វា​​​សនា​​មនុ ​​ស្សពិ​​តជា​​​​មើ​​លមិ ​​​នឃើ​​​ញមែ​​​ន ​​​​! ​​ទី​​​​បំ​​​ផុ​​​ត ​​កែ​​​វ ​​​​ចេញបទចម្រៀ​​​ងលើ​​​កដំ​​​​បូ​​​​ង ​​​​ជា​​​មួ​​​​​ យតា​​​រា​​​ថៃ​​​​ហើ​​​យ ​​​ពិ​​សេសច្រៀ​​​ងជា​​ភា​​​សា​​​ខ្មែ​​រ ​​​លា​​​​យថៃ​​​ ​​ទៀ​​​ត ​​​ដល់​​​ថ្នា​​​ក់​​​ ​​​ធ្វើ​​​​ឲ្យ ​​​ហ្វេនៗ ​​​រំ​​​​ភើ​​បពេក ​​ក៏ចូ​​​​ល ​​​​comment ​​​ព្រា​​​ត ​​​​ថា​​​(មា​​​​នវី​​​ដេអូ​​​​)

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

បងប្អូ​​នពលរដ្ឋខ្មែ​​​​រ ​​​មិ​​​នតិ​​​​ចនា​​​ក់​​​ទេ ​​​ពិ​​​​តជា​​​ស្គា​​ល់​​ ​​​​បុ​​​រសម្នា​​ក់​​​​ឈ្មោ​​ះ​​​ ​​កែ​​​​វ ​​ជា​​​ក់​​​ជា​​មិ​​​​នខា​​ន ​​​​ដែ​​​​លជា​​​ជនជា​​​តិ​​​ខ្មែ​​រ ​​​ធ្វើ​​ចំ​​​ណា​​​កស្រុ​​​ក ​​​ទៅ​​ធ្វើ​​​កា​​​រ ​​​​នៅ​​​ប្រទេសថៃ​​​។

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

កន្លងទៅ​​​​ ​​​គា​​​​ត់​​បា​​នថតវី​​ដេអូ​​​​បង្ហោ​​​ះ​​នៅ​​ក្នុ​​​ងបណ្តា​​​ញសង្គម ​​​TikTok ​​ដែ​​លមា​​​​នអ្នក ​​​​Follow ​​​​ជា​​​ង ​​​៣លា​​​​ននា​​ក់​​​ទៅ​​​ហើ​​​យ ​​​​គិ​​​​តត្រឹ​​​មថ្ងៃ​​​ទី​​​ ​​​​២៨ ​​​​ខែ​​​មិ​​ថុ​​​នា​​​ ​​ឆ្នា​​ំ​​ ​​​២០២១ ​​​​នេះ​​​​។

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

កែ​​​វ ​​ផ្តល់​​​​កា​​​រសប្បា​​​យ ​​ចេះ​​​ឱនលំ​​​ទោ​​​​ន ​​​មា​​​​នស្នា​​មញញឹ​​ម ​​​​គា​​ត់​​​​ចេះ​​​លើ​​​កដៃ​​​សំ​​ពះ​​​ ​​​គា​​ត់​​​បង្ហា​​​ញពី​​​​កា​​​រដឹ​​​ងគុ​​​ណ ​​គា​​​ត់​​​មិ​​នខ្មា​​​សក្នុ​​​ងកា​​​របង្ហា​​​ញកន្លែ​​ងកា​​​​រងា​​​​ររបស់​​​​គា​​​​ត់​​ ​​កា​​​រស្លៀ​​​កពា​​ក់​​​របស់​​​គា​​​​ត់​​​ ​​​​នៅ​​​​កន្លែ​​​ងកា​​​​រងា​​​រ ​​​ថា​​​​គា​​ត់​​​គឺ​​ជា​​អ្នកស៊ី​​​ឈ្នូ​​​លឲ្យគេ ​​​គឺ​​​ចិ​​​​ត្តបរិ​​សុ​​​ទ្ធរបស់​​​គា​​​ត់​​នេះ​​​​ឯង ​​​ដែ​​​លធ្វើ​​​ឲ្យមនុ​​​ស្សកា​​​ន់​​​តែ​​​ស្រឡា​​​ញ់​​ ​​កា​​​ន់​​​តែ​​​ចូ​​​លចិ​​​​ត្ត ​​​ហើ​​​យនិ​​​ងចូ​​​លមក ​​​Follow ​​គា​​ត់​​​​កា​​​​ន់​​​តែ​​​ច្រើ​​​​នឡើ​​​ងៗនោ​​​ះ​​​​ឯង។

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ហើ​​​យអ្វី​​​សំ​​​​ខា​​​ន់​​​បំ​​​​ផុ​​​​ត ​​​នោ​​​ះ​​​ ​​​​គឺ​​ ​​​កែ​​​វ ​​​អត់​​​ចេះ​​​​មើ​​​​លងា​​យអ្នកដទៃ​​​ ​​គា​​​​ត់​​​​អត់​​​ចេះ​​​ដា​​​​ក់​​​អ្នកដទៃ​​​ឲ្យទា​​បជា​​​ងខ្លួ​​​​នទេ ​​​ហើ​​យមនុ​​​ស្សបែ​​បនេះ​​​​ឯង ​​​ដែ​​លធ្វើ​​​​ឲ្យប្រជា​​​ពលរដ្ឋខ្មែ​​រ ​​​និ​​​​ងថៃ​​​ ​​​​កា​​ន់​​​​តែ​​​​ចូ​​​លចិ​​ត្ត ​​និ​​ងគួ​​​រ ​​​Follow ​​​up។

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

នៅ​​​មិ​​នទា​​​ន់​​​អស់​​​ទេ ​​​​ស្រា​​​ប់​​​​តែ​​​​ថ្មី​​​ៗនេះ​​​ទៀ​​​ត ​​នា​​​​ថ្ងៃ​​​ទី​​​ ​​​១៩ ​​​​ខែ​​​​មិ​​ថុ​​នា​​​ ​​​​ឆ្នា​​​ំ​​​ ​​​​២០២១ ​​ទើ​​បកន្លងផុ​​តទៅ​​ប៉ុ​​​ន្មា​​នថ្ងៃ​​​​នេះ​​​ ​​គេឃើ​​ញ ​​​កែ​​​វ ​​​​បា​​​​នបកស្រា​​​យចម្រៀ​​ងមួ​​​​យបទយ៉ា​​ងពី​​រោ​​​ះ​​​រណ្តំ​​ ​​​ជា​​មួ​​​យតា​​​រា​​​​ចម្រៀ​​​ងថៃ​​ ​​​​ប៉ុ​​​ន្មា​​នដួ​​ងទៀ​​​ត ​​​ក្រោ​​​មចំ​​​ណងជើ​​​​ងថា​​​ ​​“จองบานเนียง” ​​​ប្រែ​​​​ជា​​​​ភា​​​​សា​​​​ខ្មែ​​​រ ​​​​“ចង់​​បា​​ននា​​​ង”។

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

កា​​​​ន់​​​​តែ​​​ពិ​​​​សេសបំ​​​ផុ​​​តថែ​​​មទៀ​​​​តនោ​​​​ះ​​​​ ​​​កែ​​​វ ​​​បា​​​នបកស្រា​​​យចម្រៀ​​ងមួ​​​យបទនេះ​​ ​​​ជា​​​​ភា​​​​សា​​​ខ្មែ​​​រយើ​​​ង ​​​​លា​​​យជា​​​មួ​​​យភា​​សា​​​​ថៃ​​​ ​​ថែ​​មទៀ​​​​តផង។

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

ស្តា​​​ប់​​​​ចប់​​​ហ្វេនៗ ​​​ទំ​​​​ា​​​ងខ្មែ​​​រ ​​​​និ​​​ងថៃ​​​​ ​​ជា​​​​ច្រើ​​​នបា​​​នចូ​​​​ល ​​​comment ​​ព្រា​​​ត ​​​ថា​​​ ​​៖ ​​​សំ​​ខា​​ន់​​​មា​​​​នកូ​​​​នខ្មែ​​​រទៀ​​​ត, ​​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​​ពិ​​តជា​​​​មា​​​នមោ​​​​ទកភា​​​ពចំ​​​​ពោ​​ះ​​បងកែ​​​វខ្លា​​​ំ​​​ងណា​​​​ស់​​​, ​​​បងកែ​​​វច្រៀ​​​​ងពី​​​រោ​​​ះ​​​ណា​​​​ស់​​, ​​​អបអរសា​​​​ទរ ​​​កែ​​​វចេញចម្រៀ​​​ងលើ​​​កដំ​​បូ​​​ងជា​​មួ​​យបងប្អូ​​​​នថៃ​​​, ​​So ​​​proud ​​to ​​​be ​​​កូ​​នខ្មែ​​រ, ​​​ស៊ូ​​​ៗកែ​​​​វ ​​​​អ្នកបា​​​​នចា​​កចេញពី​​​ភា​​​ពលំ​​បា​​​​កបណ្តើ​​​​រៗហើ​​​​យ។

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

តោ​​​ះ​​​ដើ​​ម្បី​​​​ជ្រា​​​ប ​​​​កា​​ន់​​​តែ​​ច្បា​​​​ស់​​បន្ថែ​​​មទៀ​​​ត ​​នោ​​​ះ​​ ​​​សូ​​​មទស្សនា​​​​ចម្រៀ​​​ងមួ​​​យបទនេះ​​ ​​​ទំ​​​ា​​​​ងអស់​​​គ្នា​​​ ​​៖

​​

​​

​​​ ​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​ ​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​ ​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​ ​​​ ​​​​ ​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​ ​​​ ​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​ ​​​ ​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​

​​ShareShareSharePinTweet0 ​Shares