ជួ​​​យស៊ែ​​​​​​រដា​​​​ស់​​​​​តឿ​​​​នគ្នា​​​​​​ផង! ​​​អ្នកដែ​​​​លនិ​​​យមពា​​​ក់​​​​​​ ​​​​​contact ​​​​​​lensទា​​ំ​​​ងឡា​​​យ ​​​​ព្រោ​ះ​​​​​តែ​​​​ចង់​​​​ស្អា​​​តឆើ​​​​​តឆា​​​​យ ​​​​​​ដោ​​​​​យមិ​​​​​នគិ​​​​តពី​​​​លទ្ធផល ​ចុ​​ងក្រោ​យដូ​​​​​​ចប្អូ​​​​នស្រី​​​​ម្នា​​​​ក់​​​​​នេះ​​​​ ​​វិ​​ះ​នឹ​ងបា​​ត់​​បង់​ភ្នែ​ក ​ដោ​​យសា​រតែ​

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​

ហ្វេសបុ​​​ក៖ ​​​​​សូ​​​​​​មចែ​​​ករំ​​​​លែ​​​​កចំ​​​​ពោ​​​​ះ​​​អ្នកចូ​​​​​​លចិ​​​​​ត្តពា​​​​​ក់​​​​ ​​​​​contact ​​​​lens ​​​​ទា​​​ំ​​​ងឡា​​​​យដែ​​​​លចង់​​​​ស្អា​​​តឆើ​​​​​តឆា​​​​​​យ ​​​​ដោ​​​យមិ​​​​​នបា​​​​​​នគិ​​​​តពី​​​​លទ្ធផល ​​​​​។សម័យគី​​​​​មី​​​​​​ជឿ​​​នលឿ​​​​ន ​​​​​អ្នកគ្រប់​​​​​គ្នា​​​​​ដឹ​​​​​ងច្បា​​​​ស់​​​​​ណា​​​​ស់​​​​​ ​​​​ទា​​​ំ​​​​ងរបស់​​​​ញា​​​ំ​​​​ ​​​​និ​​​​​ងសំ​​​​ភា​​​រ:ប្រើ​​​​​ប្រា​​​​ស់​​​​​ ​​​​​​ទោ​​​​​ះ​​​​ជា​​​​របស់​​​​​ថ្លៃ​​​​ក៏មិ​​​​​​នប្រា​​​​​កដថា​​​​សុ​​​​វត្ថិ​​​​​​ភា​​​​​ពចំ​​​​​ពោ​​​​​ះ​​​​សុ​​​​​ខភា​​​ពដែ​​​​​​រ។

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​​​​

​​

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

កែ​​​វភ្នែ​​​​​កធម្មជា​​​​តិ​​​​របស់​​​​​យើ​​​​ងមិ​​​​​នមា​​​​​នលក់​​​​​នៅ​​​​ទី​​​​​ផ្សា​​​​រទេ ​​​​​ទោ​​​​​ះ​​​មា​​​​​នលុ​​​​យក្រា​​​​​លពេញដី​​​​​ក៏មិ​​​​នអា​​​​ចទិ​​​​​ញគ្រប់​​​​យ៉ា​​​​ងអោ​​​​​យត្រឡប់​​​​​​មកដូ​​​​​ចដើ​​​​មដែ​​​​​រ ​​​​បើ​​​​​ស្រលា​​​ញ់​​​​​កែ​​​​​​វភ្នែ​​​​​ក

​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​​​ ​​​​ចង់​​​មើ​​​​​លឃើ​​​​ញមនុ​​​​​ស្សដែ​​​​​លយើ​​​​​ងស្រលា​​​​​​ញ់​​​​​បា​​​​​នយូ​​​​​រសូ​​​​​មឈប់​​​​ប្រើ​​​ប្រា​​​​​​ស់​​​​​ ​​​​​contact ​​​​​lens ​​​​ទៅ​​​ ​​​​បើ​​​​​មិ​​​នចា​​​​​​ំ​​​បា​​​​ច់​​​​ ​​​​ពិ​​​សេសមនុ​​​​​​ស្សស្រី​​​​ដែ​​​លចូ​​​​​លចិ​​​​​ត្តmake ​​​up ​​​​តែ​​​​ងពា​​​​​ក់​​​​​វា​​​ពេលមា​​​​​​នកម្មវិ​​​​ធី​​​​ម្ដងៗ  ​​​​​វា​​​​មិ​​​​​នស្អា​​​​តអស្ចា​​​​រ្យអី​​​​​ត្រឹ​​​​​មពា​​​​​ក់​​​​បន្ថែ​​​​ម ​​​​​contact ​​​​​lens ​​​​​នឹ​​​​ងទេ ​​​​​ ​​​​​ ​​​​ហេតុ​​​​​​អី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូ​​​​​វយកកែ​​​​​​វភ្នែ​​​​កដ៏ល្អរបស់​​​​​​យើ​​​​ងដូ​​​រជា​​​​មួ​​​​​យនឹ​​​​​ងភា​​​​​ពឆើ​​​​យឆា​​​​យ ​​​ល្អបា​​​​​នតែ​​​​​មួ​​​​​​យភ្លែ​​​​​ត ​​​​ហើ​​​​​យបា​​​​​នមកវិ​​​ញគឺ​​​​ភា​​​​​ពពិ​​​​​កា​​​​រមើ​​​​លអ្វី​​​​​​លែ​​​​​ងឃើ​​​​​ញដូ​​​​​​ចគេនា​​​​ ​​​​សួ​​​​​រថា​​​​​ពិ​​​​​បា​​​កទេ? ​​​​ ​​​បើ​​​​ងងឹ​​​​​តភ្នែ​​​​ក ​​​​​មើ​​​​លលែ​​​​​ងឃើ​​​​​ញពិ​​​​​​ភពលោ​​​​​កនេះ​​​​​​ ​​​​តើ​​​​អ្នកនឹ​​​​​ងធ្វើ​​​​​យ៉ា​​​​​ងណា​​​​? ​​​​​​ឬ ​​​​ត្រូ​​​​​វអោ​​​​យគេដឹ​​​​​កដៃ​​​​ពេញមួ​​​​យជី​​​​វិ​​​​ត?ជា​​​ក់​​​​​​ស្ដែ​​​​​ងដូ​​​​​ចរូ​​​​​​បខា​​​​​ងក្រោ​​​​​​ម ​​​​ប្អូ​​​​​នរបស់​​​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​​ ​​​​គា​​​​​ត់​​​​ចូ​​​​លចិ​​​​ត្តពា​​​ក់​​​​​​ ​​​​contact ​​​​​lens ​​​​ពេលmake ​​​​up ​​​​​ទៅ​​​​កម្មវិ​​​ធី​​​​​ណា​​​​​​ស់​​​​​ ​​​​​រា​​​​​ល់​​​​ដងវា​​​​​មិ​​​​​នដែ​​​​​លកើ​​​​​តអី​​​​​​នោ​​​​ះ​​​​ទេ ​​​​​

​​

​​

​​

តែ​​​​​ថ្ងៃ​​​​​នេះ​​​​​បា​​​​​នជួ​​​​​បហើ​​​​​យ ​​​​​​គា​​​​ត់​​​​កំ​​​​​ពង់​​​​​​រលា​​​​​កភ្នែ​​​​​កកំ​​​​​រឹ​​​​​តធ្ងន់​​​​​ដែ​​​​​ល ​​​​បណ្ដា​​​​លមកពី​​​​​ពា​​​​​ក់​​​​​ ​​​​​contact ​​​​​lens  ​​​​ត្រឹ​​​​មត្រឹ​​​មតែ​​​​ ​​​​2-3h ​​​ទើ​​​​បធ្វើ​​​​​​អោ​​​​​យរលា​​​​ក ​​​​បន្ទា​​​​ប់​​​​ពី​​​​គា​​​ត់​​​​​បា​​​​​នដោ​​​​ះ​​​​​ចេញ ​​​​​ក្រោ​​​​​យពេលត្រឡប់​​​​មកពី​​​​កម្មវិ​​​​​ធី​​​វិ​​​​ញ ​​​​នា​​​​ពេលយប់​​​​គា​​​​​ត់​​​​មា​​​​​​នអា​​​​កា​​​​​រ:មិ​​​​​នសូ​​​​វឈឺ​​​​​ប៉ុ​​​ន្មា​​​​នទេ ​​​​​លុ​​​ះ​​​​ព្រឹ​​​​​កចា​​​ប់​​​​ផ្ដើ​​​​មធ្វើ​​​​ទុ​​​​ក្ខខ្លា​​​​​​ំ​​​​ង ​​​​បន្ទា​​​​​​ប់​​​ពី​​​​គា​​​​ត់​​​​​បន្ថែ​​​​​មកា​​​​​រសំ​​​លឹ​​​​​ងមើ​​​​លកុ​​​​​ំ​​​​ព្យូ​​​​ទ័រ  ​​​​​(ពេលធ្វើ​​​​កា​​​​រ) ​​​​​រឹ​​​​​តតែ​​​​​ឈឺ​​​​​​ភ្នែ​​​កខ្លា​​​​​ំ​​​​​ង ​​​​រហូ​​​​តកម្រើ​​​​​កភ្នែ​​​កលែ​​​​ងបា​​​​ន ​​​​មើ​​​​លអី​​​​​ក៏មិ​​​​​នឃើ​​​​​ញ ​​​​​

​​

សូ​​​មមា​​​នកា​​​​​រប្រុ​​​ងប្រយ័ត្នខ្ពស់​​​​ ​​​​​រា​​​​ល់​​​​ពេលប្រើ​​​​ប្រា​​​​ស់​​​គ្រប់​​​​​ ​​​​contact ​​​​​lens ​​​​​ហេី​​​​​យ ​​​​ប្រើ​​​​ប្រា​​​​​ស់​​​​តា​​​​​មកា​​​​​​រណែ​​​​នា​​​​​​ំ​​​ ​​​​​និ​​​​ងមា​​​​នអនា​​​​​​ម័យល្អទេី​​​​បមិ​​​​​​នមា​​​​នបញ្ហា​​​​អ្វី​​​​​​កើ​​​​​តឡើ​​​​​យ។ ​​​​​​កា​​​រប្រើ​​​​ទឹ​​​​កចិ​​​​​ញ្ចឹ​​​​​ម ​​​​​lens ​​​​​គ្មា​​​​​​នគុ​​​​​ណភា​​​​​​ព ​​​ខ្វះ​​​​​អនា​​​​​ម័យ ​​​​​contact ​​​lens ​​​​​ប្រើ​​​​​ច្រើ​​​​នខែ​​​​​ហួ​​​​​សកា​​​​​លកំ​​​​ណត់​​​​ដែ​​​​លបា​​​​​​នណែ​​​​​នា​​​​ំ​​​​ ​​​​ឬ ​​​​contact ​​​lens ​​​​ដែ​​​​លមា​​​​​នគុ​​​​​ណភា​​​​ពមិ​​​​​នល្អ ​​​​​​contact ​​​​lens ​​​​​ក្លែ​​​ងក្លា​​​​យពិ​​​​តជា​​​អា​​​​​ចផ្ដល់​​​​ហា​​​​​នី​​​​​​ភ័យដល់​​​​​កែ​​​​​វភ្នែ​​​​​ក៕ ​​​​​(Dr. ​​​​​​Médecine ​​​​Cambodge) ​​​Cr: ​​​​​Cino ​​​Kimchi

​​

​​ShareShareSharePinTweet0 ​​​​Shares

ShareShareSharePinTweet0 ​Shares

​ShareShareSharePinTweet0 ​Shares