ប្រពន្ធមកពី​​ធ្វើ​​កា​​រហត់​​អស់​កំ​​លាំ​ង ​បណ្ដា​​លឲ្យអាំ​​ងត្រី​ខ្លោ​ចហូ​​បមិ​​នកើ​​ត ​​ញុំ​​បា​​នមួ​​យម៉ា​​ត់​​ភ្លា​​មប្តី​​ក៏បោះ​សម្ដី​​បែ​បនេះ​​ដា​ក់​ប្រពន្ធខ្លួ​ន ​ធ្វើ​​ឲ្យនា​ងអួ​លដើ​មកលេបបា​យលែ​​ងចូ​ល

ព៍តមានទូរទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉ា​​ក់​របស់​​ខ្ញុ​​ំ​​ជា​​អ្នកចំ​​អិ​នម្ហូ​បអា​ហា​រអោ​​យគ្រួ​​សា​​រហូ​បជា​​ប្រចំ​ា​ថ្ងៃ​​ ​ថ្ងៃ​​មួ​​យម៉ា​​ក់​​បា​នត្រឡប់​ពី​​ធ្វើ​កា​រ ​​ទំ​ា​ងនឿ​យហត់​អស់​កំ​​លា​​ំ​​ង

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុ​​ន្តែ​ម៉ា​​ក់​​នៅ​តែ​​ ​ធ្វើ​ម្ហូ​​បឲ្យពួ​កយើ​ងញ៉ា​ំ​ដូ​​ចរា​ល់​ដង។ ​ពេលហូ​បបា​​យ ​​ម៉ា​​ក់​បា​នលើ​កចា​នត្រី​​ដែ​លអា​​ំ​ងត្រី​​ខ្លោ​ចក្រៀ​​មមួ​យចា​នដា​​ក់​នៅ​​ពី​មុ​​ខប៉ា​។ខ្ញុ​ំ​​ក៏ចា​​ំ​​មើ​​លថា​ម្នា​​ក់​ៗ

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

នឹ​​ងនិ​​យា​​យថា​​ម៉េច ​​ចំ​ពោ​​ះ​​ត្រី​ខ្លោ​ចដែ​លម៉ា​ក់​​ធ្វើ​នេះ​។ប៉ុ​ន្តែ​ ​​ប៉ា​​មិ​នបា​ននិ​យា​​យអ្វី​ឡើ​​យ ​​ហើ​យក៏យកត្រី​មកទទួ​លទា​​នតា​​មធម្មតា​​ ​រួ​​ចក៏បែ​​រមកសួ​រខ្ញុ​​ំ​​ថា​​ ​នៅ​សា​​លា​​រៀ​នយ៉ា​ងម៉េចដែ​​រថ្ងៃ​​នេះ​។ ​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុ​​ំ​នៅ​​ចា​​ំ​​បា​នថា​​ ​​ម៉ា​ក់​​បា​ននិ​​យា​​យសុ​ំ​​ទោ​​សប៉ា​សម្រា​ប់​​ត្រី​ចៀ​​នខ្លោ​ចនោ​​ះ​ហើ​យខ្ញុ​​ំ​កា​​ន់​តែ​​មិ​​នភ្លេចចម្លើ​​យរបស់​ប៉ា​ ​​ដែ​​លគា​​ត់​​បា​​ននិ​​យា​​យថា​​”អូ​! ​​បងចូ​លចិ​ត្តត្រី​​ក្រៀ​មៗអី​​ចឹ​​ង ​​ឆ្ងា​​ញ់​​ណា​​ស់​ម៉ា​ក់​វា​​”។ ​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យប់​​បន្ទា​​ប់​​មក ​​ខ្ញុ​ំ​​ក៏មា​​នសំ​នួ​​រមួ​​យដែ​​លចេញក្នុ​ងចិ​​ត្ត ​​ថា​​ ​​“ប៉ា​​ចូ​លចិ​ត្តត្រី​ខ្លោ​​ចមែ​នអត់​?”ប៉ា​អង្អែ​​លក្បា​លខ្ញុ​​ំ​​ ​និ​​ងតបវិ​​ញថា​​ ​“ម៉ា​​ក់​​កូ​​នធ្វើ​កា​រហត់​ពេញមួ​​យថ្ងៃ​ហើ​​យ ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

គ្រា​ន់​​តែ​​ត្រី​ខ្លោ​​ចមួ​​យ ​វា​មិ​នធ្វើ​ឲ្យអ្នកណា​​កើ​តអី​ទេ ​​តែ​ពា​​ក្យសម្ដី​​រករឿ​ងគ្នា​​ទៅ​​វិ​​ញទេ ​​ដែ​​លធ្វើ​ឲ្យយើ​​ងមា​នបញ្ហា​ជា​មួ​​យគ្នា​”។ ​​គំ​និ​​តអប់​​រំ​​៖ ​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– ​​ជី​​វិ​តមនុ​ស្សយើ​ង ​ពោ​រពេញដោ​យកំ​​ហុ​​ស ​​ហើ​​យម្នា​ក់​ៗក៏មិ​នបា​នកើ​តមកល្អឥតខ្ចោ​ះ​នោ​​ះ​​ដែ​​រ ​​ខ្លួ​នយើ​ងផ្ទា​​ល់​​ក៏ធ្លា​​ប់​មា​នកំ​​ហុ​​ស ​និ​ងមិ​នមា​​នអ្វី​ ​ល្អណា​ស់​ណា​ជា​ងអ្នកដទៃ​​ដែ​រ។ ​

​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– ​​តែ​អ្វី​​ដែ​​លយើ​​ងរៀ​នសូ​ត្របា​នពី​ជី​​វិ​តនេះ​​គឺ​​ ​​“កា​រទទួ​​លយកកំ​ហុ​សឬភា​​ពខ្វះ​​ខា​​តគ្នា​ទៅ​​វិ​ញទៅ​​មក ​ក៏ដូ​ចជា​កា​ររី​ករា​យនឹ​​ងទទួ​លយកចំ​ណុ​​ចខុ​សគ្នា​របស់​​បុ​គ្គលម្នា​​ក់​ៗ ​គឺ​ជា​រឿ​​ងសំ​ខា​​ន់​ក្នុ​ងកា​​ររក្សា​​ជី​វិ​​តគ្រួ​សា​​រ ​​ឲ្យមា​​នក្ដី​​សុ​ខ ​និ​ងស្ថិ​​តស្ថេរយូ​​រអង្វែ​ង” ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

– ​ត្រូ​វចេះ​អត់​​អោ​​នអោ​យគ្នា​​ ​​ទើ​បជី​​វី​​តក្នុ​ងគ្រួ​​សា​រមា​​នសុ​ភមង្គល៕