ខឹ​​​ងប្រព ន្ធជា​​​មនុ ​​​ស្សស្រី​​​ខ្ជិ​​​លពេក ​​​ក៏សម្រេចចិ​​​ត្តប្តឹ​​ ងលែ​​​ងលះ​​ ​​ពេលនោ​​​ះ​​ស្រា​​ប់​​​តែ​​ធ្លា​​ យកា​​​ពិ​​​តថា​​​ប្រពន្ធខ្លួ​​នកំ​​​​ពុ​​​​ងតែ​​​…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​ ​ ហ្វេសប៊ុ​​​ក៖ ​​​​មហា​​​ជនមា​​​​នកា​​​រភ្ញា​​​ក់​​​​ផ្អើ​​​លជា​​​ខ្លា​​​ំ​​​ងដោ​​យ ​​​ពេលថ្មី​​​ៗនេះ​​គេហទំ​​​ព័របរទេសមួ​​​យបា​​​​នចែ​​​ករំ​​លែ​​ករឿ​​​​ងរ៉ា​​វរបស់​​​បុ​​រសម្នា​​​​ក់​​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែ​​​លគា​​​ត់​​​បា​​នសរសេររៀ​​​បរា​​​ប់​​​រឿ​​​ងរ៉ា​​​វរបស់​​គា​​​ត់​​​ ​​​និ​​ងប្រពន្ធរបស់​​​​គា​​ត់​​​​តា​​​មរយៈហ្វេសប៊ុ​​​​កផ្ទា​​​ល់​​​ខ្លួ​​​នរបស់​​គា្ន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គា​​​ត់​​​បា​​​​នសរសេបា​​នរៀ​​​​បរា​​ប់​​​​ថា​​​ប្រពន្ធរបស់​​​​គា​​​ត់​​​​ជា​​​ ​ ​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​​ ​​ មនុ​​ស្សស្រី​​ម្នា​​​​ក់​​ ​​​​ចរឹ​​​​កសុ​​​ភា​​​ពរៀ​​​​បសា​​​​រប៉ុ​​​ន្តែ​​​អ្វី​​​ៗ ​​​ត្រូ​​វប្រែ​​ប្រួ​​លអស់​​​បន្ទា​​​ប់​​​ពី​​​ ​​​​នា​​​ងឆ្លងទន្លេរួ​​ចសូ​​​​ម្បី​​​តែ​​ធ្វើ​​​ម្ហូ​​បក៏មិ​​​នធ្វើ​​​ ​​​​ពួ​​​កយើ​​​​ងទំ​​​ា​​​ងពី​​របា​​នសម្រេចចិ​​​ត្តរួ​​មរស់​​​នៅ​​​ជា​​​មួ​​យគ្នា​​​អស់​​​​រយះ​​​ពេល៧ ​​​ឆ្នា​​​ំ​​​​ប្រពន្ធរបស់​​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​ជា​​​មនុ​​​​ស្សម្នា​​​ក់​​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ដែ​​​លមា​​នឧស្សា​​​ហ៍ណា​​​ស់​​​​រា​​​ល់​​​​កា​​​រងា​​​រផ្ទះ​​​សំ​​បែ​​​​ងចា​​នក្បា​​​​នគា​​​ត់​​​ជា​​​អ្នកមើ​​​លថែ​​​រក្សា​​​​ទុ​​​​កដា​​ក់​​។ ​​​យើ​​​ងរស់​​​​នៅ​​​ក្រោ​​​​មដំ​​​បូ​​​​លផ្ទះ​​​​តែ​​​មួ​​​​យជា​​​មួ​​​​យម្តា​​​យឪពុ​​​​ករបស់​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​​។យ៉ា​​ងណា​​មិ​​​ញ ​​​ពេលវេលា​​​ពិ​​​តជា​​​ដើ​​​រលឿ​​​​នមែ​​​ន ​​​ប្រពន្ធរបស់​​​​ខ្ញុ​​​ំ​​​មា​​នផ្ទៃ​​​ពោ​​​ះ​​​ ​​ហើ​​​យក៏បា​​​នសំ​​​រា​​លកូ​​​​នស្រី​​អោ​​​យគ្រួ​​​សា​​​ររបស់​​​ខ្ញុ​​​​ំ​​ ​​​ពួ​​​កយើ​​​ងពិ​​​​តជា​​មា​​​នអា​​រម្មណ៏សប្បា​​​យចិ​​​​ត្តណា​​​ស់​​ ​​​​ប៉ុ​​​ន្តែ​​​​ពេលវេលា​​​សប្បា​​​​យមិ​​​​នបា​​​​នប៉ុ​​ន្មា​​នផងស្រា​​​ប់​​​តែ​​​យើ​​​ងមា​​នរឿ​​ងរកា​​​ំ​​​រកូ​​​​សជា​​មួ​​​យគ្នា​​ ​​​ប៉ុ​​​ន្តែ​​​ពួ​​កយើ​​​ងនូ​​​វតែ​​​ព្យា​​​យា​​មសម្របសម្រួ​​លគ្នា​​​បា​​​​នរហូ​​​ត។ ​ ​ […]

Continue Reading