ដំ​​​ណឹ​​ងក្តៅ​​​ៗ!! ​​​សម្ដេចតេជោ​​​ ​​​ហ៊ុ​​​ន ​​​សែ​​​​ន ​​​ចេញបញ្ជា​​​អនុ​​​ញ្ញា​​​​តឱ្យក្រុ​​​មហ៊ុ​​​​នឯកជនទា​​ំ​​​​ងអស់​​​ ​​​​ធ្វើ​​​តេស្តរហ័សរកកូ​​​វី​​ដលើ​​​បុ​​​គ្គលិ​​​​ករបស់​​​​ខ្លួ​​​​ន

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តា​​​មរយៈកា​​​​រថ្លែ​​​ងសា​​​​រពិ​​​សេសនៅ​​ព្រឹ​​​​កថ្ងៃ​​​ទី​​១ ​​​​ខែ​​​​កក្កដា​​​ ​​ឆ្នា​​​ំ​​​២០២១ ​​​នេះ​​ ​​​នៅ​​​​ត្រង់​​​​ចំ​​ណុ​​ចយុ​​ទ្ធសា​​ស្ត្រគ្រប់​​​គ្រង ​​​និ​​ងរុ​​​ករកវី​​​រុ​​សកូ​​​វី​​​​ដ-១៩ ​​​សម្ដេចតេជោ​​​ ​​ហ៊ុ​​​​ន ​​​សែ​​​ន ​​​បា​​​​នសម្រេចប្រកា​​សអនុ​​​ញ្ញា​​តឱ្យក្រុ​​​​មហ៊ុ​​​នឯកជន ​​​រោ​​​ងចក្រសហគ្រា​​​​សទា​​ំ​​ងអស់​​ ​​​អា​​​ចធ្វើ​​​​តេស្តរហ័សលើ​​បុ​​​​គ្គលិ​​ក ​​​​កម្មករ ​​​​និ​​យោ​​​​ជិ​​​តរបស់​​ខ្លួ​​​​នបា​​​ន ​​​​ដើ​​​ម្បី​​​ទប់​​ស្កា​​​​ត់​​​​ទា​​​​ន់​​​សភា​​​ពកា​​​រ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

សម្ដេច ​​ហ៊ុ​​​​ន ​​​សែ​​ន ​​​បា​​​នថ្លែ​​​ងសូ​​​​មអំ​​​ពា​​វនា​​​​វដល់​​​ក្រុ​​មហ៊ុ​​​នឯកជនទា​​​ំ​​​​ងអស់​​​ ​​​​រៀ​​បចំ​​​កា​​​​រធ្វើ​​​តេស្តរហ័សលើ​​​បុ​​​​គ្គលិ​​​ក ​​កម្មកររបស់​​ខ្លួ​​​​ន ​​​​ដោ​​យពេលមា​​នកា​​​​របន្ទា​​​ន់​​​​ ​​​​មិ​​នចា​​​ំ​​បា​​ច់​​​​ទា​​​​ក់​​​ទងទៅ​​កា​​​​ន់​​​គ្រូ​​​​ពេទ្យនោ​​ះ​​ទេ ​​ដោ​​​យតម្រូ​​​វវឱ្យគ្រូ​​ពេទ្យបង្រៀ​​នពី​​​វិ​​ធី​​​ធ្វើ​​​​តេស្តរហ័សនេះ​​ដល់​​បណ្ដា​​​​ក្រុ​​​​មហ៊ុ​​​​នទា​​​ំ​​ងអស់​​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កា​​រធ្វើ​​​បែ​​បនេះ​​​​ ​​​​គឺ​​​ដើ​​​​ម្បី​​អា​​​ចគ្រប់​​គ្រងបា​​​នឆា​​​ប់​​​រហ័ស ​​​ទា​​​ន់​​​សភា​​​ពកា​​​រ ​​​​រកឃើ​​​ញលឿ​​​​ន ​​​គ្រប់​​​​គ្រងបា​​​នលឿ​​​ន ​​​​បញ្ជូ​​​​នទៅ​​មន្ទី​​​រពេទ្យភ្លា​​​មៗ។ ​​​​ប្រសិ​​​នបើ​​​​រង់​​​ចា​​​​ំ​​​​តែ​​​​គ្រូ​​​ពេទ្យនោ​​​ះ​​​នឹ​​ងនា​​​ំ​​​ភា​​​​ពយឺ​​​តយ៉ា​​​វ ​​ព្រោ​​​​ះ​​​ត្រូ​​វទា​​​ក់​​​ទងច្រើ​​នដំ​​​ណា​​ក់​​​កា​​​ល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

សម្ដេចបញ្ជា​​​ក់​​ទៀ​​​​តថា​​ ​​ពេលនេះ​​​គ្រូ​​​ពេទ្យចា​​​ប់​​​ផ្ដើ​​​មបង្រៀ​​​នធ្វើ​​​តេស្តរហ័ស ​​​​យ៉ា​​​ងយូ​​​រត្រឹ​​​មតែ​​​​ ​​​២ម៉ោ​​ង ​​គឺ​​​​អា​​ចចេះ​​ហើ​​​យ។ ​​​​ដោ​​យឡែ​​កចំ​​ពោ​​​​ះ​​​​ឧបករណ៍តេស្តសម្ដេចអំ​​​​ពា​​វនា​​​​វដល់​​​​ក្រុ​​មហ៊ុ​​​នគួ​​​រចំ​​ណា​​យថវិ​​កា​​​​ផ្ទា​​​​ល់​​​ខ្លួ​​​​ន ​​​ដើ​​​ម្បី​​បញ្ជា​​​​ទិ​​ញ ​​​ដើ​​ម្បី​​កា​​​​ត់​​បន្ថយកា​​​រចំ​​​ណា​​​យរបស់​​រដ្ឋា​​​​ភិ​​​បា​​​ល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

បន្ថែ​​​មលើ​​ពី​​នេះ​​ទៀ​​​ត ​​សម្ដេចតេជោ​​​នា​​​យករដ្ឋមន្ត្រី​​​ ​​​បា​​​នចេញបទបញ្ជា​​​ដល់​​អង្គភា​​​ពកងទ័ព ​​​នគរបា​​​ល ​​​​ត្រូ​​​វតែ​​​​មា​​​នកា​​រធ្វើ​​តេស្តរហ័ស ​​​​ដើ​​​ម្បី​​​​រកឃើ​​​ញភ្លា​​​​មៗ ​​​ត្រូ​​​​វចែ​​កឧបករណ៍តេស្តរហ័សទៅ​​តា​​​មមូ​​លដ្ឋា​​​នកងទ័ព ​​​នគរបា​​​​ល ​​ប៉ុ​​​​ស្តិ​​​អា​​​​វុ​​ធហត្ថជា​​​ដើ​​ម៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

សូ​​មទស្សនា​​វី​​​ដេអូ​​៖ ​​​

​ShareShareSharePinTweet0 ​Shares