ជួ​​​យស៊ែ​​​​​​រដា​​​​ស់​​​​តឿ​​​នគ្នា​​​​​ផង! ​​​​អ្នកដែ​​​លនិ​​​យមពា​​​​ក់​​​​​​ ​​​​contact ​​​​​lensទា​​ំ​​​ងឡា​​​​យ ​​​​​ព្រោ​​ះ​​​​​តែ​​​​ចង់​​​ស្អា​​​​តឆើ​​​​តឆា​​​​យ ​​​​​ដោ​​​​យមិ​​​​នគិ​​​​​តពី​​​​លទ្ធផល ​ចុ​​ងក្រោ​យដូ​​​​​ចប្អូ​​​​​នស្រី​​​ម្នា​​​​​ក់​​​​នេះ​​​​​ ​វិ​ះ​​នឹ​ងបា​ត់​បង់​ភ្នែ​​ក ​​ដោ​យសា​រតែ​​

7news1 ព៍តមានទូរទៅ អត្តបទថ្មីៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​

​​

ហ្វេសបុ​​​​ក៖ ​​​​​សូ​​​​​មចែ​​​ករំ​​​​លែ​​​​​កចំ​​​​ពោ​​​​ះ​​​អ្នកចូ​​​​​លចិ​​​​​ត្តពា​​​​​ក់​​​​​ ​​​​​contact ​​​​​lens ​​​​ទា​​​​ំ​​​ងឡា​​​​យដែ​​​​លចង់​​​​​ស្អា​​​តឆើ​​​​​​តឆា​​​​​​យ ​​​​ដោ​​​យមិ​​​​នបា​​​​​​នគិ​​​​តពី​​​​​លទ្ធផល ​​​​​។សម័យគី​​​​​​មី​​​​​ជឿ​​​នលឿ​​​​​ន ​​​​​អ្នកគ្រប់​​​​​គ្នា​​​​​ដឹ​​​​ងច្បា​​​​​ស់​​​​​ណា​​​​​ស់​​​​​ ​​​​ទា​​​​ំ​​​​ងរបស់​​​​​ញា​​​​ំ​​​​ ​​​​និ​​​​ងសំ​​​​​ភា​​​រ:ប្រើ​​​​​ប្រា​​​​ស់​​​​ ​​​​​ទោ​​​​ះ​​​ជា​​​របស់​​​​​​ថ្លៃ​​​​ក៏មិ​​​​​នប្រា​​​​កដថា​​​​សុ​​​​វត្ថិ​​​​​ភា​​​​ពចំ​​​​​ពោ​​​​​ះ​​​​​សុ​​​​ខភា​​​ពដែ​​​​​​រ។

​​

​​

កែ​​​​វភ្នែ​​​​​កធម្មជា​​​​តិ​​​​របស់​​​​យើ​​​​​ងមិ​​​​​នមា​​​​​​នលក់​​​​​នៅ​​​​ទី​​​​ផ្សា​​​​រទេ ​​​​​ទោ​​​​​ះ​​​​មា​​​​​​នលុ​​​យក្រា​​​​លពេញដី​​​​ក៏មិ​​​​នអា​​​​​ចទិ​​​​​​ញគ្រប់​​​​​យ៉ា​​​​​ងអោ​​​​​យត្រឡប់​​​​​​មកដូ​​​​​ចដើ​​​​​មដែ​​​​​រ ​​​​​បើ​​​​​ស្រលា​​​​ញ់​​​​កែ​​​​​វភ្នែ​​​​​​ក​

​​​​​​​​​ចង់​​​​មើ​​​​​លឃើ​​​​ញមនុ​​​​​ស្សដែ​​​​លយើ​​​​​ងស្រលា​​​​​​ញ់​​​​បា​​​​នយូ​​​​​រសូ​​​​មឈប់​​​ប្រើ​​​​ប្រា​​​​​ស់​​​​​ ​​​​​​contact ​​​​​lens ​​​​ទៅ​​​​ ​​​​បើ​​​​​មិ​​​នចា​​​​​​ំ​​​បា​​​​ច់​​​​ ​​​ពិ​​​សេសមនុ​​​​​ស្សស្រី​​​ដែ​​​​លចូ​​​​​លចិ​​​​ត្តmake ​​​​up ​​​​តែ​​​​​ងពា​​​​​​ក់​​​​​វា​​​ពេលមា​​​​​​នកម្មវិ​​​​​ធី​​​​ម្ដងៗ  ​​​​​​វា​​​​មិ​​​​​នស្អា​​​តអស្ចា​​​​​រ្យអី​​​​ត្រឹ​​​​មពា​​​​​​ក់​​​​បន្ថែ​​​​ម ​​​​contact ​​​​​lens ​​​​​នឹ​​​ងទេ ​​​​​

 

 

 

 

​​​​​

​​​​​ហេតុ​​​​​​អី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូ​​​​​វយកកែ​​​​​វភ្នែ​​​​កដ៏ល្អរបស់​​​​​​យើ​​​​​ងដូ​​​រជា​​​មួ​​​​យនឹ​​​​ងភា​​​​ពឆើ​​​​យឆា​​​​​យ ​​​​ល្អបា​​​​​​នតែ​​​​​មួ​​​​​​យភ្លែ​​​​​ត ​​​​ហើ​​​​​យបា​​​​នមកវិ​​​​ញគឺ​​​​ភា​​​​​​ពពិ​​​​​កា​​​​រមើ​​​​លអ្វី​​​​​​លែ​​​​​ងឃើ​​​​ញដូ​​​​​ចគេនា​​​​​ ​​​​​សួ​​​​​រថា​​​​​ពិ​​​​​​បា​​​កទេ? ​​​​​​​​បើ​​​​ងងឹ​​​​​តភ្នែ​​​​ក ​​​​​មើ​​​​លលែ​​​​ងឃើ​​​​​​ញពិ​​​​​​ភពលោ​​​​កនេះ​​​​​ ​​​​​តើ​​​អ្នកនឹ​​​​​ងធ្វើ​​​​​យ៉ា​​​​ងណា​​​​? ​​​​​ឬ ​​​​​ត្រូ​​​​​វអោ​​​យគេដឹ​​​​​កដៃ​​​​​ពេញមួ​​​​យជី​​​​​វិ​​​ត?ជា​​​​ក់​​​​​​ស្ដែ​​​​​ងដូ​​​​ចរូ​​​​​បខា​​​​ងក្រោ​​​​​​ម ​​​​ប្អូ​​​​នរបស់​​​​​ខ្ញុ​​​​ំ​​​​ ​​​​គា​​​​​ត់​​​ចូ​​​​លចិ​​​​​ត្តពា​​​​ក់​​​​​​ ​​​​contact ​​​​lens ​​​​ពេលmake ​​​​up ​​​​​ទៅ​​​​កម្មវិ​​​ធី​​​​​ណា​​​​​ស់​​​​​​ ​​​​​រា​​​​ល់​​​​ដងវា​​​​មិ​​​​​នដែ​​​​​​លកើ​​​​តអី​​​​​​នោ​​​​​ះ​​​​ទេ ​​​​

​​

​​

 

 

 

 

តែ​​​​​ថ្ងៃ​​​​​​នេះ​​​​​បា​​​​នជួ​​​​​បហើ​​​​​យ ​​​​​គា​​​​​ត់​​​​កំ​​​​​ពង់​​​​​​រលា​​​​​​កភ្នែ​​​​​កកំ​​​​​រឹ​​​​តធ្ងន់​​​​​ដែ​​​​ល ​​​​បណ្ដា​​​​លមកពី​​​​ពា​​​​ក់​​​​​​ ​​​​​contact ​​​​​lens  ​​​​ត្រឹ​​​​មត្រឹ​​​​មតែ​​​​​ ​​​​2-3h ​​​​ទើ​​​​​បធ្វើ​​​​​អោ​​​​​យរលា​​​​ក ​​​​បន្ទា​​​​ប់​​​​ពី​​​គា​​​​ត់​​​​​បា​​​​​នដោ​​​​ះ​​​​ចេញ ​​​​ក្រោ​​​​​យពេលត្រឡប់​​​​មកពី​​​​កម្មវិ​​​​ធី​​​​វិ​​​​​ញ ​​​​​នា​​​​ពេលយប់​​​គា​​​​​ត់​​​មា​​​​​​នអា​​​​កា​​​​​​រ:មិ​​​​​​នសូ​​​​វឈឺ​​​​​ប៉ុ​​​ន្មា​​​​នទេ ​​​​លុ​​​​ះ​​​​​ព្រឹ​​​​​កចា​​​​ប់​​​​​ផ្ដើ​​​​​មធ្វើ​​​​ទុ​​​​​ក្ខខ្លា​​​​​ំ​​​​​ង ​​​​​បន្ទា​​​​​​ប់​​​​ពី​​​​គា​​​ត់​​​​​បន្ថែ​​​​មកា​​​​រសំ​​​លឹ​​​​​ងមើ​​​​លកុ​​​​​ំ​​​​​ព្យូ​​​​ទ័រ  ​​​​​(ពេលធ្វើ​​​​​កា​​​​រ) ​​​​​រឹ​​​​​​តតែ​​​​​ឈឺ​​​​​​ភ្នែ​​​កខ្លា​​​​​ំ​​​​​​ង ​​​​​រហូ​​​តកម្រើ​​​​​​កភ្នែ​​​កលែ​​​​​ងបា​​​​ន ​​​​មើ​​​​​លអី​​​​​​ក៏មិ​​​​នឃើ​​​​​​ញ ​​​​

 

 

 

 

សូ​​​មមា​​​នកា​​​​​រប្រុ​​​​ងប្រយ័ត្នខ្ពស់​​​​ ​​​​​រា​​​​​ល់​​​​​ពេលប្រើ​​​​​ប្រា​​​​ស់​​​​គ្រប់​​​​ ​​​contact ​​​​lens ​​​​​ហេី​​​​យ ​​​​ប្រើ​​​​ប្រា​​​​ស់​​​​តា​​​​មកា​​​​​រណែ​​​​នា​​​​​ំ​​​​ ​​​​​និ​​​​​ងមា​​​​នអនា​​​​​ម័យល្អទេី​​​​​បមិ​​​​​​នមា​​​នបញ្ហា​​​​​អ្វី​​​​​កើ​​​​​តឡើ​​​​យ។ ​​​​​​កា​​​រប្រើ​​​​​ទឹ​​​​កចិ​​​​​ញ្ចឹ​​​​ម ​​​​lens ​​​​គ្មា​​​​​​នគុ​​​​​ណភា​​​​​​ព ​​​​ខ្វះ​​​​​​អនា​​​​ម័យ ​​​​​contact ​​​​lens ​​​​ប្រើ​​​​​ច្រើ​​​​នខែ​​​​ហួ​​​​​សកា​​​​​លកំ​​​ណត់​​​ដែ​​​​លបា​​​​​នណែ​​​​​នា​​​​​ំ​​​​ ​​​​ឬ ​​​​contact ​​​​lens ​​​​​ដែ​​​លមា​​​​​នគុ​​​​ណភា​​​​ពមិ​​​​​នល្អ ​​​​​​contact ​​​​lens ​​​​​ក្លែ​​​ងក្លា​​​​យពិ​​​​​តជា​​​អា​​​​​ចផ្ដល់​​​​ហា​​​​​នី​​​​​ភ័យដល់​​​​កែ​​​​​វភ្នែ​​​​​​ក៕ ​​​​(Dr. ​​​​​​Médecine ​​​Cambodge) ​​​Cr: ​​​​​Cino ​​​Kimchi

 

 

 

​​