ទី​​​បំ​​​ផុ​​​ត! ​​ក្រោ​​យមា​នករណី​​ប្រទេសថៃ​កំ​ពុ​​ងលួ​ចចំ​លងកា​​រសា​ងសង់​​ប្រា​​សា​​ទអង្គរវត្តពី​កម្ពុ​ជា​​ ​ពេលនេះ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួ​​ងវប្បធម៌បា​​នចេញមកបញ្ជា​ក់​​ថា​​

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​​ ​​ ​​​ ​​​ ​​​​

​​

កា​​​​លពី​​​ពេលថ្មី​​​ៗនេះ​​​​ ​​​នា​​ថ្ងៃ​​​​ទី​​​​ ​​៦ ​​​ខែ​​​ ​​កក្កដា​​​ ​​​ឆ្នា​​ំ​​​ ​​២០២១ ​​យោ​​ងតា​​​មហ្វេសប៊ុ​​​ក ​​​​សហភា​​​​ពសហព័ន្ធយុ​​​​វជនកម្ពុ​​ជា​​​ ​​​វិ​​​ស័យវប្បធម៌និ​​​ងវិ​​​​ចិ​​ត្រសិ​​ល្ប: ​​​​បា​​​​នបង្ហោ​​ះ​​​ ​​និ​​ងសរសេររៀ​​​បរា​​​​ប់​​​ថា​​​៖ ​​​​«ក្រសួ​​​ងវប្បធម៌ ​​​​និ​​​ងវិ​​​ចិ​​​​ត្រសិ​​ល្បៈ ​​​រួ​​​មទា​​​ំ​​​​ងកុ​​​​ងស៊ុ​​​លកម្ពុ​​ជា​​ប្រចា​​​ំ​​​នៅ​​ប្រទេសថៃ​​​ ​​កំ​​ពុ​​​ងស្រា​​​​វជ្រា​​​វលើ​​ករណី​​​​កា​​​​រសា​​​​ង​សង់​​ប្រា​​​​សា​​​ទ​ដូ​​​ច​អង្គរវត្តនៅ​​​លើ​​​ទឹ​​​កដី​​ថៃ​​​។ ​​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះ​​​បើ​​​តា​​​មប្រសា​​​សន៍លោ​​​កជំ​​​ទា​​​វ ​​​ភឿ​​ង ​​​សកុ​​​ណា​​​​ ​​​​រដ្ឋមន្ត្រី​​​ក្រសួ​​ងវប្បធម៌ ​​​​និ​​ងវិ​​​ចិ​​ត្រសិ​​​​ល្បៈ ​​​បញ្ជា​​​​ក់​​​ឱ្យ ​​​BTV ​​​ដឹ​​​​ងនៅ​​​យប់​​​ថ្ងៃ​​ទី​​​៥ ​​​ខែ​​​កក្កដា​​​​។តា​​​មរយៈកា​​​រផ្សព្វផ្សា​​​យនៅ​​​​ក្នុ​​ងបណ្ដា​​​ញសង្គមនា​​នា​​​បា​​​​នឱ្យដឹ​​​ងថា​​ ​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ប្រា​​សា​​ទដូ​​​ចអង្គរវត្តរបស់​​កម្ពុ​​ជា​​​កំ​​​ពុ​​​ងសា​​​​ងនៅ​​ទឹ​​​កដី​​​​ថៃ​​​។ ​​​កា​​​រសា​​​ង​សង់​​​​ប្រា​​​សា​​ទ​ដែ​​លចម្លងចេញពី​​​​រូ​​​បរា​​ងប្រា​​​​សា​​​ទអង្គរវត្តរបស់​​​កម្ពុ​​ជា​​​នេះ​​​ ​​គឺ​​​ ​​ស្ថិ​​​តនៅ​​​ខេត្តបុ​​​រី​​​រ៉ា​​​​ំ​​​ ​​​ប្រទេសថៃ​​។តា​​​​ម​កា​​​​រលើ​​​កឡើ​​​ងនៅ​​​ក្នុ​​​ងបណ្ដា​​ញសង្គម ​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

ក៏បា​​​នឱ្យដឹ​​ងដែ​​រថា​​​​ ​​វិ​​​​ស្វករដែ​​​​លសា​​​​ងសង់​​​​ប្រា​​​​សា​​​ទដោ​​​យ​ចម្លងតា​​​​មប្រា​​​​សា​​​ទ​អង្គរវត្តរបស់​​​​កម្ពុ​​ជា​​​នេះ​​ ​​​​ក៏មា​​​នកា​​​រមិ​​​នសប្បា​​យចិ​​ត្ត ​​​ចំ​​​ពោ​​ះ​​កា​​​ររិ​​ះ​​គន់​​​លើ​​​​ស្នា​​​ដៃ​​​​របស់​​គេដែ​​​លកំ​​​​ពុ​​​ងសា​​​​ងសង់​​នេះ​​​​ដែ​​រ។

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

លោ​​​​ក​ជំ​​ទា​​​​វរដ្ឋមន្ត្រី​​​ក្រសួ​​​​ងវប្បធម៌ ​​​និ​​​ងវិ​​ចិ​​​ត្រសិ​​​ល្បៈ ​​​​បញ្ជា​​​ក់​​​បន្ថែ​​​​មថា​​ ​​ក្រសួ​​​ងបា​​នទា​​​ក់​​ទងទៅ​​​​កុ​​ងស៊ុ​​ល ​​កម្ពុ​​ជា​​​​ប្រចា​​​ំ​​​នៅ​​ទី​​​នោ​​​ះ​​​​​ឱ្យ​ស្រា​​​វជ្រា​​វ​ករណី​​នេះ​​​ឱ្យបា​​​​នល្អិ​​​តល្អន់​​ផងដែ​​រ»

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

បើ​​​យោ​​​​ងតា​​​មកា​​​​រកា​​​រផ្សព្វផ្សា​​​​យនៅ​​​ក្នុ​​​ងបណ្ដា​​​ញសង្គមហ្វេសប៊ុ​​​កបា​​នឱ្ប្រា​​​សា​​​​ទអង្គរវត្តទី​​​២ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឬ ​​​ប្រា​​​សា​​​​ទដែ​​​លគេប្រសិ​​ទ្ធនា​​​​មថា​​​ ​​ប្រា​​​​សា​​ទសី​​​ហនគរនេះ​​​(ปราสาทสีหนคร) ​​​បា​​​​នប្រា​​​រព្ធ

​​

​​

​​

ពិ​​ធី​​បុ​​​កគ្រឹ​​​ះ​​លើ​​កដំ​​​​បូ​​​ងរបស់​​ខ្លួ​​​ននៅ​​ថ្ងៃ​​​ទី​​​៥ ​​​​ខែ​​មេសា​​​ ​​​ឆ្នា​​​ំ​​​២០២១ ​​ក្នុ​​​ងបរិ​​​វេណ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វត្តភូ​​​ម៉ា​​នហ្វា​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផា​​​យ៉ា​​​​ឆា​​ងរ៉ង ​​​ភូ​​​មិ​​​បា​​​​នណងបួ​​​​រ៉ា​​យ ​​​​ឃុ​​ំ​​បា​​​នសិ​​​​ង្គ ​​​ស្រុ​​​កនា​​ងរ៉ង ​​​ខេត្តបុ​​​​រី​​​​រម្យ ​​ដោ​​​យ

​​

​​

​​

​​

កំ​​​​ណត់​​​​ថា​​​នឹ​​​ងបញ្ចប់​​​កា​​​​រសា​​​​ងសង់​​​នៅ​​រវា​​ង៧ទៅ​​​​៨ឆ្នា​​ំ​​​ទៀ​​​ត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យើ​​ងបា​​​នភ្ជា​​​​ប់​​​ជូ​​​នអ្នកទា​​​ំ​​​ងអស់​​​គ្នា​​នូ​​​វគំ​​រូ​​​រប្រា​​​សា​​ទ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និ​​​​ងប្លង់​​ប្រា​​​សា​​​​ទដែ​​​លគេនឹ​​​​ងចា​​​​ប់​​ផ្តើ​​​មសា​​​ងសង់​​​ឆា​​​ប់​​ៗនេះ​​​ ​​ព្រមទា​​​​ំ​​​ងរូ​​ប

​​

​​

​​

ភា​​​ពប្រា​​​សា​​​​ទកំ​​​ពូ​​​ល៣ដែ​​លបា​​នសា​​​​ងសង់​​​រូ​​​ចមកហើ​​​​យនិ​​​ងបញ្ចប់​​​​គម្រោ​​​ងឆា​​​ប់​​ៗនេះ​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តា​​​ម​កា​​រលើ​​​កឡើ​​ងនៅ​​​ក្នុ​​​​ងបណ្ដា​​​ញសង្គម ​​​ក៏បា​​​​នឱ្យដឹ​​ងដែ​​​រថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​វិ​​ស្វករដែ​​​​លសា​​​​ងសង់​​​ប្រា​​សា​​​​ទ

​​

​​

​​

​​

ដោ​​យ​ចម្លងតា​​​មប្រា​​សា​​ទ​អង្គរវត្តរបស់​​​​​កម្ពុ​​​ជា​​​នេះ​​​​ ​​​ក៏មា​​នកា​​រមិ​​​នសប្បា​​​យចិ​​​ត្​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត ​​​​ចំ​​​ពោ​​ះ​​​កា​​ររិ​​​​ះ​​គន់​​​​លើ​​​ស្នា​​ដៃ​​​របស់​​​​គេដែ​​​លកំ​​​ពុ​​​ងសា​​ងសង់​​នេះ​​​ដែ​​​​រ៕

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ShareShareSharePinTweet0 ​​Shares