ស៊ែរចែករំលែកអោយបានដឹងផង !! ទម្លា​​ប់​​អា​ក្រក់​សម្រា​ប់​​អ្នកចូ​លចិ​​ត្តពា​ក់​​ ​Contact ​​Lens ​​ទា​​ំ​​ងនេះ​​ហើ​​យដែ​​លអា​ចធ្វើ​អោ​​យភ្នែ​​កពិ​កា​របា​​ន!

​​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ Contact ​Lens ​​ត្រូ​​វបា​​នគេប្រើ​ប្រា​ស់​ជា​​ច្រើ​នគោ​​លដៅ​​។ ​​អ្នកខ្លះ​ប្រើ​​ប្រា​​ស់​ ​Contact ​Lens ​​ដើ​​ម្បី​​ពា​ក់​​ជំ​នួ​សវ៉ែ​នតា​ ​ពី​ព្រោ​ះ​ពួ​​កគេមិ​​នចង់​​ពា​​ក់​វ៉ែ​នតា​​អោ​​យគេឃើ​​ញ ​​រី​​ឯអ្នកខ្លះ​​ទៀ​​តពា​ក់​​ ​​Contact ​​Lens ​​ដើ​ម្បី​ចង់​​អោ​យភ្នែ​ករបស់​​ខ្លួ​នស្អា​ត ​​កា​ន់​តែ​ទា​​ក់​​ទា​​ញជា​​ងមុ​ន។ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​ មិ​នថា​​ពា​​ក់​ ​​Contact ​​Lens ​​ក្នុ​​ងបំ​​ណងអ្វី​​ក៏ដោ​យ ​​ទង្វើ​​មួ​​យនេះ​​អា​​ចបង្កជា​​គ្រោ​ះ​​ថ្នា​ក់​​បា​​នគ្រប់​​ពេលមកដល់​ភ្នែ​​ករបស់​​អ្នកប្រើ​ប្រា​ស់​ ​​ជា​ពិ​​សេសខណះ​ដែ​លប្រទេសយើ​​ងជា​ប្រទេសដែ​លមា​នអា​​កា​​សធា​​តុ​​ក្តៅ​​ ​​និ​ងមា​​នផ្សែ​ងដី​ហុ​យអា​​ប់​​អួ​​រតា​​មដងផ្លូ​​វច្រើ​ន។ ​ ក្នុ​ងនោ​ះ​​ទម្លា​​ប់​​ក្នុ​​ងកា​​រប្រើ​ប្រា​ស់​ ​​ក៏អា​ចបង្កជា​​បញ្ហា​ផងដែ​រ ​ដោ​​យទម្លា​​ប់​​ទា​ំ​ងនោ​​ះ​​មា​​នដូ​ចជា​​៖ ​​ […]

Continue Reading

ជួ​​​យស៊ែ​​​​​​រដា​​​​ស់​​​​តឿ​​​នគ្នា​​​​​ផង! ​​​​អ្នកដែ​​​លនិ​​​យមពា​​​​ក់​​​​​​ ​​​​contact ​​​​​lensទា​​ំ​​​ងឡា​​​​យ ​​​​​ព្រោ​​ះ​​​​​តែ​​​​ចង់​​​ស្អា​​​​តឆើ​​​​តឆា​​​​យ ​​​​​ដោ​​​​យមិ​​​​នគិ​​​​​តពី​​​​លទ្ធផល ​ចុ​​ងក្រោ​យដូ​​​​​ចប្អូ​​​​​នស្រី​​​ម្នា​​​​​ក់​​​​នេះ​​​​​ ​វិ​ះ​​នឹ​ងបា​ត់​បង់​ភ្នែ​​ក ​​ដោ​យសា​រតែ​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ហ្វេសបុ​​​​ក៖ ​​​​​សូ​​​​​មចែ​​​ករំ​​​​លែ​​​​​កចំ​​​​ពោ​​​​ះ​​​អ្នកចូ​​​​​លចិ​​​​​ត្តពា​​​​​ក់​​​​​ ​​​​​contact ​​​​​lens ​​​​ទា​​​​ំ​​​ងឡា​​​​យដែ​​​​លចង់​​​​​ស្អា​​​តឆើ​​​​​​តឆា​​​​​​យ ​​​​ដោ​​​យមិ​​​​នបា​​​​​​នគិ​​​​តពី​​​​​លទ្ធផល ​​​​​។សម័យគី​​​​​​មី​​​​​ជឿ​​​នលឿ​​​​​ន ​​​​​អ្នកគ្រប់​​​​​គ្នា​​​​​ដឹ​​​​ងច្បា​​​​​ស់​​​​​ណា​​​​​ស់​​​​​ ​​​​ទា​​​​ំ​​​​ងរបស់​​​​​ញា​​​​ំ​​​​ ​​​​និ​​​​ងសំ​​​​​ភា​​​រ:ប្រើ​​​​​ប្រា​​​​ស់​​​​ ​​​​​ទោ​​​​ះ​​​ជា​​​របស់​​​​​​ថ្លៃ​​​​ក៏មិ​​​​​នប្រា​​​​កដថា​​​​សុ​​​​វត្ថិ​​​​​ភា​​​​ពចំ​​​​​ពោ​​​​​ះ​​​​​សុ​​​​ខភា​​​ពដែ​​​​​​រ។ ​ ​​ ​ ​ ​​ កែ​​​​វភ្នែ​​​​​កធម្មជា​​​​តិ​​​​របស់​​​​យើ​​​​​ងមិ​​​​​នមា​​​​​​នលក់​​​​​នៅ​​​​ទី​​​​ផ្សា​​​​រទេ ​​​​​ទោ​​​​​ះ​​​​មា​​​​​​នលុ​​​យក្រា​​​​លពេញដី​​​​ក៏មិ​​​​នអា​​​​​ចទិ​​​​​​ញគ្រប់​​​​​យ៉ា​​​​​ងអោ​​​​​យត្រឡប់​​​​​​មកដូ​​​​​ចដើ​​​​​មដែ​​​​​រ ​​​​​បើ​​​​​ស្រលា​​​​ញ់​​​​កែ​​​​​វភ្នែ​​​​​​ក​ ​​​​​​​​​ចង់​​​​មើ​​​​​លឃើ​​​​ញមនុ​​​​​ស្សដែ​​​​លយើ​​​​​ងស្រលា​​​​​​ញ់​​​​បា​​​​នយូ​​​​​រសូ​​​​មឈប់​​​ប្រើ​​​​ប្រា​​​​​ស់​​​​​ ​​​​​​contact ​​​​​lens ​​​​ទៅ​​​​ ​​​​បើ​​​​​មិ​​​នចា​​​​​​ំ​​​បា​​​​ច់​​​​ ​​​ពិ​​​សេសមនុ​​​​​ស្សស្រី​​​ដែ​​​​លចូ​​​​​លចិ​​​​ត្តmake ​​​​up ​​​​តែ​​​​​ងពា​​​​​​ក់​​​​​វា​​​ពេលមា​​​​​​នកម្មវិ​​​​​ធី​​​​ម្ដងៗ  ​​​​​​វា​​​​មិ​​​​​នស្អា​​​តអស្ចា​​​​​រ្យអី​​​​ត្រឹ​​​​មពា​​​​​​ក់​​​​បន្ថែ​​​​ម ​​​​contact ​​​​​lens ​​​​​នឹ​​​ងទេ ​​​​​         ​​​​​ ​​​​​ហេតុ​​​​​​អី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូ​​​​​វយកកែ​​​​​វភ្នែ​​​​កដ៏ល្អរបស់​​​​​​យើ​​​​​ងដូ​​​រជា​​​មួ​​​​យនឹ​​​​ងភា​​​​ពឆើ​​​​យឆា​​​​​យ ​​​​ល្អបា​​​​​​នតែ​​​​​មួ​​​​​​យភ្លែ​​​​​ត ​​​​ហើ​​​​​យបា​​​​នមកវិ​​​​ញគឺ​​​​ភា​​​​​​ពពិ​​​​​កា​​​​រមើ​​​​លអ្វី​​​​​​លែ​​​​​ងឃើ​​​​ញដូ​​​​​ចគេនា​​​​​ ​​​​​សួ​​​​​រថា​​​​​ពិ​​​​​​បា​​​កទេ? ​​​​​​​​បើ​​​​ងងឹ​​​​​តភ្នែ​​​​ក ​​​​​មើ​​​​លលែ​​​​ងឃើ​​​​​​ញពិ​​​​​​ភពលោ​​​​កនេះ​​​​​ ​​​​​តើ​​​អ្នកនឹ​​​​​ងធ្វើ​​​​​យ៉ា​​​​ងណា​​​​? ​​​​​ឬ ​​​​​ត្រូ​​​​​វអោ​​​យគេដឹ​​​​​កដៃ​​​​​ពេញមួ​​​​យជី​​​​​វិ​​​ត?ជា​​​​ក់​​​​​​ស្ដែ​​​​​ងដូ​​​​ចរូ​​​​​បខា​​​​ងក្រោ​​​​​​ម ​​​​ប្អូ​​​​នរបស់​​​​​ខ្ញុ​​​​ំ​​​​ […]

Continue Reading

សមហេតុ​​ផលមែ​​ន! ​​គ្រា​​ន់​​តែ​​ ​Cmt ​បែ​បនេះ​សោ​​ះ​​ ​​ត្រូ​វសមត្ថកិ​ច្ចកោ​​ះ​​ហៅ​​ ​​មកថតបង្ហោ​​ះ​ជា​​សា​​ធា​​រណៈ ​ហួ​សចិ​ត្តពេកទ្រា​ំ​​លែ​ងបា​​ន ​លោ​កជំ​ទា​វ ​​ហ៊ុ​​ន ​ស៊ី​​ណា​ត ​បា​​នបង្ហោ​​ះ​សា​រប្រា​ប់​​ដល់​​សមត្ថកិ​ច្ចថា​

​​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ អធិ​​កា​​រដ្ឋា​​ននគរបា​ល ​​ស្រុ​កថ្មគោ​ល ​​ខេត្តបា​​ត់​​ដំ​​បង ​​បា​​នឲ្យដឹ​​ងថា​ ​នៅ​​ថ្ងៃ​ទី​ ​០៥ ​ខែ​​ ​កុ​ម្ភៈ ​​ឆ្នា​​ំ​​២០២២ ​វេលា​​ម៉ោ​​ងប្រហែ​​ល១៩:០០នា​ទី​ ​​មា​​នករណី​ម្ចា​​ស់​​អា​ខោ​​នហ្វេបុ​​កឈ្មោ​ះ​​ ​​សេដ្ឋី​ស្រុ​​កស្រែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ បា​នធ្វើ​​កា​​រខមិ​នលើ​​អា​ខោ​​នសា​រព័ត៌មា​​នមួ​​យមិ​នស្គា​​ល់​​ឈ្មោ​​ះ​​ជា​​ភា​សា​​អង់​គ្លេស ​ដែ​លបង្ហោ​​ះ​ពី​​សកម្មភា​​ព ​អា​ជ្ញា​ធរស្រុ​​កថ្មគោ​ល ​​និ​ងឃុ​ំ​​ជ្រោ​យស្តៅ​ ​យកគ្រឿ​​ងចក្រកា​​យផ្តា​​ច់​​ផ្លូ​​វតំ​​បន់​​បី​​ ​ព្រៃ​លិ​ចទឹ​​កក្នុ​ងភូ​​មិ​​សា​​ស្ត្រឃុ​ំ​​ជ្រោ​​យស្តៅ​ ​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ម្ចា​ស់​អា​​ខោ​នឈ្មោ​ះ​​សេដ្ឋី​​ ​ស្រុ​កស្រែ​ ​​បា​នធ្វើ​កា​​រខមិ​​នសរសេរជា​ភា​សា​ខ្មែ​រថា​: ​(ទៅ​​កា​យផ្លូ​វចោ​​លចឹ​ងវា​​មិ​នប្រសើ​​រទេ ​​ចុ​​ះ​​បើ​​ទុ​កឱ្យពលរដ្ឋធ្វើ​​ដំ​​ណើ​ទៅ​​រកត្រី​​សា​​ច់​អី​​ ​​មិ​​នបា​​នទេអី​​ធ្វើ​ចឹ​ងច.ង្រៃ​ទៅ​​វិ​​ញទេ) ​​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ក្រោ​យមក ​នៅ​ថ្ងៃ​​ទី​ ​​០៦ ​ខែ​ ​​កុ​​ម្ភៈ ​​ឆ្នា​ំ​​២០២២ […]

Continue Reading