ស្រី​​ៗសូ​​មប្រយ័ត្ន! ​​ស្រី​​ស្អា​​តម្នា​​ក់ត្រូ​​វបា​​នគេទម្លា​​យវី​​ដេអូ​​ក្នុ​​ងអា​​ងទឹ​​កពា​​សពេញបណ្តា​​ញសង្គម ​​ដល់ពេលស៊ើ​​បរកចុ​​ះ​​ឡើ​​ង ​​ទើ​​ប ​​ធ្លា​​ ​​យ ​​រឿ​​ងថា​​ ​​អ្នកដែ​​ល ​​ទ ​​ម្លា​​ ​​យ ​​រូ​​បនោះ​​មិ​​នមែ​​នជា​​អ្នកក្រៅ​​ទេ ​​តា​​មពិ​​តគឺ​​ជា​​

​​ កា​​លពី​​ថ្ងៃ​​ទី​​ ​​០៣ ​​ខែ​​មិ​​ថុ​​នា​​ ​​ម្សិ​​លមិ​​ញនេះ​​ ​​ភ្នា​​ក់ងា​​រប៉ូ​​លិ​​សខណ្ឌ ​​Dong ​​Da ​​ទី​​ក្រុ​​ងហា​​ណូ​​យ ​​បា​​នរកឃើ​​ញដំ​​រួ​​យថ្មី​​មួ​​យទៀ​​តទា​​កទងនិ​​ងករណី​​ ​​បែ​​ ​​ក ​​ធ្លា​​ ​​យ ​​វី​​ដេអូ​​ឃ្លី​​បរបស់តា​​រា​​ស្រី​​ ​​Vu ​​Thi ​​Anh ​​Thu ​​និ​​ងគូ​​ស្នេហ៍ ​​ ​​ នៅ​​អា​​ងងូ​​តទឹ​​ក ​​ដែ​​លករណី​​នេះ​​ ​​កំ​​ពុ​​ងក្លា​​យជា​​ប្រធា​​នបទល្បី​​ល្បា​​ញខ្លា​​ំ​​ងលើ​​បណ្ដា​​ញសង្គមវៀ​​តណា​​ម ​​ខណៈដែ​​លប៉ូ​​លិ​​សក៏កំ​​ពុ​​ងធ្វើ​​កា​​រ ​​ស៊ើ​​បអង្កេតជា​​បន្តបន្ទា​​ប់ ​​ដើ​​ម្បី​​រកមុ​​ខអ្នកដែ​​លទម្លា​​យឃ្លី​​បនេះ​​ ​​។ ​​ ​​ ដំ​​រួ​​យថ្មី​​ ​​ដែ​​លប៉ូ​​លិ​​សទើ​​បតែ​​ទទួ​​លបា​​ននេះ​​ផងដែ​​រ ​​គឺ​​រកឃើ​​ញថា​​ ​​កា​​លពី​​ឆ្នា​​ំ​​ ​​២០១៨ ​​នា​​ង ​​Vu ​​Thi ​​Anh ​​Thu ​​មា​​នទំ​​នា​​ក់ទំ​​នងស្នេហា​​ ​​ ​​ ជា​​មួ​​យគូ​​ស្នេហ៍បច្ចុ​​ប្បន្នរបស់នា​​ង ​​(បុ​​រសក្នុ​​ងឃ្លី​​ប) ​​ហើ​​យរហូ​​តដល់ខែ​​កក្កដា​​ ​​ឆ្នា​​ំ​​ ​​២០១៩ ​​នា​​ងក៏បា​​នសុ​​ំ​​ផ្ដា​​ច់ទំ​​នា​​ក់ទំ​​នង ​​ប៉ុ​​ន្តែ​​បុ​​រសជា​​គូ​​ស្នេហ៍នោះ​​ពុ​​ំ​​ព្រមឡើ​​យ ​​។ ​​ ​​ នៅ​​ពេលនោះ​​ […]

Continue Reading

ថ្មី​​ណា ​​ស់មិ​​នធ្លា​​ប់មា​​នទេ! ​​ក្មេងប្រុ​​សម្នា​​ក់ត្រូ​​វ ​​គា​​ំ​​ ​​.ង ​​ស្លា​​ ​​.ប់ ​​ភ្លា​​មៗ ​​ក្រោយពី​​ត្រូ​​វបា​​ នស្រី​​ស្អា​​ត ​​3នា​​ក់ ​​ព្រួ​​ត ​​ចា​​ ​​ប់ ​​ដៃ​​ជើ​​ង ​​ហើ​​យឆ្លា​​ស់វេនគ្នា​​ម្តងម្នា​​ក់ដើ​​ម្បី​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ មា​​នហេតុ​​កា​​រណ៍ដ៏គួ​​រឱ្យភ្ញា​​ក់ផ្អើ​​លមួ​​យបា​​នកើ​​តឡើ​​ង ​​ខណៈដែ​​លមា​​នករណី​​មិ​​នធ្លា​​ប់មា​​នមួ​​យ ​​ដែ​​លយុ​​​​វតី​​​​ ​​​​៣នា​​​​ក់ ​​​​បា​​​​ននា​​ំ​​គ្នា​​ព្រួ​​ត​ ​​​ចា​​ ​​​​.ប់ ​​រំ​​ ​​​​.លោ ​​.ប ​​​​ក្មេងប្រុ​​​​សម្នា​​​​ក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​រហូ​​​​តដល់ក្មេងប្រុ​​សនោះ​​ ​​គា​​ំ​​ ​​.ង ​​ស្លា​​​​ ​​.ប់ ​​​​នៅ​​​​នឹ​​​​ងកន្លែ​​​​ងតែ​​​​ម្ដង ​​ដែ​​ល​​ហេតុ​​​​កា​​​​រណ៍នេះ​​​​ ​​​​បា​​​​នបង្កភ្ញា​​​​ក់ផ្អើ​​​​លកើ​​​​តឡើ​​​​ង ​​​​កា​​​​លពី​​​​ពេលថ្មី​​​​ៗ ​​​​នៅ​​​​ក្នុ​​​​ងប្រទេសវៀ​​​​តណា​​​​ម ​​​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ យោងតា​​មកា​​រឱ្យដឹ​​ងពី​​ខា​​ងសមត្ថកិ​​ច្ចបា​​នឱ្យដឹ​​ងថា​​ ​​ក្មេងប្រុ​​​​សរងគ្រោះ​​​​មា​​​​នឈ្មោះ​​​​ ​​​​Nguyn ​​​​Ho ​​​​អា​​​​យុ​​​​១៥ឆ្នា​​ំ​​ ​​​​មា​​​​នទី​​​​លំ​​​​នៅ​​​​ ​​​​ស្រុ​​​​ក ​​​​Gia ​​​​Lai ​​​​ខេត្ត ​​​​Gia ​​​​Lai ​​​​ប្រទេសវៀ​​​​តណា​​​​ម ​​​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ជន ​​ស ​​ង្ស័ ​​យ ​​ទា​​ំ​​ង ​​​​៣នា​​​​ក់រួ​​​​មមា​​​​ន៖ ​​​​១.ឈ្មោះ​​​​ […]

Continue Reading