹ​​ម ​​ជី​​វ៉ា​​ ​​។

​​ ​​

លោកអ៊ឹ​​ម ​​ជី​​វ៉ា​​ ​​ឃើ​​ញបែ​​បនេះ​​អា​​ណិ​​តពេកក៏បា​​នហុ​​ចលុ​​យខ្លះ​​ទៅ​​ឱ្យនា​​ង ​​ហើ​​យក៏បា​​នពោលពា​​ក្យរៀ​​បរា​​ប់ថា​​៖ ​​«ខ្ញុ​​ំ​​ទើ​​បចេញពី​​ពេទ្យ ​​ឃើ​​ញទើ​​សភ្នែ​​កពេក

​​ ​​

នា​​ំ​​សុ​​ខា​​ ​​សុ​​ខា​​ ​​មកបេនឡា​​នផ្សា​​រថ្មី​​ ​​អោយឡើ​​ងឡា​​ន ​​បញ្ជូ​​នទៅ​​ត្បូ​​ងឃ្មុ​​ំ​​វិ​​ញ ​​ហើ​​យអោយ ​​១០មុ​​ឺ​​នរៀ​​ល ​​ជា​​លើ​​កចុ​​ងក្រោយ ​​កុ​​ំ​​អោយនៅ​​ដើ​​វិ​​លវិ​​លពេញនិ​​ងពេក

​​ ​​

យប់មិ​​ញសុ​​ខា​​ដេកតា​​មសួ​​ននៅ​​មុ​​ខវា​​ំ​​ងអ្វី​​ដែ​​លខ្ញុ​​ំ​​ជួ​​យគឺ​​ជួ​​យអស់ពី​​លទ្ធភា​​ពហើ​​យ ​​សំ​​ខា​​ន់មកពី​​គា​​ត់មិ​​នចេះ​​កែ​​ប្រែ​​ ​​ហុ​​ឺ​​ ​​ខ្ញុ​​ំ​​ជួ​​យបា​​នតែ​​ប៉ុ​​ណ្ណឹ​​ងទេ ​​កែ​​ខ្លួ​​នផងសុ​​ខា​​ ​​»។

​​